हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
बकबक-अरिबक-अरि-उशत्-मुखम्बक-अरिम्
बक-आदय:बक-आस्यात्बक-कङ्क-गृध्रै:बक-रूप-धृक्
बक-वत्बक-वत्सयो:बक:बक: नाम
बकम्बकायतीम्बकीबकी-बक-अनुज:
बकुलबकै:बटव:बटुक:
बडिशम्बडिशै:बतबत इदम्
बत साधुबदरबदरिकाश्रमेबदरी
बदरी- आख्यम्बदरी-आख्यम्बदरी-आश्रमम्बदरी-उपाख्यम्
बदरीम्बदर्याश्रमबदर्याश्रमम्बद्ध
बद्ध सौहृदा:बद्ध- अञ्जले:बद्ध-अञ्जलि-पुटा:बद्ध-अञ्जलि:
बद्ध-अञ्जलिम्बद्ध-अञ्जलीबद्ध-अञ्जलीन्बद्ध-उलूखलम् आमन्त्र्य
बद्ध-काम:बद्ध-तृष्णान्बद्ध-बल:बद्ध-वाक्
बद्ध-वैरस्यबद्ध-वैरा:बद्ध-वैराणाम्बद्ध-वैरेषु
बद्ध-सेतु-भुज-उरु-अङ्घ्रिबद्ध-सेतु:बद्ध-सौहृदा:बद्ध-स्नेहा:
बद्ध-हृदय:बद्ध:बद्ध: चबद्धम्
बद्धम् चबद्धस्यबद्धाबद्धा:
बद्धात्बद्धान्बद्धुम्बद्ध्वा
बद्ध्वा अञ्जलिम्बद्वम् बद्वम्बद्वश:बधिर
बधिर:बध्नन्तिबध्नातिबध्नामि
बध्नीतबध्नीयात्बध्नीहिबध्यताम् बध्यताम्
बध्यतेबध्यमानम्बध्यमानस्यबध्यमाना:
बध्येतबध्येयम्बन्दी-अक्षै:बन्ध
बन्ध-मोक्षयो:बन्ध:बन्धनबन्धन:
बन्धनम्बन्धना:बन्धनात्बन्धने
बन्धनै:बन्धम्बन्धव:बन्धवे
बन्धा:बन्धात्बन्धायबन्धु
बन्धु-कृत्यम्बन्धु-त्यागबन्धु-रूपिणाबन्धु-हा
बन्धु:बन्धु: इवबन्धुनाबन्धुभि:
बन्धुभ्य:बन्धुम्बन्धुर:बन्धुरम्
बन्धुषुबन्धूबन्धूनाम्बन्धून्
बन्धोबन्धो:बन्ध्याबन्ध्या-पते:
बबन्धबबन्ध हबबन्धतु:बबन्धु:
बबाधिरेबबाधेबभञ्जबभञ्जु:
बभाजबभारबभाषबभाषिरे
बभाषेबभासेबभूवबभूव ह
बभूवतु:बभूविथबभूविमबभूविरे
बभूवु:बभूवु: तेबभौबभ्रमु:
बभ्राजबभ्रामबभ्रु:बभ्रुम्
बभ्रुवाहनम्बभ्रो:बर्बरान्बर्ह
बर्ह-स्रक्बर्हायितेबर्हिबर्हि:
बर्हिणबर्हिण:बर्हिणम्बर्हिणाम्
बर्हिष:बर्हिषत्बर्हिषद:बर्हिषदम्
बर्हिषिबर्हिष्मत:बर्हिष्मतीबर्हिष्मतीम्
बर्हिष्मत्या:बर्हिष्मन्बलबल शालिना
बल- इन्द्रिय:बल- कृष्णयो:बल- केशवौबल- मुष्टिकौ
बल-अनीका:बल-अन्वित:बल-अबलबल-अबल-वत्
बल-आधिक्यात्बल-उच्छ्रयात्बल-उदयम्बल-उद्यम:
बल-उपेता:बल-केशवौबल-पाकयो:बल-भद्र:
बल-भित्बल-वताबल-वताम्बल-वत्
बल-वद्भि:बल-वान्बल-वीर्य-दृप्त:बल-वीर्यम्
बल-वीर्ययो:बल-शालिन:बल-शालिनाबल-शालिने
बल-संयुत:बल:बल: प्रबलबलदेव-जनार्दनौ
बलदेव-परिग्रहा:बलदेव-संयुत:बलदेव:बलदेवस्य
बलदेवायबलदेवेनबलभद्र:बलभद्रम्
बलभद्रेणबलभित्बलम्बलम् ऋद्ध
बलम् चबलम् विदु:बलयबलय:
बलयेबलयो:बलवताम्बलवत्
बलवान्बलस्थल:बलस्यबलस्य उपरि
बलाक-पैल-जाबाल-विरजेभ्य:बलाक:बलात्बलाय
बलाहक:बलाहका:बलिबलि हारा:
बलि-नन्दन:बलि-भुजाम्बलि-विधानम्बलि-सख:
बलि-सम:बलि-सुतै:बलि:बलि: उवाच
बलिन:बलिनाबलिना सहबलिनाम्
बलिभि:बलिभुज:बलिम्बलिष्ठाम्
बलिष्ठै:बलीबलीन्बलीय:
बलीयसाबलीयसीबलीयान्बले
बले:बलेनबलेन सहबलै:
बलौबल्लव्य:बल्वलबल्वल: नाम
बल्वलम्बल्वलेनबस्त-कर्मबस्त-मुख:
बस्त-श्मश्रु:बस्त:बस्तै:बहव:
बहि:बहि: अन्तरम्बहि: अपिबहि: उत्सृष्टे
बहि: गतेषुबहि: गन्तुम्बहि: चबहि: च अन्त
बहि: विचिन्त्यबहि:- कृतम्बहि:-अन्तबहि:-इन्द्रियाणि
बहि:-कृतबहि:-कृतेबहि:-कृतौबहि:-प्रकाशा
बहि:-प्राणबहि:-स्थितम्बहुबहु जन्मना
बहु प्रतियोगबहु भाष्यतेबहु मन्येतबहु रूपिणी
बहु- अशोभनम्बहु-अनर्थ-भृत्बहु-अभद्रबहु-अमर-द्रुमै:
बहु-आचार्यबहु-आश्चर्यम्बहु-उक्त्याबहु-उदरम्
बहु-ऋच-आख्यम्बहु-ऋच-आचार्य:बहु-ऋच-प्रवर:बहु-ऋच:
बहु-ऋचा:बहु-ऋचै:बहु-कृच्छ्र-अधिगतम्बहु-गुण
बहु-गुणम्बहु-गुणा:बहु-जन्मबहु-ज्ञता
बहु-ज्ञताम्बहु-ज्ञा:बहु-तिथम्बहु-तिथे काले
बहु-दंष्ट्राबहु-दु:खबहु-दु:ख-भाजबहु-धा
बहु-नामबहु-नामाबहु-पदा:बहु-पाद:
बहु-पादम्बहु-भाषिणीम्बहु-मत:बहु-मन्यमान:
बहु-मानबहु-मान-पुरस्कृतम्बहु-मानयन्बहु-मानितम्
बहु-मानेनबहु-मुखात्बहु-मूर्तिबहु-युग
बहु-योग-ग्रन्थ-सम्मतम्बहु-योजनम्बहु-रत्नयाबहु-रूप
बहु-रूप-रूपितम्बहु-रूप:बहु-रूपम्बहु-रूपया
बहु-रूपस्यबहु-रूपाम्बहु-वार्षिकम्बहु-वित्
बहु-वित्- तमबहु-वित्-तमम्बहु-वित्सुबहु-विदा
बहु-विध:बहु-विधा:बहु-विधै:बहु-शाखा:
बहु-सव:बहु-सौष्ठव-आढ्यम्बहुगव:बहुत्वे
बहुधाबहुनाबहुभि:बहुमता
बहुरथ:बहुरूप:बहुलबहुल-आयासम्
बहुलाम्बहुलाश्व:बहुलाश्व: इति श्रुतबहुली-करिष्णव:
बहुश:बहूदनम्बहूदनौबहूनाम्
बहूनिबहून्बह्वी:बह्वीनाम्
बह्वीभि:बह्वोद:बह्व्य:बाढम्
बाढम् इतिबाणबाण नगरम्बाण-अर्थे
बाण-ज्येष्ठम्बाण-ज्येष्ठै:बाण-पुत्रेणबाण:
बाणम्बाणयो:बाणस्यबाणान्
बाणेन सहबाणै:बाणौबादरायण
बादरायण:बादरायणि:बादरायणेबाध:
बाधकताम्बाधकम्बाधतेबाधन्ते
बाधसेबाधित:बाधेतबाध्य
बाध्य-बाधकताम्बाध्यमान:बाध्यमाना:बाध्येत
बान्धवबान्धव:बान्धवा:बान्धवान्
बान्धवै:बारहद्रथ:बार्ह-चामरै:बार्हदीषवा:
बार्हद्बल-अन्वया:बार्हद्रथ:बार्हद्रथा:बार्हस्पत्य
बार्हस्पत्यस्यबार्हिषदै:बालबाल- सिंह
बाल-आत्म-जाबाल-गज-लील:बाल-ग्रह:बाल-ग्रहा: च
बाल-घातिनीबाल-घ्न्य:बाल-घ्न्या:बाल-चेष्टितै:
बाल-ध्वनिम्बाल-प्रजाबाल-बुद्धि:बाल-भाषितम्
बाल-लीलयाबाल-वत्बाल-व्यजन-छत्र-अछयै:बाल-हत्या
बाल-हत्या-व्रतम्बाल-हितम्बाल:बालक-मारिका-ग्रहम्
बालक-वत्बालक:बालक: असौबालकम्
बालकस्यबालका:बालकान्बालके
बालकै:बालम्बालम् चबालयो:
बालवत्बालस्यबालाबाला:
बालानाम्बालान्बालान् अतिबालान् उपादाय
बालान् तान्बालाम्बालिक:बालिश
बालिश-मति:बालिश:बालिशम्बालिशस्य
बालिशाबालिशा:बालिशानाम्बालिशेषु
बालिशौबालिश्यात्बालुका:बाले
बालेनबालेषुबालै:बालौ
बाल्यबाल्ययो:बाल्येबाष्कल:
बाष्कलायबाष्कलि:बाष्पबाष्प-ओघम्
बाष्प-कण्ठस्यबाष्प-कल-आकुल-ईक्षण:बाष्प-कलयाबाष्प-कला-उपरोधत:
बाष्प-कलाम्बाष्प-लोचन:बाष्प-विक्लव:बाष्पम्
बाष्पा:बाहव:बाहुबाहु-क्षेपम् च
बाहु-दण्डबाहु-दण्ड-गुप्तायाम्बाहु-वलयान्बाहु:
बाहुक:बाहुकम्बाहुनाबाहुभि:
बाहुभ्य:बाहुभ्याम्बाहुम्बाहुषु
बाहूबाहून्बाहौबाह्य
बाह्य-उपवनेबाह्य-जल-धाराबाह्य-स्पर्शेषुबाह्य:
बाह्यत:बाह्यान्बाह्लिकबाह्लिक-आदय:
बाह्लिकम् दुर्योधनम् चबाह्लिका:बाह्लीक-पुत्रा:बाह्लीक:
बाह्लीकम्बाह्लीकात्बाह्वो:बिद्ध:
बिन्दु सरस:बिन्दु-मत्याम्बिन्दु-सर:बिन्दु-सरसि
बिन्दुभि:बिन्दुमत्याम्बिन्दुम्बिन्दुसरे
बिन्दून्बिन्दौबिभत्सु:बिभर्ति
बिभर्मिबिभर्षिबिभित्सव:बिभिदु:
बिभीषणबिभृयात्बिभेतिबिभेद
बिभेमिबिभेषिबिभ्यत:बिभ्यतम्
बिभ्यताबिभ्यताम्बिभ्यतिबिभ्यती
बिभ्यतीम्बिभ्यत्बिभ्रत:बिभ्रतम्
बिभ्रताबिभ्रतिबिभ्रतीबिभ्रतीम्
बिभ्रत्बिभ्रत् वेणुम्बिभ्रन्बिभ्राण:
बिभ्राणम्बिम्बबिम्ब-अधरम्बिम्ब-फल
बिम्बम्बिम्बेबिल-अयनम्बिल-ईशया:
बिल-निलयबिल-पात्रेबिल-स्वर्गम्बिल-स्वर्गेषु
बिलम्बिलात्बिलेबिलेशयान्
बिलेषुबिल्वबिल्वै:बिस ऊर्ण-वत्
बिसेषुबीजबीज- अङ्कुरौबीज-आदि
बीज-निर्हरणम्बीज-न्यासम्बीज-प्रद:बीजपूरकै:
बीजम्बीजात्बीजानाम्बीजानि
बीजाम्बीजायबीजेबीभत्सम्
बीभत्सितम्बुद्ध:बुद्ध: तुबुद्धय:
बुद्धायबुद्धिबुद्धि नाश:बुद्धि- मताम्
बुद्धि-अनुमेय-लक्षणै:बुद्धि-अवस्थम्बुद्धि-अवस्थान:बुद्धि-आदिभि:
बुद्धि-नाशात्बुद्धि-बल-उदयम्बुद्धि-भेद:बुद्धि-भेदम्
बुद्धि-भ्रंश:बुद्धि-मताबुद्धि-मताम्बुद्धि-मन्
बुद्धि-मान्बुद्धि-मोह:बुद्धि-युक्त:बुद्धि-युक्ता:
बुद्धि-योगम्बुद्धि-योगात्बुद्धि-संयोगम्बुद्धि-सारथि:
बुद्धि:बुद्धि: मनबुद्धिनाबुद्धिभि:
बुद्धिम्बुद्धी:बुद्धीनाम्बुद्धे
बुद्धे:बुद्धौबुद्ध्याबुद्ध्येत
बुद्ध्येयबुद्ध्वाबुद्बुदबुद्बुद-फेनाभ्याम्
बुद्बुदम्बुधबुध- आद्या:बुध:
बुधम्बुधस्यबुधा:बुध्यते
बुध्यध्वम्बुध्येबुध्येत्बुबुधे
बुभुक्षत:बुभुक्षतेबुभुक्षित:बुभुक्षित: च
बुभुक्षितस्यबुभुक्षितौबुभुजु:बुभुजे
बुभुत्सताम्बुभुत्सयाबुभुत्सितम्बुभूषताम्
बुभूषतिबुभूषयाबुभूषु:बुभूषुभि:
बृंहयिष्यन्तिबृंहिता:बृषीषुबृस्याम्
बृहच्छ्लोक:बृहतीबृहती पङ्क्ति:बृहतीम्
बृहतेबृहत्बृहत् तत्बृहत् वनम्
बृहत् वपु:बृहत्-कपाटबृहत्-चलत्-श्रोणी-भर-आक्रान्त-गति:बृहत्-बलम्
बृहत्-बाहु:बृहत्-वधात्बृहत्-वपु:बृहत्-व्रत
बृहत्-व्रत-धर:बृहत्-व्रत:बृहत्-व्रतम्बृहत्-व्रता:
बृहत्-शिरा:बृहत्-श्रवा:बृहत्-श्रोणि:बृहत्-श्लोकेन
बृहत्-सामबृहत्कर्माबृहत्काय:बृहत्क्षत्र:
बृहत्क्षत्रस्यबृहत्याबृहत्याम्बृहत्सेन:
बृहत्सेन: इति ख्यातबृहदश्व:बृहदिषु:बृहद्धनु:
बृहद्बल:बृहद्बलस्यबृहद्बलौबृहद्भानु:
बृहद्भ्याम्बृहद्रण:बृहद्रथ-मुखा:बृहद्रथ-सुत:
बृहद्रथ:बृहद्रथात्बृहद्राज:बृहद्वने
बृहद्विश्व:बृहन्तिबृहन्मना:बृहस्पति-सवम्
बृहस्पति:बृहस्पति: कण्वबृहस्पतिम्बृहस्पती
बृहस्पतेबृहस्पते:बोद्धव्यम्बोध
बोध:बोधकबोधम्बोधयन्त:
बोधयन्तिबोधयन्तौबोधयाम् चक्रु:बोधाय
बोधित:बोधितस्यबोधेन अंशेनबोधै:
बोध्यमान: अपिबोध्यमानस्यबोध्यायबोध्यै:
बोभूयमानब्रवीतुब्रवीमिब्रवीषि
ब्रवीषीब्रह्मब्रह्म अनूचु:ब्रह्म इति
ब्रह्म एवब्रह्म क्षत्रस्यब्रह्म तनुम्ब्रह्म परमम्
ब्रह्म परम्ब्रह्म पुत्रौब्रह्म प्रधानम्ब्रह्म बन्धो:
ब्रह्म भूत:ब्रह्म वर्च:ब्रह्म वादिन:ब्रह्म वादिनाम्
ब्रह्म वादिभि:ब्रह्म विदाम्ब्रह्म सिद्धयेब्रह्म सूत्र
ब्रह्म सेवनम्ब्रह्म- आख्यम्ब्रह्म- आदय:ब्रह्म- आदि
ब्रह्म- कुल-अनुग:ब्रह्म- कुलेब्रह्म-अंशकस्यब्रह्म-अक्षरम्
ब्रह्म-अण्डब्रह्म-अन्तब्रह्म-अस्त्रम्ब्रह्म-अस्त्रस्य
ब्रह्म-आख्यम्ब्रह्म-आत्मब्रह्म-आत्म-अनुभव:ब्रह्म-आत्म-जादिषु
ब्रह्म-आत्म-भावेनब्रह्म-आत्मकम्ब्रह्म-आदय:ब्रह्म-आदिभि:
ब्रह्म-आदीनाम्ब्रह्म-आद्या:ब्रह्म-आनन्दम्ब्रह्म-आयुषा
ब्रह्म-आवर्तेब्रह्म-आसनम्ब्रह्म-इन्द्र-आद्या:ब्रह्म-इन्द्र-गिरिश-आदय:
ब्रह्म-ईश-आद्या:ब्रह्म-ईशान-पुरोगमा:ब्रह्म-उत्तरा:ब्रह्म-ऋषभस्य
ब्रह्म-ऋषय:ब्रह्म-ऋषिब्रह्म-ऋषि प्रवर-सभायाम्ब्रह्म-ऋषि-गण-सञ्जुष्टाम्
ब्रह्म-ऋषि-वर्य:ब्रह्म-ऋषि-सुत:ब्रह्म-ऋषि-सुतस्यब्रह्म-ऋषि:
ब्रह्म-ऋषिभि:ब्रह्म-ऋषीणाम्ब्रह्म-ऋषीन्ब्रह्म-ऋषे:
ब्रह्म-कल्पेब्रह्म-कुलब्रह्म-कुलम्ब्रह्म-कुलात्
ब्रह्म-कुलेब्रह्म-कोपब्रह्म-क्षत्रब्रह्म-गतिम्
ब्रह्म-गुण:ब्रह्म-गुह्यम्ब्रह्म-घोषब्रह्म-घोषेण
ब्रह्म-घ्नब्रह्म-घ्न:ब्रह्म-चर्यम्ब्रह्म-चर्येण
ब्रह्म-चोदित:ब्रह्म-तेज:ब्रह्म-तेज:-समेधितम्ब्रह्म-तेजसम्
ब्रह्म-तेजसाब्रह्म-दण्डब्रह्म-दण्ड-हता:ब्रह्म-दण्ड:
ब्रह्म-दण्डम्ब्रह्म-दर्शनम्ब्रह्म-दायब्रह्म-दायस्य
ब्रह्म-दृष्टम्ब्रह्म-द्रुह:ब्रह्म-ध्रुक्ब्रह्म-नद्याम्
ब्रह्म-निर्वाणब्रह्म-निर्वाणम्ब्रह्म-निर्वृत्तम्ब्रह्म-पुत्र-उपमान्
ब्रह्म-पुत्रताम्ब्रह्म-पुत्रा:ब्रह्म-पुत्रान्ब्रह्म-पुत्राय
ब्रह्म-पुत्रेणब्रह्म-पुत्रै:ब्रह्म-प्रसूतानाम्ब्रह्म-बन्धु:
ब्रह्म-बन्धुम्ब्रह्म-बन्धुषुब्रह्म-बन्धूनाम्ब्रह्म-बन्धो
ब्रह्म-बन्धो:ब्रह्म-ब्राह्मण-यज्ञ-पुरुष-लोक- विदूषका:ब्रह्म-भवब्रह्म-भावेन
ब्रह्म-भूतब्रह्म-भूत:ब्रह्म-भूतम्ब्रह्म-भूतस्य
ब्रह्म-भूयम्ब्रह्म-भूयायब्रह्म-मय:ब्रह्म-मयम्
ब्रह्म-मयस्यब्रह्म-मयेनब्रह्म-मुख्या:ब्रह्म-मूर्तये
ब्रह्म-यज्ञ:ब्रह्म-योगब्रह्म-योनि:ब्रह्म-रन्ध्रेण
ब्रह्म-रसब्रह्म-राक्षसान्ब्रह्म-रात:ब्रह्म-रात्रे
ब्रह्म-रुद्र-आदय:ब्रह्म-रुद्र-आद्यै:ब्रह्म-रुद्र-पुर: सराब्रह्म-रुद्रौ
ब्रह्म-रूपिणम्ब्रह्म-रूपिणेब्रह्म-लक्षणम्ब्रह्म-लिङ्गम्
ब्रह्म-लिङ्गिन:ब्रह्म-लोकम्ब्रह्म-लोकात्ब्रह्म-वंश्या:
ब्रह्म-वधात्ब्रह्म-वरेणब्रह्म-वर्चस:ब्रह्म-वर्चसम्
ब्रह्म-वर्चसेनब्रह्म-वर्चस्यब्रह्म-वर्चस्विन:ब्रह्म-वर्चस्वी
ब्रह्म-वाद:ब्रह्म-वादस्यब्रह्म-वादिब्रह्म-वादिन:
ब्रह्म-वादिनाम्ब्रह्म-वादिन्याब्रह्म-वादिन्यौब्रह्म-वादिभि:
ब्रह्म-वादेब्रह्म-विक्रियाब्रह्म-वित्ब्रह्म-वित्-उत्तमात्
ब्रह्म-वित्-तमब्रह्म-वित्-तम:ब्रह्म-वित्-तमा:ब्रह्म-वित्तम:
ब्रह्म-विद:ब्रह्म-विदाम्ब्रह्म-विष्टपम्ब्रह्म-विष्णु शिव-आदय:
ब्रह्म-विष्णु-शिव-अभिधाम्ब्रह्म-वृत्तिम्ब्रह्म-वैवर्तम्ब्रह्म-व्रत-धर:
ब्रह्म-शापब्रह्म-शाप: अपिब्रह्म-शापम्ब्रह्म-शापात्
ब्रह्म-शिर:ब्रह्म-शीर्ष्णाब्रह्म-संज्ञित:ब्रह्म-संस्पर्शम्
ब्रह्म-सत्रेणब्रह्म-सदनात्ब्रह्म-सदनेब्रह्म-सन्धारणया
ब्रह्म-सभाम्ब्रह्म-सम्पत्त्याब्रह्म-सम्मितम्ब्रह्म-सात्
ब्रह्म-सावर्णि:ब्रह्म-सुख-अनुभूत्याब्रह्म-सुख-स्पृष्टम्ब्रह्म-सुत:
ब्रह्म-सुतम्ब्रह्म-सुता:ब्रह्म-सूत्रब्रह्म-सूत्रम्
ब्रह्म-सौख्यम्ब्रह्म-स्वब्रह्म-स्वम्ब्रह्म-हत्या
ब्रह्म-हत्याम्ब्रह्म-हत्याया:ब्रह्म-हाब्रह्म-हा इव
ब्रह्म-हिंसाम्ब्रह्म-हेतुनाब्रह्म-हेलनम्ब्रह्म-ह्रदम्
ब्रह्मकब्रह्मचर्यम्ब्रह्मचर्येणब्रह्मचारि-व्रते
ब्रह्मचारिण:ब्रह्मचारिणम्ब्रह्मचारिणाम्ब्रह्मचारी
ब्रह्मण:ब्रह्मणाब्रह्मणा आदिष्टौब्रह्मणि
ब्रह्मणेब्रह्मणेभ्य:ब्रह्मण्यब्रह्मण्य-देव:
ब्रह्मण्य-देवस्यब्रह्मण्य-देवायब्रह्मण्य:ब्रह्मण्यता
ब्रह्मण्यताम्ब्रह्मण्यम्ब्रह्मण्यस्यब्रह्मण्या:
ब्रह्मण्यानाम्ब्रह्मण्यायब्रह्मण्येब्रह्मण्येन
ब्रह्मतयाब्रह्मदत्तम्ब्रह्मन्ब्रह्मन् अहो
ब्रह्मरातब्रह्मर्षिब्रह्मलोक:ब्रह्मलोकम्
ब्रह्मवादिभि:ब्रह्मवित्ब्रह्माब्रह्मा उवाच
ब्रह्मा-आदय:ब्रह्माणम्ब्रह्माण्ड-आख्यम्ब्रह्माण्डम्
ब्रह्मापेत:ब्रह्मावर्त-गत:ब्रह्मावर्त:ब्रह्मावर्तम्
ब्रह्मावर्तात्ब्रह्मावर्तेब्रह्मास्त्र-तेजसाब्रह्मिष्ठ:
ब्रह्मिष्ठ: चब्रह्मिष्ठम्ब्रह्मिष्ठा:ब्रह्मिष्ठानाम्
ब्रह्मिष्ठान्ब्राह्म-अस्त्रम्ब्राह्म:ब्राह्मण
ब्राह्मण संवृत:ब्राह्मण-अतिक्रमेब्राह्मण-अर्थायब्राह्मण-आदय:
ब्राह्मण-आदिषुब्राह्मण-कुलम्ब्राह्मण-कुलस्यब्राह्मण-कुलात्
ब्राह्मण-गतिम्ब्राह्मण-दायादब्राह्मण-देवस्यब्राह्मण-देवेषु
ब्राह्मण-पादब्राह्मण-प्रमुखान्ब्राह्मण:ब्राह्मण: उवाच
ब्राह्मणम्ब्राह्मणस्यब्राह्मणा:ब्राह्मणा: क्षत्रिया
ब्राह्मणात्ब्राह्मणानाम्ब्राह्मणान्ब्राह्मणान् च
ब्राह्मणायब्राह्मणीब्राह्मणी-शापम्ब्राह्मणे
ब्राह्मणेभ्य:ब्राह्मणेषुब्राह्मणै:ब्राह्मणै: क्षत्रियै
ब्राह्मण्य:ब्राह्मम्ब्राह्मम् अस्त्रम्ब्राह्मी
ब्राह्मे मुहूर्तेब्रुवत:ब्रुवतिब्रुवतो:
ब्रुवन्ब्रुवन्तुब्रुवाण:ब्रुवाणम्
ब्रुवाणा:ब्रुवाणिब्रुवाणेब्रुवाणेषु
ब्रुवाणौब्रुवाम:ब्रूतब्रूते
ब्रूमहेब्रूयात्ब्रूयाम्ब्रूयु:
ब्रूहि
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥