हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
क-बन्ध:क:क: अपिक: त्वम्
क: नु ईशक: भवान्क: वाक: वा अर्थ
कंकंचकंसकंस भय
कंस- अनुशिष्ट:कंस-आद्या:कंस-कृतान्कंस-चिकीर्षितम्
कंस-जम्कंस-प्रहित:कंस-प्रहितम्कंस-भृत्य:
कंस-विहिंसितान्कंस-संविग्ना:कंस-सखम्कंस:
कंसम्कंसम् अनुव्रता:कंसवतीकंसवत्याम्
कंसस्यकंसाकंसात्कंसाय
कंसायाम्कंसेकंसेनककुत्
ककुत्-ग्रीव:ककुत्स्थ:ककुत्स्थ: नैषधककुत्स्थस्य
ककुद:ककुदिककुद्मि-ज्येष्ठम्ककुद्मिन:
ककुद्मीककुप्ककुप्-जुष:ककुभ:
ककुभि उदीच्याम्कक्षकक्षम्कक्षा:
कक्षाम्कक्षीवान्कक्षेकक्षेयु:
कङ्ककङ्क-न्यग्रोधक-आदय:कङ्क-वट-आदिभि:कङ्क:
कङ्कणकङ्कण-आदिभि:कङ्कण:कङ्कणम्
कङ्कणौकङ्कम्कङ्काकङ्का:
कङ्कात्कङ्कान्कङ्कायाम्कङ्कै:
कचकच-ग्रहणकच:कचस्य
कचेकच्चित्कच्छपकच्छपम्
कच्छपा:कच्छपात्कञ्चनकञ्चित्
कञ्चुककञ्जकञ्ज-गर्भ-अरुण-ईक्षणाम्कञ्ज-नाभ:
कञ्ज-पलाशकञ्ज-पलाश-अक्षिकञ्ज-मालाम्कञ्जम्
कटकट-अक्षकट-आक्षिप्यकट-कृत्
कट-धूमस्यकटककटक:कटकै:
कटाकटा-अक्षकटाक्ष-पातकटाक्ष-मुष्ट:
कटाहम्कटिकटि सूत्रकटि-आदिभि:
कटि-तटकटि-तटम्कटि-तटा:कटि-सूत्र
कटि-सूत्र-अङ्गुली-यकै:कटि:कटित्रकटु
कटुककटोदक- आदीनिकट्याकट्याम्
कठिनत्वम्कठोरकठोर नेमिनाकठोर:
कणकणिकाकण्टककण्टक-आदिभ्य:
कण्टक-द्रुम:कण्टक-विद्ध-अङ्ग:कण्टक-शर्करकण्टक-शर्करा-क्षेत्रम्
कण्टक:कण्टकम्कण्टकाकण्टकान्
कण्टकेनकण्टकेभ्य:कण्ट्थीनाम्कण्ठ
कण्ठ सूत्रकण्ठ-आभरणकण्ठ-आभरणम्कण्ठ:
कण्ठम्कण्ठयाकण्ठस्यकण्ठा
कण्ठात्कण्ठीनाम्कण्ठीभि:कण्ठे
कण्ठौकण्ठ्य:कण्ठ्यौकण्डू:
कण्डूति-वत्कण्डूत्याकण्डूम्कण्डूयनात्
कण्डूयनेकण्डूयनेनकण्डो:कण्व-आश्रम-पदम्
कण्व:कतमकतम:कतम: अपि
कतमत्कतमाकतमायकतमेन
कतरत्कतरेकतिकति वर्षाणि
कति-विध:कति-सूत्रकतिचित्कतिचित् मासान्
कतिधाकतिधा:कतिपयकतिपय-अहोभि:
कतिपया:कतिपयान्कतिपयेनकतिपयै:
कतिभि:कत्कत्-अन्नम्कत्-अर्थी-कृत्य
कत्-इन्द्रियाणाम्कत्-इन्द्रियै:कत्थतेकत्थनम्
कत्थन्तेकत्थसेकथ:कथञ्चन
कथञ्चित्कथनकथन-श्रुताभ्याम्कथनात्
कथनीयकथम्कथम् भवेत्कथम् स्रक्ष्यामि
कथम् स्वित्कथयकथयतकथयत:
कथयतो:कथयन्कथयन्त:कथयन्ति
कथयन्त्य:कथयस्वकथयाकथयाम
कथयामिकथयाम् आसकथयाम् चक्रतु:कथयाम् चक्रु:
कथयित्वाकथयिष्यन्तिकथयिष्यामिकथयिष्ये
कथयेत्कथस्यकथाकथा- आश्रयम्
कथा-अमृतम्कथा-अवशेषा:कथा-आश्रयम्कथा-उपनीतया
कथा-प्रसङ्गै:कथा-मात्रा:कथा-व्रातकथा-सुधाम्
कथा-सुधायाम्कथा:कथाम्कथाया:
कथायाम्कथासुकथित:कथितम्
कथिता:कथ्यताम्कथ्यतेकथ्यमानम्
कदन-प्रिया:कदन-प्रियान्कदनम्कदनात्
कदनेकदम्बकदम्ब-किञ्जल्ककदम्बम्
कदम्बै:कदर्थी-कृत्यकदर्थीकृत्यकदर्य:
कदर्यस्यकदर्याणाम्कदलीकदली-स्तम्भै:
कदाकदाचनकदाचित्कद्-अपत्य
कद्-अपत्यम्कद्रु-सुतम्कद्रू:कनक
कनक-अचल:कनक-कुण्डलकनक-दण्डम् इवकनक-नूपुर
कनक-परिधि:कनक-प्रभम्कनकस्यकनीयान्
कन्थाम्कन्दकन्द-मूलकन्द-मूल-फल-उपहारै:
कन्द-मूलै:कन्दरकन्दर:कन्दरम्
कन्दर्पकन्दर्प:कन्दर्पम् इवकन्दुक
कन्दुक-आदिभि:कन्दुक-लीलयाकन्दुक-विह्वल-अक्षीम्कन्दुक:
कन्दुकम्कन्दुकै:कन्धरकन्धर-गतेन
कन्धर:कन्धरम्कन्धरस्यकन्धरा:
कन्धरान्कन्धरेकन्धरै:कन्यका
कन्यका इतिकन्यका गिराकन्यका:कन्यकाम्
कन्ययाकन्याकन्या पुरेकन्या-अन्त:पुरम्
कन्या-आख्याम्कन्या-रत्नम्कन्या:कन्या: च
कन्यां चकन्यानाम्कन्याभि:कन्याम्
कन्याम् एकाम्कन्याया:कन्येकपट
कपट-युवति-वेष:कपय:कपाटकपाट-वत्
कपाटिका:कपाटै:कपाल- खट्वाङ्गकपाल-माली
कपालम्कपालेकपिकपि-इन्द्र
कपि-ध्वज:कपि:कपि: यथाकपिञ्जल:
कपित्थ-अग्रेकपित्थ-बदरकपित्थानिकपित्थै:
कपिभि:कपिलकपिल- आख्य:कपिल- आश्रमम्
कपिल-अन्तिकेकपिल-आख्यम्कपिल-मुने:कपिल:
कपिल: इतिकपिल: उवाचकपिल: मुनिकपिलम्
कपिलस्यकपिला:कपिलाश्व:कपिलेन
कपिशकपिश-कौशेय-अम्बर-धरम्कपिशम्कपिशान्
कपीनाम्कपे:कपोत:कपोतकान्
कपोतम्कपोतरोमाकपोतीकपोतीम्
कपोतौकपोत्याकपोलकपोल:
कपोलम्कपोलेकफकफम्
कबन्ध: तुकबन्धम्कबन्धा:कबन्धानि
कबरकबर विगलत्-मालतीकबरम्कबरीम् च
कमठकमठ-आकृते:कमण्डलुकमण्डलु-जलम्
कमण्डलुम्कमण्डलूकमण्डलून्कमण्डलौ
कमनम्कमलकमल आसनस्यकमल लोचन:
कमल- आसन:कमल-आकरम्कमल-आसन-स्थम्कमल-ईक्षण
कमल-ईक्षण:कमल-उपहारा:कमल-किञ्जल्ककमल-कोश
कमल-नाभायकमल-पत्र-अक्षकमल-पत्र-अक्ष:कमल-पत्र-अक्षि
कमल-पादायकमल-मालिनेकमल-लोचनकमल-लोचन:
कमल-लोचनाकमल-लोचना:कमलम्कमलस्य
कमुत्-वन्तम्कम्कम्प-आदि:कम्पते
कम्पन्तेकम्पयन्कम्पयन्त:कम्पयन्तौ
कम्पितकम्पितम्कम्बलकम्बल:
कम्बलबर्हिष:कम्बलान्कम्बुकम्बुना
कयाकयाचित्कयाधु:कर
कर जै:कर- अम्बुजम्कर- आदिभि:कर-अग्रात्
कर-अम्बुजम्कर-आमलक-वत्कर-कञ्ज-सम्पुटेकर-कमल
कर-कम्पितकर-जकर-तलेनकर-ताडनै:
कर-दण्डयो:कर-द्वयम्कर-न्यासम्कर-पल्लव-रोचिषा
कर-रुहकर-सरोजकर-स्पर्शकर-हार:
कर:करजै:करञ्जकरण
करण-आशय:करण-कलाप:करण:करणत्वम्
करणम्करणा:करणीयम्करणे
करणै:करतली-कृत्यकरन्धम:करभ
करभ ऊरु:करभ-उपमम्करभ-ऊरुभि:करभा:
करभाजन:करभान्करभै:करम्
करम्भकरम्भ-बीजानिकरम्भि:करयो:
करवाणिकरवामकरवाम किम्करवाम हे
करवाल-चञ्चलकरशिता:करात्कराभ्याम्
करालकराल स्रोत:कराल-दंष्ट्रकराल-दंष्ट्र:
कराल-दंष्ट्राभि:करालम्करालयाकराला:
करालानिकरालेकरिकरि-इन्द्रान्
करिण:करिणाकरिणाम्करिणी
करिणीम्करिण्य:करिण्या:करिभि:
करिष्यतिकरिष्यतेकरिष्यथकरिष्यन्
करिष्यन्तिकरिष्यमाण:करिष्यसिकरिष्यामि
करिष्येकरीकरीम्करुण
करुण-अवलोककरुण-आत्मनाकरुण-आत्मनाम्करुण-आत्मभि:
करुण-भाषिण्या:करुण:करुणम्करुणया
करुणाकरुणा-आत्मन:करुणा-आत्मनाकरुणा:
करुणाम्करूष जौकरूष-अधिपति:करूषात्
करेकरेणकरेणव:करेणु
करेणु:करेणुभि:करेणुमत्याम्करेणुम्
करेणूनाम्करेणो:करै:करोति
करोतुकरोमिकरोषिकरौ
कर्कटिका-फलकर्कन्धू:कर्कशेषुकर्कशै:
कर्कोटक: पूर्वचित्तिकर्णकर्ण- आभरणम्कर्ण-अग्रण्य:
कर्ण-अञ्जलिभि:कर्ण-आदीन्कर्ण-आभरण-निर्भातकर्ण-धरा:
कर्ण-धार:कर्ण-धारम्कर्ण-धुनीम्कर्ण-नाडीम्
कर्ण-पुटेकर्ण-पूरकर्ण-पूरम्कर्ण-पूरै:
कर्ण-मूल-हृदय:कर्ण-मूलेकर्ण-रन्ध्र:कर्ण-रन्ध्रे
कर्ण-रन्ध्रेणकर्ण-रन्ध्रेषुकर्ण-रन्ध्रै:कर्ण-रम्याणि
कर्ण-विवरेणकर्ण-विवरै:कर्ण-शूलकर्ण:
कर्ण: शलकर्णम्कर्णयो:कर्णा:
कर्णाटकान्कर्णान्त्रकर्णाभ्याम्कर्णिका
कर्णिका-आलयेकर्णिका-भूत:कर्णिकाया:कर्णिकायाम्
कर्णिकार:कर्णिकारम्कर्णेकर्णे कर्णे
कर्णै:कर्णौकर्तम्कर्तरि
कर्तव्य:कर्तव्यम्कर्तव्यानिकर्ता
कर्ता इवकर्तारम्कर्तु:कर्तुम्
कर्तुम् अपिकर्तुम् अर्हथ:कर्तुम् अर्हसिकर्तृ
कर्तृ वादा:कर्तृणाम्कर्तृत्वकर्तृत्वम्
कर्तृत्वात्कर्तृत्वेकर्तृभि:कर्तृषु
कर्त्राकर्दमकर्दम-आत्मजाकर्दम-सुता:
कर्दम:कर्दम: उवाचकर्दमम्कर्दमस्य
कर्दमायकर्दमेनकर्पूरकर्म
कर्म तन्त्रम्कर्म निर्मितम्कर्म फलकर्म फल-त्याग:
कर्म फलम्कर्म बन्धनम्कर्म योग:कर्म शक्ति:
कर्म शुद्धम्कर्म श्रेष्ठम्कर्म- आत्मक:कर्म- काण्डस्य
कर्म-अतिशयम्कर्म-अधिकार:कर्म-अनुग:कर्म-अनुबद्ध:
कर्म-अनुबन्धनम्कर्म-अनुरोधेनकर्म-अनुष्ठानेनकर्म-अन्तर
कर्म-अर्जिता: चकर्म-आत्मकम्कर्म-आयतनकर्म-आरब्धम्
कर्म-आशयकर्म-आशयम्कर्म-आशयान्कर्म-इन्द्रियाणि
कर्म-इन्द्रियै:कर्म-ईश्वर:कर्म-उत्तमम्कर्म-करी:
कर्म-कलापम्कर्म-कारक:कर्म-कृत्कर्म-कौशलेन
कर्म-क्षेत्रम्कर्म-गतय:कर्म-गतिम्कर्म-गती:
कर्म-गुण-कालकर्म-ग्रस्त:कर्म-चोदनकर्म-छिद्रम्
कर्म-जम्कर्म-जाकर्म-जा:कर्म-जान्
कर्म-तत्त्व-ज्ञ:कर्म-तन्त्रकर्म-तन्त्र:कर्म-तन्त्रम्
कर्म-दोषै:कर्म-धी:कर्म-नाम्नाम्कर्म-निबन्ध
कर्म-निबन्धन:कर्म-नियमान्कर्म-निर्मितकर्म-निर्हार:
कर्म-निर्हारम्कर्म-निष्ठा:कर्म-पदवीम्कर्म-परा:
कर्म-पर्वणीम्कर्म-पाकम्कर्म-पाशै:कर्म-फल
कर्म-फल-आसङ्गम्कर्म-फलम्कर्म-फलेकर्म-बन्ध
कर्म-बन्ध:कर्म-बन्धन:कर्म-बन्धनै:कर्म-बन्धम्
कर्म-बन्धात्कर्म-बन्धै:कर्म-बीजम्कर्म-बीजानाम्
कर्म-बीजेनकर्म-मयकर्म-मयम्कर्म-मयान्
कर्म-मयै:कर्म-मय्याम्कर्म-मूढान्कर्म-मोक्षाय
कर्म-युक्तम्कर्म-योग:कर्म-योगम्कर्म-योगेन
कर्म-लिङ्गम्कर्म-वर्त्मसुकर्म-वल्लीम्कर्म-वशम्
कर्म-वासनाकर्म-वासना:कर्म-वासनाम्कर्म-विचेष्टितम्
कर्म-विनिर्मितम्कर्म-विशुद्धा:कर्म-विशुद्धिकर्म-विशुद्ध्या
कर्म-वेतनत:कर्म-वैषम्यम्कर्म-शक्ति:कर्म-शुक्लाय
कर्म-सङ्गिनाम्कर्म-सङ्गिषुकर्म-सङ्गेनकर्म-सन्धानाम्
कर्म-सन्न्यासात्कर्म-साक्षिण:कर्म-सारथय:कर्म-सिद्धि:
कर्मक:कर्मजित्कर्मण:कर्मणा
कर्मणा एवकर्मणाम्कर्मणिकर्मणे
कर्मण्य:कर्मत:कर्मन्कर्मभि:
कर्मभ्याम्कर्मसुकर्मसु क्रियमाणेषुकर्मा
कर्माण:कर्माणम्कर्माणिकर्माणि उत्सीदन्ति
कर्माणीकर्मिण:कर्मिणाम्कर्मिभ्य:
कर्शनकर्शनम्कर्शित:कर्शिता
कर्शिता:कर्शितान्कर्शिताम्कर्षका:
कर्षकाणाम्कर्षणकर्षणम्कर्षत:
कर्षतिकर्षन्तीकर्षयन्त:कर्षित-मना:
कर्षिता:कर्हिकर्हि अपिकर्हि स्म चित्
कर्हिचित्कलकल भाषितै:कल-अक्षराणाम्
कल-गीतकल-पदम्कल-पदायतकल-पदै:
कल-भाषणात्कल-भाषिणाम्कल-भाषिणिकल-वाक्यै:
कल-वेणु-गीतम्कल-स्वनै:कल-हंसकल-हंस:
कल-हंसानाम्कलकण्ठकलत्रकलत्र- अपत्य
कलत्र-आदिषुकलत्र-वान्कलत्रम्कलत्राणाम्
कलत्रै:कलम्कलयताम्कलया
कलयेकललम्कलविङ्क:कलश
कलश-अप्सुकलशम्कलशै:कलस पाणि:
कलसम्कलसान्कलसेकलह
कलह:कलहंस-कुलकलहंस-वासस:कला
कला-अत्ययेकला-अम्बुभि:कला-आत्म-वत्त्व-आदिकला:
कलानाम्कलापकलाप-ग्रामकलाप-ग्रामम्
कलाप-ग्रामेकलापम्कलापिभि:कलापेन
कलापै:कलाभि:कलाम्कलाया
कलिकलि-कल्मष-अपहम्कलि-कल्मष-घ्नम्कलि-कृतान्
कलि-दोषत:कलि-मलकलि-युगम्कलि:
कलि: अन्ववर्ततकलि: उवाचकलिङ्गकलिङ्ग-राजम्
कलिनाकलिम्कलिलकलिल-आत्मा
कलिलताम्कलिलम्कले:कलेवर:
कलेवरम्कलेवरस्यकलेवरेकलेवरेण
कलेश:कलौकलौ युगेकल्क:
कल्कनम्कल्कि- रूपिणेकल्कि:कल्प
कल्प-अन्तकल्प-अन्तम्कल्प-अन्तेकल्प-अपाये
कल्प-आदिषुकल्प-आदौकल्प-आयुष:कल्प-आयुषाम्
कल्प-क्षयेकल्प-जीविनाम्कल्प-तरो:कल्प:
कल्पक-तरुम्कल्पकै:कल्पतरु-स्वभाव:कल्पताम्
कल्पतेकल्पनम्कल्पनाकल्पन्ते
कल्पम्कल्पयकल्पयन्कल्पयन्तम्
कल्पयन्तिकल्पयन्तौकल्पयाम्कल्पयाम् चक्रु:
कल्पयाम् चक्रेकल्पयित्वाकल्पयिष्यन्तिकल्पयेत्
कल्पयो:कल्पसेकल्पस्यकल्पा
कल्पा:कल्पात्कल्पानाम्कल्पित
कल्पित-आसन:कल्पित-कर्ण-भूषणकल्पित-विषय:कल्पित:
कल्पितम्कल्पिताकल्पिता अस्मिकल्पिता:
कल्पितानाम्कल्पितै:कल्पेकल्पे अस्मिन्
कल्पे कल्पेकल्पेतकल्पेतेकल्पेषु
कल्प्यतेकल्प्यन्तेकल्मषकल्मष-अपह:
कल्मष-अपहम्कल्मष:कल्मषम्कल्मषा:
कल्मषान्कल्माषताम्कल्माषाङ्घ्रिम्कल्य:
कल्याणकल्याण-कृत्कल्याण-कृत्-तमकल्याण:
कल्याणम्कल्याणानाम्कल्याणिकल्याणी
कल्याणीम्कल्याण्य:कल्येकवचम्
कवचम् चकवचेकवय:कवये
कवरकवरम्कवरात्कवरी
कवरेणकवलकवल:कवला:
कवि:कवि: चकवि: न्यग्रोधकवि: हवि
कविनाकविभि:कविम्कवीनाम्
कवेकवौ परेकव्यम्कव्यानि
कशयाकशिपुकशिपुभि:कशिपो:
कशिपौकश्चकश्चनकश्चित्
कश्चित् गन्धर्व:कश्मलकश्मलम्कश्मलम् उपगत:
कश्मलम् ययु:कश्मलात्कश्मलाम्कश्मलेण
कश्यपकश्यप-आङ्गिरस-आदय:कश्यप-दायादा:कश्यप-दायादान्
कश्यप-नन्दना:कश्यप-पत्नीनाम्कश्यप:कश्यप: उवाच
कश्यप: वामदेवकश्यपम्कश्यपयो:कश्यपस्य
कश्यपात्कश्यपायकश्यपेनकषणानि
कषन्तम्कषाणकषायकषाय:
कषायम्कषायाणाम्कषायी-भूतकष्ट:
कष्टम्कष्टान्कस्मात्कस्मिंश्चित्
कस्मिन्कस्मिन् चित्कस्मैकस्य
कस्य असिकस्य चकस्य स्वित्कस्य हेतो:
कस्यचित्कस्यचित् हेतो:कस्या:कस्याचित्
कस्याञ्चित्कस्याश्चनकस्याश्चित्कह्लार
कह्लार- कञ्ज-उत्पलकाका अपिका इयम्
का स्वित्का-शब्दम्का:कांश्चित्
काककाक-कृष्ण:काक-पक्षकाक-मृग-गो-चरित:
काक:काकवर्ण:काकिणिका-मात्रम्काकिणिके
काकिणिनाकाङ्क्षतिकाङ्क्षतेकाङ्क्षन्त:
काङ्क्षन्तीकाङ्क्षन्त्य:काङ्क्षयाकाङ्क्षिण:
काङ्क्षितम्काङ्क्षिता:काङ्क्षितेनकाङ्क्षिभि:
काङ्क्षेकाङ्क्षेतकाङ्क्षेत्काच
काचित्काञ्चनकाञ्चन गिरि:काञ्चन:
काञ्चनम्काञ्चनीकाञ्चनीम्काञ्चने
काञ्चन्याकाञ्चीकाञ्ची-कलापकाञ्ची-कलाप वलय
काञ्च्याकाठिन्यकाण्व-अयना:काण्व-माध्यन्दिन-आदय:
काण्व:काण्वम्काण्वान्कातर:
कातरम्कातरा:कातरान्कातर्य
कात्-कृत:कात्यायनीकादाचित्कम्काद्रवेय:
काद्रवेया:काद्रवेयाणाम्काननकानन-आश्रय:
काननम्काननेकाननेषुकानि
कानिचित्कानीन:कानीनम्कान्
कान् चकान् लोकान्कान्तकान्त-काम
कान्त-कामिनी:कान्त-सखा:कान्त:कान्तम्
कान्तयाकान्ताकान्तात्कान्तान्
कान्ताम्कान्तायकान्ति-मतीम्कान्ति:
कान्तिभि:कान्तिम्कान्तेनकान्त्या
कान्य-कुब्जेकापिकापोतीम्काम
काम- अग्निनाकाम- अनुसेवयाकाम- अभिवर्षणात्काम- कामी
काम- दा:काम- दुघ-अङ्घ्रि-पद्मम्काम- दुघा:काम- देवम्
काम- पूरकाम- मोहित:काम-अक्तम्काम-अध्वर
काम-अनलम्काम-अनुजेनकाम-अभिकामम्काम-अभिनिवेशित
काम-आतुरम्काम-आत्माकाम-आत्मान:काम-आदि
काम-आदिभि:काम-आर्ताया:काम-आशय:काम-आशयम्
काम-ईप्सुनाकाम-उपनयेनकाम-उपभोगकाम-उपसृष्ट:
काम-करण्ड:काम-कर्म-इन्द्रिय-आशय:काम-कर्मभि:काम-काम:
काम-कामा:काम-काम्ययाकाम-कारत:काम-कारेण
काम-कोष्णीम्काम-गकाम-गम्काम-गिरि:
काम-गेनकाम-ग्रह-ग्रस्त:काम-चारिणीकाम-दित्सया
काम-दुघकाम-दुघ:काम-दुघा:काम-दुघान्
काम-दुघै:काम-दृशाम्काम-देवम्काम-देवात्
काम-दै:काम-धिय:काम-धुक्काम-पूर:
काम-पूरम्काम-बिन्दुभि:काम-भोगकाम-भोगान्
काम-भोगेषुकाम-मधु-लवान्काम-मूढ:काम-मोहिता
काम-यानाकाम-याना:काम-रूप-धरान्काम-रूप:
काम-रूपम्काम-रूपिण:काम-रूपिणीम्काम-रूपी
काम-रूपेणकाम-लम्पट:काम-लवायकाम-लिप्तेन
काम-लोभेनकाम-वर:काम-वरम्काम-वरान्
काम-वशम्काम-विवर्जनात्काम-सन्तप्त:काम-सन्दोहा:
काम-सम्भव:काम-सुखकाम-हत:काम-हतम्
काम-हतस्यकाम-हैतुकम्काम:काम: तु
कामगमा:कामत:कामत्वात्कामदेव-स्वरूपेण
कामदेवेनकामधुक्कामम्कामम् च
कामयतेकामयमान:कामयमानानाम्कामयमानै:
कामयसेकामयानाम्कामयामहेकामये
कामस्यकामा:कामात्कामानाम्
कामान्कामान् अभीप्सन्तौकामायकामिन:
कामिनम्कामिनाकामिनाम्कामिनी
कामिनीषुकामिन्य:कामिन्या:कामिषु
कामीकामुक:कामुकम्कामुका:
कामुकेभ्य:कामेकामेनकामेभ्य:
कामेषुकामै:कामौकाम्
काम्पिल्ल:काम्बोजकाम्बोज-कैकयान्काम्य
काम्यम्काम्ययाकाम्यानाम्काम्येषु
काम्यै:कायकाय-अभ्यन्तर-वह्निनाकाय-जस्य
काय:कायम्कायात्कायाधव
कायान्कायेकायेनकार:
कारककारक:कारकान्कारकै:
कारणकारण-आत्मनेकारण-भूत:कारण-विग्रहाय
कारण-सूकरायकारणंकारणम्कारणयो:
कारणात्कारणानिकारणेषुकारण्डव
कारण्डवै:कारयन्कारयाम् आसकारयाम् आसु:
कारयित्वाकारयेत्कारस्कर- काकतुण्ड-आदिकारा-गृहम्
कारिण:कारिणाकारिणाम्कारिणी
कारिता:कारिन्कारीकारु
कारुणिक:कारुणिकस्यकारुणिका:कारुण्यत:
कारुण्यात्कारूष:कारूषा:कार्तवीर्यस्य
कार्तस्वरकार्तस्वर-परिष्कृतम्कार्तिकेकार्त्स्न्येन
कार्दमम्कार्पण्यकार्पण्यम्कार्पण्यात्
कार्मुक:कार्मुकम्कार्मुका:कार्मुकेषु
कार्यकार्य- कारणेकार्य-अर्थ-गौरवेकार्य-अर्थे
कार्य-मानुष:कार्य-साधक:कार्य:कार्यते
कार्यत्वम्कार्यमाण:कार्यम्कार्या
कार्याणिकार्येकार्श्यम्कार्ष्ण-अयसम्
कार्ष्णायसम्कार्ष्णिकार्ष्णि:कार्ष्णौ
कालकाल प्रहित:काल रूपेणकाल विप्लुतम्
काल विभागै:काल- अनुकूलै:काल- अवधि:काल- आख्य:
काल- आत्मिकाम्काल- कन्ययाकाल- चोदितकाल-अग्ने:
काल-अत्ययम्काल-अनलकाल-अनल-उपमाम्काल-अनुगतेन
काल-अन्तर-कृतम्काल-अयनेकाल-अवयवकाल-अवशेषेण
काल-अहिकाल-आख्ययाकाल-आत्मनकाल-आत्मन:
काल-आत्मनाकाल-उपपन्नम्काल-उपपन्नाम्काल-कन्या
काल-कन्याभ्याम्काल-कर्मकाल-कल्पाभि:काल-कल्पेन
काल-कृतम्काल-गत्याकाल-गुणान् अनुकाल-ग्रस्तम्
काल-चक्र-गत:काल-चक्र-निज-आयुधम्काल-चक्रम्काल-चक्रे
काल-चक्रेणकाल-चोदित:काल-चोदितात्काल-चोदितान्
काल-जम्काल-जवेनकाल-ज्ञ:काल-नाभाय
काल-निर्धूतै:काल-पाश-आवृत:काल-पाश-बद्ध:काल-मलात्
काल-मूर्ति:काल-मृत्यूकाल-यन्त्रिताकाल-यान:
काल-रंह:काल-रशनम्काल-रूपकाल-रूप:
काल-रूपम्काल-रूपस्यकाल-रूपीकाल-रूपेण
काल-रूपै:काल-लव-विशेषान्काल-विद्रुतेकाल-विष-मित
काल-वेगेनकाल-शक्तिकाल-सञ्चोदिता:काल-सञ्ज्ञाम्
काल-सूत्रम्काल-सृष्टेनकाल-सृष्टै:काल-स्वरूपेण
काल:काल: अयम्काल: इवकालका
कालकूटात्कालगरकालञ्जरात्कालत:
कालन:कालनर:कालनाभ:कालनाभम्
कालनाभेनकालनेमि:कालनेमिम्कालम्
कालम् एयिवान्कालयतेकालयाम् आसकालषेयम्
कालसूत्र संज्ञकेकालस्यकाला:कालात्
कालान्कालायकालायनायकालिङ्ग-प्रमुखा:
कालिङ्ग:कालिङ्गस्यकालिता:कालिन्दि
कालिन्दीकालिन्दीम्कालिन्दीम् मित्रविन्दाम् चकालिन्द्या:
कालिन्द्याम्कालियकालिय-ग्रस्त:कालिय:
कालिय: उवाचकालियम्कालियस्यकाले
काले उपावृत्तेकाले कालेकालेनकालेन अल्पेन
कालेन एतावताकालेन भूयसाकालेयकालेया:
कालेयै:कालेषुकालै:काल्यमान:
काल्यमानाम्काल्याम्कावेरीकावेरीम्
कावेर्याम्काव्यकाव्य-आदिभि:काव्य-शापम्
काव्य-सुताकाव्य:काव्यम्काव्यस्य
काशकाशय:काशा:काशार:
काशि-केकय-सृञ्जयान्काशि-पुर्या:काशि-पुर्याम्काशि-राट्
काशि:काशिराज:काशिषुकाशिष्णुना
काशीकाशी-ईश:काशी-पति:काशी-पते:
काशीम्काशीराज-सुतेकाश्चकाश्चन
काश्चित्काश्मीर-मण्डलम्काश्य:काश्यप
काश्यपम्काश्यपस्यकाश्यपै:काश्यम्
काश्यस्यकाष्ठ-वेष्टितम्काष्ठ:काष्ठा
काष्ठा:काष्ठानाम्काष्ठाभि:काष्ठाम्
काष्ठाया:काष्ठायैकाष्ठौकास
किं वाकिंपुरुषकिंशुककिङ्कण:
किङ्कर:किङ्करस्यकिङ्करा:किङ्करान्
किङ्करीकिङ्करी:किङ्करीणाम्किङ्करौ
किङ्किणी-जाल- मालिनाकिङ्किणीनाम्किङ्किणीभि:किञ्च
किञ्चनकिञ्चित्किञ्चित् ऊनम्किञ्चित् किञ्चित्
किञ्चित् चकार वदनम्किञ्चित्-उत्तम्भितकिञ्जल्ककितव
कितव:कितवानाम्कितवै:किन्तु
किन्देवा:किन्नरकिन्नर-अप्सरस:किन्नर-गणा:
किन्नर-गन्धर्वा:किन्नर-गन्धर्वै:किन्नर-चारणै:किन्नरा:
किन्नरान्किन्नरै:किमपिकिम्
किम् अकरोत्किम् अकार्यम्किम् अन्न-दातु:किम् अन्यत्
किम् अन्यै:किम् अपिकिम् अपि नकिम् अपेक्षितम्
किम् अर्थम्किम् असत्-कर्मभि: भवेत्किम् इतिकिम् इदम्
किम् इन्द्रेणकिम् उकिम् उतकिम् उत अन्यै:
किम् उत अपरेकिम् एतत्किम् किम्किम् च
किम् चिकीर्षसिकिम् तुकिम् निमित्त:किम् नु
किम् पुन:किम् भूय:किम् वर्ण:किम् वा
किम् वेदकिम् स्वित्किम् हरिणाकिम्-अभिप्राय:
किम्पुरुषकिम्पुरुष-आदीनिकिम्पुरुषा:किम्पुरुषाणाम्
किम्पुरुषान्किम्पुरुषे वर्षेकिम्पुरुषै:किम्पूरुष
कियत्कियान्किरन्त:किराटा:
किरातकिरात:किरीटकिरीट-कोटि
किरीट:किरीटमालीकिरीटम्किरीटानि
किरीटिन:किरीटिनम्किरीटीकिरीटेन
किरीटै:किरीतीकिलकिल अनुचरितम्
किलकिला-शब्दम्किलकिलायाम्किलुकिल्बिष-अपहम्
किल्बिष:किल्बिषम्किल्बिषा:किल्बिषात्
किल्बिषान्किल्बिषाम्किल्बिषेणकिल्बिषै:
किशोर-वयस:किशोर:किशोरीम्किशोरौ
किसलयकिसलय-अङ्कुरकिसलय-श्रियाकीकट
कीकट:कीकटा:कीकटेषुकीचक
कीचक-वल्मीकात्कीचक-वेणु-वेत्र-वत्कीचकै:कीट:
कीटकम्कीदृक्- विध:कीदृश:कीदृशी
कीदृष:कीनाशम्कीनाशा:कीर्तन
कीर्तन-आदिभि:कीर्तन:कीर्तनम्कीर्तना:
कीर्तनात्कीर्तनै:कीर्तन्यकीर्तन्य-गुण-सत्-कथम्
कीर्तन्यानिकीर्तयकीर्तयत:कीर्तयन्
कीर्तयन्त:कीर्तयस्वकीर्तयामिकीर्तयिष्यति
कीर्तयेकीर्तयेत्कीर्तिकीर्ति-दूषणम्
कीर्ति-मयीम्कीर्ति-मालाम्कीर्ति-वर्धन:कीर्ति:
कीर्तितम्कीर्तितव्य:कीर्तिता:कीर्तितानि
कीर्तितौकीर्तिनाकीर्तिभि:कीर्तिमन्तम्
कीर्तिम्कीर्तीनाम्कीर्ते:कीर्तौ
कीर्त्यकीर्त्य-मानेकीर्त्यन्तेकीर्त्यमानम्
कीर्त्यमानेकीर्त्याकीश बालान्कु
कु- मति:कु- योगिनाम्कु- योषिताम्कु-कथा:
कु-कलेवरकु-कलेवर-अर्पिताम्कु-चैलस्यकु-जन-प्रसङ्गत:
कु-जन्मनाकु-देहकु-धी:कु-नाथेन
कु-नायकम्कु-पट-आवृतकु-पथ-देष्टृणाम्कु-पथ-पाखण्डम्
कु-पुरुष:कु-बुद्धय:कु-बुद्धिम्कु-भार्य-वत्
कु-मति:कु-मनीषिणाम्कु-मेधस:कु-मेधसम्
कु-याजिन:कु-योगिन:कु-योगिनम्कु-योगिनाम्
कु-शरीरेकु-सृतय:कु:कुकर्मणि
कुकुद्मिनम्कुकुरकुकुर:कुकुरस्य
कुकुरा:कुक्कुटान्कुक्षिकुक्षि-गत:
कुक्षि:कुक्षिम्कुक्षिषुकुक्षे:
कुक्षौकुङ्कुमकुङ्कुम-पङ्ककुङ्कुमानि
कुङ्कुमै:कुचकुच-कुङ्कुम-अरुणै:कुच-कुङ्कुमानि
कुच-पट्टिकाम्कुच-युगम्कुचयो:कुचेषु
कुजकुजयो:कुजेनकुञ्चित-केश
कुञ्जरकुञ्जर-इन्द्र:कुञ्जर-शौच-वत्कुञ्जर-शौचवत्
कुञ्जर:कुञ्जरम्कुञ्जरान्कुञ्जरै:
कुञ्जेषुकुटकाचल- उपवनेकुटजै:कुटि
कुटि:कुटिलकुटिल-जटाकुटिलया
कुटीकुटीचक:कुटुम्-बिन्या:कुटुम्ब
कुटुम्ब-आसक्तयाकुटुम्ब-पोषस्यकुटुम्ब-भरणम्कुटुम्ब-भरणे
कुटुम्ब:कुटुम्बम्कुटुम्बस्यकुटुम्बिन:
कुटुम्बिनाम्कुटुम्बिनीकुटुम्बिनेकुटुम्बिनौ
कुटुम्बिन्याकुटुम्बीकुटुम्बेकुटुम्बेभ्य:
कुटुम्बेषुकुट्ट:कुट्टिमेषुकुठारम्
कुठारेणकुठारै:कुड्मलकुड्मलाम्
कुड्यकुड्यानिकुड्याम्कुड्यायाम्
कुड्येकुड्येषुकुड्यै:कुणप
कुणप-आत्म-वादिषुकुणपम्कुणपेकुणि:
कुण्ठकुण्ठ:कुण्डलकुण्डल-श्रियम्
कुण्डल:कुण्डलम्कुण्डला-भोग-सन्निवेशस्यकुण्डला:
कुण्डलिन:कुण्डलिनम्कुण्डली-भूत-देहस्यकुण्डले
कुण्डलै:कुण्डलौकुण्डात्कुण्डिन-पति:
कुण्डिनम्कुण्डेकुण्डेषुकुत:
कुतर्ककुतश्चनकुतश्चित्कुत्र
कुत्र अपिकुत्रचित्कुत्रत्य:कुत्रत्या:
कुत्सम्कुधिय:कुनाथस्यकुन्तय:
कुन्तलकुन्तल-मण्डित-आननाम्कुन्तलम्कुन्तलै:
कुन्तिकुन्ति:कुन्तिभोज:कुन्ती
कुन्ती उवाचकुन्ती-पुत्र:कुन्तीन्कुन्तीभोज: विराट
कुन्तीम्कुन्ते:कुन्त्या अपविद्धम्कुन्त्याम्
कुन्दकुन्द-पङ्क्तिकुन्द-मन्दारकुन्द:
कुन्दै:कुपितकुपित-हासकुपित:
कुपितम्कुपिताकुपिता:कुपितात्
कुपितेकुपितेनकुप्यकुप्यति
कुप्येत्कुबेर:कुब्जकै:कुब्जा
कुब्जाम्कुमति:कुमतिनाकुमतिम्
कुमते:कुमनीष:कुमनीषीकुमन्त्र-पाकेन
कुमारकुमार-आद्यै:कुमार-लीलौकुमार-हा
कुमार:कुमार: चकुमारक:कुमारका:
कुमारकै:कुमारम्कुमारस्यकुमारा:
कुमारा: ऊचुकुमाराणाम्कुमारान्कुमाराय
कुमारिका:कुमारीकुमारेकुमारेण
कुमारै:कुमार्य:कुमार्या:कुमुत्
कुमुत्-गणवान्कुमुत्-वती:कुमुदकुमुद-अग्रात्
कुमुद-निरूढ:कुमुद:कुमुद: शुनककुमुदम् कुमुद-ईक्षणम्
कुमुदाकुम्भकुम्भ-सम्भव:कुम्भ-स्तनी
कुम्भ-स्थलेकुम्भकर्ण-दश-ग्रीवौकुम्भकर्ण:कुम्भकर्णम्
कुम्भा:कुम्भाण्ड-कूपकर्ण: चकुम्भाण्ड-कूपकर्णाभ्याम्कुम्भाण्ड:
कुम्भान्कुम्भी-पाक:कुम्भी-पाकेषुकुम्भीपाके
कुम्भेकुम्भै:कुयोगिनाम्कुरङ्ग
कुरबकुरबक-अशोक-नाग-पुन्नाग-चम्पका:कुरबकै:कुरर
कुरर:कुररम्कुररिकुररी इव
कुररीम् इवकुररै:कुरव:कुरु
कुरु- उद्वहकुरु- क्षेत्रेकुरु- पाण्डवानाम्कुरु-उद्वह
कुरु-उद्वह:कुरु-कुलकुरु-केकय-कोशला:कुरु-जाङ्गल
कुरु-जाङ्गलान्कुरु-जाङ्गलेकुरु-तन्तवेकुरु-देव-देव्या:
कुरु-नन्दनकुरु-नार्य:कुरु-पञ्चालकुरु-पतिम्
कुरु-पाण्डवकुरु-प्रधानेनकुरु-प्रवीरकुरु-बल-अब्धिम्
कुरु-राजकुरु-राट्कुरु-वर्यकुरु-वृद्ध
कुरु-वृद्ध:कुरु-वृद्धान्कुरु-शार्दूलकुरु-श्रेष्ठ
कुरु-सत्-तमकुरु-सृञ्जय-कैकयान्कुरु-सृञ्जय-कैकेय-विदर्भ-यदु-कुन्तय:कुरु-सृञ्जय-पाण्डुभि:
कुरु-सृञ्जयानाम्कुरु:कुरुक्षेत्र-पति:कुरुक्षेत्रम्
कुरुक्षेत्रेकुरुजाङ्गलान्कुरुतकुरुतम्
कुरुताम्कुरुतेकुरुते स्पृहाम्कुरुध्वम्
कुरुबककुरुभि:कुरुवशात्कुरुश्रेष्ठ
कुरुषुकुरुष्वकुरूणाम्कुरूणाम् वृष्णीनाम्
कुरूद्वहकुरून्कुरो:कुर्यात्
कुर्याम्कुर्यु:कुर्वत:कुर्वताम्
कुर्वती:कुर्वतीनाम्कुर्वतीम्कुर्वते
कुर्वत्य:कुर्वद्भि:कुर्वन्कुर्वन् अपि
कुर्वन्त:कुर्वन्तम्कुर्वन्तिकुर्वाण:
कुर्वाणा:कुर्वाणान्कुर्वाणौकुर्वाते
कुर्वीतकुर्वीरन्कुलकुल नन्दन
कुल नाशनम्कुल पांसन:कुल पावन:कुल- अङ्गारस्य
कुल- अन्तकम्कुल- कृताकुल-अङ्गारम्कुल-अचल- इन्द्र
कुल-अचल-इन्द्रस्यकुल-अचलम्कुल-अछयान्कुल-अद्रिम्
कुल-आचार्य:कुल-आचार्यम्कुल-आचार्येणकुल-उचितम्
कुल-कज्जलम्कुल-क्षयकुल-क्षयेकुल-गिरि-राज:
कुल-घ्नानाम्कुल-जाम्कुल-दूषणम्कुल-देवता
कुल-दैव हेतवेकुल-दैवात्कुल-धर्मा:कुल-धर्माणाम्
कुल-नन्दनकुल-नन्दनम्कुल-पतय:कुल-पति:
कुल-पांसन:कुल-प्रसूतेकुल-भेद-करकुल-वती
कुल-वृद्ध:कुल-वृद्धा:कुल-वृद्धै:कुल-स्त्रिय:
कुलककुलम्कुलम्- धरम्कुलस्य
कुलाचल-आश्रम:कुलाचलम्कुलाचला:कुलाचलेन्द्र-द्रोणीषु
कुलायम्कुलाल-चक्रेणकुलिककुलिङ्ग-मिथुनम्
कुलिङ्ग:कुलिङ्गम्कुलिङ्गीकुलिश
कुलिश-अक्षतकुलिशम्कुलिशेनकुले
कुलेषुकुलै:कुल्माषकुल्य
कुल्या:कुवलयकुवलय-ईक्षणाकुवलयापीड:
कुवलयापीडम्कुवलयाश्वकुवलयाश्वक:कुवाक्-इषून्
कुवेरकुवेर:कुशकुश-क्रथौ
कुश-द्वीपकुश-द्वीप-ओकस:कुश-द्वीप:कुश-पाणि:
कुश-स्तम्ब:कुश-स्थलीकुश:कुशध्वज:
कुशनाभ:कुशलकुशल-इतरकुशल-कर्मणाम्
कुशल:कुशलम्कुशला:कुशलानि
कुशलायकुशलिन:कुशलीकुशले
कुशलेनकुशलौकुशस्थलीकुशस्थलीम्
कुशस्थल्या:कुशस्यकुशा:कुशाग्र:
कुशात्कुशान्कुशाम्बकुशाम्बु:
कुशाम्बुज:कुशावर्तकुशावर्तेकुशिक-अन्वये
कुशिका:कुशीद: कुक्षिकुशेषुकुशै:
कुषन्तिकुष्माण्डकुष्माण्डान्कुसीदम्
कुसुमकुसुम- आकरम्कुसुम- आसारम्कुसुम-अस्त्र-वेग
कुसुम-आकरकुसुम-आकर:कुसुम-आयुधस्यकुसुम-आवलीभि:
कुसुम-आसारम्कुसुम-उत्करै:कुसुम-शरासनम्कुसुम-स्तबक
कुसुमाकरकुसुमितकुसुमितम्कुसुमितान्
कुसुमिताम्कुसुमितै:कुसुमै:कुसुम्भ-वैकङ्क-त्रिकूट-शिशिर-पतङ्ग-रुचक-निषध-शिनीवास-कपिल-शङ्ख-वैदूर्य-जारुधि हंस-ऋषभ-नाग-कालञ्जर-ना
कुसूलकुहककुहक-राद्धम्कुहक:
कुहकम्कुहकयो:कुहकै:कुहू
कुहू:कुह्वानै:कुह्वाम्कूजत:
कूजतीकूजत्कूजद्भि:कूजन्
कूजन्त:कूजन्तम्कूजितकूजितम्
कूजिताम्कूजितै:कूटकूट स्थ:
कूट-कर्म-जाकूट-कारिण:कूट-धर्मेषुकूट-योगिनाम्
कूट-स्थ:कूट-स्थम्कूट-स्थस्यकूट-स्थाय
कूटक:कूटज-कूटम्कूटस्थ:
कूटस्थेकूटानिकूटेकूटै:
कूतै:कूपकूप-मग्नाया:कूप-रसे
कूप-लब्धयाकूप-संविग्नाकूपम्कूपात्
कूपेकूबर:कूबरम्कूर्प
कूर्प-आदिभि:कूर्मकूर्म-तनुम्कूर्म-रूपेण
कूर्म:कूलम्कूलेकूष्माण्ड
कृईडाकृकलासकृकलासम्कृकलासै:
कृच्छ्रकृच्छ्र-आप्तेकृच्छ्र-उपनतै:कृच्छ्र-गत:
कृच्छ्र-प्राणा:कृच्छ्र-प्राप्तकृच्छ्र-मध्यमाम्कृच्छ्र:
कृच्छ्रत:कृच्छ्रम्कृच्छ्रम् ययौकृच्छ्रात्
कृच्छ्रायकृच्छ्रेणकृच्छ्रेषुकृच्छ्रै:
कृणवावहैकृणुकृतकृत किल्बिषम्
कृत किल्बिषेकृत पाद:कृत रक्ष:कृत स्वस्त्ययनम्
कृत हेलना:कृत- अञ्जलि:कृत- अन्त:कृत- अवतार:
कृत- आगस:कृत- आगसिकृत- आलयम्कृत-अगस:
कृत-अज्ञेषुकृत-अञ्जलि-पुट:कृत-अञ्जलि-पुटा:कृत-अञ्जलि:
कृत-अञ्जलिम्कृत-अञ्जले:कृत-अति-प्रणया:कृत-अतिथ्यम्
कृत-अनुग्रहकृत-अनुषङ्ग:कृत-अन्तकृत-अन्त-अन्तिक-वर्ति
कृत-अन्त:कृत-अन्तम्कृत-अन्तस्यकृत-अन्ते
कृत-अन्तेनकृत-अन्न:कृत-अभयम्कृत-अभिषेक-नैयमिक-अवश्यक:
कृत-अभिषेक:कृत-अमर्षा:कृत-अवतार:कृत-अवतारस्य
कृत-अवनामा:कृत-अश्म-कवल:कृत-आग:सुकृत-आगस:
कृत-आगस: अपिकृत-आगसम्कृत-आगसिकृत-आगस्क:
कृत-आतिथ्यम्कृत-आत्मन:कृत-आत्मनाम्कृत-आदिषु
कृत-आदीन्कृत-आदौकृत-आलयम्कृत-आसन-परिग्रह:
कृत-आहार:कृत-उद्यम:कृत-उद्यमम्कृत-उद्वह:
कृत-उद्वाहान्कृत-उरुदार:कृत-किल्बिष:कृत-किल्बिषस्य
कृत-किल्बिषा:कृत-कृत्य-वत्कृत-कृत्य:कृत-कृत्यम्
कृत-कृत्या:कृत-केतन:कृत-केतनम्कृत-केतम्
कृत-कौतुककृत-कौतुकम्कृत-क्षण:कृत-क्षणै:
कृत-क्षणौकृत-घ्नस्यकृत-छिद्रम्कृत-ज्ञ:
कृत-ज्ञम्कृत-ज्ञात्कृत-दार:कृत-दारा:
कृत-देव-हेलनात्कृत-द्वेषान्कृत-धिय:कृत-धी:
कृत-नर-आहारात्कृत-निकेतनानाम्कृत-निज- अभिमानस्यकृत-निर्वेश:
कृत-निश्चयाकृत-निश्चया:कृत-नीड:कृत-नीडम्
कृत-न्यास:कृत-न्यासाम्कृत-परिचया:कृत-पाद-अभिवन्दनाम्
कृत-पुण्य-पुञ्जा:कृत-पौरुषा:कृत-प्रणाम:कृत-प्रणामम्
कृत-प्रयत्ना:कृत-प्रश्न:कृत-प्रसङ्गा:कृत-बाहव:
कृत-भाजना:कृत-भूत-मैत्र:कृत-भूषणा:कृत-मज्जन-आदिकम्
कृत-मति:कृत-मतिम्कृत-मनु-कृत-वत्य:कृत-मल-स्नानाम्
कृत-मालाकृत-मूल:कृत-मैत्रम्कृत-मैत्रस्य
कृत-मैत्रायकृत-युगम्कृत-युगेकृत-रक्षणम्
कृत-लक्षणयो:कृत-वराह-रूप:कृत-विग्रह:कृत-विदा
कृत-विश्रम्भ:कृत-विस्रम्भ:कृत-व्यवसित:कृत-शिर:
कृत-शिर:-स्नानकृत-शोककृत-श्रिया अपाश्रितकृत-सङ्कल्प:
कृत-सौहृद-अर्था:कृत-सौहृदा:कृत-स्नान:कृत-स्नाना:
कृत-स्नेहा:कृत-स्नेहौकृत-स्वस्ति-अयनम्कृत-स्वस्ति-अयना:
कृत-स्वस्ति-अयनाम्कृत-स्वस्त्ययनम्कृत-स्वस्त्ययनाकृत-स्वस्त्ययना:
कृत-हेलन:कृत-हेलनम्कृत:कृतज्ञेन
कृतञ्जय:कृतद्युति:कृतद्युते:कृतध्वज-मितध्वजौ
कृतध्वज-सुत:कृतध्वजात्कृतमति:कृतमाला
कृतमालाम्कृतमालायाम्कृतम्कृतम् च
कृतम् मयाकृतरथ:कृतवतीकृतवर्म-सुत:
कृतवर्माकृतवर्माणम्कृतवान्कृतवान् असि
कृतवीर्य-सू:कृतवीर्यस्यकृतस्यकृता
कृता:कृतागसिकृताग्नि:कृतात्
कृतानाम्कृतानिकृतान्कृतान्त-पाशात्
कृतान्त-वत्कृतान्त:कृताम्कृति:
कृतिन:कृतिभि:कृतिमान्कृतिरात:
कृतीकृतेकृते युगेकृतेन
कृतेयुक:कृतेषुकृतै:कृतौजा:
कृत्कृत्तकृत्त-बाहो:कृत्त-मूले
कृत्त-शिरसौकृत्त:कृत्तिकाकृत्तिका-आदीनि
कृत्तिका-पुत्र:कृत्यकृत्य-शेषा:कृत्यतायाम्
कृत्यम्कृत्यम् किम्कृत्याकृत्या:
कृत्यात्कृत्याम्कृत्येकृत्येषु
कृत्रिमकृत्रिम-गो-वृषै:कृत्रिमम्कृत्रिमान्
कृत्वकृत्व:कृत्वाकृत्वा आत्मसात्
कृत्वा नम:कृत्व्याम्कृत्स्नकृत्स्न-कर्म- कृत्
कृत्स्न-प्रसादकृत्स्न-वत्कृत्स्न-वित्कृत्स्न:
कृत्स्नम्कृत्स्नश:कृत्स्नस्यकृत्स्ना
कृत्स्ना:कृत्स्नाम्कृथा:कृधि
कृन्तनम्कृन्तन्कृन्धिकृप
कृप:कृपणकृपण सुहृद:कृपण-जन-वत्सल:
कृपण-धी:कृपण-पक्षेकृपण-वच:कृपण-वत्
कृपण-वत्सलकृपण-वत्सल:कृपण:कृपणम्
कृपणयाकृपणस्यकृपणाकृपणा:
कृपणानाम्कृपणान्कृपणाम्कृपणाया:
कृपम्कृपयत:कृपयाकृपया अन्विता:
कृपाकृपा-अवलोकेनकृपाम्कृपालव:
कृपालु:कृपालुभि:कृपालो:कृपी
कृमय:कृमिकृमि-कुण्डेकृमि-भूत:
कृमि-भोजन:कृमि:कृमिकम्कृमिभि:
कृमिभोजनेकृमीणाम्कृशकृश:
कृशम्कृशान्कृशाश्व:कृशाश्वात्
कृषिकृषि-वत्कृषीष्टकृषीष्ठा:
कृष्ट-पच्यम्कृष्ट्वाकृष्णकृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण अरविन्द-अक्षकृष्ण कृष्ण इतिकृष्ण दर्शनकृष्ण दर्शन:
कृष्ण भक्तस्यकृष्ण राम इतिकृष्ण रामौकृष्ण लीला
कृष्ण- उपासनकृष्ण- मायाकृष्ण-अङ्घ्रिकृष्ण-अङ्घ्रि-पद्म
कृष्ण-अजिनकृष्ण-अजिनम्कृष्ण-अनुकूलेषुकृष्ण-अनुचरम्
कृष्ण-अनुचरस्यकृष्ण-अनुभावकृष्ण-अनुभाव:कृष्ण-अनुभावेन
कृष्ण-अनुवर्तिनाम्कृष्ण-अन्त:-पुरकृष्ण-अन्तिकम्कृष्ण-अन्वेषण
कृष्ण-अभिमर्शकृष्ण-अर्चन-प्रभवाकृष्ण-अर्जुन-वृकोदरान्कृष्ण-अर्जुनौ
कृष्ण-अर्पित प्राण:कृष्ण-अर्भकृष्ण-अवतार-उत्सवकृष्ण-अहिना
कृष्ण-आख्य:कृष्ण-आख्यम्कृष्ण-आत्म-नाथेषुकृष्ण-आदय:
कृष्ण-आननेकृष्ण-आवेशकृष्ण-ईक्षितम्कृष्ण-उद्धव-बल-आदिभि:
कृष्ण-उपलब्धयेकृष्ण-कथाकृष्ण-कथा-अमृतम्कृष्ण-कथा-उदयम्
कृष्ण-कथा:कृष्ण-गीतै:कृष्ण-गुणकृष्ण-ग्रह
कृष्ण-चक्रकृष्ण-चरितम्कृष्ण-चेतस:कृष्ण-चेतसाम्
कृष्ण-चेष्टितम्कृष्ण-जातीनाम्कृष्ण-तेजसाकृष्ण-दर्शन
कृष्ण-दिदृक्षव:कृष्ण-दूतेकृष्ण-देवता:कृष्ण-द्युमणि
कृष्ण-द्विट्कृष्ण-द्वैपायनायकृष्ण-नाथेभ्य:कृष्ण-नाम
कृष्ण-निर्भुक्तकृष्ण-निर्मुक्तिकृष्ण-पत्नी:कृष्ण-पत्न्य:
कृष्ण-पत्न्या:कृष्ण-पद-अरविन्दयो:कृष्ण-पदवीम्कृष्ण-परायण:
कृष्ण-पादकृष्ण-पालिताम्कृष्ण-पालितै:कृष्ण-पुर:-गमा
कृष्ण-पूरित:कृष्ण-प्राणान्कृष्ण-बलयो:कृष्ण-बाहुना
कृष्ण-भक्त्याकृष्ण-भावना:कृष्ण-भुक्त-स्तन-क्षीरा:कृष्ण-मते:
कृष्ण-मातरम्कृष्ण-मायाकृष्ण-मुखकृष्ण-मुखान्
कृष्ण-मुष्टिकृष्ण-रामकृष्ण-राम-आदय:कृष्ण-राम-उग्रसेन-आद्यै:
कृष्ण-राम-कथाम्कृष्ण-राम-द्विष:कृष्ण-रामयो:कृष्ण-रामाभ्याम्
कृष्ण-रामायितेकृष्ण-रामौकृष्ण-लीलाकृष्ण-लीला:
कृष्ण-वध्व:कृष्ण-वर्ण:कृष्ण-वर्णम्कृष्ण-वर्त्मा
कृष्ण-वाहेकृष्ण-विक्रीडितम्कृष्ण-विचेष्टितम्कृष्ण-विच्युत:
कृष्ण-विजयम्कृष्ण-विनिर्दिष्ट:कृष्ण-विश्लेषकृष्ण-विहार
कृष्ण-वीर्यकृष्ण-वीर्याणिकृष्ण-वैरिण:कृष्ण-शङ्करयो:
कृष्ण-शुक्लयो:कृष्ण-संज्ञम्कृष्ण-सखकृष्ण-सख:
कृष्ण-सङ्कर्षणकृष्ण-सङ्गमम्कृष्ण-सङ्घट्टिन:कृष्ण-सन्दर्शन
कृष्ण-सन्दर्शनम्कृष्ण-सन्देशै:कृष्ण-सन्निधौकृष्ण-सार-तनय
कृष्ण-सार:कृष्ण-सारसतीकृष्ण-सारै:कृष्ण-सूताय
कृष्ण-स्त्रीणाम्कृष्ण-हस्तकृष्ण-हृदया:कृष्ण:
कृष्ण: अस्य भी-भयम्कृष्ण: तुकृष्ण: मृदम् भक्षितवान्कृष्णम्
कृष्णम् चकृष्णम् रामम् चकृष्णयाकृष्णस्य
कृष्णस्य आदेशकृष्णस्य नृत्यत:कृष्णस्य विष्वक्कृष्णा
कृष्णा-वेण्याकृष्णात्कृष्णानिकृष्णान्
कृष्णाम्कृष्णायकृष्णायन्तीकृष्णाया:
कृष्णेकृष्णेनकृष्णौकृष्यमाणम्
केके चकेकयकेकय:
केकयान्केकयै:केकाकेचन
केचित्केत:केतन:केतनम्
केतम्केतव:केतुकेतु-माल
केतु-शतम्केतु:केतुभ्य:केतुमान्
केतुमाल भद्राश्वयो:केतुमालम्केतुमालम् अभिकेतुमाले
केतुम्केतै:केदार-कर्मणिकेदारान्
केदारेकेदारेभ्य:केनकेन अपि
केनचित्केनचित् सहकेनापिकेयूर
केयूराभ्याम् च भूषिताम्केरलान्केवलकेवल- आत्मन:
केवल-अनुभव-आनन्द-स्वरूप:केवल:केवलम्केवलया
केवलया भक्त्याकेवलस्यकेवलायकेवलिन:
केवलिना मृषाकेवलेकेवलेनकेवलै:
केशकेश-अभिमर्शम्केश-प्रसाधनकेश-बन्ध-व्यतिषक्त-मल्लिकाम्
केश-बन्धा:केश-बन्धेकेश:केशम्
केशरकेशरिणाकेशरिणाम्केशरी
केशवकेशव-तोषणम्केशव-प्रियम्केशव:
केशवम्केशवस्यकेशवायकेशवे
केशवेनकेशा:केशान्केशिध्वज:
केशिध्वजात्केशिन:केशिनम्केशिन्या:
केशिन्याम्केशीकेशी-निषूदनकेशेषु
केशै:केषाञ्चित्केषुकेसर
केसर-भूता:केसराचल-आदिकेसरिण:कै:
कैकय-आद्या:कैकया:कैकेय:कैकेयीम्
कैङ्कर्यम्कैटभ- अर्दन:कैटभ:कैतव:
कैतवम्कैतवै:कैलास-उपवनेकैलास-करवीरौ
कैलास-वासिनम्कैलासम्कैवर्ता:कैवल्य
कैवल्य नाथकैवल्य-आख्यम्कैवल्य-आदिकैवल्य-उपशिक्षण-अर्थ:
कैवल्य-नाथायकैवल्य-निर्वाण-सुखकैवल्य-पतयेकैवल्य-पति:
कैवल्य-पतेकैवल्यम्कैवल्यात्कैवल्ये
कैशोरकैशोर-वया:कैशोर:कैशोरे
कैशोरौकैश्चित्कोकिलकोकिल-गणा:
कोकिलम्कोकिलै:कोङ्क-वेङ्क-कुटकानाम्कोङ्क-वेङ्क-कुटकान्
कोटय:कोटर-स्थेनकोटराकोटरा नाम
कोटरात्कोटरेभ्य:कोटिकोटिभि:
कोटिश:कोटिश: चकोटिषुकोट्य:
कोट्याकोणेषुकोदण्डकोदण्ड:
कोपकोप-आवेशकोप-उज्ज्वलद्भ्याम्कोप-काल:
कोप:कोपम्कोपयत:कोपयन्
कोपात्कोपात् भग्नमानेकोपित:कोपितम्
कोपिता:कोपितेषुकोमलकोमलै:
कोयष्टिकोलाहलकोलाहल:कोल्लक:
कोविदकोविद-वाद-वादान्कोविद:कोविदम्
कोविदा:कोविदान्कोविदारकोविदार-आसन-अर्जुनै:
कोविदारै:कोशकोश-आढ्य:कोश-काम:
कोश:कोश:-कृत्कोशकार:कोशम्
कोशलकोशल-इन्द्रस्यकोशल-पति:कोशल:
कोशलान् अपिकोशा:कोशान्कोशौ
कोषकोष-परिच्छद-असि-वत्कोष:कोषात्
कोष्ठकोष्ठ-गतम्कोष्ठकम्कोष्ठानि
कोष्ठाम्कोष्ठेषुकोष्ठै:कोसल- इन्द्र:
कोसल-इन्द्र-अनुमोदित:कोसला:कोसलान्कौ
कौञ्जरीम्कौटुम्बिक:कौटुम्बिका:कौणपा:
कौतुककौतुक- मङ्गलाम्कौतुकाकौतुका:
कौतुकानिकौतूहलकौतूहल-चेतस:कौतूहलम्
कौतूहलायकौन्तीम्कौन्तेयकौन्तेय:
कौपीनकौमारकौमार-चापलम्कौमार-जम् कर्म
कौमार:कौमारम्कौमारीम्कौमारे
कौमारै:कौमुदीकौमोदकीकौमोदकीम्
कौमोदक्याकौरवकौरव-इन्द्रकौरव-इन्द्राणाम्
कौरव-ऋषभ:कौरव-सैन्य-सागरम्कौरवा:कौरवान्
कौरव्यकौरव्य:कौर्मम्कौर्मे
कौलम्कौशकौशलम्कौशला:
कौशलानाम्कौशलायकौशलेकौशल्य-पुरम्
कौशल्य:कौशल्याकौशाम्ब्याम्कौशारवे:
कौशिककौशिक- तेजसाकौशिक-गोत्रम्कौशिक:
कौशिकीकौशिकीम्कौशेयकौशेय वाससा
कौशेयै:कौषारवकौषारव:कौषारवि:
कौषारविणाकौषारविम्कौषेयै:कौस्तुभ
कौस्तुभ-आख्यम्कौस्तुभ-आभरण-ग्रीवम्कौस्तुभ-आभरणाम्कौस्तुभ-मणिम्
कौस्तुभ-मणे:कौस्तुभ-व्यपदेशेनकौस्तुभ:कौस्तुभम्
कौस्तुभेनक्ऌप्तक्ऌप्ताक्रतव:
क्रतव: चक्रतवेक्रतुक्रतु- उत्तमम्
क्रतु-उत्तमम्क्रतु-पति:क्रतु-पतिम्क्रतु:
क्रतुनाक्रतुभि:क्रतुभि: विभुम्क्रतुमत्
क्रतुम्क्रतुषुक्रतून्क्रतो:
क्रतौक्रथस्यक्रन्दताम्क्रन्दतीम्
क्रन्दन्क्रन्दन्तिक्रन्दन्तीक्रन्दन्तीनाम्
क्रन्दन्त्य:क्रन्दमानम्क्रन्दमाना:क्रन्दितम्
क्रमक्रम-अनुरोधेनक्रम:क्रमणेषु
क्रमत:क्रमतेक्रमम्क्रमश:
क्रमात्क्रमिष्यतिक्रमुकै:क्रमेण
क्रमै:क्रव्यक्रव्य-अदा:क्रव्यम्
क्रव्यादा: नामक्रव्येणक्रान्तक्रान्ता
क्रिडा:क्रिय:क्रियताम्क्रियते
क्रियन्ताम्क्रियन्तेक्रियमाण:क्रियमाणम्
क्रियमाणानिक्रियमाणान्क्रियमाणाम्क्रियमाणे
क्रियमाणेनक्रिययाक्रियाक्रिया दाक्ष्यम्
क्रिया-अद्वैतम्क्रिया-अर्थ:क्रिया-अर्थाक्रिया-अर्थे
क्रिया-अर्थै:क्रिया-अर्हणान्क्रिया-अवसानेक्रिया-आत्मक:
क्रिया-आत्मनेक्रिया-आयासान्क्रिया-आश्रया:क्रिया-उचिताम्
क्रिया-उदय:क्रिया-उद्भवै:क्रिया-कलाप:क्रिया-कलापै:
क्रिया-काण्डक्रिया-काण्डेषुक्रिया-गुणै:क्रिया-ज्ञानम्
क्रिया-तन्तून्क्रिया-त्याग:क्रिया-फलम्क्रिया-मूल:
क्रिया-यज्ञान्क्रिया-योगक्रिया-योग:क्रिया-योगम्
क्रिया-योगा:क्रिया-योगेनक्रिया-विशेषक्रिया-शक्ति:
क्रिया-हीना:क्रिया:क्रियाभि:क्रियाम्
क्रियायाम्क्रियायैक्रियावतीम्क्रियासु
क्रियेतक्रीडक्रीड-उपस्कराणाम्क्रीड:
क्रीडत:क्रीडताक्रीडतिक्रीडद्भि:
क्रीडनक्रीडन-आदिषुक्रीडन-वत्क्रीडनक-आसक्तम्
क्रीडनक:क्रीडनकतयाक्रीडनकम्क्रीडनका:
क्रीडनकानिक्रीडनकान्क्रीडनकै:क्रीडनम्
क्रीडनेनक्रीडन्क्रीडन् इवक्रीडन्त:
क्रीडन्तम्क्रीडन्तिक्रीडन्तीभि:क्रीडन्तीम्
क्रीडन्त्याक्रीडमाना:क्रीडयन्क्रीडया
क्रीडसिक्रीडाक्रीडा-अर्थम्क्रीडा-अवसाने
क्रीडा-परिच्छदा:क्रीडा-परौ अति-चलौक्रीडा-भाण्डम्क्रीडा-मृग:
क्रीडा-मृगेषुक्रीडा-श्रान्त:क्रीडा-सङ्गेनक्रीडा:
क्रीडाभि:क्रीडाम्क्रीडायाम्क्रीडितु:
क्रीडित्वाक्रीडिष्यन्क्रीडिष्यमाण:क्रीडिष्याम:
क्रीडेत्क्रीडौक्रीड्यमान:क्रीणाति
क्रीणीहिक्रीतेनक्रीदन्त्या:क्रुद्ध
क्रुद्ध:क्रुद्धयाक्रुद्धस्यक्रुद्धा:
क्रुद्धात्क्रुद्धेनक्रुद्धौक्रुध्यति
क्रुध्यमाना:क्रुध्येतक्रूर निसर्गाणाम्क्रूर:
क्रूरकेक्रूरा:क्रूराणिक्रूरान्
क्रेतु:क्रोडक्रोड-अपदेश:क्रोड-मूर्तिना
क्रोड-विदीर्णयाक्रोडेक्रोडै:क्रोध
क्रोध वशात्क्रोध-आद्यै:क्रोध-वश:क्रोध-विमूर्छिता
क्रोध:क्रोधम्क्रोधवशाक्रोधवशा-आत्म-जा:
क्रोधवशै: सहक्रोधस्यक्रोधा:क्रोधात्
क्रोश-सञ्जात-हास:क्रोशत:क्रोशताम्क्रोशन्तम्
क्रोशन्तीक्रोशन्तीनाम्क्रोशन्त्या:क्रोष्टा
क्रोष्टार:क्रोष्टो:क्रौञ्चक्रौञ्च-द्वीप:
क्रौञ्च: नामक्रौडीम्क्रौडेक्लम
क्लम:क्लमा:क्लिद्यमान-अन्त:-हृदयक्लिन्न
क्लिन्न-धिय:क्लिन्न-धियम्क्लिन्न-हृत्क्लिश्यति
क्लिश्यन्तिक्लिश्यमान:क्लिश्यमानस्यक्लिश्यमानानाम्
क्लिश्यमानेषुक्लिश्यामहेक्लिष्टम्क्लिष्टयो:
क्लिष्टानाम्क्लीबक्लीब:क्लृप्तम्
क्लेदनम्क्लेदयन्तिक्लेशक्लेश दा:
क्लेश निवहा:क्लेश पुञ्ज:क्लेश भागिन:क्लेश-द:
क्लेश-बीजानिक्लेश-भाज:क्लेश-वहाम्क्लेश:
क्लेशदानिक्लेशम्क्लेशल:क्लेशा:
क्लेशात्क्लेशान्क्लैब्यक्लैब्यम्
क्लैब्यात्क्वक्व अपिक्व अयम्
क्व असि क्व असिक्व चक्वचक्वचन
क्वचित्क्वचित् क्वचित्क्वचित् चक्वचित् पादै:
क्वणत्क्वणत्-अङ्घ्रि-शोभाम्क्वणद्भ्याम्क्वणन्
क्वणन्तम्क्वणन्तीम्क्वणयत:क्वणयती
क्वणयन्क्वणयन्त्याक्वणितक्वथिता:
क्वापिक्षणक्षण- अर्धम्क्षण-अर्ध
क्षण-अर्ध:क्षण-अर्धम्क्षण-अर्धेनक्षण-आयुषाम्
क्षण-प्रायाणिक्षण-भङ्गुरक्षण-भङ्गुर:क्षण-भङ्गुरै:
क्षण-लव-निमेषक्षण-सङ्गेनक्षण-सौहृदम्क्षण:
क्षणदयाक्षणदा:क्षणम्क्षणम् अपि
क्षणम् चक्षणात्क्षणान्क्षणिक:
क्षणेनक्षतक्षत-आस्रवक्षत-ज
क्षतजक्षतज-अक्षम्क्षतम्क्षतात्
क्षतानिक्षत्त:क्षत्ताक्षत्तु:
क्षत्तृ-मैत्रेययो:क्षत्त्राक्षत्रक्षत्र बन्धुना
क्षत्र बन्धुभि:क्षत्र-अन्तायक्षत्र-जातय:क्षत्र-द्विज-उत्तरा:
क्षत्र-धर्माक्षत्र-बन्धव:क्षत्र-बन्धु:क्षत्र-बन्धुभ्य:
क्षत्र-बन्धून्क्षत्र-बन्धो:क्षत्र-लक्षणम्क्षत्रम्
क्षत्रवृद्धक्षत्रवृद्ध- अन्वया:क्षत्रवृद्ध-अन्वय-आयिन:क्षत्रवृद्ध: च
क्षत्रवृध:क्षत्राक्षत्रात्क्षत्राम्
क्षत्रियक्षत्रिय-आदय:क्षत्रिय-ऋषभ:क्षत्रिय-ऋषभम्
क्षत्रिय-दायादक्षत्रिय-वर्यक्षत्रिय:क्षत्रियस्य
क्षत्रिया:क्षत्रियाणाम्क्षत्रियौक्षत्रे
क्षन्तुम्क्षन्तुम् अर्हतिक्षन्तुम् अर्हसिक्षपण
क्षपणम्क्षपणानिक्षपणेक्षपणै:
क्षपयत:क्षपयतिक्षपयन्क्षपयिष्णव:
क्षपयिष्णो:क्षपा- अत्ययेक्षपा:क्षपासु
क्षपितक्षपित:क्षपितम्क्षपितुम्
क्षम:क्षमध्वम्क्षमन्तेक्षमम्
क्षमयाक्षमस्वक्षमाक्षमापय
क्षमापयत:क्षमापयध्वम्क्षमापयन्क्षमावत्
क्षमिणाम्क्षमिष्यध्वम्क्षमीक्षम्यताम्
क्षय- कृत्क्षय-कृत्क्षय:क्षयम्
क्षयम् यास्यन्तिक्षयायक्षयिष्णव:क्षयिष्णु
क्षयिष्णु:क्षयेक्षय्यम्क्षर:
क्षरत्क्षरम्क्षात्त्रम्क्षात्र
क्षात्रम्क्षात्रवृद्धात्क्षान्त-रोषाक्षान्ति:
क्षामक्षामम्क्षामयेक्षामा
क्षामा:क्षामाम्क्षामाया:क्षार
क्षार-उदधिनाक्षार-कर्दम:क्षार-समुद्रम्क्षारकर्दमे
क्षारोदक्षिणोतिक्षिणोतुक्षिणोषि
क्षितक्षितय:क्षितिक्षिति भुजाम्
क्षिति वृत्ति-मान्क्षिति- मण्डलम्क्षिति-आदिभि:क्षिति-आदीनाम्
क्षिति-ईश्वरक्षिति-ईश्वर:क्षिति-जयेक्षिति-तल
क्षिति-तलम्क्षिति-देव-देव:क्षिति-धरक्षिति-प
क्षिति-पृष्ठेक्षिति-भारक्षिति-भुज:क्षिति-भृत:
क्षिति-मण्डलम्क्षिति-मण्डलेक्षिति-शब्दक्षिति:
क्षितिपक्षितिम्क्षिते:क्षितौ
क्षिपतक्षिपत:क्षिपतिक्षिपती
क्षिपतीम्क्षिपत्क्षिपन्क्षिपन् सञ्जनयन्
क्षिपन्त:क्षिपन्तम्क्षिपन्तिक्षिपन्तीम्
क्षिपन्तौक्षिपामिक्षिपेत्क्षिप्त
क्षिप्त:क्षिप्तम्क्षिप्तम् एतत्क्षिप्तयो:
क्षिप्ताक्षिप्ता:क्षिप्तै:क्षिप्त्वा
क्षिप्यमाण:क्षिप्र-प्रसादम्क्षिप्रम्क्षीण
क्षीण-आयुष:क्षीण-कल्मषा:क्षीण-धन:क्षीण-रिक्थ:
क्षीण-वित्त:क्षीण-सत्त्वान्क्षीण:क्षीणा:
क्षीणेक्षीणेषुक्षीब:क्षीबाणौ
क्षीबान्क्षीयतेक्षीयन्तेक्षीयमाण:
क्षीयमाणम्क्षीयमाणाभि:क्षीयमाणेक्षीयमाणेषु
क्षीयमानेषुक्षीरक्षीर-उदक्षीर-उदधौ
क्षीर-उदम्क्षीर-उदात्क्षीर-उदेनक्षीर-उपसेचनम्
क्षीर-पय: निधेक्षीर-मयान्क्षीर-सागर:क्षीरम्
क्षीव:क्षुण्ण:क्षुण्णम्क्षुत
क्षुत्क्षुत् तृट् भयम्क्षुत्- तृड्भ्याम्क्षुत्- पिपासाभ्याम्
क्षुत्-अपाय:क्षुत्-आर्ता:क्षुत्-क्षान्त:क्षुत्-तृट्
क्षुत्-तृट्-अर्दिता:क्षुत्-तृड्भ्याम्क्षुत्-परीत:क्षुत्-परीतानाम्
क्षुत्-पिपासेक्षुत्त्वाक्षुद्रक्षुद्र-आशा:
क्षुद्र-तमम्क्षुद्र-दृश:क्षुद्र-भाग्या:क्षुद्रक:
क्षुद्रम्क्षुद्रा:क्षुद्रान्क्षुद्रै:
क्षुधक्षुधाक्षुधा अर्दिता:क्षुधा-आर्त:
क्षुधि:क्षुधित:क्षुधितम्क्षुधितस्य
क्षुधितै:क्षुध्-आर्ता:क्षुब्धम्क्षुभित
क्षुभित-त्वच:क्षुभित:क्षुभिता:क्षुभ्यति
क्षुरक्षुर-अन्तक्षुर-धाराक्षुर-धारेण
क्षुरप्रै:क्षुल्लक्षुल्लका:क्षुल्लकानाम्
क्षुल्लकानिक्षुल्लकान्क्षुवत:क्षेत्र
क्षेत्र-उपेता:क्षेत्र-ज्ञक्षेत्र-ज्ञ:क्षेत्र-ज्ञत:
क्षेत्र-ज्ञम्क्षेत्र-ज्ञयो:क्षेत्र-ज्ञायक्षेत्र-ज्ञे
क्षेत्र-प्रसूता:क्षेत्र-मुख्यानिक्षेत्र-वित्क्षेत्रज्ञ:
क्षेत्रम्क्षेत्राणाम्क्षेत्राणिक्षेत्री
क्षेत्रेक्षेत्रेषुक्षेत्रोपेक्ष:क्षेप
क्षेपणै:क्षेपै:क्षेमक्षेम- लक्षण:
क्षेम-उदय:क्षेम-कर्मणाम्क्षेम-तरम्क्षेम-दर्शिन:
क्षेम-धामक्षेम:क्षेमक:क्षेमकम्
क्षेमधन्वाक्षेमधर्म-ज:क्षेमधर्माक्षेमम्
क्षेमस्यक्षेमाणाम्क्षेमाधि:क्षेमाय
क्षेमीक्षेमेक्षेमेणक्षेम्य:
क्षेम्यम्क्षोणि-तलेक्षोणीमय:क्षोणीम्
क्षोभक्षोभम्क्षोभयन्तिक्षोभात्
क्षोभितक्षौणीम्क्षौण्याम्क्षौद्र
क्षौमक्षौमम्क्षौमेक्षौर-पव्यम्
क्ष्म-ईशक्ष्माक्ष्मा-उद्धारेक्ष्मा-तलम्
क्ष्मा-भृत्क्ष्माम्क्ष्रौम्क्ष्वेलन
क्ष्वेलिक्ष्वेलि-आदिभि:क्ष्वेलिकायाम्क्ष्वेलितम्
क्ष्वेलितै:क्ष्वेल्याकॢप्तकॢप्त:
कॢप्तायाम्
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥