हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
भ-गणभ-गण:भ-गणा:भ-गणान्
भक्तभक्त-अभिरक्षणम्भक्त-जनभक्त-जन-प्रिय:
भक्त-तमा:भक्त-पराधीन:भक्त-प्रिय:भक्त-वत्सल
भक्त-वत्सल:भक्त-हृदि-स्थाभ्याम्भक्त:भक्त: प्राकृत
भक्तम्भक्तयो:भक्तस्यभक्ता:
भक्तात्भक्तानाम्भक्तान्भक्ताय
भक्ताया:भक्तिभक्ति- योग:भक्ति- योगेन
भक्ति- लक्षण:भक्ति-उत्कल:भक्ति-उपहृतम्भक्ति-पूते
भक्ति-प्रवण:भक्ति-प्रवाह-योगेनभक्ति-भाजाम्भक्ति-भाव:
भक्ति-भावत:भक्ति-भावेनभक्ति-मताभक्ति-मताम्
भक्ति-मत्भक्ति-मन्भक्ति-मान्भक्ति-युक्त:
भक्ति-युक्तेनभक्ति-योगभक्ति-योग-लक्षण:भक्ति-योग:
भक्ति-योगम्भक्ति-योगस्यभक्ति-योगेनभक्ति-योगै:
भक्ति:भक्ति: भगवतिभक्ति: हरौभक्तित:
भक्तिमताभक्तिम्भक्ते:भक्तेन
भक्तेषुभक्तै:भक्त्याभक्ष:
भक्षणभक्षयतिभक्षयिष्यन्तिभक्षित-अङ्गम्
भक्षित:भक्षितम्भक्षितवान्भक्ष्य:
भक्ष्यतेभक्ष्यमाण:भक्ष्यमाणा:भक्ष्यम्
भक्ष्येभक्ष्यै:भगभग-शब्द
भग:भग: स्फूर्जभगम्भगव:
भगवत:भगवत: चतुभगवताभगवता आदिष्ट:
भगवता उदित:भगवता उदितम्भगवताम्भगवति
भगवतीभगवतेभगवत्भगवत्- नाम
भगवत्- निन्दयाभगवत्- परम्भगवत्- प्रिय:भगवत्- प्रिया:
भगवत्- प्रोक्ताभ्याम्भगवत्- विभूती:भगवत्-अनुकम्पयाभगवत्-अनुग्रहेण
भगवत्-अनुभाव-उपवर्णनम्भगवत्-अर्पणम्भगवत्-आदेशम्भगवत्-आराधन-लक्षणात्
भगवत्-आराधन-समीहाभगवत्-आश्रित-आश्रित-अनुभाव:भगवत्-उपासनाभगवत्-कथा:
भगवत्-कथाम्भगवत्-कर्म-शील:भगवत्-कलाभगवत्-कला:
भगवत्-कलाम्भगवत्-क्षेत्रम्भगवत्-गुणभगवत्-चित्त:
भगवत्-जन-परायणम्भगवत्-जन्मभगवत्-तनु:भगवत्-तम:
भगवत्-तेजस:भगवत्-तेजसाभगवत्-दूता:भगवत्-धर्म
भगवत्-धर्मात्भगवत्-धर्मान्भगवत्-धर्मिण:भगवत्-धाम्नि
भगवत्-नाभिम्भगवत्-नामभगवत्-नाम-रूप-अनुकीर्तनात्भगवत्-पदम्
भगवत्-पदीभगवत्-पर:भगवत्-पराभगवत्-पार्श्व वर्तिनाम्
भगवत्-पुरुषै:भगवत्-प्रचोदित:भगवत्-प्रतिकूल-शीलौभगवत्-प्रतिरूपे
भगवत्-प्रधान:भगवत्-प्रपन्ना:भगवत्-प्रबोध:भगवत्-प्रयुक्तम्
भगवत्-प्रसाद:भगवत्-प्रसादा:भगवत्-प्रिय-निकेतम्भगवत्-प्रिय:
भगवत्-प्रियाणाम्भगवत्-प्रियेषुभगवत्-प्रोक्तम्भगवत्-बाण:
भगवत्-भक्त:भगवत्-भक्तिभगवत्-भक्ति-योगेनभगवत्-भक्ति:
भगवत्-भावम्भगवत्-मते:भगवत्-महित्वम्भगवत्-महिमा-उपबृंहितम्
भगवत्-रथ-अङ्गम्भगवत्-रातायभगवत्-रूपम्भगवत्-लक्षणम्
भगवत्-लक्षणै:भगवत्-वशा:भगवत्-विचेष्टितम्भगवत्-वीर्य
भगवत्-वीर्य-सम्भवात्भगवत्-शब्द-संज्ञम्भगवत्-सङ्गिभगवत्-स्तवम्
भगवत्-स्पर्शात्भगवत्तमेनभगवत्त्वायभगवदीयत्वेन एव
भगवद्भि:भगवन्भगवन्त:भगवन्तम्
भगवन्तौभगवान्भगवान् अज:भगवान् इति
भगवान् ईश्वर:भगवान् नारद:भगवान् पुरुष-उत्तम:भगवान् भव:
भगवान् यम:भगवान् राम:भगवान् रुद्र:भगवान् व्यास:
भगवान् शर्व:भगवान् हरि:भगस्यभगा
भगिनिभगिनीभगिनीम्भगिन्य:
भगिन्याभगिन्यौभगीरथ:भगीरथ: कुवलयाश्व
भगीरथ: तस्य सुतभगीरथात्भगेभगेन
भगै:भग्नभग्न याच्ञाभग्न-अर्जुनम्
भग्न-गात्र:भग्न-गात्राणाम्भग्न-चापान्भग्न-दन्त:
भग्न-बाहुभग्न-मनस:भग्न-मान-दंष्ट्र:भग्न-मुख:
भग्न-शिरसम्भग्न-सङ्कल्पम्भग्न:भग्नम्
भग्ना:भग्नायाम्भग्ने भग्नेभङ्ग
भङ्ग:भङ्गम्भङ्गुर:भङ्गे
भजभजतभजत:भजता
भजतात्भजताम्भजतिभजते
भजतो:भजध्वम्भजनीयभजनीयम्
भजन्भजन्त:भजन्तम्भजन्ति
भजन्तीम्भजन्तुभजन्तेभजन्त्य:
भजन्त्या:भजन्यभजमान:भजमानस्य
भजसेभजस्वभजामभजाम:
भजामिभजि:भजिष्यतिभजिष्यसे
भजिष्येभजेभजेतभजेत्
भजेमभज्य:भज्यतेभज्यन्
भज्यमानभज्यमानस्यभज्यमानेषुभञ्जन
भटभटा:भटान्भटै:
भण्यताम्भद्रभद्र-कालीभद्र-कालीम्
भद्र-काल्या:भद्र-काल्यैभद्र-श्रवाभद्र-सेन:
भद्र:भद्रक:भद्रकालीभद्रकाली इति
भद्रचारु:भद्रबाहु:भद्रम्भद्रम् ते
भद्रयाभद्रश्रवस: ऊचुभद्रसेन:भद्रसेनक:
भद्रसेनम्भद्रसेनस्यभद्राभद्रा:
भद्राणिभद्राम्भद्राम् जाम्बवतीम्भद्राय
भद्राया:भद्राश्वभद्राश्व-वर्षम्भद्राश्व-वर्षे
भद्राश्व:भद्राश्वम्भद्रेभय
भय संविग्न:भय- आतुराभय- आवहम्भय-अभय
भय-आकुला:भय-आतुरम्भय-आदे:भय-आवह:
भय-आवहम्भय-आवहा:भय-उद्विग्ना:भय-उद्विग्नाम्
भय-कृत्भय-गीर्ण-घोष:भय-नामाभय-नाम्न:
भय-भावनयाभय-वित्रस्तौभय-विह्वल-ईक्षणम्भय-विह्वल:
भय-विह्वलाभय-विह्वलाम्भय-संवृतान्भय-सन्त्रस्तान्
भय-सम्भ्रान्त-प्रेक्षण- अक्षम्भयम्भयम्- करान्भयम्-कर:
भयात्भयानकभयानकम्भयानका:
भयानकानिभयायभयेभयेन
भयौभरभर:भरण
भरणम् प्रजानाम्भरणेनभरतभरत- ऋषभ
भरत-अग्रज:भरत-ऋषभभरत-ऋषभ:भरत-श्रेष्ठ
भरत-सत्-तमभरत:भरत: नाम राजाभरतम्
भरतस्यभरद्वाज:भरद्वाज: अथ गौतमभरद्वाजम्
भरम्भरस्वभराभरा:
भराणाम्भराया:भरुक:भरेण
भर्ग:भर्जनम्भर्जितभर्जिता:
भर्त:भर्तरिभर्ताभर्तु:
भर्तु: अन्तिकम्भर्तु: त्याग-विशङ्किताम्भर्तु: नामभर्तृ
भर्तृ-कर्म-निष्पत्तिम्भर्तृ-भगवत्-कथाम्भर्तृ-शासनम्भर्तृ-सम्मिता:
भर्तृका:भर्तृभि:भर्त्राभर्त्रे
भर्त्सयन्भर्त्सित:भर्त्सितेभर्म्याश्व:
भलन्दन:भलन्दनात्भल्लाट:भल्लातक-आदिभि:
भल्लूकभल्लेनभल्लै:भव
भव छिद:भव छिदेभव त:भव बन्ध-मोक्षौ
भव भावम्भव सागरम्भव- अपवर्गम्भव- अब्धिम्
भव-अटवीम्भव-अन्विताम्भव-अपहम्भव-अपहाम्
भव-अप्यय-वस्तूनाम्भव-अब्धिभव-अब्धिम्भव-अभवौ
भव-अर्णवम्भव-औषधात्भव-क्षितिम्भव-छिदम्
भव-दर्शनम्भव-पत्नीम्भव-पान्थ-निज-आश्रम-आप्तौभव-प्रदाम्
भव-प्रवाहभव-बन्धभव-भावन:भव-वाहिन्या
भव-वेदनाम्भव-व्रत-धरा:भव-सम्भवभव-सिन्धु
भव-स्तवायभव:भव: चभवका:
भवतभवत:भवताभवता साकम्
भवताम्भवताम् चभवतिभवतीनाम्
भवतीभि:भवतीम्भवतुभवत्
भवत् प्रभु:भवत्- विधानाम्भवत्-अनुग्रहात्भवत्-अन्तिके
भवत्-आयुषाम्भवत्-उद्भवेनभवत्-छिदम्भवत्-जन
भवत्-तनूनाम्भवत्-नियम-अनुपथा:भवत्-पद-अम्भोरुहभवत्-पाद-परायणात्
भवत्-प्रपन्न:भवत्-प्रसङ्गानाम्भवत्-विध:भवत्-विधा:
भवत्-विधेषुभवत्-विपक्षेणभवत्-व्रजेभवत्-स्वभावानाम्
भवत्-हेतो:भवत्य:भवत्या:भवत्सु
भवदीयभवदीय-वार्ताम्भवदीय-सम्मत:भवदीया
भवदीयेनभवद्भि:भवद्भ्य:भवद्भ्याम्
भवनभवन-उत्तमेभवनम्भवनात्
भवनानिभवनेभवनै:भवन्त:
भवन्तम्भवन्तिभवन्ति स्मभवन्तु
भवन्तौभवम्भवम् आश्रित:भवयो: वीर्येण
भवस्यभवात्भवादृक्भवादृश:
भवादृशा:भवादृशाम्भवादृशीम्भवादृशेन
भवानाम्भवानिभवानीभवानी-नाथै:
भवानीम्भवान्भवान्याभवान्या सह
भवान्या:भवान्या: शाप-निमित्त-ज्ञभवामभवामि
भवायभवितव्यम्भवितव्येनभविता
भवितार:भवितास्मिभवितुम्भवितुम् अर्हति
भवित्रीभविष्य:भविष्यत:भविष्यताम्
भविष्यतिभविष्यतेभविष्यत्भविष्यथ
भविष्यन्तिभविष्यन्ति नभविष्यम्भविष्यसि
भविष्या:भविष्याणिभविष्याम:भवे
भवे भवेभवेत्भवेनभवेम
भवेयु:भव्यभव्य-ईश:भव्यम्
भव्या:भव्यानिभसिभसितम्
भस्त्राभस्त्रा इवभस्त्रा:भस्म
भस्म- सात्भस्म-अन्तिभस्म-वत्भस्म-संज्ञितम्
भस्म-सात्भस्मनाभस्मनिभस्मन्
भस्मसात्भस्मसुभस्मीभस्मी-कृत:
भस्मीभूत-अङ्गभस्मीभूता:भा-गणान्भा-गणे
भा:भाक्भागभाग-भाजम्
भाग:भागण-लोकभागम्भागवत
भागवत प्रधान:भागवत वात्सल्यतयाभागवत- उत्तम:भागवत-अङ्घ्रि-रेणुम्
भागवत-उत्तमभागवत-उत्तम- उत्तमभागवत-उत्तम:भागवत-उत्तमम्
भागवत-उत्तमै:भागवत-धर्म-दर्शना:भागवत-प्रधान:भागवत-मुख्यस्य
भागवत:भागवतम्भागवतस्यभागवता:
भागवता: धर्माभागवतात्भागवतानाम्भागवतान्
भागवतान् धर्मान्भागवतायभागवतीभागवती गति:
भागवतीम्भागवतेभागवतेषुभागश:
भागा:भागान्भागिन:भागिनेयाय
भागेनभागौभाग्यभाग्यम्
भाज:भाजन:भाजनतयाभाजनम्
भाजनाम्भाजनै:भाजाम्भाजौ
भाण्डभाण्डम्भाण्डीरकम् नामभाण्डीरम्
भाण्डेषुभातम्भाता:भाति
भाति:भानु:भानु: सुभानुभानुना
भानुमत:भानुमान्भानुविन्द:भानो:
भान्तिभान्तीम्भामभाम:
भामिनिभामिनीभारभार-अवतारणाय
भार-अवतारायभार-उद्वहभार-पीडिताभार-व्ययाय
भार:भारतभारत-अजिरेभारत-उत्तम
भारत-भू-जय:भारत-वर्षेभारत:भारतम्
भारतम् अभिवर्षम्भारतम् वर्षम्भारतानाम्भारती
भारती:भारतीभि:भारतेभारत्य:
भारत्याभारद्वाजम्भारम्भारान्
भारायभारायमाणानाम्भारायितम्भारेण
भारै:भार्गभूमि:भार्गवभार्गव-इन्द्रस्य
भार्गव-उत्तम:भार्गव-ऋषभ:भार्गव-ऋषे:भार्गव:
भार्गवम्भार्गवस्यभार्गविभार्गवी
भार्म्या:भार्म्यात्भार्य:भार्यया
भार्याभार्या-पुत्रौभार्या-शतेनभार्या:
भार्याम्भार्याया:भार्यायाम्भाव
भाव-अद्वैतम्भाव-अर्थ:भाव-गम्भीरम्भाव-गम्यम्
भाव-ज्ञाभाव-द्रव्यै:भाव-निर्जितभाव-बन्धु:
भाव-युक्तै:भाव-योगम्भाव-वर्धन:भाव-वित्
भाव-समन्विता:भाव:भावत:भावन:
भावनम्भावनयाभावनाभावनान्
भावनाम्भावम्भावयत:भावयता
भावयतिभावयतीभावयन्भावयन्त:
भावयन्तिभावयन्तुभावयमान:भावयसे
भावयाम् बभूवभावयिताभावयिष्यन्तिभावयिष्यसि
भावयेतभावयेत्भावस्यभावा:
भावात्भावानाम्भावान्भावित-भूत-भावनम्
भावित:भावितम्भाविताम्भावित्वात्
भाविन:भावीभावुका:भावेन
भावेषुभावै:भाव्य:भाव्यते
भाव्यम्भाव्यसेभाव्या:भाव्येन
भाषणभाषण:भाषणाभाषन्ते
भाषमाणम्भाषमाणस्यभाषसेभाषा
भाषिण:भाषिणीम्भाषिण्य:भाषित-अवलोक
भाषित:भाषितम्भाषितुम्भाषितै:
भाषिनीभाषीतम्भासभास:
भासयतेभासयन्तीम्भासाभासि
भासितयाभासै:भास्कर:भास्करम्
भास्वत:भास्वताभास्वरम्भास्वरे
भिक्षमाणायभिक्षव:भिक्षवेभिक्षा-अर्थम्
भिक्षाम्भिक्षित:भिक्षितम्भिक्षित्वा
भिक्षुभिक्षु:भिक्षुक:भिक्षुकि
भिक्षुणाभिक्षुभि:भिक्षुम्भिक्षूणाम्
भिक्षेतभिक्षो:भिक्षो: मार्गभित्
भित्-आश्रयेभित्तिभि:भित्तिषुभित्त्वा
भिदाभिदा-भ्रमभिदापनम्भिदाम्
भिदाया:भिद्यतेभिद्यन्तेभिद्यमान
भिद्यमान: अपिभिद्यमानाभिद्येरन्भिनत्ति
भिन्दन्भिन्दन्तिभिन्द्यात्भिन्द्याम
भिन्धिभिन्नभिन्न दर्शिन:भिन्न- दृक्
भिन्न-दृश:भिन्न-दृशाम्भिन्न-धी:भिन्न-नव:
भिन्न-भाण्डात्भिन्न-मर्माभिन्न-मर्यादा:भिन्न-मुख:
भिन्न-वक्षा:भिन्न-सेतवेभिन्न-हृदयम्भिन्न:
भिन्नत्तिभिन्नम्भिन्नस्यभिन्ना
भिन्ना:भिन्नायभिन्नाया:भिन्ने
भिन्नेनभिय:भियम्भिया
भिषक्भिषक्-तम:भिषक्-तमम्भिषक्-तमौ
भिषजौभिषयन्तीभी:भी: अपि
भीतभीत-भीत:भीत-भीतम्भीत-वत्
भीत-वध:भीत:भीतम्भीतस्य
भीताभीता:भीतानाम्भीतानि
भीताम्भीतायभीतिभीतेन
भीतै:भीत्याभीमभीम-अर्जुन
भीम-अर्जुन-जनार्दना:भीम-ऊर्मिभीम-कर्माभीम-दुर्योधनयो:
भीम-निस्वनम्भीम-रथीभीम-रवा:भीम-स्वन:
भीम:भीम: दुर्योधनभीमम्भीमरथ:
भीमरथीम्भीमसेनभीमसेन:भीमसेन: अर्जुन
भीमसेनस्यभीमसेनात्भीमसेनायभीमसेनेन
भीमस्यभीमौभीरव:भीरु
भीरुणाभीषण:भीषणम्भीषयन्
भीषितभीष्मभीष्म-उक्तम्भीष्म-कन्या
भीष्म-द्रोण-अर्जुन-आदिभि:भीष्म:भीष्म: द्रोणभीष्मक
भीष्मक-सुताम्भीष्मक:भीष्मक: नामभीष्मम्
भीष्मम् चभीष्मम् द्रोणम् चभुक्भुक्त
भुक्त-भोगाम्भुक्तम्भुक्तवतेभुक्तवत्सु
भुक्तवन्त:भुक्तवन्तम्भुक्तवान्भुक्त्या
भुक्त्वाभुग्नभुङ्क्त ेभुङ्क्ते
भुङ्क्था:भुङ्क्षेभुङ्क्ष्वभुज
भुज- अन्तरात्भुज-अङ्गभुज-अधिरूढ:भुज-आनन
भुज-आश्रया:भुज-आश्रयै:भुज-दण्डभुज-दण्ड-युग्मम्
भुज-दण्डै:भुज-लताभुज-वीर्यभुज:
भुजगभुजग-अधिपम्भुजग-इन्द्र-प्रयुक्तयाभुजग-उत्तमा:
भुजङ्गभुजङ्गम:भुजम्भुजया
भुजयो:भुजा:भुजान्भुजाम्
भुजिष्ययाभुजिष्यायाम्भुजेषुभुजै:
भुजौभुज्यताम्भुज्यतेभुज्यमाना:
भुज्यमानाम्भुञ्जतेभुञ्जन्भुञ्जान:
भुञ्जानम्भुञ्जानस्यभुञ्जाना:भुञ्जानेषु
भुञ्जीतभुञ्जीथा:भुञ्जीयभुञ्जे
भुव:भुवनभुवन-ईश्वरभुवन-कोश
भुवन-त्रयभुवन-त्रयम्भुवन-त्रयस्यभुवन-द्रुमाय
भुवन-पालिनीभुवन-पावनीम्भुवन-मङ्गलभुवनम्
भुवनस्यभुवनानिभुवनै:भुवम्
भुवर्लोक:भुवाभुविभुवि ष्ठम्
भुवि-स्पृक्भुशुण्डिभि:भुशुण्डीभि:भू
भू पांशव:भू भुजाम्भू- गोलम्भू-गोलक-विशेषम्
भू-गोलम्भू-गोलस्यभू-तलम्भू-तले
भू-धरभू-पभू-पतय:भू-पति:
भू-पतिम्भू-पा:भू-पातालभू-पान्
भू-पाला:भू-पै:भू-भारभू-भार:
भू-भारान्भू-भुज:भू-भुजाम्भू-भृत:
भू-भृताम्भू-भृत्त:भू-मण्डलभू-मण्डलम्
भू-मण्डलस्यभू-मण्डलेनभू-रुहा:भू-वलयस्य
भू-वलयस्य सन्निवेश:भू-विवरा:भू-संस्थानम्भू-सुर-कुलात्
भू-सुरै:भू:भू: भुवभू: लोक
भू: लोकाभू:- आदयभू:-आदयभू:-भुव-आदिकम्
भू:-लोकस्यभूतभूत गणै:भूत बलिम्
भूत भाव-उद्भव-कर:भूत भावनभूत भावन:भूत सौहृदम्
भूत- आत्मन्भूत- द्रुहम्भूत-अङ्गिर:-कृशाश्वेभ्यभूत-अनुकम्पिनाम्
भूत-अनुग्रह-कातरा:भूत-आत्म- भूता:भूत-आत्माभूत-आत्मानम्
भूत-आदिभूत-आदि:भूत-आदि: इवभूत-आदिना
भूत-आदिम्भूत-आदे:भूत-आदौभूत-आद्या:
भूत-आवासम्भूत-आवासायभूत-इज्या:भूत-इन्द्रिय
भूत-इन्द्रिय-आशयम्भूत-इन्द्रिय-मन:-मयैभूत-ईशभूत-ईश:
भूत-ईश्वर:भूत-कृत्भूत-गणभूत-गणा:
भूत-गणान्भूत-गणेभूत-गणै:भूत-ग्राम
भूत-ग्राम:भूत-ग्रामम्भूत-ग्रामेषुभूत-जम्
भूत-जातानिभूत-दययाभूत-द्रुह:भूत-द्रोहेण
भूत-ध्रुक्भूत-नाथभूत-नाथ:भूत-नाथान्
भूत-निकायानाम्भूत-निलयम्भूत-पतय:भूत-पतिम्
भूत-पतीन्भूत-पते:भूत-पर्षद्भि:भूत-प्रमथ
भूत-प्रेत-पिशाचानाम्भूत-भय दस्यभूत-भर्तृभूत-भावन
भूत-भावन:भूत-भृत्भूत-भेद:भूत-मयस्य
भूत-मात्राम्भूत-रक्षाभूत-राजायभूत-राट्
भूत-राट् इवभूत-वत्सला:भूत-सङ्घा:भूत-सर्ग:
भूत-सर्गौभूत-सूक्ष्मभूत-सूक्ष्म-आदि:भूत-सूक्ष्मम्
भूत-सूक्ष्माणिभूत-सौहृदम्भूत-स्थ:भूत-हत्याम्
भूत:भूतकेतु:भूतज्योति:भूतनन्द:
भूतभावन-भावन:भूतम्भूतय:भूतये
भूतरय-आदय:भूतलेभूतसन्ताप:भूतसन्तापनम्
भूतस्यभूता:भूतानाम्भूतानाम् महताम्
भूतानिभूतायभूतिभूति:
भूतिभि:भूते:भूतेभ्य:भूतेश
भूतेषुभूतेषु उच्च-अवचेषुभूतै:भूत्
भूत्याभूत्यैभूत्वाभूत्वा भूत्वा
भूधराणाम्भून्-आद्या:भूप-चम्व:भूप:
भूपतेभूपते:भूपा:भूपाला:
भूभृताम्भूमन्भूमाभूमानम्
भूमिभूमि-दानस्यभूमि-पान्भूमि:
भूमि: उवाचभूमित्र:भूमिपै:भूमिभि:
भूमिम्भूमी:भूमे:भूमे: गुण-विशेष
भूमौभूम्न:भूम्नाभूम्नि
भूम्नेभूम्या:भूम्याम्भूय:
भूय: अपिभूयसाभूयसाम्भूयसि
भूयसेभूयस्त्वम्भूया:भूयांसम्
भूयांसिभूयात्भूयात् नभूयान्
भूयासम्भूयासु:भूयास्म:भूयिष्ठा:
भूयिष्ठान्भूरिभूरि वर्चसेभूरि-अपत्या:
भूरि-करुणायभूरि-कर्मणाभूरि-कर्मणेभूरि-कर्माण:
भूरि-तरेणभूरि-तर्षा:भूरि-दभूरि-द:
भूरि-दक्षिणै:भूरि-दा:भूरि-पुण्यवत्-अर्पितै:भूरि-भाग:
भूरि-भागा:भूरि-भाग्यम्भूरि-भार-भृत्भूरि-भार:
भूरि-भारेणभूरि-यशस:भूरि-वीर्याणाम्भूरि-श्रवा:
भूरि:भूरिणाभूरिमान:भूरिश:
भूरिषेण-आद्या:भूरिषेण:भूरिषेणा:भूरीणि
भूरुह-अङ्गै:भूरुहा:भूर्जै:भूर्लोक:
भूवन्भूषणभूषण-अङ्गम्भूषण-अङ्घ्रि:
भूषण-भूषणै:भूषण:भूषणम्भूषणा
भूषणा:भूषणानिभूषणाम्भूषणेन
भूषणै:भूषयाम् आसभूषयाम् चक्रु:भूषा
भूषित:भूषितम्भूषिताभूषिता:
भूषितान्भूषिताम्भूषितेभूषितै:
भूषुभृगव:भृगवेभृगु
भृगु नन्दनभृगु-आदय:भृगु-आदीनाम्भृगु-आद्या:
भृगु-उद्वहभृगु-उद्वहम्भृगु-दत्तम्भृगु-देवता:
भृगु-नन्दनभृगु-नन्दन:भृगु-मुख्येभ्य:भृगु-वर्य
भृगु-वर्यम्भृगु-श्रेष्ठभृगु:भृगु: उवाच
भृगुकच्छ-संज्ञकेभृगुपते:भृगुभि:भृगुम्
भृगुषुभृगूणाम्भृगून्भृगो:
भृगो: वंशम्भृङ्गभृङ्ग-अधिपेभृङ्ग-निकरम्
भृङ्ग-वत्भृङ्गै:भृत-मान-दुर्दृश:भृत:
भृतम्भृतयो:भृता:भृतान्
भृताम्भृतेनभृतै:भृत्
भृत्यभृत्य-अनुरक्त:भृत्य-काम-कृत्भृत्य-भृत्यानाम्
भृत्य-रक्षायाम्भृत्य-लक्षण-जिज्ञासु:भृत्य-वत्सलम्भृत्य-वर्ग
भृत्य-वर्गान्भृत्य-वश्यताभृत्य-वश्यताम्भृत्य-वित्रास-हा असि
भृत्य-सेवाम्भृत्य:भृत्यत:भृत्यम्
भृत्या:भृत्यान्भृत्याम्भृत्याय
भृत्येभृत्येषुभृत्यै:भृश
भृश-आतुरम्भृश-आर्ता:भृश-दारुणेभृश-दु:खित
भृश-पीडित:भृश-सन्तप्त:भृशम्भेकै:
भेजिरेभेजु:भेजेभेतव्यम्
भेत्तारम्भेत्तुम्भेदभेद-आत्म
भेद-दृष्ट्याभेद-बुद्धि:भेद-बुद्ध्याभेद-मतये
भेद-मोह:भेद-मोहै:भेद:भेदत:
भेदन:भेदनम्भेदम्भेदेन
भेदै:भेरीभेरी-आनकभेरी-शब्दै:
भेरीडमरिणाम्भेर्य:भेषजम्भै:
भैक्ष्यभैक्ष्यम्भैरवम्भैषज्य
भैष्टभैष्टम्भैष्मीभैष्म्या:
भोभो:भो: भोभो: सूत
भोक्तव्यम्भोक्ताभोक्तारम्भोक्तु- कामाय
भोक्तु-कामस्यभोक्तु:भोक्तुम्भोक्तृणाम्
भोक्तृत्वेभोक्ष्यतिभोक्ष्यतेभोक्ष्यथ
भोक्ष्यन्भोक्ष्यन्तिभोक्ष्यमाण:भोक्ष्यमाणम्
भोक्ष्यमाणस्यभोक्ष्यसेभोक्ष्येभोग
भोग-ऐश्वर्यम्भोग:भोगम्भोगवता
भोगवती इतिभोगवतीम्भोगवान्भोगस्य
भोगाभोगा:भोगान्भोगाम्
भोगि-भोगयो:भोगिनाम्भोगीभोगेन
भोगै:भोजभोज वृष्णिषुभोज-इन्द्र
भोज-कटम् नामभोज-पति:भोज-पतेभोज-पते:
भोज-यश:-करभोज-राजभोज-राजायभोज-राजेन
भोज-राट्भोज-वृष्णि-अन्धकभोज:भोजकटम्
भोजकटात्भोजकटे पुरेभोजनभोजन:
भोजनम्भोजना:भोजनेषुभोजनै:
भोजयन्भोजयन्तम्भोजयित्वाभोजयेत्
भोजा:भोजानाम्भोजायाम्भोजितम्
भोजिन:भोजेन्द्र- गेहेभोजेषुभोज्याम्
भौज्यम्भौतिकभौतिक:भौतिकम्
भौतिका:भौतिकानाम्भौतिकानाम् चभौतिकानि
भौतिकेषुभौमभौम- गृहम्भौम-चेष्टितम्
भौम-भोग-आढ्याम्भौम-वधेभौम-सैन्यम्भौम:
भौमम्भौमयो:भौमानिभौमानि स्वर्ग पदानि
भौमान्भौमेभौमै:भौवन:
भ्रंशयामिभ्रंशितभ्रंशित:भ्रंशितस्य
भ्रंशिता:भ्रंशितान्भ्रंशितेभ्रम
भ्रम:भ्रमणभ्रमणै:भ्रमत:
भ्रमत: तु इतभ्रमताभ्रमताम्भ्रमति
भ्रमति स्मभ्रमतीभ्रमतेभ्रमत्
भ्रमन्भ्रमन्त:भ्रमन्तिभ्रमन्त्या:
भ्रममाण:भ्रमम्भ्रमयतिभ्रमर
भ्रमर-श्रिय:भ्रमरम्भ्रमरा:भ्रमरिका
भ्रमाभ्रमाम:भ्रमामिभ्रमाय
भ्रमिभ्रमि:भ्रमिम्भ्रमे:
भ्रमेणभ्रश्यतिभ्रश्यतेभ्रश्यत्
भ्रश्यन्तिभ्रश्यसेभ्रष्टभ्रष्ट-मति:
भ्रष्ट-मार्गम्भ्रष्ट:भ्रष्टाभ्रष्टा:
भ्रष्टानाम्भ्राजत्भ्राजन्तेभ्राजमान:
भ्राजमानम्भ्राजमानान्भ्राजिष्ठ:भ्राजिष्णु
भ्राजिष्णुनाभ्राजिष्णुभि:भ्रात:भ्रातर:
भ्रातरम्भ्रातरिभ्रातरौभ्राता
भ्रातु:भ्रातु: वधम्भ्रातृभ्रातृ-जामय:
भ्रातृ-ज्ञातीन्भ्रातृ-पत्न्याम्भ्रातृ-पुत्रा:भ्रातृ-पुत्राणाम्
भ्रातृ-पुत्रान्भ्रातृ-मतीम्भ्रातृ-वत्भ्रातृ-वत्सल
भ्रातृ-वत्सल:भ्रातृ-वत्सला:भ्रातृ-वधम्भ्रातृ-हणम्
भ्रातृ-हन्तारम्भ्रातृ-हाभ्रातृणाम्भ्रातृन्
भ्रातृभि:भ्रातृभ्य:भ्रातृभ्याम्भ्रातृव्य
भ्रातृव्यम्भ्रातृषुभ्रात्राभ्रात्रे
भ्रात्रेय:भ्रात्रेयम्भ्रान्तम्भ्रान्ति:
भ्रान्त्याभ्रामणभ्रामयन्भ्रामयन्तम्
भ्रामयित्वाभ्रामित:भ्राम्यत:भ्राम्यताम्
भ्राम्यतिभ्राम्यतेभ्राम्यत्भ्राम्यन्
भ्राम्यमाणस्यभ्राम्यमाणानाम्भ्राम्यमाणाया:भ्राम्यमाणे
भ्राम्यमाणेनभ्रियमाण:भ्रियेतभ्रु
भ्रु-कुटिभ्रु-कुटिम्भ्रु-कुटीभ्रु-कुट्या
भ्रु:भ्रुकुटीभ्रुकुटी-मुखभ्रुव:
भ्रुवाभ्रुविभ्रुवो:भ्रुवो: मध्ये
भ्रुवौभ्रूभ्रू विलासभ्रू-भङ्ग
भ्रू-भङ्ग-मात्रेणभ्रू-मण्डलभ्रू-मण्डलम्भ्रू-विटपेन
भ्रू:भ्रूणस्यभ्रूवि
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥