हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
ग:गगन-तलेगगन-परिधान:गगन-वत्
गगनम्गगनात्गगनेगङ्गा
गङ्गा इतिगङ्गा-अम्भ:गङ्गा-आदय:गङ्गा-कूले
गङ्गा-तटेगङ्गा-द्वारम्गङ्गाम्गङ्गायाम्
गङ्गायाम् अनुगच्छगच्छतम्गच्छताम्
गच्छतिगच्छतीम्गच्छन्गच्छन्त:
गच्छन्तिगच्छस्वगच्छे:गच्छेत्
गजगज- गामिनीम्गज-अयुतगज-आदिभ्य:
गज-आह्वयम्गज-आह्वयात्गज-इन्द्रगज-इन्द्र:
गज-इन्द्रम्गज-इन्द्रस्यगज-इन्द्रा:गज-इन्द्राणाम्
गज-कुलै:गज-दन्तगज-पति:गज-पतिम्
गज-भीत:गज-मात्र:गज-यूथ-पम्गज-यूथ-पाय
गज-राज-मोक्षणम्गज-राट्गज-लीलयागज-साह्वयम्
गज-साह्वयेगज:गजत्वेगजम्
गजम् चगजसाह्वयम्गजा:गजानाम्
गजान्गजाह्वयम्गजाह्वयेगजिनाम्
गजी:गजीभि:गजेन्द्रगजेन्द्र-मोक्षणम्
गजेन्द्र-लील:गजेन्द्र:गजेन्द्रम्गजै:
गजौगणगण-आदय:गण-नायकै:
गण-मुख्यताम्गण:गणनाम्गणम्
गणम् मारुतम्गणयन्गणयन्तिगणयामि
गणयेत्गणय्यगणा:गणात्
गणान्गणिका:गणितस्यगणे
गणेनगणै:गण्डगण्ड-शिला
गण्ड-शैलगण्ड-स्थलगण्ड-स्थलम्गण्ड-स्थलानि
गण्डकीम्गण्डम्गण्डीवीगण्डूषी-कृत्य
गण्डेगतगत व्यथ:गत व्यथा:
गत सौहृदाम्गत स्पृह:गत ह्रिय:गत- आगतै:
गत-अलीकम्गत-असुभि:गत-असुम्गत-असो:
गत-आगतम्गत-आत्मागत-आधि:गत-आसव:
गत-उद्वेगा:गत-क्लम:गत-क्लमा:गत-जीवितम्
गत-ज्वर:गत-त्रप:गत-त्रपागत-त्रपा:
गत-पूर्वाम्गत-प्रायेगत-भी:गत-मत्सरै:
गत-मन्यव:गत-रसम्गत-विग्रहेगत-विस्मय:
गत-वैर:गत-व्यथ:गत-व्यलीकै:गत-श्रम:
गत-श्री:गत-सङ्गस्यगत-सम्मोह:गत-साध्वस:
गत-साध्वसा:गत-स्मय:गत-स्मृति:गत-स्व-अर्थम्
गत-ह्रिय:गत-ह्रियाम्गत-ह्री:गत:
गत: अपिगतम्गतय:गतये
गतवतिगतवति मयिगतवान्गतस्य
गतागता:गता: नगतानां
गतानाम्गतानिगतान्गताम्
गताया:गतायाम्गतिगति-अर्थम्
गति-त्रय:गति-मताम्गति:गतिभि:
गतिम्गतिषुगतीगती:
गतीनाम् तिसृणाम्गतीम्गतेगते मयि
गते राजनिगते:गतेनगतेषु
गतै:गतौगत्यगत्या
गत्वम्गत्वागदगद-अग्रज:
गद-अग्रजम्गद-प्रद्युम्न-साम्ब-आद्या:गद-सात्यकि-साम्ब-आद्या:गद:
गद: साम्बगदतगदत:गदत: मम
गदताम्गदन्तीनाम्गदम्गदया
गदयो:गदागदा इवगदा-आदय:
गदा-आदिभि:गदा-आयुध:गदा-धर:गदा-धरम्
गदा-पाणि:गदा-पाणिम्गदा-प्रहार-व्यथित:गदा-भृत:
गदा-भृतागदा-वेगम्गदा:गदाग्रज
गदाग्रज:गदाधरगदाधर:गदाभि:
गदाभृत:गदाभ्याम्गदाम्गदाया:
गदायाम्गदि:गदितगदितम्
गदितानिगदितुम्गदिनम्गदे
गदौगद्गदगद्गद-अक्षरयागद्गदम्
गद्गदयागद्गदागन्तव्यम्गन्ता
गन्ता असिगन्ता अस्मिगन्तु:गन्तुम्
गन्तुम् अन्यथागन्धगन्ध-आदीनिगन्ध-उद
गन्ध-उदै:गन्ध-ग:गन्ध-गुणम्गन्ध-जलै:
गन्ध-मात्रम्गन्ध-मादनगन्ध-मादनम्गन्ध-माल्य
गन्ध-माल्य-आद्यै:गन्ध-लेपगन्ध-लेपनै:गन्ध-वस्तुषु
गन्ध-वह:गन्ध-विद:गन्ध:गन्धमाद
गन्धमाद:गन्धमादनगन्धमादनम्गन्धम्
गन्धय:गन्धयागन्धर्वगन्धर्व प
गन्धर्व पुर-उपमेषुगन्धर्व प्रवरा:गन्धर्व विद्याधर-सिद्ध-चारणा:गन्धर्व- अप्सरस:
गन्धर्व-अप्सरस:गन्धर्व-अप्सरसाम्गन्धर्व-चारणा:गन्धर्व-नगर
गन्धर्व-नगर-प्रख्या:गन्धर्व-नगरम्गन्धर्व-पतय:गन्धर्व-पति:
गन्धर्व-पुरम्गन्धर्व-प्रवरा:गन्धर्व-मुख्या:गन्धर्व-मुख्यौ
गन्धर्व-राजम्गन्धर्व-सत्तम:गन्धर्व-सिद्धगन्धर्व:
गन्धर्वा:गन्धर्वाणाम्गन्धर्वान्गन्धर्वै:
गन्धर्व्य:गन्धवान्गन्धस्यगन्धा
गन्धान्गन्धिगन्धिनागन्धिन्याम्
गन्धेगन्धेनगन्धै:गभस्तय:
गभस्तिगभस्तिभि:गभीरगभीर-आत्मा
गभीरम्गभीरयागम:गमन
गमनायगमित:गमिता:गमितेन
गमिष्यतिगमिष्यथगमिष्यन्त:गमिष्यन्ति
गमिष्यामिगमिष्येगमै:गम्
गम्भिरयागम्भीरगम्भीर-तोय-ओघगम्भीर-परुष-स्वना:
गम्भीर-वयस:गम्भीर-वेग:गम्भीर:गम्भीरम्
गम्भीरयागम्भीराम्गम्यताम्गम्यते
गम्यम्गम्याम्गयगय-शिर:
गय:गयन्त्याम्गयम्गयस्य
गयात्गयाम्गरगर-दानै:
गर:गरदा:गरम्गरल
गरलम्गरिमणिगरिमाणम्गरिम्णा
गरिष्ठ-चरणगरिष्ठौगरीय:गरीयस:
गरीयसिगरीयसीगरीयसेगरीयान्
गरुडगरुड-आरूढ:गरुड-आसन:गरुड-उपरि
गरुड-ध्वज:गरुड-ध्वजम्गरुड-मूर्ध्निगरुड-लाञ्छन:
गरुड-वाहन:गरुड-वाहम्गरुड:गरुडम्
गरुडात्गरुडेगरुडेनगरुत्मत:
गरुत्मतागरुत्मतिगरुत्मतेगरुत्मान्
गरेगर्ग-गीतम्गर्ग-वाक्यम्गर्ग:
गर्गस्यगर्गात्गर्गेगर्त
गर्तम्गर्तेगर्तेषुगर्दभ
गर्दभिन:गर्भगर्भ-ग:गर्भ-गतस्य
गर्भ-जन्मगर्भ-सङ्कर्षणात्गर्भ-सम्बन्ध:गर्भ-सम्भवम्
गर्भ-सम्भूतम्गर्भ:गर्भम्गर्भस्य
गर्भा:गर्भात्गर्भेगर्हयन्
गर्हयन्तिगर्हयन्त्य:गर्हयाम्गर्हयाम् आस
गर्हित:गर्हितम्गर्हिताम्गर्हितेन
गर्ह्यगर्ह्य-कर्मणागर्ह्यम्गर्ह्येण
गलगल शोभि-कौस्तुभम्गल-ग्रहण-निश्चेष्ट:गलात्
गलितम्गलेगले सर्पगलै:
गवगवयगवय-अरुणै:गवय:
गवयान्गवयै:गवाम्गवि
गविष्ठ:गवेषयन्गव्यम्गहनम्
गहनयागहनागहनानाम्गह्वरम्
गह्वरम् इवगह्वराम्गह्वरेगा:
गा: चगा: तन्द्रीम्गाङ्गम्गाङ्गम् अम्भ:
गाङ्गा:गाढगाढ-रशन:गाढम्
गाण्डिवम्गाण्डीवगाण्डीव-मुक्तै:गाण्डीवम्
गात्रगात्र-परिभ्रम:गात्र-रुहेषुगात्र-स्पर्शे
गात्र:गात्रत:गात्रम्गात्रा:
गात्राणाम्गात्राणिगात्रेगात्रेभ्य:
गात्रेषुगात्रै:गाथा:गाथाम्
गाध-जलेगाध-वारि-चरा:गाधिगाधि:
गाधिषुगाधे:गान्दिनी-सुत:गान्दिनीम्
गान्दिन्याम्गान्धर्वगान्धर्व-विधिनागान्धर्वम्
गान्धर्वेगान्धार:गान्धारीगान्धारीम्
गान्धार्यागान्धार्या:गान्धार्याम्गापयन्
गापयिष्यामगामिनीम्गाम्गाम्भीर्यम्
गायगायकगायका:गायकै:
गायकौगायतगायत:गायताम्
गायतिगायतीगायतो:गायत्
गायत्रम्गायत्रीगायत्री उष्णिक् अनुष्टुप् चगायत्र्या
गायत्सुगायनगायनम्गायन्
गायन्त:गायन्तम्गायन्तिगायन्ति स्म
गायन्तीभि:गायन्तीम्गायन्त्य:गायन्त्याम्
गायमान:गायमानेगायमानौगायसि
गार्ग्य:गार्भगार्हक- मेधिकान्गार्हस्थ्यम्
गालव:गाव:गाव: चगावल्गणे
गास्यन्तिगिर:गिर: अङ्ग-वत्गिरम्
गिरम्-आहगिरय:गिरयेगिरा
गिरा ईरितम्गिराम्गिराम् पति:गिराम् पते
गिरिगिरि- कन्दरगिरि-इन्द्रगिरि-ईश:
गिरि-कन्दरगिरि-कन्दर-प्रायेगिरि-कन्दरम्गिरि-कन्दरे
गिरि-काननगिरि-कूट-वत्गिरि-कूटानिगिरि-गह्वरे
गिरि-जागिरि-त्रगिरि-दर्याम्गिरि-नदी
गिरि-पातगिरि-राट्गिरि-वरम्गिरि-वरे
गिरि-व्रजेगिरि-शगिरि-श:गिरि-शम्
गिरि-शिखर-स्थूलानिगिरि-शिखरम्गिरि-शिखरात्गिरि-शृङ्ग
गिरि-शृङ्गम्गिरि:गिरिजाम्गिरित्र
गिरित्र:गिरित्रम्गिरित्रायगिरित्रेण
गिरिद्रोण्याम्गिरिभि:गिरिम्गिरिवर:
गिरिव्रजम्गिरिशगिरिश:गिरिश: च
गिरिशम्गिरिशा:गिरिशेनगिरिशौ
गिरीन्गिरे:गिरे: शृङ्गम्गिरौ
गिलन्त्य:गिलितम्गी:गीत
गीत स्तुतिगीत-अनुभाव:गीत-अयनै:गीत-वादित्र
गीत-संस्तुति-वादित्रै:गीत:गीतम्गीतया
गीतागीता-वेणु:गीता:गीतात्
गीतानिगीताम्गीतिकागीतेन
गीतै:गीत्वागीयताम्गीयते
गीयमानगीयमानम्गीयमाना:गीयमानान्
गीयसेगीर्णेषुगीर्भि:गीर्वाण-ऋषभौ
गीर्वाणा:गीर्वाणै:गु:गुञ्जा
गुडगुडाकेशगुडाकेश:गुडाकेशेन
गुणगुण प्रकाशै:गुण प्रवाह:गुण प्रवाहेण
गुण भोक्तृगुण वस्तु-दृक्गुण विग्रह:गुण विसर्गस्य
गुण सर्ग:गुण- अनुकथनेगुण- अनुभाव:गुण- अन्वित:
गुण- अभितृप्त:गुण- आत्मक:गुण- आत्मन:गुण- आलयम्
गुण- आश्रय:गुण- कर्म-निबन्धन:गुण- गणगुण- मय
गुण-अक्त:गुण-अगुणत्वस्यगुण-अतीत:गुण-अधमात्
गुण-अधिकम्गुण-अधिकात्गुण-अध्यासात्गुण-अनुकथने
गुण-अनुरक्तम्गुण-अनुवर्णनम्गुण-अनुवादगुण-अनुवाद:
गुण-अनुवादनेगुण-अनुवादम्गुण-अनुवादात्गुण-अन्वित:
गुण-अन्वितम्गुण-अन्वितागुण-अन्विता:गुण-अपाय
गुण-अभिज्ञापक:गुण-अभिधानेनगुण-अभिपत्ते:गुण-अभिमानी
गुण-अभिरूपम्गुण-अयनम्गुण-अवतार:गुण-अवभासम्
गुण-अवभासेगुण-अश्रयम्गुण-आकर:गुण-आख्याने
गुण-आत्मकानिगुण-आत्मकेगुण-आत्मन:गुण-आत्मने
गुण-आत्मभि:गुण-आलयम्गुण-आशयै:गुण-ईश:
गुण-ईशायगुण-ईहाम्गुण-उदारा:गुण-उपेत:
गुण-उपेतम्गुण-ऊर्मिगुण-कथयागुण-कर्म
गुण-कर्म- अनुरूपाणिगुण-कर्म-अनु रूपाणिगुण-कर्म-अनुबद्धम्गुण-कर्म-जानि
गुण-कर्म-योनौगुण-कर्म-साक्षिणेगुण-कर्मणाम्गुण-कर्मभि:
गुण-कर्मसुगुण-कीर्तनात् मेगुण-क्षोभात्गुण-गण
गुण-गण-आढ्यायगुण-गण-कथन:गुण-गणत:गुण-गणे
गुण-गणै:गुण-गृध्नव:गुण-ग्रह:गुण-ज्ञ:
गुण-ज्ञायगुण-तत्त्व-बुद्धिभि:गुण-त्रयगुण-त्रय-आत्मकम्
गुण-त्रय-आत्मागुण-त्रय-ईश:गुण-त्रयम्गुण-त्रयात्
गुण-दोषगुण-दोषयो:गुण-दोषाभ्याम्गुण-दोषौ
गुण-द्रष्ट्रेगुण-धर्मिणेगुण-धियाम्गुण-पात्रेण
गुण-प्रदीपायगुण-प्रवाहगुण-प्रवाह:गुण-प्रवाहम्
गुण-प्रवाहेगुण-प्रवाहेणगुण-बुद्ध्यागुण-बृंहितम्
गुण-भुक्गुण-भेदत:गुण-भेदायगुण-मयम्
गुण-मया:गुण-मयीगुण-मयीम्गुण-मये
गुण-मयै:गुण-मय्यागुण-मय्याम्गुण-युक्
गुण-रागिगुण-रूपम्गुण-लिङ्गानाम्गुण-वता
गुण-वत्गुण-वत्-तम:गुण-वत्स-स्नुत-उधा:गुण-वादम्
गुण-विक्रियागुण-विगुणगुण-विग्रह:गुण-विवरण
गुण-विसर्गगुण-विसर्ग-पतित:गुण-विसर्गम्गुण-विस्रम्भी
गुण-वैचित्र्यात्गुण-वैषम्यम्गुण-वैषम्यात्गुण-व्यक्ति:
गुण-व्यतिकरगुण-व्यतिकर:गुण-व्यतिकरम्गुण-व्यतिकरात्
गुण-व्यतिकरेगुण-व्यतिकरे सतिगुण-व्यवस्थम्गुण-शील
गुण-शीलत:गुण-संवृत:गुण-सङ्ख्यानगुण-सङ्ख्याने
गुण-सङ्गगुण-सङ्ग-वर्जित:गुण-सङ्ग:गुण-सङ्गत:
गुण-सङ्गम्गुण-सङ्गात्गुण-सन्निवायेगुण-सम्प्रवाह:
गुण-सर्ग-मोहित:गुण-सर्ग-सङ्ग्रह:गुण-सर्गयागुण-साम्यस्य
गुण-साम्येगुण-सेवयागुण-स्पर्शम्गुण-हीनम्
गुण-हेतव:गुण:गुणत:गुणता
गुणत्वात्गुणमयीम्गुणम्गुणया
गुणवत् धामगुणवत्-तमम्गुणवान्गुणस्य
गुणा:गुणा: त्रयगुणात्गुणानाम्
गुणान्गुणान् इवगुणाम्गुणाय
गुणितगुणितागुणिन:गुणिना
गुणिनाम्गुणिनिगुणिन्या:गुणिषु
गुणेगुणेनगुणेभ्य:गुणेषु
गुणै:गुद:गुदत:गुदम्
गुदात्गुदौगुनाणाम्गुप्
गुप्तगुप्त- अर्थ:गुप्त:गुप्तम्
गुप्तयेगुप्तागुप्ता:गुप्ताम्
गुप्ताया:गुप्तायाम्गुप्तेनगुप्तै:
गुप्त्यैगुरव:गुरवेगुरु
गुरु- अतिक्रमात्गुरु- देवतान्गुरु- पत्नी:गुरु- स्त्रीभि:
गुरु-अनुज्ञात:गुरु-अनुशिक्षितम्गुरु-अर्थेगुरु-आत्म-दैवत:
गुरु-कुल-वास:गुरु-कुलात्गुरु-कुलेगुरु-गेहे
गुरु-तम:गुरु-तरान्गुरु-तल्प-ग:गुरु-दक्षिणया
गुरु-दक्षिणाम्गुरु-दारगुरु-देवता-आत्मागुरु-द्रुह:
गुरु-निष्क्रय:गुरु-पुत्र-उक्तम्गुरु-पुत्रम्गुरु-पुत्राभ्याम्
गुरु-पुत्रीम्गुरु-पुत्र्यागुरु-पुत्र्या:गुरु-भरम्
गुरु-मत्या:गुरु-मुखीगुरु-लाघवम्गुरु-वन्दनाय
गुरु-वाक्येनगुरु-वृत्ति: विकल्पेनगुरु-शुश्रूषयागुरु-सुतम्
गुरु-हागुरु-हेलनम्गुरु:गुरुणा
गुरुणा अपिगुरुण्डा:गुरुत्मतागुरुभि:
गुरुभ्य:गुरुम्गुरुषुगुरूणाम्
गुरूणिगुरून्गुरोगुरो:
गुरो: गुरुगुरो: हितम्गुरौगुर्वि
गुर्वीभ्याम्गुर्व्यागुल्फगुल्फाभ्याम्
गुल्फौगुल्मगुल्म-लता-ओषधीनाम्गुल्मानि
गुल्मै:गुहगुह- आदिषुगुह-आशयम्
गुह-प्रहरणगुह:गुहम्गुहस्य
गुहागुहा-आकाशम्गुहा-आननम्गुहा-आशय:
गुहा-आशयम्गुहा-विष्ट:गुहा-शय:गुहा-शयम्
गुहा-शयायगुहा:गुहाम्गुहायाम्
गुहासुगुह्यगुह्य-तमम्गुह्य-तरम्
गुह्य-नामभि:गुह्य-वादिभि:गुह्य:गुह्यक
गुह्यक- आदय:गुह्यक-आलयम्गुह्यक-निर्मिता:गुह्यक-रक्षसाम्
गुह्यक:गुह्यका:गुह्यकान्गुह्यकै:
गुह्यकौगुह्यतमम्गुह्यम्गुह्यात्
गुह्यानाम्गुह्यानिगुह्येगुह्येषु
गूढगूढ-अर्चि:गूढ-ऐश्वर्येगूढ-मन्यव:
गूढ-वर्चसम्गूढ:गूढम्गूढौ
गूहन्तीम्गूहमानौगृणत:गृणताम्
गृणतेगृणद्भि:गृणन्गृणन्त:
गृणन्त: चगृणन्तम्गृणन्तिगृणन्ति स्म
गृणान:गृणामिगृणीतगृणीते
गृणीम:गृणीहिगृणेगृत्समद:
गृत्समदात्गृध:गृध्यत:गृध्येत्
गृध्रगृध्र-आद्या:गृध्र-पक्षौगृध्र-राट्
गृध्र:गृध्रा:गृध्राणम्गृध्राणाम्
गृध्रै:गृध्वागृभीतगृष्टीनाम्
गृहगृह पाला:गृह वान्गृह- अभिधान्
गृह- मेधिनाम्गृह- मेधीगृह-अनुपागतम्गृह-अनुबन्ध:
गृह-अन्तर:गृह-अन्तिकेगृह-अन्ध-कूपात्गृह-अन्वित:
गृह-आगतम्गृह-आदिषुगृह-आरम्भगृह-आरूढ-चेतसे
गृह-आश्रमगृह-आश्रम:गृह-आश्रमीगृह-आश्रमे
गृह-ईश्वरिगृह-ईहयागृह-उत्तमै:गृह-उद्यानम्
गृह-कृत्येषुगृह-चेतस:गृह-दासीषुगृह-धर्मिणौ
गृह-पतय:गृह-पति:गृह-पाल-वत्गृह-पाल:
गृह-पालायतेगृह-प्रायेषुगृह-मूढ-धी:गृह-मेध
गृह-मेध:गृह-मेधि-सौख्यम्गृह-मेधिन:गृह-मेधिनम्
गृह-मेधिनाम्गृह-मेधिनिगृह-मेधिनीम्गृह-मेधिषु
गृह-मेधीयगृह-मेधीय:गृह-मेधीयम्गृह-मेधीयान्
गृह-मेधीयै:गृह-व्रतानाम्गृह-सम्पद:गृह:
गृहमेधि-सुखम्गृहमेधिनाम्गृहमेधिन्गृहमेधिभि:
गृहमेधीयै:गृहमेधेषुगृहम्गृहम् आविशत्
गृहम् एयिवान्गृहस्थ:गृहस्थस्यगृहा:
गृहाणगृहाणाम्गृहात्गृहान्
गृहाम्गृहिण:गृहिणाम्गृहिणीम्
गृहिण्य:गृहिण्यागृहीगृहीटानाम्
गृहीतगृहीत-आत्मागृहीत-कलस:गृहीत-चरण:
गृहीत-चेता:गृहीत-देहम्गृहीत-पाणिभि:गृहीत-मूर्ते:
गृहीत-वज्र:गृहीत-सार:गृहीत-हस्तौगृहीत-हृदय:
गृहीत:गृहीतम्गृहीतम् चगृहीतया
गृहीतवान्गृहीता नुगृहीता:गृहीताया:
गृहीतुगृहीतेगृहीते हविषिगृहीत्वा
गृहेगृहे अपिगृहे गृहेगृहेषु
गृहेषु अपिगृहै:गृह्णत:गृह्णते
गृह्णन्गृह्णन्तिगृह्णन्तीगृह्णाति
गृह्णातुगृह्णान:गृह्णाना:गृह्णीत
गृह्णीध्वम्गृह्णीम:गृह्णीयात्गृह्णीयु:
गृह्यगृह्य-कृत्येगृह्यताम्गृह्यते
गृह्यन्तेगृह्यमाणम्गृह्यमाणेषुगृह्यमाणै:
गृह्यमाणै: गुणैगृह्याणिगृह्येतगेयम्
गेयानिगेहगेह-पतिम्गेह-रतिम्
गेह-शृङ्खला:गेहम्गेहयो:गेहात्
गेहान्गेहेगेहेषुगेहै:
गैरिकयागोगो- गणै:गो-कुल
गो-कुलम्गो-खर वत्गो-खर-वत्गो-गणयो:
गो-गोपीनाम्गो-घ्न:गो-चर:गो-चरा
गो-चरेणगो-चर्याम्गो-जरम्गो-दोह
गो-दोहन-मात्रम्गो-दोहनम्गो-धनम्गो-धनानि
गो-धनेगो-धनै:गो-पति:गो-पाल:
गो-पुच्छ-भ्रमण-आदिभि:गो-ब्राह्मण-अद्रीणाम्गो-ब्राह्मण-अर्थेगो-मय
गो-मिथुनम्गो-मुखा:गो-मुखै:गो-मूत्र-यावकम्
गो-मूत्रेणगो-रक्षागो-रज:गो-रजसा
गो-रसगो-रस:गो-रसान्गो-रूपम्
गो-लोकात्गो-वत्सान्गो-वत्सेनगो-वत्सै:
गो-विन्दगो-विप्र-भूतेभ्य:गो-विप्रान्गो-वृत्तय:
गो-वृषम्गो-वृषा:गो-वृषान्गो-वृषै:
गो-व्रज:गो-व्रजेगो-सवेनगो:
गो:-पदैगोकर्ण-आख्यम्गोकामुख:गोकुल-ईश्वर:
गोकुल-रक्षायाम्गोकुल-स्त्रिय:गोकुलम्गोकुलस्य
गोकुलात्गोकुलेगोखल्य शिशिरेषुगोचर:
गोचरम्गोचरा:गोचरेगोत्र
गोत्र-ज:गोत्र-जै:गोत्र-नेत्रयो:गोत्र:
गोत्रम्गोत्रस्यगोत्राणाम्गोत्राणि
गोत्रै:गोदावरीगोधनगोधा
गोपगोप- आत्मजत्वम्गोप- गोपीषुगोप-आवासै:
गोप-उत्सङ्गगोप-गोकुल-नन्दन:गोप-गोपी-गवाम्गोप-गोभि:
गोप-जातिगोप-दारका:गोप-योषित:गोप-राजम्
गोप-रूपिणम्गोप-रूपीगोप-वध्व:गोप-वाक्यै:
गोप-विश्रम्भणम्गोप-वृद्धा:गोप-वृन्दै:गोप:
गोपका:गोपकान्गोपकै:गोपति:
गोपा:गोपानाम्गोपान्गोपाय
गोपायतिगोपायन्त्य:गोपायस्वगोपाये
गोपायेतगोपायेत्गोपालगोपाल-रूपिणौ
गोपाल-सुता:गोपाल-सूनुम्गोपाल:गोपालक:
गोपालस्यगोपाला:गोपालान्गोपालै:
गोपिकागोपिका-सुत:गोपिका:गोपिकानाम्
गोपिकायाम्गोपीगोपी उवाचगोपी परिषत्
गोपी-मण्डलगोपी:गोपी: चगोपीथाय
गोपीनाम्गोपीभि:गोपीम्गोपीयाय
गोपुच्छगोपुच्छै:गोपुरगोपुरम्
गोपुरान्गोपुरै:गोपेभ्य:गोपेषु
गोपै:गोप्तरिगोप्तागोप्ता अस्मि
गोप्तार:गोप्तारम्गोप्तुम् उद्यत:गोप्तृ
गोप्त्रेगोप्य:गोप्य: ऊचुगोप्य: च
गोप्यम्गोभि:गोभि: समम्गोभ्य:
गोमतीगोमतीम्गोमायव:गोमायु-वत्
गोमुखा:गोमुखान्गोमुखै:गोलम्
गोवत्स-पदम्गोवर्धन-अचलम्गोवर्धन-अद्रि-शिरसिगोवर्धन-उद्धारणम्
गोवर्धन-धर:गोवर्धन:गोवर्धनम्गोवर्धने
गोविन्दगोविन्द दामोदर माधव इतिगोविन्द-आगमनम्गोविन्द-कथा:
गोविन्द-दर्शनेगोविन्द-भाषितम्गोविन्द-रामगोविन्द-रामयो:
गोविन्द-विनिवर्तनेगोविन्द-वेणुम्गोविन्द:गोविन्द: इति
गोविन्दम्गोविन्दायगोविन्देगोषु
गोष्ठगोष्ठम्गोष्ठाम्गोष्ठि
गोष्ठीभि:गोष्ठेगोष्ठ्याम्गौ:
गौतम:गौतमम्गौतमात्गौतमी
गौतमी-सुतम्गौरगौर-कृष्णा:गौर-मुखै:
गौर:गौरम्गौरवगौरवम्
गौरवात्गौरवेणगौरीगौरै:
गौह्यक-गान्धर्व-पैशाच-उरग-राक्षसी:ग्रथितम्ग्रन्थान्ग्रन्थि
ग्रन्थि:ग्रन्थिम्ग्रन्थीन्ग्रन्थ्य:
ग्रसग्रसताग्रसताम्ग्रसति
ग्रसतेग्रसन-आशयाग्रसनेग्रसन्
ग्रसन्तम्ग्रसन्तिग्रसमान:ग्रससि
ग्रसामि तपसाग्रसिताग्रसिष्णुग्रसिष्यसे
ग्रसेत्ग्रस्तग्रस्त-गन्धाग्रस्त-तेजस:
ग्रस्त-देह:ग्रस्त-देहस्यग्रस्त-हृदय:ग्रस्त:
ग्रस्तम्ग्रस्ता:ग्रस्तानिग्रस्तान्
ग्रस्तायाम्ग्रस्तेग्रस्यतेग्रस्यमानस्य
ग्रहग्रह- गृहीत:ग्रह-आदय:ग्रह-आदिभ्य:
ग्रह-उपशमन:ग्रह-उल्क-वत्ग्रह-ऋक्षग्रह-ऋक्ष-तारा-मयम्
ग्रह-ग्रस्त:ग्रह-तारकम्ग्रह-नक्षत्र-आदीनाम्ग्रह-मर्दम्
ग्रह-वत्ग्रह-शङ्किताग्रह:ग्रहण
ग्रहण-आतुरम्ग्रहण-आदिभि:ग्रहणायग्रहणे
ग्रहत्वम्ग्रहम्ग्रहस्यग्रहा:
ग्रहाणाम्ग्रहात्ग्रहान्ग्रहीतुम्
ग्रहीष्यतिग्रहीष्यन्तिग्रहीष्येग्रहेभ्य:
ग्रहै:ग्रहोदयेग्रामग्राम- आदि
ग्राम-निवासिन:ग्राम-वासा:ग्राम-सिंहाग्राम-सिंहा:
ग्राम-सिंहान्ग्राम-सेवाग्राम:ग्रामकम्
ग्रामण्य:ग्रामम् एयायग्रामा:ग्रामात्
ग्रामान्ग्रामिणाम्ग्रामेग्रामेषु
ग्राम्यग्राम्य वत्ग्राम्य सुखेग्राम्य- उपभोगेन
ग्राम्य-ईह-उपरम:ग्राम्य-कथा-विघात:ग्राम्य-कर्मणाग्राम्य-पशो:
ग्राम्य-बुद्धीनाम्ग्राम्य-वैदग्ध्ययाग्राम्य-सुख-इच्छयाग्राम्य:
ग्राम्यम्ग्राम्यस्यग्राम्या:ग्राम्याणाम्
ग्राम्याणिग्राम्यान्ग्राम्यान् भोगान्ग्राम्येषु
ग्राम्यै:ग्राम्यै: समम्ग्राव-अग्रग्राव-शकृत्
ग्रावभि:ग्रावसुग्रावाण:ग्रावाणम्
ग्राव्ण:ग्राव्णाग्रास:ग्रासम्
ग्राहग्राह-ग्रस्तम्ग्राह:ग्राहम्
ग्राहयन्ग्राहयन्तौग्राहयाम् आसग्राहयितुम्
ग्राहात्ग्राहान्ग्राहित:ग्राहेण
ग्राह्य:ग्राह्यम्ग्राह्यै:ग्रीव
ग्रीव:ग्रीवम्ग्रीवस्यग्रीवा
ग्रीवायाम्ग्रीष्म:ग्रीष्मेग्रैष्म-वासन्तिकान् मासान्
ग्लह:ग्लहम्ग्लानिग्लानि:
ग्लानिम्
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥