हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
म अर्हथम-कारम्मंस्था:मंस्यन्ते
मकरमकर ध्वजमकर-आदय:मकर-आदिषु
मकर-उदर-आननै:मकर-कुण्डल-चारु-कर्णमकर-कुण्डल:मकर-कुण्डले
मकर-ध्वजस्यमकर:मकरन्दमकरन्द-लिहाम्
मकरन्दम्मकरै:मक्षिक-आदिभि:मक्षिका
मक्षिका:मक्षिकाभि:मखमख-अर्थम्
मख-मय:मख:मखम्मखा:
मखायमखेमखै:मगध-आह्वय
मगध-इन्द्रमगध-ईश्वरेमगध-राजायमगधानाम्
मगधान्मग्न-चित्त:मग्न:मग्नम्
मग्नस्यमग्नामग्ना:मग्नानि
मघवत:मघवतामघवतिमघवत्-प्रधाना:
मघवन्मघवान्मघा- आदीनिमघा-राका-समागमे
मघा:मघाभ्य:मघासुमघोन:
मघोनामघोनिमघोनि वर्षतिमङ्गल
मङ्गल-अयनम्मङ्गल-आयना:मङ्गल-पूजिता:मङ्गल-प्रस्थ:
मङ्गल-भूयिष्ठ-पुर-ग्राम-व्रज-आकरा:मङ्गल-मङ्गलम्मङ्गल-स्वनान्मङ्गल:
मङ्गलम्मङ्गलामङ्गला:मङ्गलानाम्
मङ्गलानिमङ्गलाम्मङ्गलायमङ्गलेन
मङ्गलै:मज्जमज्जत:मज्जताम्
मज्जतिमज्जनमज्जनम् आवहमज्जनाय
मज्जनेमज्जन्तम्मज्जन्तिमज्जये
मज्जामज्जाया:मज्जेतमञ्च
मञ्चम्मञ्चा:मञ्चात्मञ्चे
मञ्जुमञ्जूष-अन्त:गतम्मठमणि
मणि प्रवेकमणि षण्डमणि-कूट:मणि-गण-अंशुकै:
मणि-गणा:मणि-ग्रीव:मणि-प्रदीपा:मणि-प्रवेक
मणि-प्रेष्ठम्मणि-मत्मणि-मयम्मणि-मयी
मणि-मयै:मणि-व्रातमणि-हेम-केतुभि:मणि:
मणिग्रीवौमणिनामणिपुर-पते:मणिभि:
मणिमत्-मद-आदय:मणिमान्मणिम्मणिम् प्रति
मणीनाम्मणीन्मणे:मणौ
मण्डनमण्डनम्मण्डनै:मण्डयन्
मण्डयन्तीम्मण्डलमण्डल- ईश्वरमण्डल-मण्डन:
मण्डल-मानम्मण्डल-वर्तनै:मण्डल-वर्तिनाम्मण्डल:
मण्डलम्मण्डलानिमण्डलाभ्याम्मण्डले
मण्डलेषुमण्डितमण्डित-कुण्डल-आस्य:मण्डित:
मण्डितम्मण्डितामण्डिता:मण्डिताम्
मण्डितासुमण्डितेमण्डितेनमण्डितौ
मण्डुका:मतमत:मत: मे
मतम्मतम् चमतम्-गज:मतम्-गजेन्द्रस्य
मतय:मतामता:मतानि
मतिमति घ्नी:मति भित्मति वृत्तय:
मति-मान्मति-विमोहम्मति:मति: ते
मति: मममति: विषयेमतिम्मतिम् चकार
मतिम् दधेमती:मतीनाम्मते
मते:मत्मत्- अपाश्रय:मत्- अर्चनम्
मत्- आत्मन:मत्- आश्रयम्मत्- उपस्थान-विद्ययामत्- कथा
मत्- पाद-सेवामत्- पितु:मत्- भक्त:मत्- भक्ति
मत्- भक्ति-योगेनमत्- भयात्मत्- याजीमत्- सदृशम्
मत्-अंशै:मत्-अघम्मत्-अङ्गमत्-अङ्गम्
मत्-अधीतम्मत्-अनुग्रह-अर्थ:मत्-अनुग्रह:मत्-अनुग्रहस्य
मत्-अनुग्रहात्मत्-अनुग्रहायमत्-अनुज्ञात:मत्-अनुध्यानम्
मत्-अनुभावम्मत्-अनुभाषितम्मत्-अनुस्मृतयेमत्-अन्ता:
मत्-अन्य:मत्-अन्यत्मत्-अपर:मत्-अपाश्रय:
मत्-अपाश्रयम्मत्-अभिज्ञम्मत्-अभिस्नेहात्मत्-अर्चनम्
मत्-अर्चाम्मत्-अर्थम्मत्-अर्थेमत्-अर्थेषु
मत्-अर्पणम्मत्-अर्हणम्मत्-आक्रीडेमत्-आत्मक:
मत्-आत्मकम्मत्-आत्मन:मत्-आत्मनो:मत्-आत्मिका:
मत्-आदेशमत्-आश्रय:मत्-आश्रयम्मत्-आश्रया:
मत्-आश्रयात्मत्-आश्रयाम्मत्-ईहा:मत्-कथया
मत्-कथामत्-कथा-आदौमत्-कथा:मत्-कथासु
मत्-कर्ममत्-कर्म-कृत्मत्-कर्मभि:मत्-कलाम्
मत्-कृत-आत्मनाम्मत्-कृतेमत्-क्षेत्रात्मत्-गत
मत्-गत-प्राणा:मत्-गतान्मत्-गति:मत्-गतिम्
मत्-गतेनमत्-गीतमत्-गीतम्मत्-गुण
मत्-गृहमत्-चित्त:मत्-चित्ता:मत्-जनताम्
मत्-जन्म-कर्म-कथनम्मत्-तेज:मत्-दर्शनमत्-दर्शनम्
मत्-दशाम्मत्-देव-सङ्गात्मत्-धर्ममत्-धर्मण:
मत्-धर्मम्मत्-धर्मस्यमत्-धर्मामत्-धर्मे
मत्-धाममत्-धारणामत्-धिष्ण्यतयामत्-नाथम्
मत्-निकेतम्मत्-निष्ठ:मत्-निष्ठम्मत्-निष्ठा
मत्-पथ:मत्-पर:मत्-परम:मत्-परमा:
मत्-परमौमत्-परम्मत्-परयामत्-परा
मत्-परा:मत्-परान्मत्-परायण:मत्-परायणम्
मत्-परायणस्यमत्-परिग्रहम्मत्-पादमत्-पादयो:
मत्-पुण्य- गाथामत्-पुत्रस्यमत्-पूर्वामत्-प्रणीतम्
मत्-प्रतिज्ञाम्मत्-प्रधाना:मत्-प्रमुखा:मत्-प्रसादात्
मत्-प्रसादेनमत्-प्राण-रक्षणम्मत्-प्राप्तयेमत्-बाणै:
मत्-भक्तमत्-भक्त जनमत्-भक्त:मत्-भक्ता:
मत्-भक्तिमत्-भक्ति-युक्त:मत्-भक्ति-युक्तस्यमत्-भक्ति-योगेन
मत्-भक्ति:मत्-भक्तिम्मत्-भक्तै:मत्-भक्त्या
मत्-भटानाम्मत्-भयम्मत्-भयात्मत्-भवम्
मत्-भावमत्-भाव:मत्-भावम्मत्-भावा:
मत्-भावायमत्-भावेनमत्-मना:मत्-मया
मत्-महिमामत्-माययामत्-मायामत्-माया- मोहित-इतरे
मत्-मायाम्मत्-याग:मत्-योगमत्-योग-बलम्
मत्-रचनमत्-रिपो:मत्-रूप:मत्-रूपम्
मत्-रूपाणिमत्-लक्षणम्मत्-लिङ्गमत्-लोक-काम:
मत्-वच:मत्-वध- अर्थम्मत्-वयुनम्मत्-वार्ता
मत्-विधमत्-विध:मत्-विधामत्-विषया
मत्-वीर्यमत्-व्यपाश्रय:मत्-शरण:मत्-शरणम्
मत्-शासनमत्-शासन-अतिग:मत्-शिष्यै:मत्-शूल
मत्-संश्रयस्यमत्-संस्थाम्मत्-सख:मत्-सङ्गात्
मत्-सत्र-परिशेषितम्मत्-साम्यताम्मत्-सार्ष्टिताम्मत्-सिद्धि-कामेन
मत्-सुहृदो:मत्-सेवयामत्-सेवायाम्मत्-स्तोत्रम्
मत्-स्थानम्मत्-स्थानिमत्-स्मृति:मत्-स्मृत्या
मत्-हस्तमत्कुणमत्तमत्त-जन-प्रिय:
मत्त:मत्तम्मत्तयामत्तयो:
मत्तस्यमत्ता:मत्तानाम्मत्ताम्
मत्तै:मत्वामत्सर-ज्वरा:मत्सर:
मत्सरा:मत्सरात्मत्सरिणम्मत्सरौ
मत्सुमत्स्यमत्स्य जीविभि:मत्स्य-आदि
मत्स्य-उशीनर-कौशल्य-विदर्भ-कुरु-सृञ्जयान्मत्स्य-कैकय-सृञ्जया:मत्स्य-घ्नै:मत्स्य-मूर्ति:
मत्स्य-रूपिण:मत्स्य-रूपीमत्स्य-रूपेणमत्स्य-वपु:
मत्स्य-वपु:-धरम्मत्स्य-सङ्गात्मत्स्य-सुता-आदय:मत्स्य:
मत्स्यम्मत्स्यानाम्मत्स्यान्मत्स्याय
मत्स्यै:मथ:मथनमथन-उद्भूतात्
मथनम्मथनात्मथितमथित:
मथित्वामथुरामथुरा-आलोकनम्मथुराम्
मथुराया:मथुरायाम्मथ्नताम्मथ्नती
मथ्नन्मथ्नन्तिमथ्नन्तीम्मथ्ना
मथ्यमानात्मथ्यमानाभ्याम्मथ्यमानेमद
मद- उत्कट:मद-अन्धमद-अन्ध:मद-अन्धानाम्
मद-अन्विता:मद-अशनै:मद-आघूर्णित-लोचनौमद-उत्कटा:
मद-उत्कटौमद-उत्पथानाम्मद-उत्साह:मद-उन्मथित
मद-करीमद-च्युत्मद-च्युद्भि:मद-मुदित
मद-विह्वलमद-विह्वल-अक्षीमद-विह्वल:मद-शीकरै:
मद-शोषक:मद:मदनमदन-वेपितम्
मदन:मदम्मदयन्त्यामदयन्त्या:
मदयन्त्याम्मदस्यमदा:मदात्
मदिर- ईक्षणामदिरामदिरा- मद-अन्ध:मदिरा-आत्मजा:
मदिरा-मत्तौमदिराम्मदीयमदीय:
मदीयम्मदीययामदीया:मदीयाम्
मदीयेमदेनमदै:मदौ
मद्- वार्तामद्यमद्र-अधिपते:मद्र-केकयौ
मद्र:मद्रकै:मद्रान्मधु
मधु द्विष:मधु पति:मधु व्रतम्मधु व्रतै:
मधु सूदन:मधु हामधु- कुल्यामधु- च्युतम्
मधु-अर्बुदा:मधु-आदिषुमधु-आमदमधु-आसवेन
मधु-कर:मधु-करम्मधु-कुल्या:मधु-कृत्
मधु-कैटभमधु-कैटभ- आख्यौमधु-गन्धेनमधु-च्युत:
मधु-च्युत्मधु-द्विट्मधु-द्विष:मधु-धारा:
मधु-पति:मधु-पतेमधु-पते:मधु-पर्क
मधु-पर्कम्मधु-पुरिमधु-पुरीमधु-पुरीम्
मधु-पुर्याम्मधु-पुष्पितायाम्मधु-भित्मधु-भिदा
मधु-भुक्मधु-मथनमधु-माधवौमधु-मासम्
मधु-रुह:मधु-लवै:मधु-वत्मधु-वनम्
मधु-व्रतमधु-व्रत-पते:मधु-व्रत-श्रियामधु-व्रतात्
मधु-व्रतै:मधु-सूदनमधु-सूदन:मधु-हा
मधु:मधुकरमधुकर- अनुपदवीम्मधुकर-निकर-आकृतिभि:
मधुकर-व्रातमधुकरीम् इवमधुकारमधुकै:
मधुच्छन्दस:मधुच्छन्दा:मधुद्विष:मधुना
मधुनिमधुपमधुपुर्याम्मधुम्
मधुरमधुर-गीतमधुर-मुख-रसमधुर:
मधुरयामधुवनम्मधुवनेमधुव्रत
मधुव्रत-वरूथमधुसूदनमधुसूदन-आसन:मधुसूदन:
मधुसूदनम्मधून्मधो:मधो: वनम्
मध्यमध्य-गत:मध्य-गम्मध्य-गेन
मध्य-गौमध्य-स्थमध्य-स्थ:मध्यत:
मध्यत: चमध्यन्दिनम्मध्यममध्यम:
मध्यमम्मध्यमा:मध्यमाम्मध्यम्
मध्यम्-दिन-गत:मध्यम्-दिनेमध्यस्थमध्या:
मध्यात्मध्यानिमध्याया:मध्याह्न
मध्येमध्यै:मध्योरमन-द
मन:मन: चमन: चक्रेमन: दधे
मन: रथमन: रममन: हरन्तीम्मन:- गतान्
मन:- ज्ञानिमन:- मयम्मन:- मलौमन:-अग्रयानम्
मन:-अलिभिमन:-इन्द्रिय-असु-गणान्मन:-उन्नयनौमन:-गत
मन:-गतम्मन:-गतिमन:-चित्तमन:-जव
मन:-जवायमन:-ज्ञम्मन:-ज्ञयामन:-ज्ञानि
मन:-दृशाम्मन:-द्वारैमन:-नयन-आनन्दनमन:-नयन-वर्धनम्
मन:-निग्रहमन:-प्रसादमन:-प्रीतिम्मन:-भव
मन:-मयमन:-मयम्मन:-मयीमन:-मल
मन:-महा-उत्सवामन:-मात्रम्मन:-रञ्जनकैमन:-रथ
मन:-रथम्मन:-रथामन:-रथानाम्मन:-रथान्
मन:-रथेनमन:-रथौमन:-रममन:-रमम्
मन:-रमैमन:-रूपम्मन:-वचसामन:-वचोभि
मन:-वाक्मन:-वाक्-काय-वृत्तिभिमन:-वीर्यमन:-शरीर-जा
मन:-शरीर-धीमन:-षष्ठैमन:-संस्पर्श-जान्मन:-समृद्धय
मन:-सुखम्मन:-हरमन:-हरम्मन:-हरा
मन:-हराम्मननमनव:मनवे
मनस:मनस: तस्यमनस: विरागामनसम्
मनसामनसा अंशेनमनसा अपिमनसा गता:
मनसाम्मनसिमनसि-जम्मनस्का:
मनस्त:मनस्विन:मनस्विनम्मनस्विना
मनस्विनाम्मनस्विनिमनस्विनीमनस्विनीम्
मनस्वीमना:मनांसिमनाक्
मनाक् अपिमनाक् विभु:मनि:मनीषया
मनीषामनीषाम्मनीषिण:मनीषिणाम्
मनीषिणीमनीषितमनीषितम्मनीषी
मनुमनु ज:मनु- आदय:मनु-अन्तर
मनु-अन्तर-अवतारा:मनु-अन्तर:मनु-अन्तरम्मनु-अन्तराणि
मनु-अन्तरेषुमनु-आदय:मनु-आदिभि:मनु-ज
मनु-ज:मनु-जान्मनु-जै:मनु-तीर्थम्
मनु-पुत्रा:मनु-पुत्रौमनु-वंश-धर:मनु-वत्
मनु:मनु: आसीत्मनु: उवाचमनु: चाक्षुष
मनु: वैवस्वतमनु: श्राद्धदेवमनुज-अपसदा:मनुज-अर्भ-मायिन:
मनुज-आकृतिम्मनुज-आदय:मनुज-इन्द्राणाम्मनुज-ईश्वर
मनुज-बालक:मनुज:मनुजत्वम्मनुजम्
मनुजा:मनुजान्मनुजेषुमनुजै:
मनुतेमनुत्वेमनुनामनुम्
मनुष्यमनुष्य-आदीन्मनुष्य-इन्द्रमनुष्य-दृष्ट्या
मनुष्य-भावेनमनुष्य-भूतै:मनुष्य-लिङ्गम्मनुष्य-लोके
मनुष्य:मनुष्यत्वम्मनुष्यम्मनुष्ययो:
मनुष्यस्यमनुष्या:मनुष्याणाम्मनुष्यानाम्
मनुष्येषुमनुस्यु:मनूनाम्मनून्
मनोमनो-ज्ञयामनो-ज्ञै:मनो:
मनो: चमनो: तुमनो: स्वायम्भुवस्यमनोगतम्
मनोजवमनोज्ञमनोज्ञयामनोज्ञै:
मनोभवा:मनोभि:मनोरथमनोरथ-उपगत
मनोरथ:मनोरथम्मनोरथा:मनोरथानाम्
मनोरथेनमनोरथै:मनोरथौमनोरमम्
मनोरमाम्मनोहरमनोहरम्मनोहरा:
मन्मन्-मथमन्चा:मन्तव्य:
मन्तव्यम्मन्त्रमन्त्र- मालामन्त्र-उपनिषदम्
मन्त्र-औषध-आदिभि:मन्त्र-कृताम्मन्त्र-कृत्मन्त्र-जलम्
मन्त्र-ज्ञ:मन्त्र-ज्ञै:मन्त्र-तत्त्व-लिङ्गायमन्त्र-दृक्
मन्त्र-दृश:मन्त्र-दृशम्मन्त्र-मूर्तयेमन्त्र-मूर्ति:
मन्त्र-मूर्तिम्मन्त्र-वर्णाभि:मन्त्र-वित्मन्त्र-विद:
मन्त्र-हीनम्मन्त्र-हृदयै:मन्त्र:मन्त्रत:
मन्त्रद्रुम:मन्त्रम्मन्त्रम् इमम्मन्त्रयन्त:
मन्त्रयन्तम्मन्त्रस्यमन्त्रा:मन्त्राणाम्
मन्त्रान्मन्त्राभ्याम्मन्त्रायमन्त्रि-भि:
मन्त्रिण:मन्त्रीमन्त्रेणमन्त्रेषु
मन्त्रै:मन्थानम्मन्थु-प्रमन्थूमन्थो:
मन्दमन्द-अग्नि:मन्द-आत्मन्मन्द-गामिन्य:
मन्द-धी:मन्द-धीभ्याम्मन्द-प्रज्ञा:मन्द-भागा:
मन्द-भाग्यमन्द-भाग्य:मन्द-भाग्यस्यमन्द-भाग्या:
मन्द-भाग्याया:मन्द-भाग्यै:मन्द-मतय:मन्द-मन्दम्
मन्द:मन्दम्मन्दम् मन्दम्मन्दर
मन्दर-अचलम्मन्दर-उत्सङ्गेमन्दर-गिरिमन्दर-गिरि-शिखरात्
मन्दर-गिरिम्मन्दर-गिरे:मन्दर-द्रोण्याम्मन्दर-हरिण:
मन्दर:मन्दरम्मन्दराचलम्मन्दस्य
मन्दा:मन्दाकिनीमन्दाकिनी इतिमन्दाकिन्याम्
मन्दानाम्मन्दान्मन्दाया:मन्दार
मन्दारै:मन्दिरमन्दिरम्मन्दिराणि
मन्दिरेमन्दोदर्यामन्द्रयामन्मथ
मन्य-मान:मन्यतेमन्यन्तेमन्यमान:
मन्यमानस्यमन्यमाना:मन्यमानानाम्मन्यमानाम्
मन्यमानै:मन्यव:मन्यवेमन्यसे
मन्युमन्यु-प्लुतम्मन्यु-मयीम्मन्यु-मान्
मन्यु-वशमन्यु-संरम्भम्मन्यु:मन्युना
मन्युम्मन्येमन्येतमन्येरन्
मन्योमन्यो:मन्य्वो:मन्वन्तर
मन्वन्तर-अधिपान्मन्वन्तर-परिवृत्तम्मन्वन्तरम्मन्वन्तराणि
मन्वन्तरेमन्वन्तरेषुमन्वान:मन्वानौ
मन्व्यो:मममम अन्तिकम्मम अर्चनम्
मम अर्भकस्यमम अहम्मम अहम् इतिमम इति
मम ईक्षत:मम सृष्टिभि:मम-अहम्ममतया
ममताममता-आकुल:ममता-आलम्बिममता-आस्पदा:
ममताम्ममत्वम्ममत्वेनममन्थु:
ममर्दममर्दु:ममारममृषे
मम्मम्रिरेमयमय-आत्मजात्
मय-कृतामय-निर्मितम्मय-पुत्र:मय-पुत्र: असुर
मय-सूनुनामय:मय: चमयम्
मयामया उपदिष्टम्मया उपालब्ध:मया सदृश:
मया सहमया साकम्मया:मयानि
मयान्मयिमयि अपिमयीम्
मयूखमयूख-सन्दोहा:मयूरमये
मयेनमयै:मय्याम्मरकत
मरकत-श्याम-वपुषेमरकत-श्यामाम्मरकत:मरण
मरणम्मरणात्मरणायमरिष्यति
मरिष्यमाण:मरिष्येमरीचयेमरीचि
मरीचि- आदय:मरीचि-आदय:मरीचि-तोयमरीचि-तोयानि
मरीचि-मिश्रा:मरीचि-मिश्रै:मरीचि-मुख्या:मरीचि:
मरीचिगर्भमरीचे:मरुमरु-धन्वनि
मरु:मरुत:मरुताम्मरुताम् गणान्
मरुत्मरुत्-गणा:मरुत्-गणान्मरुत्-गणै:
मरुत्-पति:मरुत्-पतिम्मरुत्-पते: मूर्तिमरुत्-वता
मरुत्-वन्तम्मरुत्-सुतमरुत्-सुत:मरुत्-स्तोमेन
मरुत्त:मरुत्तस्यमरुत्वत:मरुत्वती
मरुत्वतेमरुत्वत्या:मरुत्वान्मरुदेव:
मरुद्भि:मरुद्भि: सहमरुद्वृधामरो:
मर्कमर्कटमर्कट-उत्प्लवनमर्कटा:
मर्कान्मर्कायमर्कै:मर्तस्य
मर्तु-काम:मर्त्यमर्त्य धर्मै:मर्त्य-असत्-धी:
मर्त्य-आत्मान:मर्त्य-आदय:मर्त्य-आदिभि:मर्त्य-आदिषु
मर्त्य-आदीनाम्मर्त्य-धर्मिण:मर्त्य-पदवीम्मर्त्य-बुद्ध्या
मर्त्य-लिङ्गम्मर्त्य-लिङ्गेनमर्त्य-लोकम्मर्त्य-लोके
मर्त्य-शिक्षणम्मर्त्य:मर्त्यम्मर्त्यस्य
मर्त्यामर्त्या:मर्त्यानाम्मर्त्यान्
मर्त्यायमर्त्येनमर्त्येषुमर्त्यै:
मर्दनम्मर्दयन्त:मर्ममर्म ताडना:
मर्म ताडित:मर्म-गै:मर्म-भिद:मर्म-स्था:
मर्मभि: मिथमर्मसुमर्माणिमर्यादम्
मर्यादामर्यादा-गिरय:मर्शनै:मर्ष
मर्षितम्मलमल-अपहम्मल-आशया:
मल-पङ्केनमल-वत्मल-संहतिमल:
मलम्मलयमलय-अनिलौमलय-आदय:
मलय-जमलय-ध्वज:मलय-ध्वजम्मलय:
मलयध्वज:मलयम्मलयस्यमलये
मलामला:मलात्मलानाम्
मलानिमलिनमलिनम्मलिना:
मलीमस:मलेनमलै:मल्ल
मल्ल-युद्धेनमल्ल-रङ्गमल्ल-वर्येषुमल्ल-सभा
मल्ला:मल्लानाम्मल्लान्मल्लिका
मल्लिका:मल्लिकाभि:मल्लिकेमल्लै:
मल्लौमशकमशक:मशका:
मशकै:मष्णारेमसिभि:मसृण-कवलम्
मस्तक-ज्वरम्मस्तक:मस्तका:मस्तिष्क:
मह-ऋषेमह:मह: जनाभ्याम्मह:-लोकात्
महत:महतामहता भक्ति-योगेनमहताम्
महताम् अपिमहतिमहतीमहतीम्
महतेमहत्महत् अपिमहत् आश्चर्यम्
महत् आसीत्महत् योनि:महत्- अनुग्रह:महत्- अनुग्रहम्
महत्- आदिभि:महत्- कथ:महत्- तममहत्- तम:
महत्- तमानाम्महत्-अंश युक्त:महत्-अतिक्रम:महत्-अद्भुतम्
महत्-आख्यानम्महत्-आत्मकम्महत्-आदय:महत्-आदि
महत्-आदिभि:महत्-आदीनाम्महत्-आदीनिमहत्-आश्चर्यम्
महत्-उपासक:महत्-कृतेनमहत्-गुण:महत्-गुणा:
महत्-चरण:महत्-तत्त्वमहत्-तत्त्वम्महत्-तत्त्वात्
महत्-तममहत्-तम-अग्रण्य:महत्-तम:महत्-तमा:
महत्-विचलनम्महत्-विनिन्दामहत्-विमानात्महत्-विमृग्य
महत्-सङ्ग:महत्-सेवयामहत्-सेवाम्महत्त्वम्
महत्यामहत्याम्महत्व-अल्पतयामहत्वम्
महत्सुमहद्भि:महद्भ्य:महर्लोक:
महर्षय:महर्षेमहसामहसा ओजसा
महसिमहस्वत्महस्वान्महा
महा ऊर्मीन्महा पुरुष:महा पुरुषायमहा बल:
महा बुध:महा भयमहा भागवत:महा भागवतस्य
महा माय:महा यशा:महा योगिन्महा रथ:
महा राजमहा विभूति:महा- अनुभाव:महा- अनुभावम्
महा- अनुभावायमहा- अनुभूति:महा- अब्जम्महा- अम्भसि
महा- अर्णव:महा- अर्है:महा- अशन:महा- अशना:
महा- असुर:महा- आत्मन:महा- आत्मनामहा- आत्मनाम्
महा- आत्मनेमहा- आत्मन्महा- आशिष:महा- इन्द्र्याण्या
महा- ईशायमहा- उत्सवा:महा- ऋषय:महा- काय:
महा- गदम्महा- मणिमहा- मति:महा- मना:
महा- मुनि:महा- मुनीन्महा-अग्ने:महा-अचल:
महा-अट्ट-हासम्महा-अद्भुतम्महा-अद्भुतानिमहा-अद्रि
महा-अद्रि-पीवरम्महा-अद्रिणामहा-अनसम्महा-अनुभाव
महा-अनुभाव:महा-अनुभावस्यमहा-अनुभावा:महा-अनुभावान्
महा-अनुभावायमहा-अनुभावेनमहा-अन्धकार:महा-अभिषेक
महा-अभिषेक-विधिनामहा-अभिषेकेणमहा-अमर्षा:महा-अमृत
महा-अम्भोधौमहा-अरण्यम्महा-अर्घ्यमहा-अर्णव:
महा-अर्णवायमहा-अर्णवेमहा-अर्हमहा-अर्ह-तल्पे
महा-अर्ह-वैदूर्य-किरीट-कुण्डलमहा-अर्हणा:महा-अर्हाणिमहा-अर्हेण
महा-असुर:महा-असुरम्महा-अस्त्रमहा-अहि
महा-अहि:महा-अहिनामहा-अहे:महा-आख्यानम्
महा-आत्मन:महा-आत्मनामहा-आत्मनाम्महा-आत्मनि
महा-आत्मनेमहा-आत्मनो:महा-आत्मन्महा-आत्मभि:
महा-आत्मसुमहा-आत्मामहा-आत्मान:महा-आत्मानौ
महा-आवर्तेमहा-आशिष:महा-आश्चर्यम्महा-आसने
महा-आहारा:महा-आह्लादमहा-इन्द्रमहा-इन्द्र-अद्रौ
महा-इन्द्र-धिष्ण्यम्महा-इन्द्र-प्रमुखा:महा-इन्द्र-भवनेमहा-इन्द्र-मोक्षम्
महा-इन्द्र:महा-इन्द्रम्महा-इन्द्रस्यमहा-इन्द्राय
महा-इन्द्रेणमहा-इषु-आसा:महा-इषु-आसान्महा-इषुभि:
महा-इष्वास:महा-ईश्वरमहा-ईश्वर:महा-ईश्वरम्
महा-ईश्वरा:महा-उत्पाता:महा-उत्पातान्महा-उत्सव:
महा-उत्सवम्महा-उत्सवा:महा-उत्सवान्महा-उत्सवे
महा-उत्सवेनमहा-उत्सवै:महा-उत्सवौमहा-उदधे:
महा-उदय-उदयात्महा-उदय:महा-उदयम्महा-उदरम्
महा-उरगम्महा-उरगा:महा-उरगान्महा-उरगै:
महा-उरस्क:महा-उल्का-आभाम्महा-उल्बणम्महा-ऋद्धिभि:
महा-ऋद्धिषुमहा-ऋषय:महा-ऋषिमहा-ऋषि:
महा-ऋषिभि:महा-ऋषीणाम्महा-ऋषेमहा-ऋषे:
महा-ओजस:महा-ओजसौमहा-कदम्ब:महा-कल्पे
महा-काय:महा-कारुणिक:महा-कारुणिकम्महा-किरीट
महा-कुला:महा-क्रतुम्महा-क्रतौमहा-गज
महा-गजा:महा-गदम्महा-गदाम्महा-गिरिम्
महा-गुणम्महा-गुणा:महा-घना:महा-जव:
महा-जवम्महा-तपा:महा-तम:महा-ताल:
महा-तेजा:महा-देवमहा-देव:महा-देवेन
महा-द्युतेमहा-धनमहा-धनम्महा-धनानि
महा-धनान्महा-धनेमहा-धनै:महा-ध्वर
महा-नदीमहा-नद्य:महा-नद्याम्महा-नन्दि:
महा-पथम्महा-पद्ममहा-पर्वसुमहा-पातकिन:
महा-पानमहा-पाप्मामहा-पुण्यम्महा-पुण्या
महा-पुरुषमहा-पुरुष भक्तेषुमहा-पुरुष-गुण भाजन:महा-पुरुष-चेतसा
महा-पुरुष-लक्षणम्महा-पुरुष-लक्षणेमहा-पुरुष-विद्ययामहा-पुरुष:
महा-पुरुषताम्महा-पुरुषम्महा-पुरुषस्यमहा-पुरुषाय
महा-पुरुषेमहा-पूरुषमहा-पूरुष:महा-पौरुषिक:
महा-पौरुषिका:महा-प्राण:महा-बक-ग्रस्तम्महा-बल:
महा-बलम् बलम्महा-बाहु:महा-बाहोमहा-बिलम्
महा-बुद्धि:महा-बुद्धे:महा-भगमहा-भट
महा-भटा:महा-भागमहा-भाग:महा-भागम्
महा-भागवतमहा-भागवत:महा-भागवतम्महा-भागवता:
महा-भागवतान्महा-भागवतेमहा-भागामहा-भागा:
महा-भागान्महा-भागेमहा-भागेषुमहा-भागौ
महा-भुजमहा-भुज:महा-भुजामहा-भुजै:
महा-भुजौमहा-भूतमहा-भूतानिमहा-भूतेषु
महा-भूतै:महा-भोगवन्त:महा-भोगिन:महा-मख:
महा-मखान्महा-मखेनमहा-मणय:महा-मणि
महा-मणि-किरीटेनमहा-मणि-गणमहा-मणि:महा-मणिम्
महा-मति:महा-मतेमहा-मत्स्यायमहा-मना:
महा-मरकतमहा-मात्रमहा-मायामहा-मायाम्
महा-मायेमहा-मायै:महा-मारकतमहा-मारकता:
महा-मारकतेषुमहा-मार्गमहा-मीन:महा-मुनि
महा-मुनि:महा-मुनीनाम्महा-मुनेमहा-मुने:
महा-मृधेमहा-मेघा:महा-मेघै:महा-मोद:
महा-मोह:महा-मोहम्महा-यशा:महा-युद्धम्
महा-योगमहा-योग-ईश्वर:महा-योग-मयेमहा-योगिनि
महा-योगिन्महा-योगीमहा-योगेनमहा-रत्न
महा-रथमहा-रथ:महा-रथा:महा-रथौ
महा-रवम्महा-रवान्महा-राजमहा-राज:
महा-राजम्महा-राजायमहा-राज्ञीमहा-रात्रे
महा-रौरव:महा-वातमहा-विद्याम्महा-विभूति
महा-विभूति-पतयेमहा-विभूति-पति:महा-विभूति:महा-विभूतिभि:
महा-विभूतिम्महा-विभूतेमहा-विभूते:महा-विभूत्या
महा-विमोहात्महा-विषम्महा-विष्णो:महा-वीर
महा-वीर्य:महा-वीर्यौमहा-वृष:महा-वेग:
महा-वेगै:महा-व्याल:महा-व्रत-धर:महा-शङ्ख
महा-शङ्खम्महा-शाला:महा-शालीना:महा-शीला:
महा-श्रोत्रिया:महा-सत्त्व:महा-सत्त्वम्महा-सत्र
महा-सर्प:महा-सर्पौमहा-सार:महा-सारम्
महा-साहसिन:महा-सिद्धिमहा-सिद्धै:महा-सुरभि
महा-सुरभिभि:महा-सूकर:महा-सौरतमहा-स्वनम्
महा-हंसायमहा-हय:महा-ह्राद:महांस: पावन
महाऋषय:महाजन:महातलम्महातले
महात्मन:महात्मनामहात्मनाम्महात्मसु
महात्मामहादेव:महादेवेमहाधृति:
महानन्दि-सुत:महानसमहानस:महानसम्
महानाभम्महान्महान् असु:महान् असुर:
महान् ऋषि:महान्त:महान्तम्महान्ति
महान्ति भूतानिमहापद्म:महापुरुष-किङ्करा:महापुरुष-किङ्करै:
महाबाहोमहाभागमहाभागामहाभिष
महाभोज:महाभोज: चमहामनस:महामना:
महामात्रै:महारथ:महाराजमहाराज:
महारोमामहावशीमहावीर:महावीर्य:
महावीर्यात्महाशक्ति: सहमहाशनै:महाशाल:
महाहय:महिमहितयामहित्वम्
महित्वम् अन्यत् अपिमहित्वेमहिनामहिम
महिम-ओजसामहिमभि:महिमामहिमान:
महिमानम्महिमानिमहिम्महिम्न:
महिम्नामहिम्निमहिम्नेमहिष
महिष-आदिभि:महिष:महिषा:महिषान्
महिषीमहिषीणाम्महिषीम्महिषेण
महिषै:महिष्ठ:महिष्ठौमहिष्मान्
महिष्य:महिष्य: ऊचुमहिष्यामहिष्या:
महिष्याम्महिष्यौमहीमही पते
मही-आदय:मही-कृतेमही-क्षित:मही-क्षिताम्
मही-तलेमही-ध्र:मही-पति:मही-पतिम्
मही-पतेमही-पते:मही-रुहा:महीतलम्
महीतलेमहीध्रम्महीध्रान्महीनर:
महीपति:महीपतेमहीपते:महीम्
महीयतेमहीयस:महीयसामहीयसाम्
महीयसिमहीयसीमहीयसेमहीयांसम्
महीयान्महीरुह:महेन्द्रमहेन्द्र-अद्रौ
महेन्द्र-आसनम्महेन्द्र-भवनम्महेन्द्र-भवनेमहेन्द्र-वाहम्
महेन्द्र:महेन्द्रायमहेष्वासमह्यम्
मह्याम्मामा अनुशोचमा अभूत्
मा अवमंस्था:मा एनम्मा एवमा एवम्
मा एवम् स्यात्मा कृढ्वम्मा खिद:मा खिद्यत
मा खिद्यतम्मा चिरम्मा त्यजमा प्रणिहितम्
मा भुङ्क्ष्वमा भूत्मा भूत् इतिमा भै:
मा भैष्टमा मन्ध्वम्मा रोदी:मा विद्यात्
मा विरमतमा शोचतम्मा स्पृशमा स्म
मा स्म छिन्द्या:मा स्म भै:मा-दृशाम्मांस
मांस-दृशाम्मांसम्मांसात्मागध
मागध संश्रय:मागध-राजान:मागध-शाल्व-आदीन्मागध:
मागध: राजामागधम्मागधानाम्मागधेन
माघेमाणवक:माण्डव्यमाण्डूकेयम्
मात:मातङ्गै:मातर:मातरम्
मातरिमातरिश्वन:मातरिश्वनामातरिश्वा
मातरौमातलि:मातलिनामातलिम्
मातामाता-पितरौमाता-महम्मातामह-कृताम्
मातामह:मातामहम्मातिमातु:
मातु: एवमातु: पितुमातुल-नाम्नामातुल:
मातुला:मातुलान्मातुलान्य:मातुलेय
मातुलेय:मातुलेयम्मातुलेयायमातुलेयीम्
मातुलै:मातृमातृ स्नेहमातृ हा
मातृ-दोषम्मातृ-भक्ति:मातृ-भावम्मातृ-भुक्तै:
मातृ-मृष्टम्मातृ-मृष्टान्मातृ-वत्सल:मातृ-स्वसु:
मातृ-स्वसृ-आत्म-जौमातृ-स्वसृ:मातृ-स्वसृभि:मातृ-स्वस्रेय:
मातृ-हीनान्मातृकामातृका-आदय:मातृका:
मातृणाम्मातृतामातृभि:मातृभि: सह
मात्रमात्र:मात्रम्मात्रया
मात्रामात्रा उक्त:मात्रा सहमात्रा-आत्मकत्वात्
मात्रा-स्पर्शा:मात्रा:मात्राणिमात्राभि:
मात्राम्मात्रायमात्रेमात्रेण
मात्सर्यमात्सर्यम्मात्स्यम्मात्स्ये
माथुर शूरसेना:माथुरान्माथुरै:मादयन्ते
मादृक्मादृश:मादृशाम्मादृशी
माद्यतिमाद्यत्माद्यन्माद्र्या:
माद्र्याम्माधवमाधव:माधवम्
माधवस्यमाधवा:माधवात्माधवी
माधवीनाम्माधवीभि:माधवौमाधव्य:
माधु- करीम्माधुर्यमाधुर्य:माधुर्यै:
माध्वी:माध्व्यामानमान द:
मान वर्धन:मान स्पृहामान-आरूढ:मान-द
मान-द:मान-दा:मान-दाया:मान-देन
मान-भङ्गम्मान-यान:मान-वर्जितम्मान-वर्धन:
मान:मानत:मानदमाननीय:
मानम्मानयन्मानयन्त:मानयन्तम्
मानयन्तिमानयन्तौमानयाम् आसमानयित्वा
मानवमानव-इन्द्रमानव-उत्तम:मानव:
मानव: वंशमानवस्यमानवा:मानवात्
मानवान्मानविमानवीम्मानवै:
मानस-अयनौमानस:मानसम्मानसा
मानसा:मानसानाम्मानसायमानसी:
मानसेमानसोत्तरमानसोत्तर-गिरिमानसोत्तर-गिरौ
मानसोत्तर-मेर्वो: अन्तरम्मानसोत्तरेमानस्यमाना:
मानात्मानाभ्याम्मानित:मानिता:
मानिन:मानिनम्मानिनामानिनाम्
मानिनिमानिनीमानिनीनाम्मानिने
मानिन्य:मानिषुमानीमानुष
मानुष:मानुषम्मानुषम् लोकम्मानुषा:
मानुषान्मानुषीमानुषीम्मानुषे
मानुषै:मानुष्यम्मानेनमानेषु
मान्द्यमान्धातामान्धाता सगर: राममान्धातु:
मान्धातृमान्धातृ-तनय:मान्य:मामकम्
मामका:मामकेनमामकै:मामतेयम्
मामिकाम्माम्माम् अनुमाम् इति
माम् चमाम् धातामाययामायया विना
माययो:मायामाया नाममाया नृसिंहम्
माया बलम्माया- अंशमाया- मनुष्यस्यमाया-अधिपते:
माया-अर्भकस्यमाया-आख्ययामाया-आद्यै:माया-आशये
माया-आश्रितानाम्माया-ईश:माया-ईशस्यमाया-ईशान्
माया-किरात:माया-गाम्माया-गुणमाया-गुण-विभूते:
माया-गुणेषुमाया-गुणै:माया-चेष्टितम्माया-धमन
माया-बलम्माया-बलस्यमाया-मत्स्य-विडम्बनम्माया-मत्स्यस्य
माया-मन:-मयम्माया-मनुजेमाया-मयमाया-मय:
माया-मयम्माया-मया:माया-मयात्माया-मये
माया-मयेषुमाया-माणवकम्माया-मात्रम्माया-मात्राणि
माया-मात्रेषुमाया-मृगम्माया-मोहितमाया-योग:
माया-योषित्माया-रचितमाया-रचितस्यमाया-रचितेषु
माया-वटुमाया-विन:माया-विनम्माया-विना
माया-विनाम् आचार्य:माया-विरचितम्माया-विरचितेमाया-वी
माया-वैभवम्माया-शक्ति:माया-संसृति:माया-सुखाय
माया:मायात:मायात्वम्मायानाम्
मायाभि:मायाम्मायाम् एताम्मायाया:
मायायाम्मायावतीमायावत्यैमायाविन:
मायाविनाम्मायासुमायि-मायिनिमायिन:
मायिनम्मायिनामायिनाम्मारकत
मारकत:मारकतै:मारयन्मारि
मारिका:मारिषमारिष:मारिषा
मारिषाम्मारीचमारीच-आद्या:मारीच:
मारीचम्मारुतमारुत:मारुतम्
मारुतात्मारुतेनमारुतौमार्कण्डम्
मार्कण्डेय-मुखात्मार्कण्डेय:मार्कण्डेय: बृहस्पतिमार्कण्डेयम्
मार्कण्डेयस्यमार्कण्डेयेनमार्गमार्ग-अग्र
मार्ग-दूषणम्मार्ग-शीर्ष:मार्ग:मार्ग: अयम्
मार्गणमार्गणै:मार्गन्तिमार्गम्
मार्गवत्मार्गशिरेमार्गशीर्ष:मार्गा
मार्गा:मार्गात्मार्गान्मार्गाम्
मार्गायमार्गायाम्मार्गेमार्गेण
मार्गेषुमार्गै:मार्जनमार्जनम्
मार्जनीमार्जार:मार्जारि:मार्जित
मार्ज्मिमार्तण्डमार्त्यम्मार्दवम्
मार्ष्टुम्मालतिमालयामाला
माला-कारस्यमाला:मालाभि:मालाम्
मालिन:मालिनम्मालिनिमालिनी:
मालिभि:मालीमाली सुमालीमाल्य
माल्य-दीपकै:माल्य-वर्षा:माल्य:माल्यकै:
माल्यवत्-शिखरात्माल्यवद्-गन्ध- मादनौमाल्यवान्माल्या:
माल्यै:माल्यै: किरन्तमाषै:मास-ऋक्षाणि
मास-भुक्तिम्मास:मासम्मासा:
मासात्मासानाम्मासान्मासान् द्वादश
मासिमासि मासिमासेनमासेषु
मासै:मासौमास्यस्यमाहा-इन्द्र:
माहा-इन्द्रम्माहा-ईश्वरीम्माहात्म्यमाहात्म्य:
माहात्म्यम्माहात्म्येमाहिष्मती पुरीमाहिष्मतीम्
माहिष्मत्याम्माहेश्वर:माहेश्वर: ज्वरमित
मित-अशन:मित-भुक्मित-वाक्मित:
मितध्वजात्मितम्मितयामितौ
मित्रमित्र-आत्मजमित्र-द्रोहेमित्र-ध्रुक्
मित्र-वत्सल:मित्र-विन्दामित्र:मित्र: अत्रि
मित्रत्वात्मित्रम्मित्रविन्दामित्रविन्दाम्
मित्रसहम्मित्रस्यमित्रा वरुणयो:मित्रा-वरुणयो:
मित्रा-सुत:मित्राणाम्मित्राणिमित्रायु:
मित्रेमित्रेणमित्रै:मित्रौ
मिथ:मिथ: व्यवहरन्मिथित्वामिथिल:
मिथिलामिथिला-अधिप:मिथिला-ईश्वर:मिथिलाम्
मिथिलायाम्मिथु:मिथुनमिथुन-व्रतीनाम्
मिथुनत:मिथुनम्मिथुनानाम्मिथुनी- चारिणाम्
मिथुनी-भाव:मिथुनी-भावम्मिथुनी-भूत:मिथुनी-भूतान्
मिथुनी-भूयमिथुनै:मिथ्य-अभिशंसिन:मिथ्या
मिथ्या एष:मिथ्या-अभिमते:मिथ्या-आचार:मिथ्या-दृष्टि:
मिश्रमिश्र:मिश्रकेश्याम्मिश्रम्
मिश्रा:मिश्रित:मिश्रितान्मिषत:
मिषत: तस्यमिषताम्मिषतो:मिषत्सु
मिषन्मिषन्तम्मिष्टयामिहिका:
मीढु:-तममीढुष:मीढुषम्मीढुषे
मीढ्वांसम्मीढ्वान्मीनमीन-कुण्डल:
मीन-गन्धिमीन-पतौमीन-युगलम्मीन-राजस्य
मीन-सङ्गमीन:मीना:मीनान्
मीमांसत:मीमांसमानम्मीमांसमानस्यमीमांसमानायाम्
मीलत्मीलितमीलित-दृक्मीलित-दृश:
मीलित-धियाम्मीलित-लोचन:मुकुटमुकुटै:
मुकुन्दमुकुन्द- गदितानिमुकुन्द- मनस:मुकुन्द-अङ्घ्रि
मुकुन्द-अङ्घ्रिम्मुकुन्द-चरण-अम्बुजम्मुकुन्द-चरण-एषिणाम्मुकुन्द-चरणम्
मुकुन्द-चरणेमुकुन्द-पदवीम्मुकुन्द-मुखमुकुन्द-यशसा
मुकुन्द-लिङ्ग-आलय-दर्शनेमुकुन्द-विक्रमम्मुकुन्द-विगमेमुकुन्द-सङ्गात्
मुकुन्द-सेवीमुकुन्द-स्पर्शनात्मुकुन्द:मुकुन्दम्
मुकुन्दस्यमुकुन्दात्मुकुन्देमुकुन्देन
मुकुलमुक्तमुक्त- उदर:मुक्त- किल्बिषा:
मुक्त- बन्ध:मुक्त- मूर्धज:मुक्त- संशय:मुक्त- सङ्ग:
मुक्त-अन्य-सङ्ग:मुक्त-आत्मभि:मुक्त-आश्रयम्मुक्त-कच्छ-शिखा:
मुक्त-कण्ठ:मुक्त-केशमुक्त-दु:सङ्गमुक्त-दोषा
मुक्त-बन्धन:मुक्त-मूर्धज:मुक्त-मूर्धजामुक्त-लिङ्ग:
मुक्त-लिङ्गम्मुक्त-लिङ्गस्यमुक्त-विग्रहेमुक्त-वैरके
मुक्त-सङ्गमुक्त-सङ्ग-मनोरमम्मुक्त-सङ्ग:मुक्त-सङ्गानाम्
मुक्त-सङ्गै:मुक्त-स्तनेषुमुक्त:मुक्तम्
मुक्तयेमुक्तस्यमुक्तामुक्ता-दाम
मुक्ता-फलै:मुक्ता-वितानै:मुक्ता:मुक्तादाम
मुक्तानाम्मुक्तायमुक्तिमुक्ति-कारणम्
मुक्ति-दम्मुक्ति-पते:मुक्ति-पदेमुक्ति:
मुक्तिम्मुक्ते:मुक्तौमुक्त्वा
मुखमुख- अम्बुजमुख- अम्बुजम्मुख-अग्निना
मुख-अनलेनमुख-अब्जमुख-अम्बुज:मुख-अम्बुजम्
मुख-अम्बुरुहमुख-अम्भोजम्मुख-अम्भोजात्मुख-अरविन्दम्
मुख-च्युत:मुख-निरीक्षण-आदिनामुख-निर्वासित: वायुमुख-पङ्कज-भूतय:
मुख-पद्ममुख-वासम्मुख-वासै:मुख-श्रिय:
मुख-श्री:मुख:मुखत:मुखम्
मुखराम्मुखरिकमुखरितम्मुखरिता:
मुखा:मुखात्मुखानिमुखाय
मुखीमुखीभि:मुखेमुखेन
मुखेभ्य:मुखेषुमुखै:मुख्य
मुख्य-तत्त्वम्मुख्य-तमायमुख्य:मुख्यता
मुख्यताम्मुख्यम्मुख्ययो:मुख्यस्य
मुख्यामुख्या:मुख्यानाम्मुख्यान्
मुख्यायमुख्येनमुख्येभ्य:मुख्यै:
मुग्धमुग्ध-भावेनमुग्ध-स्मित-अल्प-दशनम्मुग्ध-स्मितम्
मुग्ध:मुग्ध: इवमुग्धस्यमुग्धा:
मुच:मुचुकुन्दमुचुकुन्द:मुचुकुन्द: इति ख्यात
मुचुकुन्दम्मुचुकुन्दायमुच्यताम् मुच्यताम्मुच्यते
मुच्यन्तेमुच्यमानेषुमुच्येतमुच्येम
मुच्येयमुञ्चमुञ्च मुञ्चमुञ्चति
मुञ्चत्सुमुञ्चन्मुञ्चसिमुञ्जा-अटव्याम्
मुण्डान्मुत्मुत्-अश्रु-सु-जलै:मुद:
मुदम्मुदम् आपतु:मुदामुदा अन्विता:
मुदा- आवह:मुदा-अन्वित:मुदा-अन्विता:मुदित
मुदित- आत्मभि:मुदित-आत्मभि:मुदित-वीक्षणम्मुदिता:
मुदिताम्मुद्गरै:मुद्गल-आदय:मुद्गलात्
मुद्रयामुद्रामुद्राभि:मुधा
मुनय:मुनय: ऊचुमुनयेमुनि
मुनि-अन्नम्मुनि-अन्नेनमुनि-अन्नै:मुनि-इन्द्राणाम्
मुनि-कृतेमुनि-कोपमुनि-गणमुनि-गण-दयितम्
मुनि-गणा:मुनि-गणै:मुनि-चारणमुनि-प्रधान:
मुनि-प्रियम्मुनि-वत्मुनि-वर:मुनि-वरम्
मुनि-वर्यमुनि-व्रत:मुनि-व्रता:मुनि-व्रतै:
मुनि-श्रेष्ठमुनि-संसदिमुनि-सत्-तम:मुनि-सत्तम
मुनि-सत्तमा:मुनि-सम्मतान्मुनि:मुनिना
मुनिभि:मुनिम्मुनीमुनीनाम्
मुनीन्मुनेमुने:मुने: वच
मुनौमुन्यय:मुमुक्षताम्मुमुक्षया
मुमुक्षव:मुमुक्षवेमुमुक्षुमुमुक्षु:
मुमुक्षुभि:मुमुक्षूणाम्मुमुक्षून्मुमुक्षो:
मुमुचु:मुमुचेमुमुदातेमुमुदिरे
मुमुदेमुमुहु:मुमुहेमुमूर्षत:
मुमूर्षूणाम्मुमूर्षो:मुमोचमुमोह
मुर-अरे:मुर-पाशमुर-पाशान्मुर-रिपो:
मुर:मुर: पञ्चजन-आदयमुरजमुरम्
मुरारे:मुरारे: नैदेशिकैमुषम्मुषल
मुषल-आयुध:मुषल-लाङ्गलेमुषलम्मुषलेन
मुषामुषितमुषित-चेतस:मुषित:
मुषित्वामुष्टमुष्टिकमुष्टिक-चाणूर
मुष्टिक-चाणूर-शल-तोशलक-आदिकान्मुष्टिक:मुष्टिकम्मुष्टिना
मुष्टिभि:मुष्टिम्मुष्टीमुष्टीन्
मुष्णन्मुष्णन्त:मुष्णन्तम्मुसला:
मुहु:मुहु: मुहुमुहूर्तमुहूर्त-अर्ध-अवशिष्टायाम्
मुहूर्त-त्रयम्मुहूर्त:मुहूर्तम्मुहूर्तवत्
मुहूर्तामुहूर्तात्मुहूर्ताया:मुहूर्ते
मुहूर्ते अभिजितिमुहूर्तेनमुहूर्तै:मुह्यति
मुह्यति सतिमुह्यतीमुह्यती:मुह्यते
मुह्यन्मुह्यन्तिमुह्यामहेमुह्ये
मुह्येत्मूकमूक-वत्मूढ
मूढ धिय:मूढ- चेतस:मूढ-गतय:मूढ-तम:
मूढ-दृशामूढ-धिय:मूढ-धिषणान्मूढ-योनय:
मूढ-योनिषुमूढ:मूढताम्मूढम्
मूढस्यमूढामूढा:मूढानाम्
मूढायमूढेमूढेनमूढेषु
मूढै:मूत्रमूत्रम्मूत्रयन्
मूत्रयन्तिमूत्रित:मूत्रै:मूर्ख:
मूर्खम्मूर्खा:मूर्च्छमूर्च्छयित्वा
मूर्च्छाम्मूर्च्छित:मूर्च्छितम्मूर्च्छितस्य
मूर्च्छिता:मूर्च्छितेनमूर्तय:मूर्तये
मूर्तिमूर्ति धरा:मूर्ति-धरा:मूर्ति-मत्य:
मूर्ति-मद्भि:मूर्ति-मन्तम्मूर्ति-मान्मूर्ति-व्यूह:
मूर्ति:मूर्तिनामूर्तिमत्मूर्तिमद्भि:
मूर्तिम्मूर्तीमूर्ते:मूर्तौ
मूर्त्यामूर्त्याम्मूर्धमूर्ध-अभिषिक्तस्य
मूर्ध-ज:मूर्ध-जम्मूर्ध-जा:मूर्ध-जान्
मूर्ध-सहस्र-धामसुमूर्धज:मूर्धजम्मूर्धजा:
मूर्धनिमूर्धन्मूर्धन्यमूर्धन्यम्
मूर्धभि:मूर्धसुमूर्ध्न:मूर्ध्ना
मूर्ध्निमूर्ध्न्या अर्पितम्मूलमूल संहिता:
मूल-देशेमूल-निषेचनम्मूल-प्रकृतयेमूल-भूतम्
मूल-मन्त्रम्मूल-मन्त्रेणमूल-विद्ययामूल:
मूलक:मूलत्वात्मूलम्मूलानि
मूलायमूलेमूलेषुमूलै:
मूषक-आदिभि:मूषलमूषलम्मूषलेन
मूषिकमूषित:मृकण्ड-तनयम्मृकण्ड:
मृकण्डस्यमृगमृग-अधिप:मृग-अर्भक
मृग-आकृति:मृग-आदय:मृग-इन्द्रमृग-इन्द्र-लीलाम्
मृग-इन्द्र:मृग-इन्द्रम्मृग-इन्द्रेणमृग-इन्द्रै:
मृग-गणमृग-चेष्टितम्मृग-तृषिमृग-तृष्णाम्
मृग-तृष्णिमृग-दारकमृग-दारक-आभासेनमृग-देहे
मृग-पक्षिणाम्मृग-पति भयात्मृग-पति:मृग-पते:
मृग-बालकम्मृग-राट्मृग-राट् इवमृग-लुब्धकम्
मृग-वधू-न्यास:मृग-वधू:मृग-वराह-आदिभ्य:मृग-शङ्कया
मृग-शरीरम्मृग-शावमृग-शीर्षा-आदीनिमृग-सङ्गात्
मृग-सुतम्मृग-हामृग:मृग: अभवम्
मृगतृष्णाम्मृगतृष्णि-रूपा:मृगत्व-कारणम्मृगत्व-निमित्त
मृगत्वम् अपिमृगम्मृगयमृगयताम्
मृगयन्मृगयन्त:मृगयन्तम्मृगयन्ति
मृगयन्तीम्मृगययामृगयसेमृगया
मृगया विहारा:मृगयामिमृगयाम्मृगयाम् यात:
मृगयायाम्मृगयुमृगयु:मृगयुम्
मृगयेमृगयो:मृगशाव-अक्षीमृगा:
मृगाणाम्मृगान्मृगायाम्मृगी
मृगी इवमृगी-सुत:मृगीम्मृगे
मृगेणमृगेन्द्रमृगेन्द्र-वत्मृगेन्द्र:
मृगै:मृगै: सहमृग्यमृग्य:
मृग्यतेमृग्यम्मृजन्मृजन्ती
मृजन्त्य:मृजामिमृजित-पथ-रुज:मृड
मृडनायमृडम्मृडयतेमृडयन्
मृडयन्तिमृणालमृणाल-गौरम्मृणाल-धवल:
मृणाल-धवलम्मृतमृत-अह:मृत-दार:
मृत-पुत्रामृत-प्रज:मृत-प्रजामृत-मातरम्
मृत-वत्सकामृत-वत्सामृत-हरिणी सुत:मृत:
मृत: श्वसन्मृतकमृतक-उपमम्मृतक:
मृतकम्मृतकम् इवमृतकेमृतकेन
मृतम्मृतयेमृतस्यमृतानाम्
मृति:मृतिम्मृतीमृते
मृते:मृतेनमृत्मृत्-ग्रहण-आदिना
मृत्-जाति:मृत्-मयेषुमृत्तिकामृत्यव:
मृत्यवेमृत्युमृत्यु पाशमृत्यु-काले
मृत्यु-गज-भयात्मृत्यु-ग्रस्त:मृत्यु-पथम्मृत्यु-पाशात्
मृत्यु-पाशै:मृत्यु-भयेमृत्यु-मुखात्मृत्यु-व्याल-भीत:
मृत्यु-हास:मृत्यु:मृत्युनामृत्युभ्य:
मृत्युम्मृत्यूमृत्यूनाम्मृत्यो:
मृत्यो: अपिमृत्यो: जठर-अग्नि-घासान्मृत्यो: मूर्ध्निमृत्यो: मृत्युम्
मृत्यौमृत्वामृत्स्ना इवमृथा:
मृद:मृदङ्गमृदङ्ग-पटहमृदङ्ग-पटहा:
मृदङ्ग-पणव-आनकमृदङ्ग-पणव-आनकान्मृदङ्ग-शङ्ख-पणवा:मृदङ्गा:
मृदङ्गानाम्मृदम्मृदामृदाम्
मृदिमृदुमृदु-अङ्घ्रि-हतम्मृदु:
मृदुत्वम्मृदुर:मृदुल-अच्छ-बालुकम्मृदुवित्
मृध:मृधेमृधे मृधेमृशन्त:
मृषन्मृषामृषा-अश्रु:मृषा-आयुषाम्
मृषा-दृष्टि:मृषा:मृषायतेमृष्ट
मृष्ट यशसेमृष्ट-कुण्डला:मृष्ट-जला:मृष्टम्
मृष्टा:मृष्टेमृष्येमे
मे गदत:मे गृहेमे जठरेणमे दहतु
मे दुहितु:मे वदत:मे सुत:मेखल
मेखलम्मेखलयामेखलामेखलाम्
मेघमेघ-आद्यै:मेघ-ओघ:मेघ-कुलानि
मेघ-गण:मेघ-गम्भीरयामेघ-चक्रेमेघ-दलना:
मेघ-दुन्दुभि:मेघ-नि:स्वनामेघ-निर्ह्रादयामेघ-पृष्ठ:
मेघ-माल:मेघ-श्याम:मेघ:मेघस्वाति:
मेघा:मेघानाम्मेघान्मेघेषु
मेढीस्तम्भेमेढ्याम्मेढ्रमेढ्र:
मेढ्रत:मेढ्रम्मेढ्रात्मेद:
मेदशिरा:मेदस:मेदसामेदिनी
मेदिनीम्मेधमेधस:मेधसम्
मेधसेमेधस्यमेधामेधा तिथि:
मेधा-तिथिमेधातिथि:मेधावीमेधिन:
मेध्यमेध्य-अश्वान्मेध्य:मेध्यम्
मेध्यान्मेध्यायमेध्यै:मेनकया
मेनायाम्मेनिरेमेनेमेरु
मेरु-आदि-गिरि-दुहितर:मेरु-दुहितृ:मेरु-मन्दर-शिखरात्मेरु-मन्दर:
मेरु-शिरस:मेरु:मेरुदेवीम्मेरुदेव्या
मेरुदेव्या:मेरुदेव्याम्मेरुदेव्याम् तुमेरुम्
मेरो:मेरो: अधस्तात्मेष-तुलयो:मेषायिता:
मेषायितान्मेषौमेहन-आदीनिमेहन्तम्
मेहन्तिमैतृईम्मैत्र-आदिक:मैत्र:
मैत्रम्मैत्रस्यमैत्रा:मैत्री
मैत्री-आदिभि:मैत्री-दृशम्मैत्रीम्मैत्रेय:
मैत्रेय: उवाचमैत्रेय: कवषमैत्रेयम्मैत्रेयात्
मैत्रेयेणमैत्र्यामैथिल:मैथिला:
मैथुन-आदिमैथुन-धर्मिण:मैथुन-रुद्धस्यमैथुनात्
मैथुनायमैथुनेनमैथुन्यमैथुन्य-परेषु
मैथुन्य:मैथुन्यम्मैनाक:मैन्दस्य
मैरेयमैरेयकम्मैरेयम्मोक्तुम्
मोक्तुम् अर्हसिमोक्षमोक्ष- काम:मोक्ष-काङ्क्षिभि:
मोक्ष-द्वारम्मोक्ष-धर्ममोक्ष-धर्म-वित्मोक्ष-धर्माण:
मोक्ष-धर्मान्मोक्ष:मोक्षणम्मोक्षम्
मोक्षयिष्यामिमोक्षाणाम्मोक्षान्मोक्षाय
मोक्षेणमोक्षै:मोक्षौमोक्ष्यति
मोक्ष्यसेमोक्ष्येमोघ-आशा:मोघ-कर्माण:
मोघ-ज्ञाना:मोघ:मोघम्मोघा: कृता
मोचनम्मोचनीमोचयन्मोचयाम् आस
मोचयित्वामोचयेमोचयेत्मोचित:
मोचिता:मोचितुम्मोदमोद:
मोदकान्मोदतेमोदमान:मोदमाना:
मोदम्मोदिष्येमोदेतमोदोष: पिप्पलायनि
मोषणम्मोहमोह-जम्मोह-जात्
मोह-पटलामोह-पाश:मोह:मोहन-आदिभि:
मोहनम्मोहम्मोहम् ऋतेमोहयति
मोहयन्मोहयसिमोहयित्वामोहा:
मोहात्मोहाभ्याम्मोहायमोहित
मोहित:मोहितम्मोहितामोहिता:
मोहितात्मोहितानिमोहिताम्मोहितेषु
मोहितौमोहिनीमोहिनीम्मोहिने
मोहिन्यामोहेनमोहौमौक्तिक
मौक्तिकै:मौघ्यमौञ्ज्यामौढ्यम्
मौढ्यात्मौद्गल्यमौनमौन-व्रत:
मौन-शीलिनेमौनम्मौना:मौनी
मौनेनमौर्या:मौर्वम्मौर्वी-गुण
मौर्व्यामौला:मौलिमौलि:
मौलिनम्मौलिनामौलिम्मौले:
मौषलात्मौहूर्तिक:मौहूर्तिका:मौहूर्तिकात्
म्रियताम्म्रियतेम्रियन्तेम्रियमाण:
म्रियमाणस्यम्रियमाणानाम्म्रियमाणै:म्रियेत
म्लानम्लायताम्लेच्छम्लेच्छ-प्राया:
म्लेच्छा:म्लेच्छान्
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥