हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
लक्षलक्ष-उत्तरम्लक्ष-योजनलक्ष-योजनत:
लक्षणलक्षण रूपयालक्षण-ज्ञा:लक्षण-लक्ष्याणि
लक्षण:लक्षणत:लक्षणम्लक्षणस्य
लक्षणालक्षणा:लक्षणान्लक्षणाम्
लक्षणेलक्षणेनलक्षणै:लक्षम्
लक्षयतेलक्षयाम:लक्षयामहेलक्षयाम् चक्रु:
लक्षयेलक्षाणाम्लक्षाणिलक्षित
लक्षित:लक्षितम्लक्षितान्लक्षेण
लक्षै:लक्ष्मलक्ष्मणलक्ष्मण-अग्र-ज:
लक्ष्मण-अग्र-जम्लक्ष्मण-इषुभि:लक्ष्मण-सीताभ्याम्लक्ष्मण:
लक्ष्मणम्लक्ष्मणस्यलक्ष्मणाम्लक्ष्मणे
लक्ष्मिलक्ष्मीलक्ष्मी-आयतनम्लक्ष्मी-नाथ
लक्ष्मी:लक्ष्मीम्लक्ष्म्यालक्ष्म्या:
लक्ष्य-भूतान्लक्ष्यतेलक्ष्यन्तेलक्ष्यम्
लक्ष्यसेलक्ष्या:लगुड:लग्नम्
लग्नानिलघिमालघिमानम्लघिम्ना
लघुलघु-आशीलघु-हस्तवान्लघु-हस्तै:
लघुतयालघूनाम्लघूनिलघ्वीम्
लङ्कालङ्काम्लङ्काया:लङ्घनै:
लङ्घितलज्जयालज्जालज्जा:
लज्जाम्लज्जायितलज्जितालण्डम्
लतालता-अङ्ग- आलिङ्गितानाम्लता-भुज-आश्रय:लता:
लताम्लप्स्यतेलप्स्यसेलब्ध
लब्ध-अपचितय:लब्ध-अर्थ:लब्ध-आत्मालब्ध-आशिषाम्
लब्ध-उपशान्ति:लब्ध-कामै:लब्ध-काय:लब्ध-छिद्रा:
लब्ध-जन्मभि:लब्ध-तीर्थ:लब्ध-दक्षिणा:लब्ध-धन:
लब्ध-पदम्लब्ध-प्रसादम्लब्ध-प्राणा:लब्ध-बहि:- दृशि
लब्ध-बोध:लब्ध-भक्तीलब्ध-मानानाम्लब्ध-राज्य:
लब्ध-वर:लब्ध-व्यवस्थान:लब्ध-स्मृति:लब्ध:
लब्धम्लब्धयलब्धयालब्धये
लब्धवत:लब्धवान्लब्धालब्धा:
लब्धेलब्धेनलब्ध्वालभताम्
लभतेलभनेलभन्तेलभस्व
लभामहेलभेलभेतलभेत्
लभ्य:लभ्यतेलभ्यम्लभ्याम्
लभ्येतलम्पट:लम्पटा:लम्बन्तम्
लम्बमानम्लम्बालम्बाया:लम्बोदर:
लम्भिताम्लयलय-अब्धौलय-आदीनि
लय:लयम्लयम् ईयतु:लयेषु
लयौललनाललना-ललामम्ललना:
ललनाभि:ललाट-लग्नै:ललाट:ललाटे
ललामललामम्ललामै:ललित
ललितम्ललितयाललिता:ललिताम्
लवलव-आत्मभि:लव-आदिलव:
लवणलवण-उदधि:लवणम्लवम्
लवान्लवायलवेनलषत:
लसत्लसत्-काञ्चन-नूपुरम्लसत्-पीत-पटेलसद्
लाक्षालाघवम्लाङ्गललाङ्गल:
लाङ्गलै:लाङ्गुलेनलाङ्गूलम्लाङ्गूले
लाजलाजै:लाञ्छनलाञ्छन:
लाञ्छनम्लाञ्छनै:लाञ्छितम्लाभ
लाभ- अलाभौलाभ:लाभम्लाभाय
लाभेनलालनलालयत:लालयती
लालयन्लालयन्तम्लालयन्तीलालयानस्य
लालसलालस:लालसम्लालसयो:
लालसा:लालसेनलाला-भक्ष:लालित
लालित:लालिता:लालिताम्लालितौ
लाल्यमानम्लावण्यलावण्य-सारम्लावण्यम्
लिखन्तीलिखन्त्य:लिखितलिङ्ग
लिङ्ग-अन्वित:लिङ्ग-आख्या:लिङ्ग-भावनालिङ्ग-भिदा
लिङ्ग-भेदम्लिङ्ग-रूपेणलिङ्ग-वान्लिङ्ग:
लिङ्गत्वम्लिङ्गम्लिङ्गस्यलिङ्गात्
लिङ्गानाम्लिङ्गानिलिङ्गान्लिङ्गाय
लिङ्गिन:लिङ्गेनलिङ्गै:लिट्
लिन्ग-भावा:लिन्गम्लिप्तलिप्त:
लिप्तम्लिप्ता:लिप्यतेलिप्यसे
लिप्सन्त:लिप्सव:लिप्सु:लिप्सेत
लिप्सेत्लिम्पन्तिलिम्पन्त्य:लिल्यु:
लिहतालिहन् इवलिहन्त:लिहन्त्य:
लीनलीन:लीनेषुलीयते
लीयन्तेलीयमानायाम्लीललील:
लीलयालीलालीला- अम्बुजेनलीला- कथा
लीला-अवतारलीला-अवलोकलीला-अवलोकनाम्लीला-आतपत्रेण
लीला-उपयिकम्लीला-कथा:लीला-कमलम्लीला-तनुभि:
लीला:लीलाम्लुठतिलुठन्ति
लुठयन्तीलुनन्तिलुप्तलुप्त-क्रियाय
लुप्यमानायाम्लुब्धलुब्ध-कर्णम्लुब्ध-धर्मा
लुब्ध:लुब्धकलुब्धक:लुब्धकेन
लुब्धक्लुब्धस्यलुब्धा:लुब्धानाम्
लुब्धै:लुम्पत:लुम्पताम्लुम्पति
लुम्पन्तिलुम्पसिलुलितलुलित:
लुलिता:लुलितात्लुलुञ्चेलुलुभे
लेख्यलेख्यालेख्यानिलेढि
लेपनलेपनै:लेपम्लेप्या
लेभिरेलेभेलेलिहलेलिह:
लेलिहान:लेलिहानम्लेलिह्यसेलेश
लेश-आभासा:लेशयालेशै:लैङ्गम्
लोकलोक नाथेनलोक- अलोकयो: अन्तरालेलोक- पति:
लोक- पाल:लोक- पालानाम्लोक- पालान्लोक- पितामह:
लोक- मङ्गलम्लोक- मात:लोक- विमोहनम्लोक- संस्थान
लोक- सङ्ग्रहम्लोक- सम्प्लव:लोक-अधिपत्यम्लोक-अध्यक्ष
लोक-अनुगत:लोक-अनुगतान्लोक-अनुशासन-अर्थम्लोक-अन्तरम्
लोक-अलोकम्लोक-आर्ति-हरलोक-ईशलोक-ईश:
लोक-ईश: विष्णुलोक-ईशा:लोक-ईशै:लोक-उपतापन:
लोक-एक-नाथलोक-कल्प:लोक-गुरु:लोक-गुरुणा
लोक-गुरुम्लोक-जिज्ञासु:लोक-जुगुप्सितम्लोक-तत्त्व
लोक-तत्त्व-विचक्षण:लोक-तत्त्वम्लोक-तन्त्र:लोक-तन्त्रम्
लोक-तन्त्राणाम्लोक-तन्त्रायलोक-तापेनलोक-त्रय
लोक-त्रय-अन्तेलोक-त्रय:लोक-त्रयम्लोक-त्रये
लोक-धिक्-कारलोक-नमस्कृत:लोक-नाथा:लोक-नाथाभ्याम्
लोक-नाथेलोक-नाथेनलोक-निरीक्षण-अर्थम्लोक-पति:
लोक-पाललोक-पाल-अर्पितै:लोक-पाल-आख्यम्लोक-पाल:
लोक-पालकै:लोक-पालम्लोक-पालस्यलोक-पाला:
लोक-पालानाम्लोक-पालान्लोक-पालाभै:लोक-पालै:
लोक-पावना:लोक-पावनीलोक-बाल-घ्नीलोक-बाह्य:
लोक-भयम्लोक-भयम्-करलोक-भयम्-कर:लोक-भव
लोक-भावन:लोक-भावनौलोक-मय:लोक-मातरौ
लोक-यात्र:लोक-रमणात्लोक-रावणलोक-रावण:
लोक-लोचनम्लोक-वन्दितै:लोक-वितान:लोक-विधिम्
लोक-विन्यास:लोक-विश्रुता:लोक-विसर्गलोक-वीर-समितौ
लोक-वृत्तिकरी:लोक-व्यसनम्लोक-शमल-अपहम्लोक-शल्य:
लोक-शास्त्राभ्याम्लोक-संशयम्लोक-संस्थयालोक-संस्थाम्
लोक-सङ्ग्रह:लोक-सङ्ग्रहम्लोक-सन्तापन:लोक-सिद्धाभि:
लोक-हितम्लोक:लोकत:लोकनाथ-शिखामणे
लोकम्लोकम् आसाद्यलोकम् इमम्लोकयो:
लोकस्यलोका:लोका: त्रयलोकात्
लोकानाम्लोकान्लोकान् अनुलोकान् त्रीन्
लोकायलोकालोक-अचल:लोकालोक-अचलात्लोकालोक-नाम
लोकेलोके अस्मिन्लोकेषुलोकै:
लोक्याम्लोचनलोचन:लोचनम्
लोचनयो:लोचनालोचना:लोचनानि
लोचनाम्लोचनेलोचनेषुलोचनै:
लोचनौलोपलोभलोभ-अभिभूत
लोभ-आदय:लोभ-आदिलोभ:लोभम्
लोभस्यलोभात्लोभितलोभेन
लोमलोम-हर्षणम्लोमभ्य:लोल
लोल-अक्षी:लोलत्लोलम्लोलुप:
लोलुपतयालोलुपम्लोलुपा:लोलुपाय
लोलुपै:लोलै:लोष्टलोष्ट्र
लोष्ट्र वत्लोहलोह-मयै:लोह-मय्या
लोह-वत्लोहम्लोहितलोहितम्
लोहितालोहितानिलोहितार्ण:लोहितेन
लौकिकलौकिक:लौकिका:लौकिकीम्
लौकिकीम् संस्थाम्लौकिकेलौगाक्षि: माङ्गलिलौल्येन
लौहम्लौही
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥