हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
रंस्यतिरंस्यतेरंस्यथरंस्यन्
रंस्यामहेरंस्येरंह:रंहस:
रंहसम्रंहसारंहसाम्रक्त
रक्त-कण्ठानाम्रक्त-नेत्र:रक्त-पटरक्त-वत्
रक्त-वर्ण:रक्त-स्रव:रक्त:रक्तम्
रक्तस्यरक्ता:रक्षरक्ष:
रक्ष:- गणारक्ष:-अधमेनरक्ष:-कृतम्रक्ष:-गण- ईशताम्
रक्ष:-गण-भोजनरक्ष:-गणारक्ष:-घ्नानिरक्ष:-पति
रक्ष:-वधरक्ष:-वधायरक्ष:-स्वसुरक्षण-अर्थाय
रक्षणम्रक्षणाभ्याम्रक्षणायरक्षणीय:
रक्षणेरक्षतरक्षत:रक्षति
रक्षति स्मरक्षतुरक्षन्रक्षन्ति
रक्षयारक्षसारक्षसाम्रक्षस्व
रक्षारक्षा-काम:रक्षा-गृहीत-वपुषारक्षा-योगेन
रक्षांसिरक्षाम्रक्षायाम्रक्षायै
रक्षिण:रक्षिणाम्रक्षितारक्षिता:
रक्षितेरक्षित्वारक्षिष्यतिरक्षिष्ये
रक्षेत्रक्ष्यरक्ष्यतेरक्ष्यथ
रक्ष्यमाणा:रक्ष्या:रघुरघु-पति:
रघु-पतिम्रघु-पते:रघु-वर्यायरघु: तस्मात्
रघुपते:रङ्गरङ्ग-उपरिरङ्ग-कारम्
रङ्ग-गतौरङ्गम्रङ्गिणो:रङ्गे
रचनारचना:रचयतिरचयन्
रचयन्तम्रचितरचित-अञ्जलि:रचित-अञ्जलीनाम्
रचित-धियम्रचित:रचितम्रचितया
रचिता:रचितात्रचिताम्रचिते
रचितेषुरचितै:रज:रज: तम
रज: सत्त्वम्रज:- गुणरज:-कुण्ठरज:-गुण
रज:-जुषरज:-जुषेरज:-तमरज:-तमस
रज:-तमस्कारज:-तमस्कान्रज:-तमोभ्याम्रज:-तोक
रज:-प्रकृतयरज:-प्रकृतिम्रज:-प्रधानात्रज:-प्रभव
रज:-प्लुतरज:-भाजरज:-भुवरज:-युक्तम्
रज:-रूपेणरज:-लयारज:-वल-अक्षरज:-वलम्
रज:-वलैरज:-वृत्तिरज:-सत्त्व-तमरज:-सत्त्वाभ्याम्
रजकम्रजकस्यरजतरजत-स्तम्भेषु
रजतम्रजनीरजनी-करम्रजनी-भूत:
रजनी-मुखम्रजनीम्रजस:रजसा
रजसा आवृतरजसा उपरक्त:रजसिरजांसि
रजीरजे:रजोभि:रज्जु-आकर्ष
रज्जु-खण्ड:रज्जु-धी:रज्जू:रज्ज्वा
रज्ज्वाम्रज्ञारज्यमान:रञ्जयन्
रञ्जयन्तीरञ्जयिष्यतिरञ्जितम्रञ्जिताया:
रणरण-अजिरात्रण-अजिरेरण-भुव:
रण-भू:रण-मार्गरण-मुखेरण-रङ्ग-दुर्मद:
रण:रणक:रणञ्जय:रणत्
रणम्रणयन्रणात्रणे
रत:रतम्रतयेरतयो:
रतस्यरता:रताम्रति
रति-करीम्रति-कर्शिता:रति-पतिम्रति-रास:
रति-वर्धन:रति:रति: अस्तुरति: उवाच
रति: नमरतिम्रते:रत्न
रत्न-आभरण-भूषितारत्न-उत्तमरत्न-ओघ-शात-कौम्भ-अम्बर-आवृतान्रत्न-ओघान्
रत्न-गर्भम्रत्न-दण्डम्रत्न-निकररत्न-निकरान्
रत्न-प्रदीपा:रत्न-स्थलीषुरत्नम्रत्नाकरा:
रत्नानाम्रत्नानिरत्नै:रत्या
रत्याम्रत्यैरथरथ शतै:
रथ- अङ्गरथ- उत्तमम्रथ-अङ्गरथ-अङ्ग-पाणे:
रथ-अङ्ग-पाणौरथ-अङ्गम्रथ-अङ्गेनरथ-अङ्गै:
रथ-उपरिरथ-गतम्रथ-निर्ह्रादा:रथ-नीड:
रथ-पत्तीनाम्रथ-मण्डलरथ-यूथ-पानाम्रथ-यूथपानाम्
रथ-योजका:रथ-वीथी:रथ-स्थ:रथ-स्थाम्
रथ-स्थौरथ:रथम्रथम् आरुह्य
रथम् आरूढ:रथस्यरथस्वन:रथा:
रथात्रथानाम्रथान्रथिन:
रथिनम्रथिनाम्रथिनौरथिभि:
रथीरथीतर:रथीतरस्यरथीतराणाम्
रथेरथेनरथेन एकेनरथै:
रथौरथ्यरथ्यारथ्याभि:
रन्तिदेव-अनुवर्तिन:रन्तिदेव:रन्तिदेव: चरन्तिदेवस्य
रन्तिदेवा:रन्तिनाव:रन्तुम्रन्धन
रन्धय रन्धयरन्धित-कर्म-कल्मषा:रन्ध्ररन्ध्रम्
रन्ध्रान्रन्ध्रेरन्ध्रेणरभस
रभस-विलसितरभस-स्वनै:रभस:रभसम्
रभसारभसा:रमणरमणक
रमणक:रमणकम्रमणम्रमणीय
रमणीयम्रमणेनरमणै:रमण्य:
रमत:रमताम्रमतेरमन्ति
रमन्तेरममाण:रममाणम्रममाणयो:
रममाणस्यरममाणा: चरमयतिरमयती
रमयतेरमयन्रमयन्तिरमयन्त्या
रमयारमयाम् आसरमयाम् चकाररमये
रमस्वरमारमा देवीरमा- आश्रय:
रमा-आक्रीडम्रमा-पति:रमा-पतिम्रमा-पते:
रमाभि:रमाम्रमाम् इवरमाया:
रमेरमेतरम्भ:रम्भन्त:
रम्भमाण:रम्भारम्भाभि:रम्भाम्
रम्भोरुरम्यरम्यकरम्यके च
रम्यम्रम्या:रम्याणिरम्याम्
रम्येरयरय:रयस्य
रयारराजरवरवम्
रवाम्रविरवि-कररवि-नन्दनम्
रवि-मण्डलेरवि-रथ-चक्रम्रवि-रथ-युग:रवि:
रवि: देवरविम्रवे:रवेण
रवै:रवौरशनयारशना-बद्धम्
रशनाम्रश्मिरश्मि-गौर्याम्रश्मि-मयान्
रश्मि:रश्मिनिरश्मिभि:रश्मीन्
रसरस वेदिन:रस- ग्रह:रस-अधिपत्यम्
रस-अमृतरस-अयना:रस-आत्मक:रस-आत्मकम्
रस-आधिपत्यम्रस-उत्सवेरस-ओकांसिरस-कुल्या
रस-कूप- अमृतम्रस-ग्रह:रस-ज्ञरस-ज्ञ:
रस-ज्ञा:रस-पालान्रस-मयम्रस-मात्रम्
रस-मात्रात्रस-लोह-मृद:रस-वर्जम्रस-वित्
रस-विमोहित:रस-सिन्धूनाम्रस:रसन
रसनम्रसनयारसनारसनाम्
रसनेनरसम्रसस्यरसा
रसा-आधिपत्यम्रसा-ओकसाम्रसा:रसातल
रसातलम्रसातलात्रसातलेरसात्
रसान्रसाम्रसायनरसाया:
रसायाम्रसिका:रसेरसेन
रसै:रसौकांसिरस्या:रह
रह:रह:-गतरह:-जुषारह:-रह
रहसिरहस्यम्रहा:रहित
रहित:रहितम्रहितेरहू-गणस्य
रहूगणरहूगण:रहूगण: उवाचरहूगणेन
राकराकयाराकाराका-ईश
राका-पति:राका-पतिम्राक्षसराक्षस:
राक्षस: वर्यराक्षसम्राक्षसा:राक्षसात्
राक्षसीराक्षसीम्राक्षसेनराक्षसेन विधिना
राक्षसौराक्षस्या:रागराग-अनुगत:
राग-अन्ध:राग-आत्मकम्राग-आदय:राग:
रागम्रागीरागेणराघव:
राजराज किरीटराज पुत्रिराज पुरुषा:
राज सेवक:राज- ऋषीन्राज- कुलानिराज- कुले
राज-इन्द्रराज-ऋषय:राज-ऋषयेराज-ऋषि
राज-ऋषि प्रवरात्राज-ऋषि-प्रवर:राज-ऋषि-सत्तमराज-ऋषि:
राज-ऋषि: भरतराज-ऋषीणाम्राज-ऋषेराज-ऋषे:
राज-कन्या:राज-कन्याभि:राज-कन्याम्राज-कुल
राज-कुलम्राज-कुलात्राज-कुल्या:राज-गुह्यम्
राज-द्वारेराज-धर्मान्राज-नाम्न:राज-नीतिम्
राज-पथेनराज-पुत्र:राज-पुत्रा:राज-पुत्राणाम्
राज-पुत्रान्राज-पुत्रिराज-पुत्र्य:राज-पुत्र्या
राज-पुरुष:राज-भटा:राज-भवनम्राज-मञ्चे
राज-मन्त्रिण:राज-महिषीम्राज-मार्गम्राज-यानम्
राज-राजेनराज-राट्राज-लक्ष्मीम्राज-वंश
राज-वर:राज-विद्याराज-शिबिरम्राज-सभा
राज-सिंहस्यराज-सूयेराज-सूयेनराज-हंस
राज-हंस:राज-हंसम्राज:राजक:
राजतराजत:राजतै:राजधानी
राजधानीम्राजन- आदिभि:राजनिराजन्
राजन्तेराजन्यराजन्य बन्धु:राजन्य-तनयाम्
राजन्य-बन्धव:राजन्य-बालकराजन्य-रूपिण:राजन्य-वंश
राजन्य-वर्यराजन्य-विप्रयो:राजन्य-वेषेणराजन्य-वैश्यौ
राजन्य-संज्ञ-असुर-कोटि-यूथ-पै:राजन्य-सत्-तमराजन्य:राजन्य: च
राजन्यम्राजन्या:राजन्यान्राजन्येषु
राजन्यै:राजपूगै:राजभि:राजभ्य:
राजर्षिराजर्षि-वर्या:राजर्षि:राजर्षीणाम्
राजर्षेराजर्षे:राजसराजस:
राजसम्राजसस्यराजसा:राजसी
राजसुराजसूयराजसूयम्राजसूयस्य
राजसूयेराजसूयेनराजाराजा अस्मि
राजा उवाचराजा दमघोष:राजा युधिष्ठिर:राजा विश्वसह:
राजाधिदेवीराजाधिदेव्या:राजाधिदेव्याम्राजान:
राजान: ऊचुराजानम्राजितम्राजितै:
राजिषुराजेनराजेन्द्रराज्ञ:
राज्ञाराज्ञा अभिहितम्राज्ञाम्राज्ञाम् कुलम्
राज्ञिराज्ञीराज्ञीम्राज्ञे
राज्ञ्या:राज्यराज्य- कामुक:राज्य-काम:
राज्य-लक्ष्मीम्राज्य-वर्धन:राज्य-सुख-लोभेनराज्य:
राज्यम्राज्यम् अकरोत्राज्यस्यराज्यात्
राज्येराज्येनराट्राट् इव
रात:रातवेराताराति
रात्ररात्र-अन्तेरात्रम्रात्रय:
रात्रिरात्रि-अहनीरात्रि-आगमेरात्रि:
रात्रिम्रात्रिषुरात्री:रात्रेण
रात्रै:रात्र्याम्राद्ध-अन्तेराद्ध-वर:
राद्ध:राद्धम्राधस:राधसा
राधसेराधिक:राभ:राभस्य
रामराम इतिराम रामराम- अनुज:
राम- कुठारराम- कृष्णौराम- विक्रमै:राम-अक्रूर-युत:
राम-अच्युतौराम-आदय:राम-आदय: अर्भकाराम-आद्या:
राम-उद्धव:राम-कृष्णराम-कृष्ण-अनुवर्तिन:राम-कृष्ण-आदय:
राम-कृष्ण-चरणराम-कृष्णयो:राम-कृष्णाभ्याम्राम-कृष्णौ
राम-केशवयो:राम-केशवौराम-गोपै:राम-चरणौ
राम-चरितम्राम-चोदितान्राम-जनार्दनौराम-निर्याणम्
राम-पत्न्य:राम-पूजित:राम-मात्राराम-माधवयो:
राम-वीर्य-पराभूता:राम-वीर्यम्राम-शायकै:राम-शिष्य:
राम-सङ्घट्टिन:राम:राम: अपिराम: कृष्ण
राम: भार्गवरामम्रामम् ऋतेरामम् च
रामयारामस्यरामा:रामा: ऊचु
रामाम्रामायरामेरामेण
रामेण सहराय:रावरावण
रावण-आदय:रावण-ईशान्रावण:रावण: नरक
रावणम्राशि-अन्तरेराशि-संज्ञान्राशिषु
राशी:राशीनाम्राशीन्राशे:
राशौराष्ट्रराष्ट्र-भृतम्राष्ट्र:
राष्ट्रका:राष्ट्रपाल:राष्ट्रपालिकाराष्ट्रपाल्याम्
राष्ट्रम्राष्ट्राणिराष्ट्रेरास
रास- उन्मुख:रास-क्रीडाम्रास-गोष्ठ्याम्रास-मण्डले
रासभरासा:रासायरासि
राहु-ज्येष्ठम्राहु:राहुणाराहुम्
राहो:रिक्त-मतय:रिक्त:रिक्तम्
रिक्थ-आदानाम्रिक्थ-हारै:रिक्थम्रिक्था-दान्
रिङ्गतारिङ्गमाणौरिङ्गयाम् आसरिङ्गिराम्
रिच्येतरिपव:रिपवेरिपु
रिपु-यूथ-नाथम्रिपु-सैनिकान्रिपु:रिपु: महान्
रिपुञ्जय:रिपुणारिपुम्रिपुम्-जयम्
रिपून्रिपो:रिरंसयारिरंसु:
रिरक्षयारिरक्षिषु:रिरक्षिषो:रिरक्षु:
रिष्यतिरिष्यतेरीरिषीष्टरुक्
रुक्मरुक्म-केश: रुक्म-मालीरुक्म-पट्टरुक्म-भूषिते
रुक्म-मालिनी:रुक्म-रथ: रुक्मबाहुरुक्म-विषाणीनाम्रुक्मवत्याम्
रुक्मि-मुख्या:रुक्मिण:रुक्मिणम्रुक्मिणा
रुक्मिणिरुक्मिणीरुक्मिणी सुत:रुक्मिणी-आद्या:
रुक्मिणी-उद्वाहेरुक्मिणी-प्रमुखा:रुक्मिणी-बलयो:रुक्मिणी-सुत:
रुक्मिणीम्रुक्मिण्यारुक्मिण्या:रुक्मिण्याम्
रुक्मीरुक्मेषुरुक्षा:रुग्न
रुच:रुचक:रुचकेनरुचये
रुचारुचाम्रुचि:रुचिर
रुचिर स्मितम्रुचिर-अपाङ्गीम्रुचिर-आननाम्रुचिर-ईक्षण
रुचिर-प्रवालान्रुचिर-स्मितरुचिर:रुचिरम्
रुचिरयारुचिरयो:रुचिराणिरुचिरान्
रुचिराम्रुचिराश्व-सुत:रुचिराश्व:रुचिरै:
रुचिरौरुचे:रुज:रुजति
रुजम्रुजारुजाम्रुट्
रुतरुतम्रुतयारुतै:
रुदत:रुदता अनेनरुदताम्रुदति
रुदतीरुदतीम्रुदतीम् इवरुदत्य:
रुदत्यारुदत्याम्रुदन्रुदन्त:
रुदन्तम्रुदन्तिरुदन्ती:रुदन्तीनाम्
रुदन्त्य:रुदितरुदितम्रुद्ध
रुद्ध-वीर्य:रुद्ध:रुद्धम्रुद्धा
रुद्धा:रुद्ध्वारुद्ररुद्र पार्षदाम्
रुद्र-अनीकै:रुद्र-अनुचररुद्र-अनुचरै:रुद्र-अभिमर्शितम्
रुद्र-अभिवीक्षित:रुद्र-आत्मारुद्र-आदय:रुद्र-गणा:
रुद्र-गीतम्रुद्र-गीतेनरुद्र-पार्षदै:रुद्र-पुरोगा:
रुद्र-भयरुद्र-भयात्रुद्र-रोदनम्रुद्र-शरेण
रुद्र-सावर्णि:रुद्र-सृष्टानाम्रुद्र:रुद्र: उवाच
रुद्रम्रुद्रस्यरुद्रा:रुद्राणाम्
रुद्राणीरुद्राणीम्रुद्राण्यारुद्रान्
रुद्रायरुद्रेरुद्रै:रुधिर
रुधिर- अशनारुधिर-ओघ-कर्दमेरुधिरम्रुधिरेण
रुन्धत:रुन्धन्रुन्धानम्रुन्ध्यात्
रुरव:रुरुरुरु:रुरुजु:
रुरुदु:रुरुदु: स्मरुरुधु:रुरुधे
रुरुभि:रुरुहतु:रुरुहातेरुरून्
रुरोजरुरोदरुरोधरुशती:
रुशतीम्रुषद्रथ:रुषारुषा आरोपित-भ्रू-विजृम्भ
रुषा-अक्षिभि:रुषा-अन्वित:रुषाभानुम्रुषित:
रुष्ट:रुष्टस्यरुष्टेरुह
रुह-कर्णिकायाम्रूक्षरूक्षै:रूढ
रूढ-पद:रूढ-परिच्छदा:रूढ-भाव:रूढ-योगा:
रूढ-रथा:रूढम्रूपरूप नामसु
रूप-आत्मनिरूप-आश्रयम्रूप-औदार्यरूप-गुण-अन्वित:
रूप-धृक्रूप-नामनीरूप-भेदरूप-भेदम्
रूप-मात्रस्यरूप-मात्रात्रूप-वत्रूप-वान्
रूप:रूपतयारूपम्रूपम् ऐश्वरम्
रूपयारूपवतीरूपवत्रूपस्य
रूपारूपाणाम्रूपाणिरूपान्
रूपाभ्याम्रूपाम्रूपायरूपिण:
रूपिणम्रूपिणीरूपिणी:रूपिणीम्
रूपिणेरूपिणौरूपितम्रूपी
रूपेरूपेणरूपै:रूप्य
रूप्य-अङ्घ्रीणाम्रूप्यताम्रूप्यस्यरूषा
रूषितम्रूषिता:रूषितान्रूषितेन
रूषितौरेचकरेचकै:रेजतु:
रेजु:रेजेरेणव:रेणु
रेणु:रेणुकारेणुका-सुत:रेणुकाम्
रेणुभि:रेणुम्रेणुहय:रेणून्
रेणो:रेत:रेत:-कुल्यायाम्रेत:-धा
रेतसारेतसा अंशेनरेतसाम्रेतसि
रेतसेरेभि:रेमातेरेमिरे
रेमेरेवत:रेवतीरेवतीम्
रेवत्याम्रेवारेवा-अम्भसिरेवाम्
रैवत:रैवतक:रैवतकम्रैवतम्
रैवतीम्रोग:रोगम्रोगिण:
रोगिणम्रोगीरोचतेरोचन-अर्था
रोचन:रोचनम्रोचनारोचनाम्
रोचनायाम्रोचन्तेरोचमान:रोचमानम्
रोचमानान्रोचयन्रोचयामिरोचि:
रोचितम्रोचिष:रोचिषम्रोचिषा
रोचिष्णव:रोचिष्णुरोचिष्मत्रोचेत
रोदन-वत्रोदनम्रोदमानाया:रोदर
रोदसीरोदस्यो:रोदितिरोदिमि
रोदिषिरोदी:रोदीत्रोद्धुम्
रोध:रोध:सुरोधनम्रोधसम्
रोधसिरोधसीरोधसो:रोधस्वती
रोमरोम-उत्सव:रोम-नखै:रोम-पुलक-कुलक:
रोम-हर्ष:रोम-हर्षण:रोम-हर्षणम्रोम-हर्षम्
रोमपाद-सुत:रोमपाद:रोमपादम् चरोमपादात्
रोमभि:रोमश-त्वक्रोमश:रोमसु
रोमहर्षण:रोमहर्षणम्रोमारोमाणि
रोरवीषिरोरूयतिरोरूयतेरोष
रोष-ताम्र-अक्ष:रोष-दृष्ट्यारोष-प्रदीपित:रोष-मयम्
रोष-समन्वित:रोष:रोषम्रोषात्
रोषेणरोहरोहन्तिरोहन्तु
रोहिणिरोहिणीरोहिणी सुत:रोहिणी-पुत्र:
रोहिणी-पुत्रम्रोहिणी-सुत:रोहिणी-सुतम्रोहिणीम्
रोहिण्या:रोहिण्याम्रोहित-सुत:रोहित:
रोहितायरोहित्-भूताम्रौक्मा:रौक्माणाम्
रौक्मिणेय:रौक्मै:रौतिरौद्र-दंष्ट्रेण
रौद्रम्रौद्राम्रौद्राश्व:रौप्य
रौप्य:रौप्यारौमहर्षणि:रौरव
रौरव:रौरवम्रौरवेरौरवेण
र्तेर्षि-लोकात्
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥