हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
इक्षणम्इक्षुइक्षु-खण्ड:इक्षु-मत्या: तटे
इक्षु-यष्टिम्इक्षु-रसइक्षु:इक्षुभि:
इक्ष्वाकवेइक्ष्वाकुइक्ष्वाकु- तनय:इक्ष्वाकु- प्रमुखा:
इक्ष्वाकु-कुलेइक्ष्वाकु-जन्मइक्ष्वाकु-तनय:इक्ष्वाकु-नन्दन:
इक्ष्वाकु-नृग-शर्याति-दिष्ट-धृष्ट-करूषकान्इक्ष्वाकु-पूर्व-जान्इक्ष्वाकु-भूपाला:इक्ष्वाकु-वंश-ज:
इक्ष्वाकु:इक्ष्वाकु: इवइक्ष्वाकूणाम्इङ्खन
इङ्गतेइङ्गित-कोविदाइङ्गित-ज्ञा:इङ्गुदै:
इच्छत:इच्छताइच्छताम्इच्छति
इच्छतीइच्छतीम्इच्छद्भि:इच्छन्
इच्छन्त:इच्छन्तिइच्छन्तीइच्छन्तीम्
इच्छन्तौइच्छयाइच्छसिइच्छसे
इच्छाइच्छा पिधानम्इच्छा- अनुगृहीत-रूपम्इच्छा-रूपेण
इच्छा-शरीरिणाइच्छाम:इच्छामिइच्छूनाम्
इच्छेतइच्छेत्इज्यइज्य-आत्म
इज्य-आदय:इज्य-नामभि:इज्य-भाक्इज्य:
इज्यतेइज्यमान:इज्यमानेइज्यम्
इज्ययाइज्याइज्या-आदिनाइज्या-कोविदा:
इज्याम्इज्येतइज्यै:इड:-पति
इड:-पतिम्इडविडाइडविडा-कारम्इडस्पति:
इडस्पतिम्इडस्पतेइडाइडा-वत्सर:
इडावत्सरम्इत:इत: ततइत:-तत
इतम्इतरइतर- इतरम्इतर-इतर
इतर-इतरत:इतर-इतरम्इतर-इतरात्इतर-भाग:
इतर-मायाइतर-वत्इतर:इतरत:
इतरत्इतरत्रइतरथाइतरम्
इतरस्यइतराइतराणिइतरान्
इतरायइतरेइतरे चइतरेण
इतरेभ्य:इतरेषाम्इतरै:इतरौ
इता:इताम्इतिइति असौ
इति आख्ययाइति आवेदितइति उक्त:इति उक्ता:
इति उक्तेइति उक्तौइति उक्त्वाइति उत
इति एवम्इति प्रोक्त:इति मन्महेइति वादिन:
इति शुश्रुमइति श्रुता:इति संविचिन्त्यइति सञ्चिन्त्य
इति-कृत्यइति-कृत्यम्इतिहासइतिहास-पुराणानाम्
इतिहास:इतिहासम्इतिहासानाम्इतिहासेषु
इतिहासै:इतेषुइत्इत्थम्
इत्थम्- भूतानिइत्थम्-भूतइत्थम्-विधानिइदम्
इदम् अब्रवीत्इदम् आहइदम् एवइदम् च
इदानीम्इदानीम् अपिइदानीम् कृष्णताम् गत:इद्ध
इद्ध-मन:-गतिइद्ध:इध्म-जिह्वइध्म-जिह्व:
इध्म:इध्मवाहइन:इन्दवे
इन्दिराइन्दिराया:इन्दीवरइन्दु
इन्दु-मण्डलम्इन्दु:इन्दु: इवइन्दुम्
इन्दोइन्दो:इन्द्रइन्द्र योषिताम्
इन्द्र शत्रु:इन्द्र शत्रोइन्द्र सेन:इन्द्र-अनुचरै:
इन्द्र-अरिइन्द्र-आदय:इन्द्र-आदिषुइन्द्र-आदीनाम्
इन्द्र-आद्यै:इन्द्र-उपसंसृष्टै:इन्द्र-उपेन्द्र-आदिभि:इन्द्र-केतुभि:
इन्द्र-ज्येष्ठै:इन्द्र-दत्तायाम्इन्द्र-दूत्याइन्द्र-ध्वज:
इन्द्र-नीलेषुइन्द्र-पत्न्याइन्द्र-पदम्इन्द्र-पुरीम्
इन्द्र-प्रधानान्इन्द्र-प्रियम्-कर:इन्द्र-भवनेइन्द्र-भृत्या:
इन्द्र-मुक्त:इन्द्र-मुख्यान्इन्द्र-यागइन्द्र-वत्
इन्द्र-वायु-आदीन्इन्द्र-वाह:इन्द्र-शत्रु:इन्द्र-शत्रो
इन्द्र-श्रियाइन्द्र-सावर्णिइन्द्र-सावर्णि:इन्द्र-सेन:
इन्द्र-सेना-अग्रम्इन्द्र-सैनिकान्इन्द्र-स्पृक्इन्द्र-हणम्
इन्द्र-हाइन्द्र:इन्द्र: उवाचइन्द्र: विश्वावसु
इन्द्रकील:इन्द्रगोपै:इन्द्रताम्इन्द्रद्युम्न:
इन्द्रनील-मयै:इन्द्रप्रमद:इन्द्रप्रमितयेइन्द्रप्रमिति:
इन्द्रप्रस्थ- ओकसाम्इन्द्रप्रस्थ-निवासिन:इन्द्रप्रस्थम्इन्द्रम्
इन्द्रसेनइन्द्रसेन:इन्द्रसेनात्इन्द्रसेनेन
इन्द्रस्यइन्द्रा:इन्द्राण्या:इन्द्रात्
इन्द्रायइन्द्रियइन्द्रिय राधसाइन्द्रिय सङ्ग्रह:
इन्द्रिय स्मृति:इन्द्रिय- अर्थइन्द्रिय- अर्थेभ्य:इन्द्रिय- उत्सवात्
इन्द्रिय-अयनइन्द्रिय-अर्थइन्द्रिय-अर्थम्इन्द्रिय-अर्था:
इन्द्रिय-अर्थान्इन्द्रिय-अर्थायइन्द्रिय-अर्थेभ्य:इन्द्रिय-अर्थेषु
इन्द्रिय-आत्मनेइन्द्रिय-आराम:इन्द्रिय-आरामम्इन्द्रिय-ईश:
इन्द्रिय-उत्सवै:इन्द्रिय-ओज:इन्द्रिय-कल्य-देहम्इन्द्रिय-काम: तु
इन्द्रिय-गणा:इन्द्रिय-गणेइन्द्रिय-गणै:इन्द्रिय-गो-चरा:
इन्द्रिय-ग्राम:इन्द्रिय-ग्रामम्इन्द्रिय-प्रिय:इन्द्रिय-प्रियै:
इन्द्रिय-प्रीतयेइन्द्रिय-प्रीति-निमित्तम्इन्द्रिय-प्रेष्ठम्इन्द्रिय-बलेन
इन्द्रिय-रतौइन्द्रिय-लोलताइन्द्रिय-वान्इन्द्रिय-विक्लेद:
इन्द्रिय-वृत्तय:इन्द्रिय-वृत्तिभि:इन्द्रिय:इन्द्रियम्
इन्द्रियस्यइन्द्रियस्य अर्थेइन्द्रियाइन्द्रिया:
इन्द्रियाणाम्इन्द्रियाणिइन्द्रियाणि इवइन्द्रियेभ्य:
इन्द्रियेषुइन्द्रियै:इन्द्रेइन्द्रेण
इन्द्रेण सहितान्इन्द्रेभ्य:इन्द्रै:इन्धन
इन्धेइभइभ-इन्द्रइभ-काय-निभानाम्
इभ-पति:इभ-भग्नइभ-योन्याइभ-राजम्
इभ-राट्इभ:इभम्इभयो:
इभा:इभान्इभारि-वाह:इभै:
इम:इमम्इमा:इमानि
इमान्इमाम्इमेइमौ
इयतेइयत्इयत्ताइयत्ताम्
इयम्इयाजइयात्इयान्
इयान् एवइयायइयेषइरा-ईशे
इरावतीम्इरावन्तम्इलविलाइला
इला-उपाख्यानम्इलाम्इलाया:इलायाम्
इलावर्त:इलावृतइलावृतम्इलावृतम् अपरेण
इलावृतम् नामइलावृतेइल्वलइल्वल:
इल्वलम्इल्वलस्यइवइव अंशुमान्
इव आभातिइव आर्त:इव उडुपम्इव गर्भम्
इव पुराइषन्धरइषम्इषम्-भरा:
इषव:इषित:इषिता:इषु
इषु-अक्ष:इषु-आसा:इषु-धि:इषु-धिम्
इषु-पातइषु-बद्ध-पञ्जरात्इषु-मात्रइषु-मात्रम्
इषु:इषुणाइषुभि:इषुमान्
इषून्इषेइषौइष्ट
इष्ट-गतय:इष्ट-तमम्इष्ट-वेणुभि:इष्ट:
इष्ट: असिइष्टम्इष्टय:इष्टा
इष्टा-पूर्तम्इष्टा:इष्टात्इष्टान्
इष्टाम्इष्टिइष्टिम्इष्टे
इष्टेषुइष्ट्वाइष्यतेइष्वास
इष्व्-आसा:इसुभि:इहइह अपि
इह अस्यइह एवइहमान:इहि
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥