हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
आ स्म अभिपृच्छेआ- अब्दम्आ- कल्पम्
आ-अङ्घ्रि-मस्तकम्आ-अब्दम्आ-अर्कम्आ-उदय-अद्रे:
आ-कण्ठआ-कल्प-अन्तम्आ-कल्प-अन्तात्आ-कल्पम्
आ-कल्पात्आ-कोष्ठम्आ-निपातात्आ-नील-निषध-आयतौ
आ-पृथिव्यो:आ-प्रयागम्आ-प्रीताम्आ-बाल
आ-ब्रह्मआ-ब्रह्म-भुवनात्आ-मनुजात्आ-मानस-अचलात्
आ-मीलितआ-मुख्यात्आ-मृत्युत:आ-वटुभ्य:
आ-विरिञ्चात्आ-श्व-चाण्डालआ-सम-आवर्तनात्आकण्ठ
आकथयन्आकरआकरम्आकरान्
आकरुणयाआकर्ण-पूर्णै:आकर्णयन्आकर्ण्य
आकर्षआकर्षतेआकलय्यआकल्प
आकल्पम्आकल्पै:आकस्मिकेन विधिनाआकाङ्क्षताम्
आकार:आकारम्आकाशआकाश-आत्मनि
आकाश-गङ्गयाआकाश-गङ्गाआकाश-गङ्गाया:आकाश-वत्
आकाश-शरीरस्यआकाश-स्थित:आकाश:आकाश: इव
आकाशम्आकाशा:आकाशात्आकाशे
आकीर्णआकीर्ण:आकीर्णम्आकीर्णे
आकीर्णै:आकीर्यमाण:आकुञ्चितआकुल
आकुल हृदय:आकुल-इन्द्रिय:आकुल-ईक्षणाआकुल:
आकुलम्आकुलाआकुला:आकुलात्
आकुलान्आकुलेआकुलै:आकूतय:
आकूतिआकूति-सूनु:आकूति:आकूतिभि:
आकूतिम्आकूती:आकूतीनाम्आकूत्याम्
आकृतआकृतम्आकृतय:आकृतये
आकृतिआकृति:आकृतित्वम्आकृतिभि:
आकृतिम्आकृती-पति:आकृतीनाम्आकृतीनि
आकृतौआकृत्याआकृष्टआकृष्ट-मन:
आकृष्टै:आकृष्यआकृष्यमाणम्आक्त
आक्रन्-दयिष्यत:आक्रन्दतेआक्रन्दनयाआक्रन्दितम्
आक्रमण-पशव:आक्रमणेआक्रमताम्आक्रमन्ति
आक्रम्यआक्रम्यतेआक्रम्यमाण:आक्रम्यमाणाया:
आक्रान्तआक्रान्त:आक्रान्तस्यआक्रान्ता
आक्रान्ताम्आक्रीडआक्रीड-आयतनआक्रीड-विहारेषु
आक्रीडनम्आक्रीडम्आक्रीडाआक्रीडान्
आक्रीडेआक्रीडेषुआक्लिन्नआक्षिपता
आक्षिपतिआक्षिपतेआक्षिपन्आक्षिप्त
आक्षिप्तम्आक्षिप्यआक्षेपम्आक्षेपै:
आक्ष्पितआखण्डल-योषिताम्आखव:आखु
आखु-बिलम्आखुभि:आखुम्आख्य:
आख्यम्आख्ययाआख्याआख्यात:
आख्यातम्आख्याता:आख्यातानिआख्याताम्
आख्यातुम्आख्यातुम् अर्हसिआख्यात्आख्यान
आख्यानम्आख्यानेआख्यान्आख्याम्
आख्यायआख्यायमानेषुआख्यास्यतिआख्यास्यते
आख्यास्येआख्याहिआख्येयम्आग:
आग:-कृत्आगच्छआगच्छत:आगच्छति
आगच्छत्आगच्छन्तिआगच्छेत्आगणयन्
आगतआगत-निद्रस्यआगत-वित्तेनआगत-साध्वस:
आगत-स्मृति:आगत:आगत: असिआगतम्
आगतवान्आगता:आगतान्आगताम्
आगतायआगतेआगतेषुआगतै:
आगतौआगत्यआगन्आगन्ता
आगमआगम-आम्नायआगम:आगमत्
आगमनआगमनम्आगमनेनआगमन्
आगमिष्यतिआगमिष्यामिआगमेआगस:
आगसम्आगसेआगा:आगात्
आगामिनिआगारआगारम्आगाराणि
आगारान्आगारै:आग्निवेश्यायनम्आग्नीध्र
आग्नीध्र-इध्मजिह्व-यज्ञबाहु हिरण्यरेत:-घृतपृष्ठ-मेधातिथि-वीतिहोत्र-संज्ञान्आग्नीध्र-शालाम्आग्नीध्र-सुता:आग्नीध्र:
आग्नीध्रकआग्नीध्रीयेआग्नेयम्आग्नेयस्य
आग्नेयीम्आग्नेय्य:आग्नेय्याआग्रन्थय:
आग्रयणै:आग्रसन्त:आघातम्आघारौ
आघूर्णम्आघूर्णितआघोषयत्आघ्राय
आङ्गिरसआङ्गिरस:आङ्गिरसम् नामआङ्गिरसा:
आङ्गिरसीआङ्गिरसेनआचक्षतेआचक्षाण:
आचक्षेआचक्ष्वआचख्यु:आचख्यौ
आचचक्षु:आचचारआचमनम्आचमनीय
आचमनीयम्आचम्यआचरआचरण:
आचरणम्आचरणेनआचरत:आचरताम्
आचरतिआचरत्आचरन्आचरन्तम्
आचरन्तिआचरितआचरित-अछयआचरित:
आचरितम्आचरिता:आचरितानिआचरितान्
आचरिताम्आचरितेनआचरितै:आचरेत्
आचष्टआचष्टुम् अर्हसिआचष्टेआचान्तम्
आचारआचार-युत:आचार-वताम्आचार:
आचारम्आचारवताम्आचारै:आचार्य
आचार्य-अनुग्रहात्आचार्य-उपासनम्आचार्य-दत्तम्आचार्य-सुत:
आचार्य-सुताम्आचार्य-सेवनम्आचार्य-हाआचार्य:
आचार्यम्आचार्यवान्आचार्या:आचार्यात्
आचार्यान्आचार्यायआचार्येणआचार्यै:
आचिच्छिदेआचितआचितम्आचिनुते
आचीर्णम्आचेरु:आचोदितानिआच्छन्न
आच्छन्न:आच्छन्नम्आच्छादनम्आच्छादितम्
आच्छाद्दिता:आच्छाद्यआच्छिद्यआच्छिनत्
आच्छिन्नआज-गवम्आजगर:आजगरम्
आजगरम् चर्मआजगरस्यआजगामआजग्मु:
आजघ्नेआजमीढआजमीढ:आजहार
आजह्रु:आजान:आजि-मुख-आदिषुआजि-मुखे
आजिघ्रन्आजीगर्तम्आजीवित:आजीव्य
आजीव्य-आदिआजीव्य:आजीव्यान्आजुगाम
आजुहावआजुहुवु:आजेय:आजौ
आज्ञप्त:आज्ञप्ता:आज्ञप्तुम् अर्हसिआज्ञया
आज्ञाआज्ञा-करीआज्ञापयतम्आज्ञापयत्
आज्ञापयन्तिआज्ञाप्यआज्ञाम्आज्ञाय
आज्यआज्य-सिक्तम्आज्य-स्तोकै:आज्यपा:
आज्यम्आज्येनआटोपआटोपम्
आढ्य-अभिमति:आढ्य-तम:आढ्य-मानिनाआढ्य:
आढ्यताआढ्यताम्आढ्यम्आढ्या
आढ्या:आढ्याम्आढ्यायाम्आढ्यौ
आण्ड-कोश:आण्ड-कोशम्आण्ड-कोशेआततम्
आततायिन:आततायिनम्आततायिनाम्आततायिभि:
आततायीआतत्यआतनुतआतनोति
आतपआतप-उदक-निभान्आतपत्रआतपत्रम्
आतपत्रात्आतपत्राम्आतपत्रायितान्आतपत्रेण
आतपत्रै:आतपन्आतपम्आतपाम्
आतपेआतपेनआतप्यमानआताम्र
आताम्र-विलोचनानाम्आतिथ्यआतिथ्यम्आतिथ्यान्
आतिथ्येनआतिष्ठआतिष्ठतआतिष्ठति
आतिष्ठत्आतिष्ठन्आतिष्ठेत्आतुर- आत्मा
आतुर-इन्द्रिय:आतुर-चित्तानाम्आतुर:आतुरम्
आतुरस्यआतुराआतुरा:आतुरान्
आतुरौआतोद्यम्आत्तआत्त लीला-तनो:
आत्त-चक्र:आत्त-चाप:आत्त-चापा:आत्त-तोत्रे
आत्त-धन्वनाम्आत्त-नाना-तनो:आत्त-भग:आत्त-यष्टिम्
आत्त-रथाङ्गम्आत्त-वज्र:आत्त-वेणु:आत्त-शर-असना:
आत्त-शरासन:आत्त-सारा:आत्थआत्म
आत्म आराम:आत्म- आनुशासनम्आत्म- केतुभि:आत्म- गुह्यम्
आत्म- गोपम्आत्म- जा:आत्म- द:आत्म- दिदृक्षया
आत्म- दृक्आत्म- निगमम्आत्म- निवेदनम्आत्म- प्रस्वापनम्
आत्म- बन्धोआत्म- भावम्आत्म- भूतानाम्आत्म- मन:
आत्म- माययाआत्म- मीमांसाआत्म- मूर्तय:आत्म- मूल:
आत्म- मोहनात्आत्म- लिङ्गम्आत्म- वश्यै:आत्म- सात्-कृत्य
आत्म- सुखायआत्म- हेतो:आत्म-अंश-भूताम्आत्म-अंशकेन
आत्म-अनुभवआत्म-अनुभावेनआत्म-अनुभूतौआत्म-अनुभूत्या
आत्म-अनुवर्तिनाआत्म-अनुस्मृतिआत्म-अपह्नवम्आत्म-अपायम्
आत्म-अभिचार:आत्म-अर्थम्आत्म-अवकाशम्आत्म-अवगम:
आत्म-अवद्यम्आत्म-अवस्थानेआत्म-आत्मतयाआत्म-आत्मन:
आत्म-आदि-स्तम्ब-पर्यन्तै:आत्म-आधार:आत्म-आनन्दआत्म-आभासम्
आत्म-आयतनम्आत्म-आरामआत्म-आराम:आत्म-आरामम्
आत्म-आरामस्यआत्म-आरामा:आत्म-आरामाणाम्आत्म-आरामाय
आत्म-आरामेषुआत्म-आश्रययाआत्म-आश्रिता:आत्म-आसनम्
आत्म-इन्द्रिय-आशयम्आत्म-इन्द्रिय-जयेनआत्म-ईश्वर:आत्म-ईश्वरम्
आत्म-उत्थम्आत्म-उपजीवनआत्म-उपलम्भनम्आत्म-उपशम
आत्म-एकत्वआत्म-ऐश्वर्यआत्म-ऐश्वर्य-स्मृति:आत्म-औपम्येन
आत्म-कर्मआत्म-कर्मभि:आत्म-कारणात्आत्म-कृत
आत्म-कृत:आत्म-कृतम्आत्म-कृत्य-हत-कृत्यम्आत्म-क्रीड:
आत्म-गत:आत्म-गतम्आत्म-गतयेआत्म-गति
आत्म-गति:आत्म-गतिम्आत्म-गुणम्आत्म-गुणै:
आत्म-गुरो:आत्म-गूढम्आत्म-गो-वत्सान्आत्म-छदि
आत्म-जआत्म-ज- आदिषुआत्म-ज:आत्म-जम्
आत्म-जय-अनुभावितआत्म-जय:आत्म-जयस्यआत्म-जये
आत्म-जस्यआत्म-जाआत्म-जा:आत्म-जानाम्
आत्म-जान्आत्म-जाम्आत्म-जायआत्म-जाया:
आत्म-जिज्ञासयाआत्म-जेआत्म-जेषुआत्म-जै:
आत्म-जौआत्म-ज्ञान-आनन्दआत्म-ज्योति:आत्म-ज्योतिषि
आत्म-तत्त्वआत्म-तत्त्व-विदाम्आत्म-तत्त्व-व्यूहेनआत्म-तत्त्वम्
आत्म-तत्त्वान्आत्म-तनुम्आत्म-तन्त्र:आत्म-तन्त्रम्
आत्म-तन्त्रस्यआत्म-तन्त्रेआत्म-तमसेआत्म-तुल्य
आत्म-तुल्य:आत्म-तुल्यम्आत्म-तुल्यानिआत्म-तुल्येषु
आत्म-तुल्यै:आत्म-तृप्त:आत्म-तेज:आत्म-त्राणम्
आत्म-द:आत्म-दर्शनम्आत्म-दर्शनेआत्म-दात्
आत्म-दु:स्थयाआत्म-दृक्आत्म-देआत्म-देवता-बुद्धि:
आत्म-देह-स्थम्आत्म-दैवतम्आत्म-दैवम्आत्म-द्योत-गुणै: छन्न-महिम्ने
आत्म-द्विषाम्आत्म-धनआत्म-ध्रुक्आत्म-नाशम्
आत्म-नियम:आत्म-नियमा:आत्म-निर्वेश-मात्रेणआत्म-निवेदनम्
आत्म-निवेदिनाम्आत्म-नैपुण्य-मृदित-कषाय:आत्म-पक्षीयान्आत्म-पथ
आत्म-पथ:आत्म-पर-बुद्धि:आत्म-परीप्सयाआत्म-पात:
आत्म-पातम्आत्म-प्रकाशकम्आत्म-प्रज्ञप्तयेआत्म-प्रत्ययेन
आत्म-प्रत्यवमर्शेनआत्म-प्रद:आत्म-प्रदम्आत्म-प्रदीप:
आत्म-प्रदीपायआत्म-प्रभवम्आत्म-प्रसाद:आत्म-प्रिय-सुहृद:
आत्म-प्रियेआत्म-बन्धन:आत्म-बन्धुनाआत्म-बुद्धि:
आत्म-बुद्धे:आत्म-बोधा:आत्म-भवआत्म-भाव
आत्म-भावन:आत्म-भावनम्आत्म-भावम्आत्म-भावात्
आत्म-भावित:आत्म-भावेनआत्म-भासाआत्म-भुवा
आत्म-भू:आत्म-भूत-आत्माआत्म-भूत:आत्म-भूतम्
आत्म-भूतयाआत्म-भूतस्यआत्म-भूता:आत्म-भूते
आत्म-भूतेनआत्म-भूयायआत्म-भृतम्आत्म-मति:
आत्म-मतिम्आत्म-मनीषयाआत्म-महिनाआत्म-महिमा
आत्म-मांसआत्म-मानेनआत्म-माययाआत्म-माया
आत्म-माया-गुणै:आत्म-मायाम्आत्म-मुख्यान्आत्म-मूर्तय:
आत्म-मूलम्आत्म-मूलायआत्म-मृत्युनाआत्म-मेधसा
आत्म-मोषम्आत्म-मोहम्आत्म-याजीआत्म-याथार्थ्य:
आत्म-योगआत्म-योग-पतय:आत्म-योग-माययाआत्म-योग-समाधिना
आत्म-योग:आत्म-योगम्आत्म-योगात्आत्म-योगेन
आत्म-योगै:आत्म-योनिआत्म-योनि:आत्म-योनिना
आत्म-योनिम्आत्म-योनेआत्म-योने:आत्म-रज:
आत्म-रत:आत्म-रति:आत्म-रते:आत्म-राम-गुरुभि:
आत्म-रिपो:आत्म-रुचि:आत्म-रुद्धानिआत्म-लब्धये
आत्म-लब्धाआत्म-लब्ध्याआत्म-लाभ:आत्म-लाभात्
आत्म-लाभायआत्म-लाभेनआत्म-लिङ्ग-विपर्ययम्आत्म-लिङ्गम्
आत्म-लोक-आवरणस्यआत्म-लोकम्आत्म-लोकेआत्म-वञ्चितै:
आत्म-वत:आत्म-वताआत्म-वताम्आत्म-वत्
आत्म-वत्त्वेआत्म-वत्सकान्आत्म-वद्भि:आत्म-वन्तम्
आत्म-वर्त्मआत्म-वशआत्म-वशम्आत्म-वस्तुन:
आत्म-वादिभि:आत्म-वादेआत्म-वान्आत्म-वित्
आत्म-वित्तमा:आत्म-विद:आत्म-विदाम्आत्म-विद्यया
आत्म-विद्याआत्म-विद्या-विशारद:आत्म-विद्या-विशारदा:आत्म-विद्याम्
आत्म-विद्याम् आख्यायआत्म-विद्यायाम्आत्म-विनिग्रह:आत्म-विपर्यय:
आत्म-विपर्यास:आत्म-विभूतय:आत्म-विमोक्षणेआत्म-विशुद्धि-अर्थम्
आत्म-विशोधनायआत्म-विषाणेआत्म-विहारै: चआत्म-वीर्येण
आत्म-वृक्षस्यआत्म-वृत्तम्आत्म-वृत्तिआत्म-वृत्ति:
आत्म-वेदनम्आत्म-वैरूप्यआत्म-वैशसम्आत्म-व्यतिरिक्ते
आत्म-शक्तिआत्म-शक्ति:आत्म-शक्तिम्आत्म-शक्तिषु
आत्म-शक्त्याआत्म-शमलम्आत्म-शीलम्आत्म-शौचम्
आत्म-शौचेनआत्म-स-तत्त्वम्आत्म-संयमआत्म-संयमने
आत्म-संरोध:आत्म-संविद:आत्म-संविदाआत्म-संश्रये
आत्म-संस्तुति:आत्म-संस्थम्आत्म-सदृशआत्म-सन्दर्शन
आत्म-समम्आत्म-समर्पणम्आत्म-समा:आत्म-समाधान
आत्म-समाधिआत्म-समाधि-रूपेणआत्म-समाधिनाआत्म-समान
आत्म-समानानाम्आत्म-समाम्आत्म-सम्भावन:आत्म-सम्भावनेन
आत्म-सम्भाविता:आत्म-सर्गम्आत्म-सहचर:आत्म-सात्त्वम्
आत्म-साम्यम्आत्म-सुखम्आत्म-सुहृद:आत्म-सृष्टम्
आत्म-सृष्टिआत्म-सृष्टै:आत्म-सौहृदम्आत्म-स्थ
आत्म-स्थ:आत्म-स्थम्आत्म-स्नेहआत्म-स्मृति
आत्म-स्वरूपेणआत्म-हन:आत्म-हनम्आत्म-हा
आत्मकआत्मक:आत्मकतयाआत्मकत्वात्
आत्मकम्आत्मकानिआत्मकान्आत्मकेषु
आत्मजआत्मज-अन्तिकम्आत्मज-अभ्युदय-अर्थायआत्मज-वत्
आत्मज:आत्मज: ततआत्मजम्आत्मजस्य
आत्मजा:आत्मजानाम्आत्मजान्आत्मजाभ्याम्
आत्मजाम्आत्मजेआत्मजेभ्य:आत्मजेषु
आत्मजै:आत्मजौआत्मतयाआत्मता
आत्मताम्आत्मत्वम्आत्मत्वात्आत्मत्वेन
आत्मनआत्मन:आत्मन: गुरु-मत्तयाआत्मना
आत्मना अनेनआत्मना आत्मानम्आत्मना एवआत्मनाम्
आत्मनिआत्मनि दर्शनम्आत्मनेआत्मनो:
आत्मन्आत्मभि:आत्मभू- आदय:आत्मभू:
आत्मम्आत्मवताम्आत्मवत्आत्मवान्
आत्मवित्आत्मसम्आत्मसात्आत्मसात् कृत्वा
आत्मसात्-कृतानाम्आत्मसुआत्माआत्मा एव
आत्मा जा:आत्मान:आत्मानम्आत्मानम् च
आत्माराम-अधिपतयेआत्माराम:आत्मारामा:आत्मारामाणाम्
आत्मिकाम्आत्मीय:आत्मीयम्आत्मीयानाम्
आत्मीयेनआत्म्यआत्यन्तिक:आत्यन्तिकतया
आत्यन्तिकम्आत्यन्तिकीआत्यन्तिकीम्आत्यन्तिकेन
आथर्वण-आचार्या:आथर्वण:आदत्आदत्त
आदत्तेआददतेआददन्आददात्
आददीतआददीरन्आददु:आददे
आदद्यात्आदधत्आदधानम्आदधु:
आदधेआदध्यौआदन्आदय:
आदय: चआदयन्आदरआदर:
आदरणीयआदरात्आदरेणआदर्श
आदर्श-तल-उपमाआदर्श:आदर्शम्आदर्शयत्
आदर्शितआदर्शितम्आदर्शेआदर्शै:
आदशत्आदातुम्आदानआदानम्
आदानयो:आदानेआदायआदि
आदि देवम्आदि पुरुषम्आदि पुरुषस्यआदि सर्गे
आदि- कृत्आदि-अन्तआदि-अन्त-वत्आदि-अन्त-वन्त:
आदि-कच्छप:आदि-कर्ताआदि-कर्त्रेआदि-कवये
आदि-कृत्आदि-गुरु:आदि-देव:आदि-देवम्
आदि-देवायआदि-दैत्यौआदि-पुरुषआदि-पुरुष:
आदि-पुरुषम्आदि-पुरुषस्यआदि-पूरुष:आदि-पूरुषे
आदि-बीजायआदि-भव:आदि-भूतम् गतेषुआदि-भूताय
आदि-मूर्ति:आदि-राज:आदि-राजम्आदि-राजस्य
आदि-राजायआदि-राजेनआदि-वराहेणआदि-वृक्ष:
आदि-सर्गेआदि-सूकर:आदि:आदिकम्
आदिग्ध-उद्देश:आदित:आदिते:आदित्य
आदित्य-गतम्आदित्य-वत्आदित्य-वर्णम्आदित्य:
आदित्यम्आदित्यस्यआदित्या:आदित्यानाम्
आदित्यान्आदित्यायआदित्यै:आदित्सो:
आदिदेशआदिनाआदिभि:आदिभ्य:
आदिम्आदिशआदिशतेआदिशत्
आदिशन्तिआदिशेत्आदिश्यआदिषु
आदिष्ट:आदिष्टम्आदिष्टवान्आदिष्टा
आदिष्टा:आदिष्टान्आदिष्टौआदीनाम्
आदीनिआदीन्आदीपनम्आदीप्य
आदृतआदृत-आत्माआदृत:आदृतम्
आदृताआदृता:आदृतौआदृत्य
आदृत्यम्आदृथा:आदेशआदेश- कारिण:
आदेश-कर:आदेश:आदेशकरा:आदेशम्
आदेशात्आदेशान्आदेशेआदेशेन
आदेष्टृभि:आदौआद्यआद्य:
आद्यम्आद्याआद्या:आद्यात्
आद्याम्आद्यायआद्येआद्यै:
आद्यौआद्रवत् तम्आद्रियतआद्रियत्
आद्रियन्आद्रियन्तेआद्रियेत्आधत्त
आधत्तेआधत्सेआधत्स्वआधय:
आधरम्आधा:आधात्आधानात्
आधायआधारआधार:आधारम्
आधारेआधावत:आधावतिआधावन्त:
आधास्यत्आधास्यन्तिआधिआधि-म्लानम्
आधि:आधिदैविकम्आधिनाआधिपत्य-काम:
आधिपत्यम्आधिपत्येआधिभौतिक:आधिमूलम्
आधिम्आधेहिआध्मापितआध्यात्म-शिक्षया
आध्यात्मम्आध्यात्मिकआध्यात्मिक-आदिभि:आध्यात्मिक:
आध्यात्मिकम्आध्यात्मिकीआध्यात्मिकीम्आध्यायत:
आनकआनक-दुन्दुभिआनक-दुन्दुभि:आनक-दुन्दुभिम्
आनक-दुन्दुभे:आनक-शङ्ख-संस्तवै:आनक:आनकदुन्दुभि:
आनकदुन्दुभिम्आनकदुन्दुभे:आनकम्आनका:
आनतआनत-कन्धर:आनत: अस्मिआनति
आनत्यआननआनन-अन्तम्आनन-अब्जम्
आनन:आननम्आननाआनना:
आननान्आननाम्आनन्त्यम्आनन्त्यात्
आनन्त्यायआनन्दआनन्द-अनुभव:आनन्द-करम्
आनन्द-दुघम्आनन्द-निधिम्आनन्द-मय:आनन्द-मात्रम्
आनन्द-मात्रेआनन्द-सन्दोहम्आनन्दम्आनन्दि
आनन्दितआनन्दिभि:आनन्देनआनपत्येन
आनमन्तिआनमेत्आनम्यआनम्यमान
आनम्र:आनयआनयत्आनयध्वम्
आनयन-आदिआनयन-काम्ययाआनयनम्आनयन्
आनयस्वआनयिष्येआनर्चआनर्चु:
आनर्तआनर्त-आदीन्आनर्त-केरलान्आनर्त-पुर्याम्
आनर्त-सौवीर-मरून्आनर्त:आनर्तात्आनर्तान्
आनिता असिआनिनीषतिआनिन्यथु:आनिन्यु:
आनिन्येआनीत:आनीतम्आनीता:
आनीतेषुआनीतौआनीयआनीयताम्
आनुदपद्यतआनुपूर्वश:आनुपूर्व्यात्आनुपूर्व्येण
आनुमानिक:आनुश्रवम्आनुश्रविकआनुषङ्गिणी
आनृण्यम्आनृशंस्य-पर:आनेष्येआन्त:-भूम्याम्
आन्तर:आन्तरीक्षम्आन्त्र-स्रज:आन्ध्र
आन्वीक्षिकीआन्वीक्षिकीम्आन्वीक्षिक्याआन्वीक्षिक्याम्
आन्सीक्षिकीम्आपआप-ग:आप-गा:
आप-गाम्आप:आप:-मयम्आपण
आपण:आपणकआपणाम्आपणै:
आपतत:आपतताम्आपततिआपततीम्
आपतत्आपतन्आपतन्तम्आपतन्तीम्
आपतित:आपतितम्आपतितेआपतु:
आपत्आपत्तिआपत्तित्वात्आपत्य
आपत्सुआपद:आपदम्आपदा
आपदाम्आपदिआपद्भ्य:आपद्यत
आपन:आपन्नआपन्न वत्सलआपन्न:
आपन्नम्आपन्नाआपन्ना:आपन्नान्
आपन्नाम्आपन्नेआपन्नौआपवर्गिकात्
आपवर्ग्यआपवर्ग्यम्आपवर्ग्यस्यआपवर्ग्या:
आपवर्ग्यै:आपाआपादयितुम्आपादित
आपादितम्आपादितै:आपाययतिआपिता
आपिता:आपीडम्आपीडितआपीडे
आपीड्यआपीतम्आपीयआपीयताम्
आपु:आपूपआपूरयन्आपूरित
आपूरितम्आपूरिता:आपूर्णआपूर्ण-अर्णव: इव
आपूर्णा:आपूर्यआपूर्यमाण:आपूर्यमाणम्
आपूर्यमाणाभि:आपूर्यमान:आपृच्छेआपृणोति
आपृतआपृथिव्यो:आपृष्टआपृष्ट:
आपृष्टवान्आपेतु:आपौर-प्रकृतिआप्त
आप्त-उरुमानानाम्आप्त-काम:आप्त-कामस्यआप्त-कामा:
आप्त-कामै:आप्त:आप्तम्आप्ता:
आप्तान्आप्तुम्आप्तेनआप्तै:
आप्तोर्याम- अतिरात्रौआप्नुयात्आप्नुयाम्आप्नुयु:
आप्नुवन्आप्नुवन्तिआप्नोतिआप्य
आप्य-आदय:आप्यायनआप्यायनम्आप्यायमान:
आप्याययतिआप्याययन्आप्याययस्वआप्यायित:
आप्लवनम्आप्लुतआप्लुत:आप्लुतम्
आप्लुता:आप्लुतान्आप्लुताम्आप्लुतौ
आप्लुत्यआप्सरसीम्आप्स्यथआबद्ध
आबद्धा:आबध्यआबभाषेआबाधित:
आब्रह्मण:आभआभजतेआभजे
आभजेत्आभम्आभरणआभरण- अंशुकानाम्
आभरण-आदय:आभरणम्आभरणा:आभरणानि
आभरणेनआभरणै:आभात:आभातम्
आभातिआभान्तिआभाषतआभाषित:
आभाष्यआभासआभास:आभासम्
आभासा:आभासायआभि:आभिचार
आभिचारिकम्आभिजात्य-आदि:आभिमन्यव:आभिषेकम्
आभिषेचनिका:आभिषेचनिकानिआभीरआभीरयो:
आभीरा:आभूत-सम्प्लवात्आभृतआभृत-आत्मा
आभृतम्आभै:आभोगम्आभ्याम्
आभ्रंशयितुम्आमआम-त्वचम्आम-पात्रे
आम:आम: शङ्कुआमनन्तिआमन्त्रित:
आमन्त्र्यआमम्आमयआमय-वत्
आमय:आमयम्आमया-वीआमयावी
आमयेआमलक- मुष्टिभि:आमलै:आमात्य
आमिषआमिषम्आमीलितआमीलित-दृशम्
आमुक्तआमुक्तम् इवआमुच्यआमृजन्ति
आमृजेत्आमृज्यआमृत्यो:आमृश
आमृशतआमृष्टआमोदआमोदम्
आम्नातआम्नात:आम्नातम्आम्नातानि
आम्नातै:आम्नायआम्नाय विधिनाआम्नाय- अर्थ:
आम्नाय-वादिन:आम्नाय-विधान-कोविदा:आम्नाय:आम्बिकेयम्
आम्रआम्रातकै:आम्रै:आय
आयतआयत:आयतनआयतन- आदिभि:
आयतन:आयतनम्आयतनानिआयतनेषु
आयति:आयतिम्आयतीम्आयत्ता:
आयनआयन-शीलत्वात्आयम्यआययु:
आययौआयस-कील-शृङ्खलै:आयसी:आयात:
आयातम्आयाताआयाता:आयाति
आयातेआयातौआयान्तम्आयान्ति
आयान्ती:आयान्तीम्आयामआयाम-विशेष:
आयाम-विस्तारेणआयाम:आयामत:आयामानि
आयासआयास:आयास्यतिआयास्ये
आयास्ये इतिआयु:आयु: चआयु:-काम
आयु:-मन्आयु:-वर्षाणाम्आयु:-वेद-दृक्आयु:-वेद-प्रवर्तक
आयु:-वेदम्आयु:-व्ययआयुङ्क्ताम्आयुत
आयुतम्आयुतै:आयुधआयुध-अश्मभि:
आयुध-भुजम्आयुध:आयुधम्आयुधस्य
आयुधा:आयुधानाम्आयुधानिआयुधेन
आयुधै:आयुधौआयुर्दाआयुष:
आयुषम्आयुषाआयुषाम्आयुषि
आयुष्मत:आयुष्मन्आयुष्यआयुष्य-वान्
आयुष्यम्आयूंषिआयोजिता:आयोधन-गतम्
आयोधनम्आयोधनात्आरआरकुटै:
आरण्यआरधयाम् आसआरब्धआरब्ध:
आरब्धम्आरब्धा:आरब्धान्आरब्धायाम्
आरब्धेआरब्धेनआरब्धै:आरभत
आरभतेआरभमाण:आरभमाणानाम्आरभेत
आरभेत्आरभ्यआरभ्यताम्आरभ्यते
आरम्भआरम्भ:आरम्भान्आरम्भेषु
आरात्आरात् आगत-मृत्य व:आरात् चआराधन
आराधन-कालेआराधनम्आराधनायआराधनीयम्
आराधनेनआराधयआराधयतिआराधयत्
आराधयन्आराधयन्तिआराधयाम् आसआराधयाम् बभूव
आराधयिष्यतिआराधसाआराधितआराधित:
आराधितुम्आराध्यआराध्यम्आराम
आराम:आरामा:आरामै:आरावौ
आरिराधयिषु:आरुढ:आरुणय:आरुध्य
आरुपितै:आरुरक्षतिआरुरुक्षतीम्आरुरुक्षन्तम्
आरुरुक्षन्तिआरुरुक्षमाण:आरुरुक्षु:आरुरुक्षेत्
आरुरुक्षो:आरुरुहु:आरुरुहेआरुरोह
आरुहआरुहताम्आरुहत्आरुह्य
आरुह्यताम्आरूढआरूढ:आरूढम्
आरूढस्यआरूढा:आरूढानिआरेभिरे
आरेभेआरोक्ष्यन्आरोग्यआरोढुम्
आरोपयत्आरोपितआरोपित-भ्रूभि:आरोपित:
आरोपितम्आरोपिताआरोप्यआरोह:
आरोहणआरोहन्त: चआरोहन्तिआरोहम्
आरोहम् आरोपित:आरोहयत्आरोहाम्आर्कम्
आर्चन्आर्चयत्आर्चयन्आर्च्छत्
आर्च्छयत्आर्च्यआर्जवम्आर्जवेन
आर्तआर्त-अनुकम्पिनाआर्त-बन्धुम्आर्त-बन्धो
आर्त-वत्आर्त-स्वरेणआर्त:आर्तम्
आर्तस्यआर्ताआर्ता:आर्तानाम्
आर्तान्आर्तिआर्ति जिहीर्षयआर्ति-द
आर्ति-देनआर्ति-दै:आर्ति-नाशन:आर्ति-मूलम्
आर्ति-युत:आर्ति-हम्आर्ति-हरआर्ति-हरेण
आर्ति-हाआर्ति-हेतव:आर्तिम्आर्ते
आर्थयन्आर्दयत्आर्द्रआर्द्र-हृदा
आर्द्रयाआर्द्राआर्द्रेणआर्द्रै:
आर्भकम्आर्यआर्य समय-परिहृता:आर्य-अङ्घ्रि:
आर्य-पथम्आर्य-पुत्र:आर्य-मनीषयाआर्य-लक्षण-शील-व्रताय
आर्य-वचसाआर्य-सङ्गमेआर्य-सङ्गेनआर्य-सम्मत:
आर्य:आर्यकस्यआर्यकाआर्यका:
आर्यम्आर्ययो:आर्यस्यआर्या
आर्या:आर्याम्आर्यावर्तम्आर्यावर्ते
आर्षआर्ष-अस्त्रम्आर्षभस्यआर्षभाणाम्
आर्षेय-प्रवरान्आर्ष्टि-षेणेनआर्ष्टिषेणआर्ह
आलक-आलिभि:आलक्षयेआलक्षित:आलक्ष्य
आलक्ष्यतेआलब्ध:आलब्धै:आलभत
आलभनआलभनम्आलभ्यआलम्ब्य
आलम्भनम्आलम्भम्आलयआलय:
आलयम्आलयस्यआलयात्आलयाय
आलयेनआलयेषुआलयै:आलषते
आलस्यआलापआलापयआलापेषु
आलापै:आलिआलिङ्गनआलिङ्गयन्ति
आलिङ्ग्यआलिन्ग्यआलिप्तम्आलिप्ता:
आलिप्यआलिभि:आलिहन्आलेप
आलेपनआलेलिहान:आलोकआलोक:
आलोका:आलोकिनीभि:आलोकेआलोक्य
आल्य:आवन्त्य:आवन्त्यौआवपन-काले
आवपनम्आवपनात्आवभृत्या:आवभृथ
आवयो:आवरणआवरणम्आवरणै:
आवरना:आवर्तआवर्त शतआवर्तते
आवर्तनआवर्तन:आवर्तनम्आवर्तमाने
आवर्तयतिआवर्तितम्आवर्तिन:आवलि:
आवलिभि:आवलिम्आवव्रु:आवश्यक:
आवश्यकम्आवसतिआवसत्आवसथ:
आवसथान्आवसथ्यम्आवसन्आवह
आवह:आवहन्आवहन्तिआवहम्
आवहा:आवहान्आवहाम्आवहेयु:
आवातिआवापेआवाम्आवार्य
आवासआवासम्आवासस्यआवास्यम्
आवाहनआवाहनेआवाह्यआवि:
आवि:-आविर्भवआवितन्वाना:आविद्धआविध्य
आविरचीकरत्आविरभूत्आविरासम्आविरासी:
आविरासीत्आविरिञ्च्यात्आविरिञ्च्यान्आविर्भवत्
आविर्भाव:आविर्मुखीआविर्हित:आविर्हिता:
आविर्होत्र:आविलआविविशु:आविवेश
आविवेश्यआविशआविशङ्कयाआविशत:
आविशताम्आविशतिआविशतेआविशत्
आविशन्आविशन्तम्आविशम्आविशेत्
आविश्चकारआविश्यआविष्कृतआविष्कृत-भुज-युगल-द्वयम्
आविष्कृत-साधु-वाद:आविष्कृतम्आविष्टआविष्ट-चेता:
आविष्ट:आविष्टम्आविस्तराम्आवीक्ष्य
आवृङ्क्तेआवृणोत्आवृण्वन्आवृत
आवृत:आवृतम्आवृतयाआवृता
आवृता:आवृतानाम्आवृतान्आवृताम्
आवृतै:आवृतौआवृत्त:आवृत्तिम्
आवृत्यआवेक्ष्यआवेक्ष्यन्आवेदयत्
आवेदयाम् चक्रु:आवेदित:आवेद्यआवेद्यम्
आवेशआवेशात्आवेशितआवेशित-मति:
आवेशितम्आवेशितयाआवेशितुम्आवेशेन
आवेश्यआवेश्यताम्आवेश्यतेआव्यनक्ति
आव्रजत्आव्रजेत्आव्रज्यआव्रियते
आशंसतेआशंसन्आशंसमान:आशंसित:
आशंसितम्आशङ्कमान:आशनआशन-आदिषु
आशयआशय सम्भवै:आशय स्थित:आशय-अभिज्ञ:
आशय-आकृति:आशय-मयेआशय-मला:आशय:
आशयत्आशयन्आशयम्आशया
आशया:आशयात्आशयेआशा
आशा पाशआशा-पालै:आशा:आशात्
आशाम्आशाया:आशासतआशासते
आशासान:आशासानस्यआशासाना:आशासानानाम्
आशासानाम्आशासितम्आशासेआशास्ते
आशास्महेआशास्यआशिष:आशिष: अज्ञ
आशिष: आशास्तेआशिषम्आशिषाआशिषा:
आशिषाम्आशिषाम् ईशआशीआशी:
आशीर्भि:आशीविषम्आशुआशु अथ
आशु-गम्आशु-तोष:आशु-रयआशु-वेग:
आशुनाआशुशुक्षणि:आशृण्मआशृण्वत:
आश्चर्यआश्चर्य-कर्मणेआश्चर्य-पदम्आश्चर्य-मयम्
आश्चर्य-मयेआश्चर्य-वत्आश्चर्यतमम्आश्चर्यम्
आश्चर्याणिआश्चर्येआश्रमआश्रम- आदय:
आश्रम- मण्डलम्आश्रम- मण्डलेआश्रम-अभ्याशेआश्रम-आयतन
आश्रम-उपवनेआश्रम-ख्यातौआश्रम-चोदिता:आश्रम-दूषणम्
आश्रम-पदम्आश्रम-पदानिआश्रम-वतीम्आश्रम-वर्ण
आश्रम-विडम्बना:आश्रम-सम्पद:आश्रम-स्थाम्आश्रम:
आश्रमत:आश्रमम्आश्रमा:आश्रमाणाम्
आश्रमात्आश्रमान्आश्रमिणाम्आश्रमे
आश्रमेणआश्रमेषुआश्रमै:आश्रय
आश्रय-अवसक्तआश्रय:आश्रयणम्आश्रयति
आश्रयम्आश्रययाआश्रयाआश्रया:
आश्रयाम्आश्रयेआश्रयेतआश्रयेत्
आश्रयेमआश्रयेषुआश्रावयतिआश्रावयाम् चक्रु:
आश्रावयेआश्राव्यआश्रितआश्रित-पद:
आश्रित-मार्गम्आश्रित:आश्रितम्आश्रिता:
आश्रितानाम्आश्रितानिआश्रितान्आश्रिताम्
आश्रित्यआश्रु-वदनाम्आश्रुत्यआश्लथेत
आश्लिषन्आश्लिष्ट:आश्लिष्टा:आश्लिष्य
आश्लेषआश्व-पचात्आश्व-पाकान्आश्वपाकेभ्य:
आश्वस्तआश्वस्ता:आश्वासयाम् आसआश्वासित
आश्वासित:आश्वास्यआसआस ह
आसक्तआसक्त-मनस:आसक्त-मना:आसक्तस्य
आसक्तेषुआसङ्ग:आसङ्गवम्आसज्जत
आसज्जमानस्यआसतआसतीम्आसतु:
आसतेआसदत्आसनआसन-अर्धम्
आसन-आदिभि:आसन-आदौआसन-गतम्आसन-स्थान्
आसन:आसनम्आसनाआसनात्
आसनानिआसनान्आसनेआसनेभ्य:
आसनै:आसन्आसन्नआसन्न:
आसन्ना:आसन्नात्आसन्नेआसम:
आसम्आसवआसव-अर्थिभि:आसव:
आसवम्आससादआसाआसाते
आसादितआसादित:आसादितम्आसादिता:
आसादितानिआसाद्यआसाद्यमान:आसाम्
आसाम् चकारआसारआसार-पीडिता:आसार-शर्करा:
आसारषाट्आसारात्आसारान्आसारेण
आसारै:आसिक्त-मार्गाम्आसिच्यआसिच्यमान:
आसिञ्चआसिञ्चतीआसिञ्चत्आसिञ्चन्
आसिञ्चन्त:आसिषेवेआसिसृप्सो:आसीत
आसीत्आसीन:आसीनम्आसीना:
आसीनान्आसीनाम्आसीनौआसु
आसुर-निश्चयान्आसुर-वंशआसुर:आसुरम्
आसुरयेआसुरा:आसुरि:आसुरी
आसुरीणाम्आसुरीम्आसुरीषुआसुरेण
आसुर्याआसुर्या:आसुर्याम्आसृत्य
आसेदतु:आसेदिवान्आसेदु:आसेवित:
आसेवितम्आसेव्यआस्तरणानिआस्ताम्
आस्तिक्यम्आस्तीर्यआस्तुआस्तृत-आयाम
आस्तृतम्आस्तृता:आस्तेआस्ते स्म
आस्थानआस्थानम्आस्थापितआस्थाप्य
आस्थायआस्थित:आस्थितम्आस्थितस्य
आस्थिताआस्थिता:आस्थितेआस्थितेन
आस्थितौआस्निग्धा:आस्पदआस्पदम्
आस्फालयत्आस्फोटनआस्फोट्यआस्फोत्य
आस्मआस्महेआस्यआस्य:
आस्यत:आस्यताम्आस्यम्आस्या:
आस्यात्आस्येआस्येनआस्रवत्
आस्रु-पया:आस्वादआस्वादनआस्वाद्य
आस्सेआहआह उआहत
आहत-अर्थआहत-पाप्मन:आहत:आहतम्
आहता:आहतानिआहत्यआहनत्
आहन्यमाना:आहरणआहरत्आहरन्
आहरस्वआहरिष्यमाण:आहरिष्येआहरेत्
आहर्ताआहर्ता अस्मिआहर्तुम्आहव
आहव-काम्ययाआहवनीय:आहवम्आहवे
आहारआहार:आहारम्आहारा:
आहारौआहार्यआहार्यम्आहित-अधय:
आहित:आहितम्आहु:आहुक
आहुक:आहुकीआहुत:आहुतय:
आहुताआहुता:आहुतिभि:आहुती:
आहूतआहूत:आहूतम्आहूता:
आहूतौआहूयआहृतआहृत:
आहृतम्आहृता:आहृतानाम्आहृतान्
आहृताम्आहृतिभि:आहृत्यआहो
आहो स्वित्आहो:आहोस्वित्आह्लाद
आह्लाद:आह्वयतिआह्वयत्आह्वयन्त:
आह्वयन्तम्आह्वयन्तिआह्वयाय
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥