हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
ज:जक्षतजक्षत:
जक्षतुजक्षत्याम्जक्षध्वम्जक्षिति
जगत:जगत: पतिजगताम्जगति
जगति-अर्थेजगतीजगती पति:जगती पते
जगती-पति:जगतीम्जगतु:जगत्
जगत् च य:जगत् प्रतीपान्जगत्- अङ्कुर:जगत्- अन्तक
जगत्- ईश्वर:जगत्- ईश्वरात्जगत्- गुरुम्जगत्- निवास
जगत्- निवास:जगत्- पति:जगत्-आत्मन:जगत्-आत्मनि
जगत्-आत्मनेजगत्-आत्मनो:जगत्-आत्मानम्जगत्-आदि:
जगत्-आधारजगत्-ईशजगत्-ईशितु:जगत्-ईश्वर
जगत्-ईश्वर:जगत्-ईश्वरम्जगत्-ईश्वरा:जगत्-ईश्वराय
जगत्-ईश्वरेजगत्-ईश्वरौजगत्-गुरु:जगत्-गुरुम्
जगत्-गुरोजगत्-गुरो:जगत्-गुरौजगत्-जनन्याम्
जगत्-त्रयजगत्-त्रयम्जगत्-त्राणजगत्-धात:
जगत्-धाताजगत्-धेतूजगत्-नाथजगत्-नाथम्
जगत्-निवासजगत्-पति:जगत्-पतिम्जगत्-पती
जगत्-पतेजगत्-पते:जगत्-पवित्र-आत्मनिजगत्-प्रभो
जगत्-भयजगत्-मङ्गलम्जगत्-मयजगत्-मयौ
जगत्-यात्राम्जगत्-रिरक्-षिषयाजगत्-वधात्जगत्-विधातु:
जगत्-व्यापिन्जगत्-सृष्टे:जगत्-स्रष्ट:जगत्-स्रष्टा
जगत्-स्रष्ट्रेजगत्-हितायजगत्याजगत्याम्
जगदु:जगन्तिजगन्नाथम्जगर्ज
जगर्जु:जगर्हजगादजगाम
जगाम विस्मयम्जगाम हजगु:जगृधु:
जगृहतु:जगृहु:जगृहेजगौ
जग्धजग्धस्यजग्धिजग्धुम्
जग्ध्वाजग्मतु:जग्मिवान्जग्मु:
जग्रासजग्राहजघन-आदिभि:जघनत:
जघनम्जघनेजघन्यजघन्य:
जघानजघासजघ्नतु:जघ्निरे
जघ्निवान्जघ्नु:जघ्नेजङ्गमम्
जङ्गमानाम्जङ्गमानिजङ्गमेषुजङ्घ
जङ्घयो:जङ्घाजङ्घाभ्याम्जङ्घे
जजानजजापजज्ञातेजज्ञिरे
जज्ञिवान्जज्ञेजज्वलु:जट-आच्छन्नम्
जटाजटा जूटै:जटा-कलाप:जटा-दीधितिभि:
जटा-धर:जटा-भस्म-अस्थि-धारिण:जटा:जटाम्
जटिलजटिल:जटिलम्जटिलान्
जठरजठर-देवकूटौजठर-पटयो:जठरम्
जठरीजठरेजठरेणजड
जड-अजडत्वेजड-धिय:जड-धियाम्जड-मति:
जड-वत्जड:जडम्जडवत्
जडान्जडी-कृत-मति:जडीकृतम्जडीभूत:
जत्रुम्जत्रौजनजन- ईश्वर
जन- मोहिनीम्जन-अत्ययेजन-अधिपा:जन-अन्तात्
जन-अर्दनजन-अर्दन:जन-अर्दनम्जन-आजीव्य-द्रुम-आकीर्णम्
जन-आलयै:जन-उन्माद-करीजन-कल्मष-अपहम्जन-देव
जन-निकायजन-निवास:जन-पद:जन-पदम्
जन-पदा:जन-पदानाम्जन-पदान्जन-परितापम्
जन-लोक-निवासिनाम्जन-लोकेजन-संसदिजन-सङ्गात्
जन-सङ्ग्रह:जन-स्थ:जन:जन: अयम्
जनकजनक-आदय:जनक:जनकानाम्
जनकेनजनताजनताम्जनताया:
जननजननीजननी-गतिम्जननीम्
जनन्याजनन्या:जनमेजयजनमेजय- आदीन्
जनमेजय:जनम्जनयतिजनयन्
जनयन्तिजनयाम् आसजनयाम् चक्रेजनयिता
जनयित्रेजनयिष्यतिजनयिष्यसिजनयेत्
जनलोक:जनस्यजना:जनाणाम्
जनात्जनानाम्जनान्जनाम्
जनायजनार्दनजनार्दन:जनार्दनम्
जनार्दनस्यजनार्दनेजनार्दनौजनित:
जनिताजनित्रीजनिम्जनिष्यति
जनिष्यतेजनिष्यमाणानाम्जनेजनेन
जनेभ्य:जनेषुजनै:जन्तव:
जन्तुजन्तु-जन्म- कृत्जन्तु-मार्जनम्जन्तु:
जन्तु: उवाचजन्तुषुजन्तूनाम्जन्तून्
जन्तो:जन्मजन्म- ऋक्षजन्म-अनुस्मृति:
जन्म-अयुतजन्म-आदय:जन्म-आदिजन्म-आदीनाम्
जन्म-आदौजन्म-आद्या:जन्म-आवलि:जन्म-ऋक्ष-योगे
जन्म-ऋक्षम्जन्म-कर्म-फल-प्रदाम्जन्म-कर्मभि:जन्म-कृत्
जन्म-दै:जन्म-निधनम्जन्म-बन्धजन्म-भाज:
जन्म-भृत:जन्म-मृत्युजन्म-वताम्जन्म-शत- उद्भवम्
जन्म-स्थिति-संयमान्जन्म-स्मृति:जन्मऋक्षेजन्मन:
जन्मनाजन्मनाम्जन्मनिजन्मनि जन्मनि
जन्मनीजन्मनो:जन्मभि:जन्मसु
जन्माजन्मानिजन्मेजय:जन्यम्
जपजप-यज्ञ:जप-यज्ञेनजप:
जप: चजपतजपतिजपन्
जपन्त:जपन्त: चजपन्तम्जपन्त्य:
जपेत्जप्तम्जप्तव्यम्जप्त्वा
जप्यम्जप्यै:जमदग्नि:जमदग्ने:
जम्जम्बीरै:जम्बुजम्बुभि:
जम्बूजम्बू नाम नदीजम्बू प्रमाण:जम्बू-आख्येन
जम्बू-आदिषुजम्बू-द्वीपजम्बू-द्वीप-ओकस:जम्बू-द्वीप:
जम्बू-फलानाम्जम्बूद्वीप-पतिनाजम्बूद्वीप-वर्ष-विभाग:जम्बूद्वीप-वर्षाणि
जम्बूद्वीपस्यजम्भ:जम्भम्जम्भस्य
जम्भेनजयजय इतिजय-अजयौ
जय-आदिजय-काङ्क्षिण:जय-कालेजय-काशिषु
जय-नि:स्वनैजय-शब्द:जय-शब्दै:जय:
जय: तस्मात्जय: विजयजय: सुभद्रजयजय
जयतात्जयतिजयतेजयद्रथ:
जयद्रथम् चजयध्वज:जयध्वजात्जयन्त
जयन्त:जयन्त: श्रुतदेवजयन्तम्जयन्ति
जयन्त्याम्जयम्जयसेन:जयस्य
जयिन:जयिनम्जयिनाजये
जयेत्जयेमजयेयु:जयौ
जरठ:जरत्जरयतिजरया
जरसम्जरसाजराजरा-ग्रस्तम्
जरा-मृत्यु-हराम्जरा-सुतजरा-सुत:जराम्
जरायु-जम्जरायुणाजरासन्धजरासन्ध-आदय:
जरासन्ध-पुर:-सराजरासन्ध-मुखा:जरासन्ध-वध:जरासन्ध-वधम्
जरासन्ध:जरासन्धम्जरासन्धायजरे
जलजल क्रिय:जल जम्जल धारा:
जल- ओकसाम्जल- काम्ययाजल- कुक्कुटजल-अग्नि-सूर्यै:
जल-अन्तिकात्जल-अन्तेजल-अर्थीजल-आदौ अपि
जल-आप्लुत:जल-आप्लुताजल-आशयजल-आशय-अभ्याशम्
जल-आशयम्जल-आशयात्जल-आशयानाम्जल-आशये
जल-ईशजल-ईशम्जल-उपस्पर्शनजल-ओकस:
जल-ओघै:जल-कल्मष:जल-कुक्कुटै:जल-क्रीडा-आदिभि:
जल-चर:जल-चरम्जल-ज-उत्तमम्जल-जम्
जल-तर्पणम्जल-दजल-दा:जल-धय:
जल-धरा:जल-धिजल-धीन्जल-धौ
जल-निधे:जल-प्लुतम्जल-भाजनम्जल-मयम्
जल-यानम्जल-यानै:जल-रुहजल-शर्करा:
जल-स्थ:जल-स्थम्जल-स्थल-खगै:जल-स्थेन
जलकुक्कुटजलज-लोचनयाजलज:जलद-आवलि:
जलद-उत्तर-ओष्ठ:जलदा:जलधिजलधि-बन्धनम्
जलधिम्जलधे:जलम्जलम् इव
जलरुह-श्रिय:जलाजला:जलात्
जलानिजलान्जलाशय- अभ्याशम्जलाशयान् शिव
जलेजलेनजलेयु:जलेषु
जलै:जलौकसाम्जल्पजल्पति
जल्पन्तम्जल्पन्त्याम्जल्पितम्जल्पै:
जवजव:जवनिकाजवम्
जवयो:जवान्जवायजविष्ठम्
जवेनजहतु:जहर्थजहसु:
जहातिजहारजहासजहासि
जहिजहिमजहु:जहृषु:
जहौजह्नु:जह्नो:जह्यात्
जह्याम्जह्यु:जह्रु:जह्रे
जा:जागरजागरण-आदीनिजागरणम्
जागरितानिजागरेजागर्तिजाग्रत:
जाग्रतिजाग्रत्जाग्रद्भि:जाजलि:
जाज्वल्यमानम्जाठर-अधमौजाठरेणजाड्यम्
जातजात सम्भ्रमा:जात-अनुतापा:जात-अनुरागा:
जात-कम्पम् चजात-कर्मजात-कौतुका:जात-क्षोभात्
जात-क्षोभान्जात-पक्ष:जात-भाव:जात-मत्सरा:
जात-मन्यव:जात-मात्राम्जात-रूपम्जात-विराग:
जात-विरागायजात-वेद:जात-वेदसम्जात-वेदा:
जात-वेपथु:जात-वेपना:जात-वैराग्य:जात-सम्भ्रमा
जात-सम्भ्रमा:जात-साध्वस:जात-सुनिर्वेद:जात-स्नेह:
जात-स्पृह:जात-हर्ष:जात-हासा:जात-हृत्-शया:
जात:जात: असिजातक-कोविदा:जातकम्
जातकौतुक:जातम्जातम् जातम्जातय:
जातयो:जातवेदजातस्यजाता
जाता:जातात्जातानिजाताया:
जातिजाति स्मर:जाति-अन्तरेजाति-धर्मा:
जाति-नृशंसानाम्जाति:जातिभि:जाती:
जातीनाम्जातुजातुकर्ण:जातूकर्ण्य:
जाते अङ्कुरेजाते गुण व्यतिकरेजातेनजातै:
जातौजात्याजान-पदान्जानता
जानताम्जानतीजानतीनाम्जानते
जानन्जानन्त:जानन्तिजानन्तु
जानपदा:जानातिजानामिजानासि
जानासि किम्जानीतजानीम:जानीयाम्
जानीहिजानुजानु-द्वयम्जानु-युगम्
जानुनिजानुनीजानुनो:जानुभ्याम्
जानेजान्जान्तव:जाप्यम्
जामदग्न्य:जामय:जामाताजामातु:
जामातृजामिजाम्जाम्बवता
जाम्बवतीजाम्बवती-सुत:जाम्बवतीम्जाम्बवत्या:
जाम्बवान्जाम्बू-नदजाम्बू-नदम् नामजाम्बूनद
जायताजायताम्जायतेजायन्ते
जायन्तेया:जायन्तेयान्जायमान:जायमानयो:
जायमानेजाययाजायाजाया इव
जायाम्जायाया:जायायाम्जाये
जायेतजायेरन्जारजारम्
जारा:जारात्जारेजाल
जाल-अर्कजाल-आमुखजाल-रन्ध्रजालक-मालिनी
जालकादिभि:जालम्जालेनजालै:
जाह्नव:जाह्नवीजिगायजिगीषत:
जिगीषताम्जिगीषन्तौजिगीषमाणम्जिगीषया
जिगीषव:जिगीषसिजिगीषु:जिगीषो:
जिग्यु:जिग्येजिघां-सताम्जिघांसत:
जिघांसतिजिघांसथजिघांसयाजिघांससि
जिघांससेजिघांसु:जिघांसुम्जिघृक्षत:
जिघृक्षतिजिघृक्षत्जिघृक्षन्जिघृक्षया
जिघृक्षव:जिघृक्षु:जिघ्रतिजिघ्रन्
जिघ्रन्त:जिघ्रन्तिजिघ्रन्तीजिघ्रन्त्या
जिघ्रन्त्याम्जिजीविषतिजिजीविषव:जिजीविषा
जिजीविषाम:जिजीविषुभि:जिजीविषूणाम्जिजीविषून्
जिजीविषेजिजीविषो:जिज्ञासतेजिज्ञासया
जिज्ञासव:जिज्ञासाजिज्ञासायाम्जिज्ञासित
जिज्ञासितम्जिज्ञासु:जिज्ञासुनाजिज्ञासुभि:
जिज्ञासो:जिज्ञास्यम्जितजित सङ्ग:
जित- इन्द्रिय:जित-अनिल:जित-अशेषम्जित-असु:
जित-आत्मजित-आत्मन:जित-आत्मभि:जित-आत्मा
जित-आसन:जित-आसनाजित-आसनान्जित-इन्द्रिय
जित-इन्द्रिय:जित-इन्द्रियस्यजित-इन्द्रिया:जित-क्लम:
जित-प्रभाम्जित-प्राण:जित-श्वासजित-श्वास:
जित-श्वासस्यजित-षट्-गुणानाम्जित-षट्-सपत्न:जित:
जितम्जितम् जितम्जितवान्जितव्रतम्
जितस्यजिता:जितेजित्
जित्यैजित्वाजिर्णानिजिष्णु:
जिष्णो:जिष्णौजिहासताजिहासति
जिहासतीजिहासयाजिहाससिजिहासु:
जिहासेजिहीर्षताजिहीर्षययाजिहीर्षया
जिहीर्षु:जिह्मजिह्म-प्रायम्जिह्म-मीनम्
जिह्म:जिह्मम्जिह्वम्जिह्वया
जिह्वया अंशेनजिह्वाजिह्वा- अग्रेजिह्वा-अदि
जिह्वा:जिह्वाम्जिह्वायाम्जीमूत-गभीरया
जीमूत:जीर्ण:जीर्णम्जीर्णानि
जीर्यत:जीर्यतिजीर्यतेजीव
जीव जीव इतिजीव लोकम्जीव संज्ञितात्जीव स्थानानि
जीव- कोशा:जीव-आत्मजीव-आत्मन्जीव-आत्मा
जीव-कलाम्जीव-कालजीव-कोशम्जीव-गतिम्
जीव-धानीम्जीव-निकायजीव-निकायानाम्जीव-निर्मुक्त:
जीव-पतिम्जीव-भूत-आत्म-भूतेजीव-भूत:जीव-भूताम्
जीव-भूतेनजीव-मन्दिरम्जीव-मयम्जीव-युक्तम्
जीव-योनिषुजीव-योन्याजीव-राशिभि:जीव-लोक-भव-अध्वा
जीव-लोक:जीव-लोकस्यजीव-लोकेजीव-विनिर्मुक्त:
जीव-वृत्तिषुजीव-संज्ञम्जीव-संज्ञित:जीव-संज्ञितात्
जीव-सङ्घान्जीव-साम्यम् गत:जीव-सुताजीव-हरणम्
जीव:जीव: उवाचजीवकयाजीवत:
जीवताजीवतात्जीवताम्जीवति
जीवतीजीवतुजीवत्जीवत्-मृतत्वम्
जीवत्-मृतान्जीवनम्जीवन्जीवन्ति
जीवम्जीवयाम् आसजीवसिजीवस्य
जीवा:जीवानाम्जीविकाम्जीवित
जीवित-आशाजीवित-आशाम्जीवित:जीवितम्
जीवितयो:जीवितान्जीवितुम्जीवितेन
जीविष्येजीवेजीवेतजीवेत्
जीवेनजीवेमजीवेषुजुगुपतु:
जुगुप्सन्तिजुगुप्सयाजुगुप्साजुगुप्सित-कर्माणम्
जुगुप्सितम्जुगुप्सितस्यजुगुप्सिताम्जुगुप्सितेन
जुगोपजुजुषेजुष:जुषत:
जुषताम्जुषतेजुषन्जुषन्त:
जुषन्तिजुषमाण:जुषाण:जुषाणम्
जुषाणस्यजुषाणाजुषाम्जुष्ट
जुष्ट:जुष्टम्जुष्टा:जुष्टात्
जुष्टानिजुष्टाम्जुष्टायाम्जुष्टे
जुष्टेनजुष्टेषुजुहवामजुहाव
जुहुयात्जुहुवु:जुहोतिजुहोषि
जुह्वत:जुह्वतिजुह्वन्तम्जुह्वान:
जृम्भणजृम्भण-अस्त्रेणजृम्भण-आख्याम्जृम्भणम्
जृम्भत:जृम्भमाणम्जृम्भमाणस्यजृम्भित-आननम्
जृम्भितम्जृम्भेणजेतव्य:जेता असि
जेतार:जेतुम्जेमनम्जेषु
जेष्यन्तिजेष्याम:जै:जैगीषव्य
जैत्रम्जैत्रै:जैमिनयेजैमिनि:
जैमिने:जैह्वजैह्वम्जैह्व्य
जोषजोषणात्जोषयेत्जोष्यान्
ज्ञज्ञ-भावात्ज्ञ:ज्ञप्ति
ज्ञप्त्यैज्ञस्यज्ञाज्ञा:
ज्ञातज्ञात-तत्त्वाज्ञात:ज्ञातम्
ज्ञातय:ज्ञातव्यम्ज्ञातान्ज्ञाति
ज्ञाति-घातिभ्य:ज्ञाति-द्रोहज्ञातिभि:ज्ञातिभि: च
ज्ञातिभि: सहज्ञातिभ्य:ज्ञातिम्ज्ञातीनाम्
ज्ञातीनाम् पश्यताम्ज्ञातीन्ज्ञातुम्ज्ञाते:
ज्ञातेनज्ञात्वाज्ञानज्ञान तृप्त:
ज्ञान दुर्बला:ज्ञान यज्ञा:ज्ञान वान्ज्ञान- अग्निना
ज्ञान- अवस्थितज्ञान-अग्रि:ज्ञान-असिनाज्ञान-असिम्
ज्ञान-आत्मन:ज्ञान-आत्मनिज्ञान-आत्मनेज्ञान-उदये
ज्ञान-उपदेशायज्ञान-कला- अवतीर्णम्ज्ञान-कलाम्ज्ञान-काशया
ज्ञान-खलेज्ञान-गम्यम्ज्ञान-गूहयाज्ञान-घनम्
ज्ञान-घनायज्ञान-चक्षुष:ज्ञान-चक्षुषाज्ञान-द:
ज्ञान-दीप-प्रदेज्ञान-दीप:ज्ञान-दीपितेज्ञान-दीपेन
ज्ञान-दीपेषुज्ञान-निष्ठ:ज्ञान-निष्ठायज्ञान-पथै:
ज्ञान-प्लवेनज्ञान-भक्तिभ्याम्ज्ञान-भ्रंश:ज्ञान-मय:
ज्ञान-मानिन:ज्ञान-यज्ञ:ज्ञान-यज्ञेनज्ञान-योग:
ज्ञान-योगयो:ज्ञान-योगेनज्ञान-वताम्ज्ञान-वय:- अधिक
ज्ञान-विग्रहम्ज्ञान-विज्ञानज्ञान-विज्ञान संयुत:ज्ञान-विज्ञान-पार-गे
ज्ञान-विज्ञान-संयुत:ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न:ज्ञान-विराग-भक्ति-सहितम्ज्ञान-वैराग्य
ज्ञान-शक्तय:ज्ञान-शक्ति:ज्ञान-सन्देश:ज्ञान-सम्पन्नम्
ज्ञान-सम्पन्नौज्ञान-हेतव:ज्ञान:ज्ञानम्
ज्ञानस्यज्ञाना:ज्ञानात्ज्ञानानाम्
ज्ञानाम्ज्ञानायज्ञानिन:ज्ञानिनाम् च
ज्ञानिभ्य:ज्ञानीज्ञानेज्ञानेन
ज्ञानै:ज्ञापकेनज्ञापयतज्ञापित:
ज्ञाप्ति-मात्रम्ज्ञायज्ञायतेज्ञायन्ते
ज्ञायेतज्ञास्यसिज्ञेयज्ञेय:
ज्ञेय: असिज्ञेयम्ज्ञेया:ज्ञै:
ज्याज्या-घोषै:ज्यामघज्यामघ:
ज्याम्ज्याय:ज्यायसीज्यायान्
ज्येष्ठ-पुत्रस्यज्येष्ठ:ज्येष्ठम्ज्येष्ठस्य
ज्येष्ठाज्येष्ठा:ज्येष्ठेज्यैष्ठ्यस्य
ज्योति:ज्योति:- चक्रम्ज्योति:-अनीकम्ज्योति:-गणा
ज्योति:-गणानाम्ज्योति:-चक्रस्यज्योति:-चक्रेज्योति:-मय
ज्योति:-मयेनज्योति:-लोकायज्योतिर्धाम-आदय:ज्योतिष:
ज्योतिषाज्योतिषाम्ज्योतिषिज्योतिषी
ज्योतिषो:ज्योतिष्ट्वाय उपकल्पतेज्योतिष्मान्ज्योतींषि
ज्योतींषि इवज्योत्स्नाज्योत्स्ना इवज्योत्स्ना-वत्य:
ज्योत्स्नाभि:ज्योत्स्नाम्ज्वरज्वर-मरण-दशायाम्
ज्वर:ज्वर: उवाचज्वरम्ज्वरा:
ज्वरात्ज्वरेणज्वरौज्वलत:
ज्वलताज्वलतिज्वलतीम्ज्वलत्
ज्वलत्-अग्निज्वलद्भि:ज्वलनज्वलन-शिखा
ज्वलन:ज्वलनम्ज्वलन्ज्वलन्ती
ज्वलन्तीम्ज्वलयत्ज्वलितज्वलिते
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥