हिंदी में पढ़े और सुनें
    "यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात् ही हुआ है।" - श्रीमद्भागवत १.३.४३
 
 
श्रीमद्भागवतम एवं श्रीमद्भगवद्गीता से
 
 
 
 
व:वंशवंश जस्य
वंश धरम्वंश धरा:वंश- अनुचरितानि चवंश-अनुचरितम्
वंश-कृत्वंश-दव-अग्निवंश-धर:वंश-धरम्
वंश-धरै:वंश-विस्तार:वंश:वंशम्
वंशा:वंशान्वंशीया:वंशे
वंश्यवंश्या:वंश्यानाम्वंश्यान्
वक्तव्यम्वक्तावक्तारम्वक्ति
वक्तु:वक्तुम्वक्तुम् अर्हसिवक्तृ
वक्त्रवक्त्र:वक्त्रत:वक्त्रम्
वक्त्रा:वक्त्राणिवक्त्रात्वक्त्राया:
वक्त्रेवक्त्रेणवक्त्रेभ्य:वक्त्रै:
वक्रवक्र- धियाम्वक्र-गत्यावक्र-तुण्डान्
वक्र-धियावक्र:वक्रेणवक्ष:
वक्ष: पाटनेनवक्ष: स्थलात्वक्ष:-अलङ्करणेवक्ष:-स्थल
वक्ष:-स्थलम्वक्षस:वक्षसम्वक्षसि
वक्षा:वक्ष्यतिवक्ष्यतेवक्ष्यन्ति
वक्ष्याम:वक्ष्यामहेवक्ष्यामिवक्ष्ये
वङ्क्रिषुवङ्गवङ्गिरि:वच:
वचनवचन-गोचराणिवचनम्वचनात्
वचनेनवचस:वचसावचसाम्
वचसाम् विरामेवचसिवचांसिवचोभि:
वचोभ्याम्वच्मिवज्रवज्र दंष्ट्र
वज्र संहननवज्र-आयुध वल्लभावज्र-आयुधम्वज्र-आहत:
वज्र-कण्टक-शाल्मलीवज्र-कल्पयावज्र-कल्पा:वज्र-कल्पाभ्याम्
वज्र-कूट-अङ्गवज्र-कूट:वज्र-तुण्डा:वज्र-दंष्ट्र:
वज्र-दंष्ट्रा:वज्र-दण्डै:वज्र-धर:वज्र-धरम्
वज्र-नखवज्र-निपात-शङ्कयावज्र-निर्भिन्नम्वज्र-पाणये
वज्र-पाणि:वज्र-संहनन:वज्र-सारा:वज्र-सारै:
वज्र:वज्रकण्टक- शाल्मलीम्वज्रनाभ:वज्रमित्र:
वज्रम्वज्रम् इववज्रि वक्त्रात्वज्रिणम्
वज्रिणावज्रीवज्रेणवञ्चक:
वञ्चयतावञ्चयन्वञ्चयित्वावञ्चित
वञ्चित:वञ्चितावञ्चिता:वञ्छति
वञ्जुलकै:वट-आदय:वट-पत्रवट-पत्रे
वट-प्राया:वट-वत्वट-वत्सा:वट:
वटम्वटुवटु-रूपिणावटु:
वटुम्वटै:वटोवटो:
वटोदकावडवावडवा-आत्म-जौवडवाम्
वणिक्वणिक्-पथा:वणिक्-पथै:वणिक्पथ:
वणिज:वत्वत्सवत्स-आदि
वत्स-उपस्कर-सम्पदाम्वत्स-कुलम्वत्स-प:वत्स-पदम्
वत्स-पान्वत्स-पालवत्स-पाल-मिषेणवत्स-पालकान्
वत्स-पालकौवत्स-पाला:वत्स-पालौवत्स-पुर:सर
वत्स-पेषुवत्स-यूथ-गतम्वत्स-रूपिणम्वत्स-रूपेण
वत्स-वत्य:वत्स:वत्सक-अल्पक-वपु:वत्सक:
वत्सकम्वत्सकान्वत्सतर-आत्मज-आत्मनावत्सतरा:
वत्सतरान्वत्सतर्य:वत्सपान्वत्सपाला:
वत्सपै:वत्सप्रीति:वत्सप्रीते:वत्सम्
वत्सर-अन्त:वत्सर-पञ्चकायवत्सर:वत्सरम्
वत्सरस्यवत्सरान्वत्सरौवत्सल
वत्सल:वत्सलम्वत्सलावत्सला:
वत्सलै:वत्सलौवत्सवृद्ध:वत्सा:
वत्सान्वत्साम्वत्सायतीम्वत्से
वत्सेनवत्सेषुवत्सै:वत्स्यति
वत्स्यामिवत्स्येवदवदत
वदत:वदतावदताम्वदति
वदनवदन-अरविन्द-श्रियावदन-पङ्कजम्वदन:
वदनम्वदनावदना:वदनानि
वदनाम्वदनेवदनेनवदनै:
वदन्त:वदन्तिवदन्ति स्मवदन्तीनाम्
वदन्तुवदसिवदस्ववदान्य
वदान्य:वदान्यम्वदान्यस्यवदान्यात्
वदान्यानाम्वदामिवदामि किम्वदिष्यन्ति
वदेत्वद्भ्य:वधवध-अर्हण:
वध-उद्यमम्वध-उपाय:वध-उपाया:वध:
वध: अयम्वध: चवधम्वधात्
वधान्वधायवधिर:वधिष्यामि
वधिष्येवधू:वधूनाम्वधूम्
वधेवधेनवध्य:वध्यताम्
वध्यमाना:वध्यस्यवध्या:वध्यान्
वध्व:वध्वा:वनवन- मालिनम्
वन-आदिभि:वन-आशायवन-आश्रमीवन-उद्देशा:
वन-ओक:वन-ओकस:वन-ओकसावन-ओकसाम्
वन-कुञ्जरवन-गज:वन-गत:वन-गोचर:
वन-गोचरा:वन-गोचरान्वन-गोष्ठयो:वन-दाहे
वन-धातुवन-मालयावन-मालावन-माला-आख्याम्
वन-मालिकयावन-मालिन:वन-मालिनम्वन-मालिनीम्
वन-मालिनौवन-मालीवन-माल्यवन-राजय:
वन-राजिवन-राजिनिवन-राजी:वन-रुह
वन-लता:वन-वासवन-शोभवन-स्रज:
वन:-पतयवन:-पतिवन:-पतीन्वनमालया
वनमालाम्वनम्वनम् गत:वनम् यात:
वनस्- पतौवनस्पतिवनस्पति:वनस्पतिम्
वनस्पतीनाम्वनस्पतीन्वनस्पते:वनस्पतौ
वनात्वनात् वनम्वनानिवनिता
वनिता-आदिवनिता-प्रिया:वनिता:वनिताभि:
वनिताम्वनिताया:वनीयस:वने
वने-चरा:वनेयु:वनेषुवनौका:
वन्त:वन्दतेवन्दनंवन्दनम्
वन्दनम् तेवन्दन्तिवन्दयाम् चक्रु:वन्दित:
वन्दितम्वन्दितान्वन्दितौवन्दिन:
वन्दिनो: इववन्दिन्वन्दिभि:वन्दिभ्य:
वन्दिषुवन्दीवन्देवन्देत
वन्द्यमानवन्द्यम्वन्द्याभ्याम्वन्ध्याम्
वन्यवन्य-प्रसूनवन्य-भुक्वन्य-स्रजे
वन्यै:वपनम्वपात्वपु:
वपु: हरिवपु:-धरम्वपुर्भि:वपुष:
वपुषावपुषिवपुषेवप्राणि
वमन्वमन्त:वमन्त्य:वय:
वय: अवस्थावय:-मध्यम्वय:-शील-गुण-आदिभिवयम्
वयम् इववयम् चवयम् तुवयस:
वयसम्वयसावयसा सहवयसि
वयसि आद्येवयसेवयसौवयस्य
वयस्य-वत्स-पान्वयस्या:वयस्यान्वयस्यै:
वयांसिवयांसि इववयुन:वयुनम्
वयुनयावयुना उदयेनवयुनाम्वयुनेन
वरवर दर्शनात्वर प्रदानिवर- अर्था:
वर- आननाम्वर-अङ्गदम्वर-अङ्घ्रौवर-अप्सरा:
वर-अर्ह:वर-आननाम्वर-आयुधवर-आरोहा
वर-आरोहाम्वर-आसनवर-आसनम्वर-आसनात्
वर-ईशम्वर-ईश्वर:वर-ऊरुवर-ऊर्जितम्
वर-दवर-द-ईश्वरात्वर-द-ऋषभवर-द-ऋषभम्
वर-द-राट्वर-द:वर-दम्वर-दया
वर-दा:वर-दौवर-रेणुक-जातिभि:वर-वध्वो:
वर-वारणवर-शापयो:वर-स्त्रियम्वर:
वरत्रेणवरद-ईशात्वरद-उत्तमवरद-ऋषभ
वरद-ऋषभ:वरद-ऋषभात्वरद:वरदा अस्मि
वरदाशुषम्वरदौवरम्वरय
वरयाम् बभूव हवरयेवरयो:वरषद्भि:
वरषै:वरस्यवरावरा:
वराटीम्वरान्वराम्वराम्बरम्
वरायवराया:वरारोहाम्वरारोहे
वराहवराह तोक:वराह:वराहा:
वराहा: चवराहान्वरिम्ण:वरिष्ठ:
वरिष्ठम्वरीमभि:वरीयस:वरीयसा
वरीयसिवरीयसी:वरीयांसम्वरीयांसि
वरीयान्वरुणवरुण- अन्तिकम्वरुण- आदय:
वरुण-आदय:वरुण-आदीन्वरुण-इन्द्र-रुद्र-मरुत:वरुण-ग्रस्तम्
वरुण-पाशै:वरुण-सम्भव:वरुण:वरुणम्
वरुणस्यवरुणेनवरूथवरूथ पै:
वरूथक:वरूथम्वरूथश:वरूथिनी-पति:
वरूथिनीम्वरूथीवरेवरेण
वरेण च्छन्दयाम् आसवरेण्यवरेण्यम्वरै:
वरोरुवर्गवर्ग:वर्गश:
वर्गान्वर्चसवर्चस:वर्चसम्
वर्चसावर्चसाम्वर्चसेवर्चसौ
वर्जनम्वर्जयन्वर्जयन्तिवर्जयित्वा
वर्जयेत्वर्जित:वर्जितम्वर्जिता:
वर्जितै:वर्ज्य:वर्णवर्ण- आश्रम-वताम्
वर्ण-अभिव्यञ्जकम्वर्ण-आश्रमवर्ण-आश्रम-आचारवर्ण-आश्रम-आचार युतम्
वर्ण-आश्रम-वत:वर्ण-आश्रम-वतीभि:वर्ण-आश्रमाणाम्वर्ण-आश्रमिभि:
वर्ण-सङ्करवर्ण-सङ्कर:वर्ण-समाम्नायेवर्ण:
वर्णनवर्णनीयस्यवर्णम्वर्णय
वर्णयत:वर्णयन्तिवर्णयन्त्य:वर्णयामि
वर्णयाम् आसवर्णयितुम्वर्णयिष्याम:वर्णयिष्यामि
वर्णयेवर्णयेत्वर्णा:वर्णा: त्रय
वर्णानाम्वर्णान्वर्णाश्रमवर्णाश्रम-वताम्
वर्णितवर्णित:वर्णितम्वर्णिता
वर्णिता:वर्णितानिवर्णितेनवर्णेन
वर्णेषुवर्णै:वर्ण्यताम्वर्ण्यते
वर्ण्यमानानिवर्त-मान:वर्तताम्वर्तते
वर्तनम्वर्तनै:वर्तन्तेवर्तमान
वर्तमान:वर्तमानम्वर्तमानस्यवर्तमाना:
वर्तमानानाम्वर्तमानानिवर्तमानान्वर्तमानायाम्
वर्तमानेवर्तयन्वर्तयाम् आसवर्तयाम् चक्रु:
वर्तयिष्यतिवर्तसेवर्तस्ववर्ति
वर्तितवर्तितम्वर्तितव्यम्वर्तितव्ये
वर्तिन:वर्तिनाम्वर्तिष्यतेवर्तिष्यन्ते
वर्तिष्यसेवर्तीवर्तेवर्तेत
वर्तेयवर्तेयम्वर्तेरन्वर्त्म
वर्त्मन:वर्त्मनावर्त्मनाम्वर्त्मनि
वर्त्मनेवर्त्मभि:वर्त्मसुवर्त्मा
वर्त्मानिवर्धतावर्धतेवर्धन
वर्धन-उन्नाद:वर्धन:वर्धनम्वर्धन्ते
वर्धमान:वर्धमानावर्धमाना:वर्धमानेन
वर्धयन्वर्धितवर्धिनीम्वर्धेत
वर्मवर्म-भूषणै:वर्मण:वर्मणि
वर्मभि:वर्मावर्माणिवर्य
वर्य:वर्यम्वर्या:वर्येण
वर्षवर्ष-अद्रय:वर्ष-अयुत-सहस्रवर्ष-आद्या:
वर्ष-गिरय:वर्ष-गिरि-द्रोणीषुवर्ष-धरवर्ष-धाराभि:
वर्ष-पति:वर्ष-पतीवर्ष-पान्वर्ष-पुरुषा:
वर्ष-पुरुषै:वर्ष-पूगवर्ष-पूगान्वर्ष-पूगै:
वर्ष-मर्यादावर्ष-विभाग:वर्ष-शतम्वर्ष-शतानि
वर्ष-शतेवर्ष-शतै:वर्ष-शतै: अपिवर्ष-सहस्रम्
वर्ष-सहस्राणिवर्ष-साहस्रम्वर्षण:वर्षति
वर्षतेवर्षद्भि:वर्षन्तिवर्षम्
वर्षयन्वर्षयो:वर्षाणाम्वर्षाणि
वर्षात्वर्षाभ्याम्वर्षासुवर्षिण:
वर्षिणावर्षिणाम्वर्षिणीम्वर्षिभि:
वर्षिष्ठम्वर्षीयसीवर्षीयान्वर्षे
वर्षे वर्षेवर्षेणवर्षेषुवर्षै:
वर्ष्मवर्ष्मण:वर्ष्मणावर्ष्मणे
वर्ष्मसुवर्ष्माण:वर्स-धारा:वलभी
वलभीभि:वलभीषुवलयवलय-अन्वितम्
वलय-आदिकम्वलय-वल्गुभि:वलयत:वलयम्
वलया:वलयानाम्वलयिनम्वलयै:
वलिवलि-वल्गुवलीवली पलित-विग्रह:
वल्कलवल्कल-अम्बर:वल्कल-अम्बरम्वल्कल-आदौ
वल्कल:वल्कलम्वल्कलानिवल्गत:
वल्गन्तौवल्गितवल्गितेनवल्गु
वल्गु-गति लीला-अवलोकनै:वल्गु-जल्पै:वल्गु-भारतीम्वल्गु-भाषितै:
वल्गु-वाक्यम्वल्गु-वाचकम्वल्गु-स्मित-अपाङ्ग-विसर्ग-वीक्षितै:वल्गु-हास
वल्गुनावल्गुहासवल्मीकवल्मीक-अन्तर्हितम्
वल्मीक-रन्ध्रेवल्मीकात्वल्लभ:वल्लभतया
वल्लभम्वल्लभात्वल्लभाम्वल्लभीभि:
वल्लभेनवल्लीम्वल्शम्ववन्द
ववन्दातेववन्दिरेववन्देववर्ष
ववु:ववृधातेववृधु:ववृधे
ववृषु:ववृषु: स्मववृषेववौ
वव्राथेवव्रिरेवव्रेवश
वश- ग:वश-अनुग:वश-ग:वश-गतम्
वश-वर्तिन:वश-वर्तिन्यावशमानीयवशम्
वशम् आनीयवशात्वशितावशिताम्
वशितु:वशीवशी-कृतवशे
वश्यवश्य:वश्यानाम्वषट्
वषट्- कारम्वसत:वसतय:वसताम्
वसतिवसती:वसतो:वसन
वसनम्वसनात्वसन्वसन्त
वसन्त-आदिषुवसन्त:वसन्तम्वसन्ति
वसन्ति स्मवसन्तेवसव:वसव: अमरा
वसव: अष्टौवसावसान:वसानम्
वसामिवसित्वावसिष्ठवसिष्ठ शापात्
वसिष्ठ-असित-गौतम-आदिभि:वसिष्ठ-तनया:वसिष्ठ:वसिष्ठ: गालव
वसिष्ठ: च्यवनवसिष्ठ: नारद- आदयवसिष्ठ: वरुणवसिष्ठम्
वसिष्ठस्यवसिष्ठायवसीतवसु
वसु-उत्तम:वसु-काम:वसु-धेवसु-पाल
वसु:वसु: नभस्वान्वसुकाल-वत्वसुदान
वसुदेववसुदेव प्रचोदित:वसुदेव-अनुजवसुदेव-आत्मजौ
वसुदेव-आद्या:वसुदेव-उग्रसेन-आद्यै:वसुदेव-उग्रसेनयो:वसुदेव-उग्रसेनाभ्याम्
वसुदेव-गृहेवसुदेव-गेहेवसुदेव-जिघांसयावसुदेव-नन्दन
वसुदेव-नारद-संवादम्वसुदेव-पत्न्य:वसुदेव-पराक्-मुखा:वसुदेव-पुत्रयो:
वसुदेव-पुरोगमान्वसुदेव-वच:वसुदेव-सुतम्वसुदेव-सुताय
वसुदेव-सुतौवसुदेव:वसुदेव: चवसुदेवम्
वसुदेवम् चवसुदेवस्यवसुदेवायवसुदेवे
वसुदेवेनवसुधावसुधा इववसुधा तलम्
वसुधा-तलम्वसुन्धरवसुन्धरेवसुभि:
वसुभृद्यान:वसुमत्-आदय:वसुमान्वसुमान् द्रविड: क्रतु
वसुमित्र:वसुम्वसूनाम्वसूनि
वसून्वसून् इववसेवसेत्
वसोवसो:वस्तरणिम्वस्तव्यम्
वस्तुवस्तु-निष्ठयो:वस्तु-बुद्ध्यावस्तु-भेद:
वस्तु-साराणाम्वस्तु-स्वरूप:वस्तु:वस्तुत:
वस्तुतयावस्तुत्वात्वस्तुन:वस्तुनि
वस्तुभि:वस्तुम्वस्तुषुवस्तूनाम्
वस्तूनिवस्तेवस्त्रवस्त्र- आकल्प-अञ्जन-आदिभि:
वस्त्र-अन्तेनवस्त्र-आभरणवस्त्र-आभरण-धेनुभि:वस्त्रा:
वस्त्राणिवस्त्रेवस्त्रै:वस्वनन्त:
वहत:वहतिवहतीवहतु
वहन्वहन्त:वहन्तिवहम्
वहसिवहसेवहा:वहात्
वहाम:वहामिवहेवहेय
वह्नय:वह्निवह्नि-मध्येवह्नि-वत्
वह्नि-स्फुलिङ्ग-शिखयावह्नि:वह्नित:वह्निना
वह्निभि:वह्निम्वह्निवत्वह्ने:
वह्नौवावा अपिवा इति
वा उ हवा उतवा:वा:-मुचाम्
वाकेनवाक्वाक्- यत:वाक्-अमृत
वाक्-ईश:वाक्-तन्त्याम्वाक्-पतिम्वाक्-बाणै:
वाक्-मनसीवाक्-मयम्वाक्-मयेवाक्-मात्रेण अपि
वाक्-यत:वाक्-यतम्वाक्-वज्रा:वाक्-शरै:
वाक्-सायकै:वाक्यवाक्य-अब्धिवाक्य-भेद
वाक्यम्वाक्ययावाक्येनवाक्यै:
वाग्भि:वाग्मिषुवाग्यत:वाच:
वाच:-पतयवाच:-पतीनाम्वाचकवाचक:
वाचकतयावाचम्वाचयन्तिवाचयाम् आस
वाचयित्वावाचस्पतिम्वाचावाचाम्
वाचालम्वाचिवाच्यवाच्य:
वाच्यताम्वाच्यमान:वाच्यम्वाज-सन्य:
वाजपेयम्वाजपेयेनवाजिवाजि-रूप
वाजि-हर:वाजिनाम्वाजिभि:वाजिमेधेन
वाजिमेधै:वाजै:वाञ्छत:वाञ्छति
वाञ्छतेवाञ्छन्तिवाञ्छयावाञ्छसि
वाञ्छावाञ्छात:वाञ्छित:वाञ्छितम्
वाञ्छेत्वाटवाटम्वाटी:
वाट्वाणिज्यवाणिज्यम्वाणी
वाण्यावाण्याम्वातवात-अध्व
वात-आहतवात-उद्धूतवात-रंहसम्वात-रशनानाम्
वात-रशनान्वात-रसना:वात-वर्षम्वात-वसना:
वात-सख:वात:वात: त्वचावातम्
वातयो:वाता:वातापिम्वाति
वातेनवातै:वात्यावात्या औपम्यया
वात्या-रूप-धर:वात्सल्यम्वात्सल्यात्वात्सल्ये
वात्सल्येनवात्स्य-मुद्गल-शालीयवादवाद-वादान्
वाद:वादकौवादम्वादयत:
वादयद्भि:वादयन्त:वादान्वादिता:
वादित्रवादित्र-गीतवादित्रम्वादित्राणाम्
वादित्राणिवादिन:वादिनम्वादिनाम्
वादिनीवादिनौवादिन्य:वादै:
वाद्यवाद्य-धरा: चवाद्य-वादका:वाद्यकै:
वाद्यमानेषुवाद्यम्वाद्यानिवाद्ये
वाद्येनवाद्यै:वानप्रस्थ-आश्रमवानप्रस्थ:
वानप्रस्थस्यवानरवानर-इन्द्रवानर-जाते:
वानर:वानरान्वानस्पत्य:वान्
वान्त-आशीवान्तिवापिवापीषु
वाप्य:वाप्याम्वामवाम-ऊरु
वाम-करेणवाम-दृशाम्वाम-देववाम-देव:
वाम-पादवाम-पार्श्ववाम-लोचना:वाम-लोचने
वाम-हस्तेनवाम:वाम: आयुश् च सत्यकवामदेव-आदय:
वामदेव:वामन-तेजसावामन-रूप-धृक्वामन-रूपाय
वामन-रूपिण:वामन-रूपेणवामन:वामनकम्
वामनकै:वामनत्वात् चवामनम्वामनाय
वामनेनवामम्वामेवामेन
वामोरुवाम्वायक:वायका: इव
वायव:वायव्यस्यवायव्याम्वायस
वायसम्वायुवायु-अग्नि:वायु-अग्निभ्याम्
वायु-अर्क-संयोग-विपाकेनवायु-आत्मकम्वायु-भूत:वायु-भोजना:
वायु-वत्वायु-वशा:वायु-वेगेनवायु:
वायु: इववायुनावायुभि:वायुम्
वायूनाम्वायो:वायो: गुण-विशेषवायौ
वारवार-मुख्यावार-मुख्या:वार-मुख्याभि:
वार-योषित:वार:वारण-इन्द्र:वारण-इन्द्रम्
वारण-यूथ-प:वारण:वारणम्वारमुख्या:
वारयन्तिवारयाम् आसवारयाम् आसु:वारयिष्यन्
वाराणसीवाराणसीम्वाराणस्या:वारानसीम्
वाराहवाराह:वाराहम्वारि
वारि-चर-प्रसङ्गात्वारि-चर: अपिवारि-जानिवारि-धार:
वारिणावारितवारित:वारिधीन्
वारिभि:वारिसार:वारुणवारुण-पाश-यन्त्रित:
वारुणीवारुणीम्वारुणै:वारुणै: पाशै
वारुण्यावार्क्षीवार्तयावार्तया अंशेन
वार्तावार्ता-आदय:वार्ता-वृत्ति:वार्ता-हर्तु:
वार्ता:वार्तानाम्वार्ताम्वार्ताया:
वार्तायाम्वार्त्र-घ्न-लिङ्गै:वार्त्र-हत्येवार्धि:
वार्धिम्वार्भि:वार्यमाण:वार्यमाणा:
वार्षपर्वणीवार्षिकवार्षिक:वार्षिकान्
वार्षिक्यम्वार्ष्णेयवालवाल-व्यजने
वालखिल्यवालखिल्य-आख्यवालखिल्या:वालखिल्यान्
वालायनि:वालिखिल्यवालिखिल्या:वालिनि हते
वालुकम्वालुकै:वाल्मीकि:वाव
वाव किलवाव हवाश्रावाष्प-कल-आकुल-अक्षी
वासवास:वास: तुवासनम्
वासनयावासनावासना- मय:वासम्
वासरान्वासव-आदय:वासव:वासवी
वासव्याम्वासस:वाससम्वाससा
वाससिवाससीवाससेवाससो:
वाससौवासा:वासांसिवासित
वासितावासिताम्वासितै:वासिन:
वासिनम्वासिनाम्वासिभि:वासुकि
वासुकि:वासुकि: रथकृत्वासुकिम्वासुदेव
वासुदेव- आख्येवासुदेव-अंश:वासुदेव-अंशम्वासुदेव-अङ्घ्रि
वासुदेव-अनुचिन्तयावासुदेव-अनुमोदित:वासुदेव-आख्यम्वासुदेव-उक्त-कारिण:
वासुदेव-एक-निलय:वासुदेव-कथावासुदेव-कथा-प्रश्न:वासुदेव-कथायाम्
वासुदेव-कला अनन्त:वासुदेव-धियावासुदेव-परायण:वासुदेव-शरणा:
वासुदेव:वासुदेव: इतिवासुदेव: सङ्कर्षणवासुदेवम्
वासुदेवस्यवासुदेवात्वासुदेवायवासुदेवे
वासुदेवे भगवतिवासेवासोभि:वास्तवम्
वास्तवीवास्तु:वास्तुकम्वास्तून्
वास्तो:वास्तौवास्राभि:वाह
वाह:वाहकवाहकत्वम्वाहन-आसन:
वाहनत्वेवाहना:वाहनानिवाहम्
वाहान्वाहाम्वाहायवाहिनी-पति:
वाहिन्याम्वाह्नम्वाह्यवाह्यमाना:
वि-अभ्रम्वि-उदवि-कारम्विंशति
विंशति-गिरय:विंशति:विंशतिमेविंशत्या
विकचविकचय्यविकत्थनविकत्थनम्
विकत्थन्तेविकत्थमान:विकत्थमानस्यविकत्थमाने
विकत्थसेविकम्पनविकम्पितविकम्पितुम्
विकरोतिविकर्ण:विकर्मविकर्मण:
विकर्मणाविकर्मणिविकर्शनम्विकर्शिता असि
विकर्षणविकर्षण:विकर्षणम्विकर्षणै:
विकर्षत:विकर्षताविकर्षतिविकर्षतो:
विकर्षत्विकर्षन्विकर्षन्त:विकर्षन्तम्
विकर्षसिविकल्पविकल्प-रहित:विकल्प-वसना:
विकल्प:विकल्पक:विकल्पनाविकल्पम्
विकल्पयेत्विकल्पस्यविकल्पा:विकल्पात्
विकल्पानाम्विकल्पाभ्याम्विकल्पितविकल्पित:
विकल्पितम्विकल्पिता:विकल्पितै:विकल्पे
विकल्पेषुविकल्प्यविकसत्विकसत्-वक्त्रम्
विकसित-वदना:विकारविकार-आत्मकम्विकार-मय:
विकार-वित्विकार:विकारम्विकारयो:
विकारा:विकारान्विकारिविकारेण
विकारेषुविकारै:विकार्यम्विकिरन्त:
विकीर्णविकीर्ण-विद्योतविकीर्यविकीर्यमाण:
विकुक्षिविकुक्षि:विकुक्षेविकुण्ठ
विकुण्ठ-नाथविकुण्ठ-निलय:विकुण्ठ-भर्तु:विकुण्ठ:
विकुण्ठम्विकुण्ठाविकुरुतेविकुर्वत:
विकुर्वत्विकुर्वन्विकुर्वन्त: चविकुर्वाण:
विकुर्वाणा:विकुर्वाणात्विकृतविकृत-वेषिण:
विकृत:विकृतम्विकृतस्यविकृति:
विकृतिभि:विकृतिम्विकृते:विकृतै: सह
विकृष्यविकृष्यमाण:विकृष्यमाणम्विकृष्यमाणस्य
विक्रमविक्रम-लीलयाविक्रम:विक्रमत:
विक्रमन्विक्रमन्तम्विक्रमम्विक्रमस्य
विक्रमात्विक्रमान्विक्रमेविक्रमौ
विक्रम्यविक्रान्त:विक्रियतेविक्रियन्ते
विक्रिययाविक्रियाविक्रिया:विक्रियाम्
विक्रियेतविक्रीडत:विक्रीडतिविक्रीडतीम्
विक्रीडतो:विक्रीडयाविक्रीडितविक्रीडित:
विक्रीडितम्विक्रीत:विक्रीयविक्रुश्य
विक्रोशमानानाम्विक्लवविक्लव:विक्लवम्
विक्लवयाविक्लवा:विक्लवितम्विक्लवेन
विक्लिद्यमानविक्लिन्नविक्षताम्विक्षिपत्
विक्षिपन्विक्षिप्तविक्षिप्त-इन्द्रिय-धिय:विक्षिप्ता
विक्षिप्यविक्षिप्यमाणै:विक्षेपविक्षेप:
विखण्डितविखण्डिता:विखनसाविखेद:
विख्यातविख्यात:विख्यातम्विख्यापयितुम्
विगणयत:विगणयन्तिविगणय्यविगत
विगत प्रभ:विगत स्पृह:विगत-अन्य-वाच:विगत-जीव-लक्षण:
विगत-ज्वर:विगत-ज्वरा:विगत-नृप-देव-स्मय:विगत-प्रभान्
विगत-भी:विगत-रय:विगत-विक्लव:विगत-विस्मया
विगत-सुदर्शन-भय:विगत-स्पृह:विगत-स्पृहा:विगत-स्मय:
विगत-स्मयौविगत:विगतम्विगतै:
विगमेविगमौविगर्हयन्विगर्हयन्ति
विगर्हितम्विगर्हिताविगर्ह्यविगर्ह्य:
विगर्ह्यम्विगर्ह्यान्विगलत्विगलित
विगलित-स्तन-पट्टिक-अन्ताम्विगलित:विगाढविगाढ:
विगाह्यविगीयमानाविगुण:विगुणम्
विगुणेविगूढ-स्मितविगृहीतविगृह्णाति
विगृह्यविगृह्यतेविग्रहविग्रह:
विग्रहम्विग्रहस्यविग्रहात्विग्रहान्
विग्रहायविग्रहेविग्रहै:विग्लापयति
विघाटनम्विघातविघात:विघातकम्
विघातत:विघातम्विघातेविघुष्टया
विघूर्णितविघूर्णित:विघूर्णिताविघ्न
विघ्नान्विचकर्षविचकर्ष हविचकर्षतु:
विचक्रमतु:विचक्रमेविचक्षण:विचक्षणा:
विचक्षणेनविचक्षतेविचक्षन्तेविचक्षीत
विचक्ष्महेविचक्ष्यविचक्ष्वविचचर्थ
विचचारविचरत:विचरताम्विचरति
विचरतो:विचरत्विचरन्विचरन्तम्
विचरन्तिविचरन्तुविचरसिविचरस्व
विचरामिविचरिष्यतिविचरिष्यथविचरिष्यसि
विचरिष्यामिविचरेत्विचलत्विचष्टे
विचारविचारण-पर:विचारित:विचार्यमाणे
विचालयेत्विचालित:विचालिता:विचाल्यते
विचिकायविचिकित्साविचिकित्सायाम्विचिकित्सितम्
विचिकीर्षित:विचिक्यु:विचिक्रीडेविचिच्छिदे
विचित्रविचित्र-आद्या:विचित्र-माल्याभि:विचित्र-वीर्याय
विचित्र-वैशसम्विचित्र-व्यसनात्विचित्रम्विचित्रवीर्य:
विचित्राविचित्रा:विचित्राणिविचित्राभि:
विचित्राम्विचित्रासुविचित्रितविचित्रितै:
विचित्रै:विचिन्तयन्विचिन्तयाम:विचिन्तित:
विचिन्त्यविचिन्त्यताम्विचिन्त्यम्विचिन्वत:
विचिन्वताम्विचिन्वतीविचिन्वतेविचिन्वत्
विचिन्वन्विचिन्वन्त:विचिन्वन्तम्विचिन्वन्ती
विचुक्रुशु:विचुक्रोशविचुक्षुभु:विचूर्णितम्
विचेतन:विचेतनम्विचेतस:विचेरतु:
विचेरु:विचेलु:विचेष्टत:विचेष्टा:
विचेष्टितविचेष्टितम्विचेष्टितै:विच्छायम्
विच्छाया असिविच्छायाभि:विच्छायाम्विच्छेद:
विच्युत:विच्युताम्विजगाहविजगाहे
विजज्ञतु:विजनेविजयविजय-अनुवृत्त्या
विजय-अभिमुख:विजय-सखेविजय:विजय: चित्रकेतु
विजयम्विजयस्यविजयाविजया-नाम
विजयात्विजयायविजयेविजहतु:
विजहसु:विजहातिविजहारविजहास
विजहु:विजहौविजह्यात्विजह्याम्
विजह्रतु:विजह्रिरेविजह्रु:विजानत:
विजानताविजानन्तिविजानीत:विजानीम:
विजानीयात्विजानीयाम्विजानीहिविजिगीषताम्
विजिगीषतो:विजिगीषन्तिविजिगीषमाण:विजिगीषया
विजिग्येविजिघांसताविजिघांसु:विजिघ्रन्
विजिज्ञासयाविजिज्ञासामिविजिज्ञास्यमान:विजित
विजित-अन्य- इन्द्रिय:विजित-अश्व:विजित-आत्मविजित-आत्मा
विजित-आसन:विजित-इन्द्रिय:विजिता:विजिताश्व:
विजिताश्वम्विजित्यविजृम्भ:विजृम्भण
विजृम्भन्विजृम्भमाणयाविजृम्भस्यविजृम्भित
विजृम्भित:विजृम्भितम्विजृम्भितेनविजृम्भितेषु
विजेतुम्विजेष्यतिविजेष्यसेविजेष्याम:
विज्ञ-अभिमानिनाम्विज्ञप्त्यैविज्ञा:विज्ञात
विज्ञात-विज्ञानम्विज्ञात:विज्ञातम्विज्ञातुम्
विज्ञानविज्ञान- अवसितम्विज्ञान- मय:विज्ञान-आत्मा
विज्ञान-दृक्विज्ञान-मात्रायविज्ञान-वीर्य:विज्ञान-वीर्याय
विज्ञान-शक्तिताविज्ञान-शक्तिम्विज्ञान-संयुतम्विज्ञान:
विज्ञानम्विज्ञानस्यविज्ञाना:विज्ञानात्
विज्ञानेविज्ञानेनविज्ञापनीय:विज्ञापयाम
विज्ञापयाम् आसविज्ञापयाम् आसु:विज्ञापयाम् चक्रु:विज्ञापयाम् बभूवु:
विज्ञापित:विज्ञापितम्विज्ञाप्यविज्ञाप्यम्
विज्ञायविज्ञायतेविज्ञेय:विज्ञेयम्
विज्णायविज्येविज्वर:विज्वरा:
विज्वरै:विट-पश:विटङ्कविटङ्का
विटङ्किता:विटङ्किताया:विटपविटप-विततय:
विटपम्विटपा:विटपिविटपिनाम्
विटपिभि:विटपौविटानाम्विट्
विट्-पतय:विट्-पति:विट्-पते:विट्-भुक्
विट्-भुज:विट्-भुजाम्विट्-मूत्रयो:विट्-वराह
विडम्ब:विडम्बनम्विडम्बनानिविडम्बनेन
विडम्बमानस्यविडम्बयन्विडम्बयसिविडम्बित
विडम्ब्यम्विडालवितङ्कवितत-अध्व-जिह्व:
वितत-रोचिषम्वितत:विततम्विततया
विततस्यविततावितता:वितताम्
विततिम्विततेविततै:वितत्य
वितत्यैवितत्रसु:वितथवितथम्
वितथस्यवितथा:वितथासुवितथे
वितनितावितनुतेवितनोतिवितनोतु
वितनोषिवितन्महिवितन्यतेवितन्वत:
वितन्वतावितन्वतेवितन्वन्वितन्वान:
वितरवितरतिवितरन्तिवितरामि
वितरिष्येवितर्कवितर्क-गोचरम्वितर्क:
वितर्कयन्वितर्कयन्त:वितर्क्य-लिङ्ग:वितर्क्यमाण:
वितर्जयन्वितलम्वितलेवितस्ता
वितस्तिम्वितानवितान-अग्नीन्वितान-मूर्ति:
वितान-योग:वितान-विद्यावितानम्वितानानि
वितानायवितानायाम्वितानेवितानेन
वितानै:वितायवितायमानवितायमानम्
वितायमानेनवितायितावितिमिरवितिमिर-आभासा:
वितिमिरम्वितिमिरा:वितिलकम्वितुदन्
वितुदन्तिवितृप्तवितृप्यन्तिवितृप्याम:
वितृष:वितृष्णयावितृष्णावितेने
वितोया:वित्वित्- वान्वित्-तम:
वित्तवित्त-ईश:वित्त-ग्रहम्वित्त-प
वित्त-बाधवित्त-लोभेनवित्त-वत:वित्त-वताम्
वित्त-वान्वित्त-व्यतिषङ्गवित्त-शाठ्यवित्त-शाठ्यात्
वित्त-शाठ्येनवित्त-हीना:वित्त:वित्तम्
वित्तस्यवित्तात्वित्तेनवित्तेषु
वित्तै:वित्रस्तवित्रस्त-हृदय:वित्रस्ता:
वित्रासविद:विदग्ध:विददार
विदधत:विदधतिविदधतीम्विदधते
विदधत्विदधन्विदधातिविदधातु
विदधातेविदधान:विदधामिविदधार
विदधिरेविदधीतविदधु:विदधु: स्म
विदधु:-स्मविदधेविदध्यात्विदन्ति
विदम्विदर्भ-अधिपति:विदर्भ-कुल नन्दनम्विदर्भ-कोशल-कुरून्
विदर्भ-दुहिताविदर्भ-पुरविदर्भ:विदर्भस्य
विदर्भान्विदष्टविदामविदाम:
विदामिविदाम्विदाम् वर:विदारणम्
विदारयत्विदारित-आस्येविदाहिन:विदिक्षु
विदितविदित विज्ञान:विदित- आत्मनाम्विदित-अर्थाय
विदित-तत्त्वस्यविदित-तत्त्वायाम्विदित:विदित: असि
विदितम्विदितै:विदित्वाविदिश:
विदीर्न:विदीर्यतेविदु:विदुद्रुवु:
विदुद्रुहेविदुरविदुर-उद्धवविदुर:
विदुर: उवाचविदुरम्विदुरस्यविदुरेण
विदुरेण अनुजेनविदुष:विदुषाविदुषाम्
विदूयताविदूर-काष्ठायविदूर-पतय:विदूर-वत्
विदूर-विगत:विदूरथविदूरथ:विदूरथात्
विदूरम्विदूराणाम्विदूरात्विदूराय
विदूषित-आशयम्विदूषिताविदूष्यतेविदेश
विदेहविदेह-ज:विदेह-नगरेविदेह:
विदेहस्यविदेहानाम्विदेहान्विदेहेषु
विद्धविद्ध:विद्धम्विद्धि
विद्ध्वाविद्म:विद्महेविद्यते
विद्यन्तेविद्यमानविद्यमान-शिरोधरान्विद्यमानत्वात्
विद्यमाने अपिविद्ययाविद्यया अविद्ययाविद्यया त्रय्या
विद्याविद्या मय:विद्या विचक्षणम्विद्या- आदय:
विद्या-आत्मनेविद्या-उपजीविन:विद्या-काम: तुविद्या-गुरवे
विद्या-बुद्धि:विद्या-योगेनविद्या:विद्यात्
विद्याधरविद्याधर-अधिपत्यम्विद्याधर-अप्सरोभि: चविद्याधर-आदय:
विद्याधर-किन्नरा:विद्याधर-गणा:विद्याधर-पतिम्विद्याधर-महा-उरगा:
विद्याधर-स्त्रीभि:विद्याधर:विद्याधरा:विद्याधराणाम्
विद्याधरान्विद्याधरीविद्याधरीभि:विद्याधर्य: च
विद्याध्रविद्याध्रा:विद्याध्राणाम्विद्याध्रान्
विद्यानाम्विद्याम्विद्याम् अहम्विद्याया:
विद्यायाम्विद्युच्छत्रु: महाशङ्खविद्युत:विद्युता
विद्युताम्विद्युत्विद्युत्-प्रायेषुविद्युद्भि:
विद्युद्भ्य:विद्योत-विद्युत्विद्योत:विद्योतमान
विद्योतमान:विद्योतमानम्विद्योतमाना:विद्योतयन्
विद्योतितविद्रावयविद्रावितविद्रावित:
विद्रावितम्विद्रावितेविद्राव्यविद्रुतम्
विद्रुता:विद्रुतेषुविद्रुमविद्रुम-सोपाना:
विद्रुमै:विद्वत्विद्वद्भि:विद्वन्
विद्वांस:विद्वांसम्विद्वान्विद्वान् अपि
विद्विट्विद्विष:विद्विषतो:विद्विषम्
विद्विषाविद्विषाम्विद्वेष-नष्ट-मतय:विद्वेष:
विद्वेषम्विद्वेषम् एतिविध:विधत्ताम्
विधत्तेविधत्सेविधत्स्वविधम
विधमन्तम्विधमन्तिविधमिष्यन्तिविधमेत्
विधम्विधर्तुम्विधर्म:विधर्मात्
विधवाविधाविधा-अनेक-गुण:विधा:
विधात:विधाताविधातारम्विधातु:
विधातुम्विधात्राविधानविधान-अर्थम्
विधान-उक्ता:विधानेविधानेनविधान्
विधायविधारणम्विधार्यताम्विधास्यति
विधास्यतेविधास्याम:विधास्यामिविधास्ये
विधिविधि वत्विधि-करा:विधि-करी:
विधि-कृतम्विधि-कृत्विधि-कृत्य-योग:विधि-कोविदै:
विधि-दिष्ट:विधि-निषेधताविधि-नैपुणायविधि-वत्
विधि-हीनम्विधि:विधिकर:विधित्सति
विधित्समान:विधित्सयाविधित्सितम्विधित्सु:
विधित्सेत्विधित्सो:विधिनाविधिभि:
विधिम्विधिवत्विधिसार:विधीयताम्
विधीयतेविधीयन्तेविधीयेतविधीयेते
विधुतविधुतम्विधुतिभि:विधुनोति
विधुनोमिविधुन्वत:विधुन्वताविधुन्वन्
विधुर- आयुषाविधुर:विधूतविधूत-पाप:
विधूम:विधूम्रविधूयविधूय मायाम्
विधृत-अञ्जलि:विधृताविधृता:विधृताम्
विधृति:विधृते:विधेमविधेय-आत्मा
विधेयम्विधेहिविधै:विध्यति
विध्यन्तिविध्वंसनविध्वंसयन्विध्वंसित
विध्वस्तविध्वस्त:विध्वस्ताविध्वस्ता:
विनङ्क्ष्यतिविनङ्क्ष्यन्तिविनङ्क्ष्यसिविनता
विनता-सुतविनद्यविनमय्यविनम्र-कन्धर:
विनयविनयम्विनयिनम्विनशनम्
विनशनेविनशेत्विनश्यतिविनश्यत्
विनश्यत्सुविनश्यन्तिविनष्टविनष्ट- दृष्टि:
विनष्ट-दृष्टि:विनष्टम्विनष्टा:विनष्टान्
विनष्टासुविनष्टिम्विनष्टेविना
विना अनुवादम्विना अपिविनायक-अनीकपविनायकम्
विनायका:विनायकान्विनाश-कृत्विनाश:
विनाशनम्विनाशनायविनाशम्विनाशयत्
विनाशयन्विनाशायविनाशिनीम्विनाशे
विनि:श्वस्यविनि:सृतम्विनि:सृताविनिक्षिप्त
विनिक्षिप्यविनिग्रह:विनिग्रहात्विनिघ्नता
विनिघ्नतीम्विनिघ्नन्विनिघ्नन्तम्विनिघ्नन्त्य:
विनिद्र:विनिद्रा:विनिन्दतिविनिन्दन्
विनिन्द्यविनिपतन्तिविनिपाट्यविनिमग्न-सङ्घ:
विनिमय:विनियतम्विनियम्यविनिर्गच्छन्
विनिर्गत:विनिर्गता:विनिर्गतेविनिर्गतै:
विनिर्गत्यविनिर्गमा:विनिर्गमेविनिर्जय
विनिर्जितविनिर्जित:विनिर्जित: अस्मिविनिर्जित्य
विनिर्णयम्विनिर्दहन्विनिर्दहेत्विनिर्दिशेत्
विनिर्धुतविनिर्धूतविनिर्धूयविनिर्भर्त्स्य
विनिर्भिद्यविनिर्भिन्नम्विनिर्भिन्नाम्विनिर्भिन्नौ
विनिर्मायविनिर्मितविनिर्मित:विनिर्मितम्
विनिर्मिताविनिर्मिता:विनिर्मिताम्विनिर्मिते
विनिर्मुक्त:विनिर्मुक्ता:विनिर्मुक्तै:विनिर्ययु:
विनिर्ययौविनिवर्ततेविनिवर्तन्तेविनिवर्तित
विनिवृत्तविनिश्चय:विनिश्चित:विनिश्चितम्
विनिश्चितै:विनिश्चित्यविनिष्क्रम्यविनिष्क्रान्तम्
विनिष्क्रामतिविनिष्पातविनिष्पिष्टान्विनिष्पिष्यमाण
विनिहतेविनीत-वत्विनीतम्विनीताय
विनीतै:विनीव्य:विनुदन्विनेदु:
विनेशु:विनेष्यतिविनोदविनोद-मृगम्
विनोद:विनोदम्विनोदस्यविनोदा:
विनोदै:विन्चिन्वन्तिविन्दतिविन्दते
विन्दन्तिविन्दन्तेविन्दामिविन्देत
विन्देत्विन्द्य-अनुविन्द्यौविन्ध्यविन्ध्य-पादान्
विन्ध्य:विन्ध्यावलि:विन्यसेत्विन्यस्त
विन्यस्तयाविन्यस्यविन्यास:विन्यासेन
विप:-चितविपक्वविपक्वेनविपक्ष:
विपक्षम्विपक्षान्विपक्षीयविपण
विपण:विपणन्विपणम्विपत्
विपत्- गणात्विपत्-गणात्विपत्सुविपद:
विपदम्विपदाम्विपद्यतेविपद्येत
विपन्नविपन्न-धी:विपन्न:विपन्नम्
विपन्नस्यविपन्नान्विपरिवर्ततेविपरीत-वत्
विपरीतम्विपरीतानिविपरीतान्विपरीताम्
विपर्यक्विपर्यगात्विपर्ययविपर्यय- ईहा
विपर्यय-ग्रहम्विपर्यय-मति:विपर्यय:विपर्ययम्
विपर्यया:विपर्ययाणिविपर्ययेणविपर्ययौ
विपर्यस्तविपर्यस्तम्विपर्यास:विपर्यासम्
विपर्येतिविपश्चित:विपश्चितम्विपश्चिता
विपश्चिताम्विपश्चितेविपश्चित्विपश्यत:
विपश्यताम्विपश्यतिविपश्यन्विपश्यन्ति
विपाक-गतय:विपाक-जम्विपाक:विपाकम्
विपाकाभ्याम्विपाकायविपाकेनविपाकेषु
विपाटितविपाटित:विपाट्यविपाशाम्
विपिनम्विपिनेविपुलविपुल:
विपुलम्विपुलयन्विपुलाम्विपुली
विपृच्छतेविपृच्छेविपृष्ठ:विप्र
विप्र- आदय:विप्र- कन्याम्विप्र-अग्निविप्र-अछय:
विप्र-अर्जितविप्र-अवमन्त्राविप्र-इन्द्र:विप्र-इन्द्रै:
विप्र-ऋषभान्विप्र-ऋषि:विप्र-ऋषिभि:विप्र-ऋषिम्
विप्र-ऋषेविप्र-ऋषे:विप्र-ऋषौविप्र-ग्रह
विप्र-देव-प्रसादत:विप्र-देवेनविप्र-दैवम्विप्र-पत्नीभ्य:
विप्र-प्रलम्भनात्विप्र-प्रिय:विप्र-बल-उदर्क:विप्र-भार्याया:
विप्र-मुखेविप्र-रूपेणविप्र-वर्यविप्र-वाक्येन
विप्र-वृत्ति:विप्र-शप्त:विप्र-शापविप्र-शाप:
विप्र-शापम्विप्र-शापात्विप्र-शापेनविप्र-सुत
विप्र-स्त्रिय:विप्र:विप्रकीर्णविप्रकुर्वन्
विप्रकृत:विप्रकृतेविप्रकृत्विप्रकृष्टम्
विप्रचक्रेविप्रचित:विप्रचित्ति:विप्रचित्ते
विप्रतिकूलान्विप्रतिपन्नाविप्रत्वम्विप्रत्वे
विप्रमुक्त:विप्रम्विप्रयोगेविप्रर्षि जुष्टम्
विप्रर्षिम्विप्रलब्ध:विप्रलब्धा:विप्रलम्भते
विप्रलम्भिताविप्रलुप्तम्विप्रवसितेविप्रवासे
विप्रस्यविप्रा:विप्राणाम्विप्रात्
विप्रान्विप्राम्विप्रायविप्रियम्
विप्रुट्विप्रुट्-मताविप्रुट्-मत्विप्रुषा
विप्रेणविप्रेभ्य:विप्रेषुविप्रै:
विप्रौविप्लवविप्लव:विप्लवम्
विप्लावित-सर्व-धर्मा:विप्लावितम्विप्लुतम्विप्लुष्ट:
विप्लुष्टम्विफलविफल:विफलस्य
विफला:विफलानिविफलायविबन्धून्
विबभाजविबभौविबाधसेविबिभ्यता
विबुद्ध:विबुधविबुध- ऋषभम्विबुध- ऋषभान्
विबुध-अछयविबुध-अधमम्विबुध-अधिपत्यम्विबुध-अनीकम्
विबुध-अनुगा:विबुध-अनुगै:विबुध-अनुचरा:विबुध-आदय:
विबुध-आदिषुविबुध-आयुषाविबुध-इतरा:विबुध-ईश्वर
विबुध-ईश्वरा:विबुध-उत्तमविबुध-उपमविबुध-ऋषभ
विबुध-ऋषभा:विबुध-प्रत्यनीका:विबुध-मति:विबुध-यूथ-पतीन्
विबुध-वधूम्विबुध-श्रेष्ठविबुध-श्रेष्ठा:विबुधा:
विबुधानुगा:विबुधान्विबुधेषुविबुधै:
विबुध्यविबुभूषयाविबुभूषु:विबोद्धुम्
विबोधविब्रुवन्विभक्तविभक्त-प्रपथाम्
विभक्तम्विभक्तस्यविभक्ता:विभक्तेषु
विभजतिविभजतेविभजन्विभजस्व
विभजामिविभजिष्यतिविभजेविभज्य
विभज्यन्तेविभज्यमानै:विभय: बभूवविभयाय
विभवविभव-निर्वाणम्विभव-हेतवेविभव:
विभवम्विभवम् चविभवान्विभवाय
विभवेविभवै:विभाग-वित्विभाग:
विभागयो:विभागश:विभागान्विभागाभ्याम्
विभातम्विभातिविभान्तिविभावनाय
विभावयन्तिविभावयसिविभावयाम:विभावयेत्
विभावरीम्विभावसु-वत्विभावसु:विभावसुम्
विभावसो:विभावसौविभाव्यविभाव्य:
विभाव्यतेविभाव्यन्तेविभाव्यम्विभासि
विभासित:विभिद्यतेविभिद्यमानविभिन्दन्
विभिन्नविभिन्नयाविभीषणविभीषण-दृशा
विभीषण:विभीषणायविभु:विभुभि:
विभुम्विभूविभूतय:विभूतये
विभूतिविभूति-मत्विभूति:विभूतिभि:
विभूतिम्विभूती:विभूतीनाम्विभूते:
विभूत्याविभूमन्विभूम्न:विभूम्नि
विभूयात्विभूषणविभूषणम्विभूषणेन
विभूषणै:विभूषितम्विभूषिता:विभूषिताम्
विभेजिरेविभेत्स्यसिविभेदेनविभो
विभो:विभौविभ्रंश:विभ्रंशम्
विभ्रंशितविभ्रंशित-ज्ञाना:विभ्रंशित:विभ्रम
विभ्रम:विभ्रमत्विभ्रमम्विभ्रमा:
विभ्रमै:विभ्रष्टविभ्रष्ट:विभ्राजत्
विभ्राजन्तीम्विभ्राजन्तेविभ्राजमानम्विभ्राजमानायाम्
विभ्राजयत्विभ्राजितविभ्राजितम्विभ्रान्त
विभ्रान्ता:विभ्व्य:विमताविमतेन
विमत्सर:विमथितुम्विमद:विमदम्
विमन:सुविमनस:विमनस्क:विमनस्कम्
विमना:विमन्यव:विमन्यु:विममृशु:
विममेविमर्दनम्विमर्दिताया:विमर्शनम्
विमर्शितौविमलविमल: चविमलम्
विमलाविमलाम्विमातुम्विमान
विमान-अछयम्विमान-अछयेषुविमान-अनीकविमान-आवलिभि:
विमान-गतय:विमान-याना:विमान-श्रेणि-भूषणम्विमान-सङ्कुला
विमान:विमानम्विमानात्विमानिताम्
विमानेविमानेनविमानै:विमिता:
विमिश्रविमिश्रा:विमुक्तविमुक्त- केशा:
विमुक्त- सङ्गा:विमुक्त-मानिन:विमुक्त-सङ्ग:विमुक्त-सङ्गम्
विमुक्त-समस्त-सङ्गस्यविमुक्त:विमुक्तम्विमुक्तये
विमुक्तस्यविमुक्ता:विमुक्तानाम्विमुक्ति-कामा:
विमुक्ति-द:विमुक्ति-दम्विमुक्ति-दात्विमुक्ते:
विमुक्तै:विमुखविमुख-चेतस:विमुख:
विमुखस्यविमुखा:विमुखात्विमुखान्
विमुखीविमुग्ध:विमुच्यविमुच्यते
विमुच्येतविमुच्येत्विमुञ्चविमुञ्चत:
विमुञ्चतिविमुञ्चन्विमुञ्चन्त:विमुञ्चन्ती
विमुञ्चेत्विमुमुक्षेविमुमोच हविमुष्ट
विमुष्ट-मतय:विमुह्यतिविमुह्यन्विमुह्यन्त:
विमुह्यन्तिविमूढविमूढ-भाव:विमूढ:
विमूढत्वम्विमूढम्विमूढाविमूढा:
विमूढानाम्विमूढान्विमूर्च्छित:विमूर्च्छितम्
विमृग्यविमृग्य- अङ्घ्रि:विमृग्यमाणयाविमृग्यम्
विमृग्या:विमृग्यात्विमृग्याम्विमृज्य
विमृज्यमाना:विमृशविमृशद्भि:विमृशन्
विमृशन्त:विमृशामहेविमृशामिविमृशित
विमृशेनविमृशेषुविमृश्यविमृश्यते
विमोक्तुम्विमोक्षणम्विमोक्षणात्विमोक्षणाय
विमोक्षम्विमोक्षायविमोक्ष्यविमोक्ष्यसे
विमोघा:विमोचनम्विमोचयविमोचित:
विमोचिताविमोचितुम्विमोहविमोह:
विमोहन:विमोहनम्विमोहम्विमोहयति
विमोहयन्विमोहयन्तीम्विमोहितविमोहित-मति:
विमोहित:विमोहिता:विमोहितेविमोहितौ
विमोहिनीविमोहिनीम्वियत:वियति
वियति:वियत्वियत्-वित्तस्यवियत्-व्यापि
वियन्तिवियुक्त:वियुक्ता:वियुङ्क्ते
वियुङ्क्ष्ववियुज्यवियुज्यन्तेवियुज्यमाना
वियुज्यमाना:वियुज्येतवियुनक्तिवियुनङ्क्षि
वियोगवियोग-भय-कातरा:वियोग-योगयो:वियोग-संयोग-आदि
वियोग:वियोगम्वियोगेनविरक्त:
विरक्त: चविरक्तम्विरक्तस्यविरक्ता:
विरक्तिविरक्ति-मत्विरक्ति:विरक्तिम्
विरक्त्याविरचय्यविरचितविरचित-अङ्ग-क्रियेषु
विरचित-कृति:विरचित:विरचितम्विरचिता:
विरचिताम्विरजविरज वासस:विरज-अम्बर
विरज:विरजम्विरजसौविरजस्क-आद्या:
विरजस्कम्विरजस्यविरजा:विरजांसि
विरजान्विरजेनविरज्यतेविरज्येत
विरणयन्विरत:विरथ:विरथम्
विरथान्विरथीविरथी-कृत्यविरम
विरम:विरमताम्विरमतुविरमते
विरमत्-समाधे:विरमन्तिविरमायविरमित
विरमेतविरमेत्विररामविरराम ह
विरसम्विरहविरह-आतुरम्विरह-कर्शित:
विरह-जम्विरहम्विरहय्यविरहातुरान्
विरहात्विरहित:विरहितम्विरहिता
विरहेणविरागविराग:विरागा:
विरागायविराज:विराजतेविराजमान:
विराजमानम्विराजम्विराजयतिविराजसे
विराजित:विराजितम्विराजिताविराजिता:
विराजितेविराजितेनविराट-तनयाविराट:
विराट्विरामायविरिञ्चविरिञ्च-आदिभि:
विरिञ्च-गीता:विरिञ्च-वीर्य:विरिञ्च-स्तुत-कर्म-वीर्य:विरिञ्च:
विरिञ्चताम्विरिञ्चम्विरिञ्चस्यविरिञ्चाम्
विरिञ्चिविरिञ्चि-भव-संयुता:विरिञ्चि:विरिञ्चेन
विरिञ्च्यात्विरुग्नविरुजाविरुतया
विरुद्धविरुद्ध धर्मणो:विरुद्ध-गतय:विरुद्धम्
विरुद्धाविरुध्यविरुध्यतेविरुध्येत
विरूढविरूढम्विरूढाम्विरूप
विरूप-करणम्विरूप-करणीविरूप:विरूपा
विरूपाक्ष:विरूपात्विरूपाम्विरेजतु:
विरेजु:विरेजेविरोचन-आत्मज:विरोचन-सुत:
विरोचन:विरोचनायाम्विरोचमानविरोचमान:
विरोचमानम्विरोचमानेविरोचयन्तम्विरोचयन्तीम्
विरोध:विरोधिविरोह:विरोहेण
विर्मूर्च्छिता:विलक्षण-आत्मनेविलक्षण:विलक्षणस्य
विलक्षणानिविलक्षणाम्विलक्षणै:विलक्षणौ
विलक्षितविलक्षित:विलक्षितानिविलक्षितै:
विलक्ष्यविलग्ना:विलङ्घद्भि:विलङ्घन्त:
विलङ्घ्यविलज्ज:विलज्जतीविलज्जतीनाम्
विलज्जतेविलज्जमानयाविलज्जमानाविलज्जित:
विलपतीनाम्विलपतो:विलपन्विलपन्तम्
विलपन्तीविलपन्त्याविलपन्त्या:विलपसि
विलप्यविलम्-बमान:विलम्बविलम्बित:
विलम्बितानिविलम्बिनाविलम्बिभि:विलम्बीनि
विलयविलय-अम्बु-मध्येविलय-उदय-आत्मनेविललाप
विलसत्विलसद्भ्याम्विलसितविलसितेषु
विलाप:विलापनम्विलासविलास:
विलासम्विलासाया:विलासै:विलिखन्
विलिखितम्विलिम्पन्विलिम्पन्त:विलिम्पन्त्य:
विलिहन्विलीन:विलीयतेविलीयन्ते
विलीयेतविलुम्पकात्विलुम्पन्विलुम्पन्ति
विलुलितविलुलिता:विलुलितान्विलेप
विलेपतु:विलेपनविलेपनै:विलेपिरे
विलेपु:विलेलिहान:विलोकविलोकन
विलोकनेनविलोकयन्विलोकयन्तिविलोकयन्ती
विलोकितुम्विलोक्यविलोक्य विनिष्क्रान्तम्विलोचन-अम्बुज:
विलोचन:विलोचना:विलोम-जाता:विलोमा
विलोलविवक्षत:विवक्षन्तम्विवक्षमाण:
विवक्षयाविवक्षितम्विवक्षु:विवक्षुम्
विवक्षो:विवत्साविवत्साम्विवदताम्
विवदन्विवदमानयो:विवदमानौविवर
विवर-अन्तरम्विवर-ईश्वरविवरम्विवरस्य
विवरा:विवराणाम्विवरान्विवरे
विवरेणविवरेभ्य:विवरेषुविवरै:
विवर्जनम्विवर्जनात्विवर्जितविवर्जित:
विवर्जितम्विवर्जिता:विवर्जितायविवर्धन
विवर्धन:विवर्धनम्विवर्धना:विवर्धनान्
विवर्धमानम्विवर्धमानाविवर्धयिषव:विवर्धस्व
विवशविवश:विवशम्विवशा:
विवशानाम्विवसितुम्विवस्त्रविवस्त्र:
विवस्त्राविवस्त्रा:विवस्त्रौविवस्वत:
विवस्वतेविवस्वान्विवस्वान् उग्रसेन:विवहन्
विवादविवाद:विवादेविवास:
विवासस:विवाससम्विवाससेविवासा
विवासित:विवासिताविवाहविवाह-अर्थम्
विवाह:विविंशति:विविंशते:विविक्त
विविक्त-चीरविविक्त-चेता:विविक्त-दृग्भि:विविक्त-पदम्
विविक्त-मार्गै:विविक्त-रुच्याविविक्त-वृत्ति:विविक्त-शरण:
विविक्त-सेवयाविविक्त-सेवीविविक्त-स्थ:विविक्त:
विविक्तम्विविक्तेविविक्तेनविविक्षता
विविक्षद्भि:विविक्षु:विविग्न-चेता:विविच्य
विविच्यतेविवित्सताम्विवित्सयाविवित्सव:
विवित्सामिविवित्सायाम्विवित्सित:विवित्सु:
विविदिषन्विविधविविध-अङ्गेनविविध-आयुधै:
विविध-उद्देशविविध-उपायै:विविध-कर्मभि:विविध-कुसुम-किसलय-तुलसिका-अम्बुभि:
विविध-लोकविविध-लोक-यात्राविविध:विविधम्
विविधाविविधा:विविधानिविविधान्
विविधै:विविशतु:विविशु:विविशे
विवृक्णविवृक्ण-मोह:विवृणुविवृण्वत:
विवृण्वन्विवृतविवृत-अवसरस्यविवृत-द्विज:
विवृत:विवृतम्विवृतै:विवृत्त
विवृत्त-नेत्र:विवृत्तयेविवृत्यविवृद्ध
विवृद्ध-मन्यु:विवृद्धम्विवृद्धयेविवृद्धे
विवृधेविवृश्चसिविवृश्च्यविवेक
विवेक-विधुतिविवेक-हेतुभि:विवेक:विवेकेन
विवेशविव्यथेविव्यधु:विव्यधे
विव्याधविशविश:विशङ्क:
विशङ्कमान:विशङ्कयाविशङ्कित:विशङ्किताम्
विशङ्केविशङ्क्यविशतविशत:
विशताविशताम्विशतिविशते
विशदविशद- अनुवृत्त्याविशद-आशया:विशद:
विशदम्विशदाविशदानिविशदै:
विशन्विशन्त:विशन्तम्विशन्ति
विशन्तीविशन्तुविशसनम्विशसन्ति
विशसन्तुविशस्वविशाख-आदय:विशाखयूप:
विशातनीम्विशाप:विशाम्विशाम्-पति:
विशाम्-पतेविशाम्पति:विशाम्पतेविशारद:
विशारदस्यविशारदा:विशारदेनविशाल
विशाल वृषभ ओजस्विन्विशाल-गुल्मम्विशाल:विशालम्
विशालम् ब्रह्म-तीर्थम् चविशालाविशालाम्विशालायाम्
विशिखविशिखम्विशिखान्विशिखेन
विशिखै:विशिष्टा:विशिष्यतेविशीर्ण
विशीर्ण-दंश:विशीर्णाविशीर्णानाम्विशीर्णाम्
विशीर्यतेविशीर्यमाणविशीर्यमाणम्विशीर्यमाणानाम्
विशीर्यमाणाम्विशीर्यमाणेविशुद्धविशुद्ध-आत्मा
विशुद्ध-चेतस:विशुद्ध-भावेनविशुद्ध-सत्त्व-धिष्ण्यायविशुद्ध-सत्त्वम्
विशुद्ध-सत्त्वस्यविशुद्ध-सत्त्वायविशुद्धम्विशुद्धया
विशुद्धयेविशुद्धा:विशुद्धाम्विशुद्धि
विशुद्धि-अर्थम्विशुद्धिम्विशुद्धेविशुद्धेन
विशुद्ध्यतिविशुध्यसिविशुष्यत्विशृण्वत:
विशेत्विशेषविशेष-आख्यम्विशेष-बुद्धे:
विशेष-वत्विशेष-विकल्प:विशेष-सङ्घान्विशेष:
विशेषणम्विशेषत:विशेषम्विशेषा:
विशेषाणाम्विशेषाभ्याम्विशेषायविशेषिण:
विशेषै:विशोक:विशोकम्विशोका:
विशोकान्विशोकायविशोध्यविशोषणम्
विश्यविश्र-मयन्विश्रब्ध:विश्रब्धम्
विश्रब्धा:विश्रब्धौविश्रभ्यविश्रमण
विश्रमयतिविश्रम्भ:विश्रम्भम्विश्रम्भात्
विश्रम्भित:विश्रम्भेणविश्रम्भेतविश्रम्यताम्
विश्रव:-सुतौविश्रवस:विश्रवा:विश्रान्तम्
विश्रामविश्राम्यतिविश्राव्यविश्रुत-विक्रम:
विश्रुत:विश्रुतम्विश्रुताविश्रुता:
विश्रुताम्विश्रुति:विश्रुतौविश्रुत्य
विश्लथत्-नीव्याविश्लथितविश्लिष्टविश्लेष
विश्लेषात्विश्वविश्व भावन:विश्व सृज:
विश्व सृजम्विश्व- आत्माविश्व- ईश्वरेविश्व-अभिवन्द्यै:
विश्व-आख्यम्विश्व-आत्मकेविश्व-आत्मन:विश्व-आत्मना
विश्व-आत्मनिविश्व-आत्मन्विश्व-आत्माविश्व-आत्मानम्
विश्व-ईशविश्व-ईश्वरविश्व-ईश्वर:विश्व-ईश्वरयो:
विश्व-ईश्वरस्यविश्व-ईश्वरायविश्व-ईश्वरेविश्व-उद्भव
विश्व-कर्तु:विश्व-काय:विश्व-कृत्विश्व-कृत् ईश्वर:
विश्व-गम्विश्व-गुरवेविश्व-गुरुविश्व-जयिनम्
विश्व-जिताविश्व-जित्विश्व-जीव:विश्व-तनो:
विश्व-दृक्विश्व-नाभिम्विश्व-पावनी:विश्व-प्रबोधाय
विश्व-फलात्विश्व-बन्धवेविश्व-भर्तु:विश्व-भवम्
विश्व-भावनविश्व-भावन:विश्व-भावनम्विश्व-भावनान्
विश्व-मङ्गलम्विश्व-मूर्तेविश्व-मूर्ते:विश्व-मूर्तौ
विश्व-मूलम्विश्व-मोहनम्विश्व-रूपविश्व-रूप:
विश्व-विजयायविश्व-वित्विश्व-वेदसम्विश्व-सम्प्लवम्
विश्व-सम्भवविश्व-सुहृत्विश्व-सुहृदम्विश्व-सृक्
विश्व-सृग्भि:विश्व-सृज:विश्व-सृजम्विश्व-सृजा
विश्व-सृजाम्विश्व-सृजेविश्व:विश्व: ऐरावत
विश्व: तैजसविश्वकर्म-विनिर्मित:विश्वकर्म-विनिर्मितम्विश्वकर्म-विनिर्मिताम्
विश्वकर्म-सुतेविश्वकर्मण:विश्वकर्मणाविश्वकर्मा
विश्वकर्मा प्रजापति:विश्वक्विश्वगन्धि:विश्वगम् च
विश्वङ्विश्वजिताविश्वजित्विश्वत:
विश्वत:-भयात्विश्वत:-मुखविश्वत:-मुखम्विश्वधार
विश्वबाहु:विश्वम्विश्वम् आत्मन:विश्वरूप
विश्वरूप दुहितरम्विश्वरूप:विश्वरूपम्विश्वरूपस्य
विश्वरूपात्विश्वरूपायविश्वसिता:विश्वसृक्
विश्वसृज:विश्वस्फूर्जि:विश्वस्मिन्विश्वस्य
विश्वाविश्वात्मन्विश्वात्माविश्वान्
विश्वामित्र-अध्वरेविश्वामित्र-आत्मजाविश्वामित्र-वसिष्ठयो:विश्वामित्र:
विश्वामित्र: असितविश्वामित्र: वामदेवविश्वामित्र: शतानन्दविश्वामित्रस्य
विश्वामित्रै:विश्वामीत्र: मखापेतविश्वायविश्वाया:
विश्वावसुविश्वावसु-पुर:-गमाविश्वावसु:विश्वावसुम्
विश्वासम्विश्वेविश्वे साध्या:विश्वे-देवा:
विश्वे-देवै:विश्वेदेवा:विश्वेदेवै: चविष
विष-अग्निविष-अम्बरीषविष-अम्भ:विष-आननै:
विष-उच्छ्वसितविष-उद-पान वत्विष-उदेविष-औषध्य:
विष-कषायविष-तमविष-तोयविष-द
विष-पानेनविष-वीर्यविष-हारिणम्विषक्त
विषक्त-मतिविषक्त:विषज्जत:विषज्जते
विषज्जन्त्याम्विषज्जमानम्विषज्जितविषज्जेत
विषण्णविषण्ण- मनस:विषण्ण-आत्माविषण्ण-चेतसे
विषण्ण:विषण्णाविषण्णा:विषद्गु:
विषमविषम-गताम्विषम-गतायाम्विषम-धिया
विषम:विषमम्विषमाविषमाणि
विषमीकृतविषमेविषम्विषम् इव
विषयविषय- आत्म-केषुविषय- आत्मक:विषय-अभिलाष:
विषय-अर्तानाम्विषय-आत्मका:विषय-आत्मन:विषय-आत्मनाम्
विषय-आत्मभि:विषय-उत्थम्विषय-उपपादनै:विषय-उपरक्त:
विषय-तीक्ष्णताम्विषय-तृष:विषय-लालस:विषय-विष
विषय-सुखविषय:विषयम्विषया:
विषयाणाम्विषयाणिविषयात्विषयान्
विषयाम्विषयेविषयेभ्य:विषयेषु
विषयै:विषयौविषहेतविषाण
विषाण-अग्रेणविषाण:विषाणेनविषात्
विषादविषाद- काल:विषाद-आर्तीविषादनम्
विषादम्विषादीविषीदतिविषीदन्
विषीदन्तम्विषीदन्तिविषीदेतविषुवे
विषूचि:विषूचीनविषूचीन:विषूच्याम्
विषेदु:विष्ट:विष्टब्धम्विष्टभ्य
विष्टरम्विष्टित:विष्टिम्विष्ट्या
विष्ठा-भू:विष्ठायाम्विष्ठितम्विष्णवे
विष्णुविष्णु पक्षान्विष्णु पार्षदा:विष्णु- गतिम्
विष्णु- चक्रम्विष्णु-अर्चन-आदृत:विष्णु-कृत्यान्विष्णु-गदा
विष्णु-गाथा:विष्णु-चक्र-उपतापित:विष्णु-जनविष्णु-दत्त
विष्णु-दत्तेनविष्णु-दूता:विष्णु-पक्षान्विष्णु-पक्षै:
विष्णु-पत्निविष्णु-पत्न्याविष्णु-पदम्विष्णु-पद्या:
विष्णु-पद्याम्विष्णु-पाद:विष्णु-पार्षदविष्णु-पार्षदौ
विष्णु-प्रजाया:विष्णु-प्राणा:विष्णु-भक्तानाम्विष्णु-मयम्
विष्णु-माययाविष्णु-मायाविष्णु-माया-उपबृंहित:विष्णु-मित्र:
विष्णु-यन्त्रित:विष्णु-रात:विष्णु-रातम्विष्णु-रातस्य
विष्णु-रातायविष्णु-रातेनविष्णु-लोकेविष्णु-व्रत-परायण:
विष्णु-शक्ति-धृक्विष्णु:विष्णु: अश्वतरविष्णु: भगवान्
विष्णुनाविष्णुना समम्विष्णुम्विष्णुयशस:
विष्णुरातस्यविष्णोविष्णो:विष्णो: अभक्तस्य
विष्णो: आराधन-अर्थायविष्णो: धामविष्णो: परमम् पदम्विष्णो: माया
विष्णौविष्वक्विष्वक्सेनविष्वक्सेन-आदिभि:
विष्वक्सेन:विष्वक्सेनम्विष्वक्सेनायविष्वक्सेनेन
विसविसज्जतेविसण्णा:विसदृशम्
विसदृशा:विसर्गविसर्ग-सृष्टा:विसर्ग:
विसर्गम्विसर्गस्यविसर्गात्विसर्गाभ्याम्
विसर्गेविसर्जनम्विसर्जना:विसर्जित:
विसर्जिता:विसर्पतिविसर्पतीविसर्पत्
विससर्जविसस्मारविसिस्मिरेविसिस्म्यु:
विसृजविसृजतिविसृजतीम्विसृजते
विसृजन्विसृजन्तिविसृजन्त्य:विसृजसि
विसृजसेविसृजामिविसृजेविसृजेत
विसृजेत्विसृज्यविसृष्टविसृष्ट-भुवनस्य
विसृष्ट:विसृष्टम्विसृष्टाविसृष्टान्
विसृष्टाम्विसृष्टेभ्य:विसृष्टेषुविस्तर:
विस्तरत:विस्तरम्विस्तरश:विस्तरस्य
विस्तरात्विस्तरिष्यतेविस्तरेविस्तरेण
विस्तार:विस्तारम्विस्तारयन्विस्तीर्णम्
विस्तृणीहिविस्तृत:विस्तृतम्विस्पष्ट
विस्फुरत्विस्फुरन्विस्फुरन्तीम्विस्फुरन्त्या
विस्फुरितविस्फुलिङ्ग-आदिभि:विस्फुलिङ्गात्विस्फुलिङ्गे
विस्फूर्जत्विस्फूर्जयन्विस्फूर्जितविस्फूर्जितेन
विस्फूर्जितै:विस्फूर्ज्यविस्मय-आविष्ट:विस्मय-उत्फुल्ल-विलोचन:
विस्मय:विस्मयन्तिविस्मयम्विस्मया:
विस्मयेविस्मरतिविस्मरामविस्मरेत
विस्मर्तुम्विस्मर्यतेविस्मापनम्विस्मापयन्
विस्मापित:विस्मारणम्विस्मारितविस्मित
विस्मित- मानसाविस्मित-धिय:विस्मित-मना:विस्मित:
विस्मिताविस्मिता अभवत्विस्मिता:विस्मृत
विस्मृत- आत्मकम्विस्मृत-आत्म-गति:विस्मृत-शस्त्र-अस्त्रान्विस्मृत:
विस्मृतम्विस्मृतयेविस्मृति:विस्मृत्य
विस्रंसितविस्रंसित-केश-बन्धनविस्रंसित:विस्रंसितान्
विस्रप्स्यन्तिविस्रब्ध:विस्रम्भ-कारणम्विस्रम्भ:
विस्रम्भणीय:विस्रस्तविहगा:विहगै:
विहङ्गविहङ्गमविहङ्गम:विहङ्गमा:
विहङ्गा:विहतविहत-श्रियम्विहत-सङ्कल्पा
विहत:विहतम्विहताविहता:
विहतान्विहताम्विहतेविहन्ति
विहन्तुम्विहन्यसेविहन्यात्विहन्येत
विहर:विहरणम्विहरत:विहरताम्
विहरन्विहरन्तम्विहरन्तिविहरन्तीनाम्
विहरस्वविहरामिविहरिष्यन्विहरिष्याम:
विहरेत्विहर्तुविहर्तु-काम:विहर्तुम्
विहर्षम्विहसन्विहसन्त:विहसन्ति
विहस्यविहातुम्विहायविहायसा
विहारविहार-अजिरम्विहार-योग:विहार-वित्
विहार-स्थानविहार:विहारम्विहारस्य
विहारात्विहारान्विहारायविहारे
विहारेणविहारै:विहास्यतिविहिंसक:
विहिंसनम्विहिंसन्तिविहिंसित:विहिंसिता:
विहितविहित- अञ्जलि:विहित:विहितम्
विहितस्यविहिता:विहितानिविहितान्
विहिताभि:विहितेविहीन:विहीनम्
विहीनस्यविहीनायविहीनेनविहीयते
विहृत्यविह्वलविह्वल-आत्माविह्वल:
विह्वलयाविह्वलाविह्वला:विह्वलित-आत्मान:
विह्वलित:विह्वलिता:वीक्षणवीक्षण-अक्षम:
वीक्षणम्वीक्षणेवीक्षणेनवीक्षत: ते
वीक्षन्वीक्षन्त:वीक्षन्तीवीक्षन्तीनाम्
वीक्षन्तेवीक्षमाण:वीक्षमाणा:वीक्षया
वीक्षितवीक्षितम्वीक्षितेनवीक्षितै:
वीक्ष्यवीक्ष्य अन्तरावीक्ष्यताम्वीक्ष्यमाण:
वीचिवीजनवीजयतीवीजित:
वीणावीणा-पाणि:वीणा-वेणु-मृदङ्गानिवीणा:
वीणाम्वीतवीत-अभिमते:वीत-रागा:
वीत:वीतम्वीतहव्य:वीतिहोत्र
वीतिहोत्र:वीतिहोत्र: नामवीतिहोत्र: मधुच्छन्दावीथि
वीथीभि:वीरवीर-आसनवीर-आसनेन
वीर-कुलम्वीर-गतिम्वीर-पत्निवीर-प्रवर:
वीर-मर्दन:वीर-मातरम्वीर-मानिनावीर-मानिनाम्
वीर-मालाभि:वीर-मूर्ति:वीर-यश:-करेभ्यवीर-यूथ-अग्रणी:
वीर-यूथ-पते:वीर-वती:वीर-वन्त:वीर-वन्तम्
वीर-वरम्वीर-वरेणवीर-वर्यवीर-व्रत:
वीर-शयेवीर-सुव:वीर-सू:वीर:
वीर: चन्द्रवीरक-आदय:वीरण-वत्वीरभद्र:
वीरमानीवीरम्वीरशयेवीरसू:
वीरसेन: अकृतव्रणवीरस्यवीरा:वीराणाम्
वीरासन व्रत:वीरुत्वीरुद्भि:वीरुद्भ्य:
वीरुध:वीरुधम्वीरुधाम्वीरेषु
वीरौवीर्यवीर्य वान्वीर्य-उपबृंहणाय
वीर्य-उपबृंहित:वीर्य-काम:वीर्य-जा:वीर्य-जे
वीर्य-तमम्वीर्य-वन्वीर्य-वान्वीर्य-शौर्याभ्याम्
वीर्य:वीर्यधरवीर्यम्वीर्ययो:
वीर्यवान्वीर्यस्यवीर्या:वीर्याणाम्
वीर्याणिवीर्यायवीर्ये त्वदीयेवीर्येण
वीर्यै:वृक- उदर:वृक-असुरायवृक-असुरे
वृक-आदिभि:वृक-आदीन्वृक-उदर:वृक-नाभिभि:
वृक-यूथवृक-वत्वृक-संज्ञायवृक-सृगाला:
वृक:वृक: हर्षवृकम्वृकसाला-वृक
वृका:वृकाणाम्वृकानाम्वृकान्
वृकोदरवृकोदर:वृकोदरम्वृकोदरात्
वृक्णवृक्ण-श्रवण:वृक्ण:वृक्णा:
वृक्णेवृक्षवृक्ष-मूलम्वृक्ष:
वृक्षताम्वृक्षम्वृक्षस्यवृक्षा:
वृक्षान्वृक्षेवृक्षे अजीवतिवृक्षेषु
वृङ्क्तेवृङ्ध्वम्वृजिनवृजिन-अवहेषु
वृजिन:वृजिनम्वृजिनवान्वृजिनस्य
वृजिनात्वृजिनानिवृञ्जतेवृणानान्
वृणीतवृणीतेवृणीध्वम्वृणीमहि
वृणीमहेवृणीषेवृणीष्ववृणीहि
वृणुतेवृणेवृतवृत:
वृत: अस्मिवृतम्वृतावृता:
वृताम्वृतेवृतौवृत्त
वृत्त:वृत्तम्वृत्तय:वृत्तये
वृत्तिवृत्ति-अर्थेवृत्ति-कर:वृत्ति-करीम्
वृत्ति-त्रयम्वृत्ति-द:वृत्ति-दावृत्ति-रोधात्
वृत्ति-स्था:वृत्ति:वृत्तित:वृत्तिद:
वृत्तिदम्वृत्तिभि:वृत्तिमत:वृत्तिम्
वृत्तिषुवृत्ती:वृत्तीनाम्वृत्त्या
वृत्त्यैवृत्रवृत्र-गदा-अभिमृष्ट:वृत्र-ग्रस्तम्
वृत्र-नाथा:वृत्र-पुर:सरावृत्र-वच:वृत्र-वधत:
वृत्र-विस्फोटनेनवृत्र-शिर:वृत्र-हण:वृत्र-हत्याम्
वृत्र-हावृत्र:वृत्रम्वृत्रस्य
वृत्रे हतेवृत्रौवृथावृथा-हिंसा
वृद्धवृद्ध सभासुवृद्ध सम्मता:वृद्ध-अनुवृत्त्या
वृद्ध-आश्रयम्वृद्ध-उपसेविनाम्वृद्ध-मानिन:वृद्ध-सेनायाम्
वृद्ध-सेवक:वृद्ध-सेवयावृद्ध:वृद्ध: च
वृद्धम्वृद्धयेवृद्धशर्मावृद्धा:
वृद्धात्वृद्धानाम्वृद्धान्वृद्धि
वृद्धि:वृद्धिम्वृद्धेनवृद्धेभ्य:
वृद्धै:वृद्धौवृन्दवृन्द:
वृन्दश:वृन्दा-अरण्यम्वृन्दारका:वृन्दावन
वृन्दावन-चर:वृन्दावन-चारिण:वृन्दावन-श्रियम्वृन्दावनम्
वृन्दावनम् नामवृन्दावनात्वृन्दावनेवृन्दावने अद्भुतम्
वृश्चतवृश्चतिवृश्चन्वृश्चिक
वृश्चिक-आदिषुवृश्चिक-सर्प-हत्यावृश्च्यमानवृष
वृष-अङ्केणवृष-असुरम्वृष-इन्द्रम्वृष-दुर्मर्षण-आदिकान्
वृष-ध्वजवृष-ध्वज:वृष-ध्वजम्वृष-रूप-धृक्
वृष-स्थितम्वृष:वृषणवृषणम्
वृषणौवृषध्वज:वृषपर्वण:वृषपर्वणा
वृषपर्वावृषभ-असुर:वृषभ-आदिषुवृषभ:
वृषभम्वृषम्वृषल-आहृतम्वृषल-पति:
वृषल-राज-पणि:वृषल:वृषलम्वृषला:
वृषलात्वृषलानाम्वृषलायवृषली
वृषली-पतय:वृषली-पते:वृषलै:वृषल्याम्
वृषसेन:वृषस्यवृषा:वृषाकपि:
वृषाकपिम्वृषादर्भ:वृषान्वृषायमाणौ
वृषेणवृषै:वृष्टय:वृष्टि-विष्टम्भ
वृष्टि:वृष्टिभि:वृष्टिमान्वृष्ट्या
वृष्णय:वृष्णिवृष्णि पार्थानाम्वृष्णि-कुल
वृष्णि-कृतम्वृष्णि-चक्रवृष्णि-नन्दना:वृष्णि-पुङ्गवान्
वृष्णि-पुङ्गवै:वृष्णि-पुरीवृष्णि-प्रवरै:वृष्णि-भोज-दशार्हकान्
वृष्णि-वीरा:वृष्णि:वृष्णिभि:वृष्णिषु
वृष्णीनाम्वृष्णीन्वृष्णे:वेकारम्
वेगवेग:वेगम्वेगया
वेगवान्वेगा:वेगात्वेगिताम्
वेगेनवेङ्कट:वेङ्कटम्वेणव:
वेणाम्वेणीवेणी-भूतवेणी-भूतान्
वेणुवेणु-कीचकै:वेणु-गीतम्वेणु-गुल्मम्
वेणु-दलवेणु-रणितम्वेणु-रववेणु-रवम्
वेणु-रवा:वेणु-स्तम्बस्यवेणु-स्वनै:वेणु:
वेणुज वह्निवेणुनावेणुभि:वेणुम्
वेणूनाम्वेणून्वेणो:वेतनत:
वेतसवेताला:वेतालान्वेत्ता
वेत्तिवेत्थवेत्रवेत्रम्
वेत्रेणवेत्सिवेत्स्यसिवेद
वेद क्रियावेद नवेद पथम्वेद- अनुशासनम्
वेद- गर्भवेद- मय:वेद-अध्यायवेद-आचार्यै:
वेद-आदीन्वेद-उक्तम्वेद-उक्तै:वेद-उपगीतम्
वेद-गर्भवेद-गर्भ:वेद-गर्भम्वेद-गर्भाय
वेद-गीतेवेद-गुप्त:वेद-गुह्यानिवेद-ज्ञा:
वेद-ज्ञान्वेद-तन्त्राभ्याम्वेद-तरो:वेद-दृग्भि:
वेद-द्रुमम्वेद-द्रुहौवेद-निर्मितेवेद-पथे
वेद-मयम्वेद-मयेनवेद-मार्गा:वेद-मार्गान्
वेद-यज्ञवेद-वादवेद-वाद-अतिवादान्वेद-वाद-रता:
वेद-वाद:वेद-वादान्वेद-वादिन:वेद-वादिनाम्
वेद-वादेषुवेद-वित्वेद-विद:वेद-विदाम्
वेद-शाखा:वेद-शास्त्रवेद-शास्त्र-वित्वेद-शिरा:
वेद-संज्ञितावेद-सम्मिताम्वेद-सारम्वेद-सृष्टे
वेद-स्मृति:वेद-हृदया:वेद:वेददर्शस्य
वेददर्शायवेदन:वेदनयावेदनायाम्
वेदम्वेदम् एकम्वेदय:वेदयाम् चक्रतु:
वेदशिर:वेदशिरस:वेदशिरावेदशिरा:
वेदश्रुता:वेदसम्वेदस्यवेदा:
वेदा: चवेदा: तेवेदात्वेदानाम्
वेदान्वेदान्त-कृत्वेदि-मेखला:वेदितव्यम्
वेदितुम्वेदिभि:वेदिषत्वेदिषद:
वेदिषुवेदेवेदेनवेदेषु
वेदै:वेद्धुम्वेद्मिवेद्य:
वेद्यम्वेद्यम् आयुष:वेध:वेधस:
वेधसेवेधा:वेनवेन-अङ्ग
वेन-अपचारात्वेन-सुवम्वेन:वेनम्
वेनस्यवेनेवेपथु:वेपथो:
वेपमानवेपमान-अङ्गीम्वेपमान:वेपमानम्
वेपमानावेपमाना:वेपयन्वेपयन्तीम्
वेपितवेपित:वेपितम्वेपिता:
वेलयावेलावेला-कूल-अन्तवेला-निभेन
वेलाम्वेलायाम्वेशनम्वेशौ
वेश्मवेश्म-तम:वेश्म-स्था:वेश्मनि
वेश्मभि:वेश्यावेषवेष:
वेषम्वेषयित्वावेषाभि:वेषाभ्याम्
वेषेणवेषौवेष्टयित्वावेष्टिताम्
वैवैकल्पिक:वैकल्पिकम्वैकारिक:
वैकारिकम्वैकारिका:वैकारिकाणिवैकारिकात्
वैकारिकीम्वैकारिकेवैकुण्ठवैकुण्ठ-आख्यम्
वैकुण्ठ-कथा-सुधा-आपगा:वैकुण्ठ-गुण-अनुवर्णनेवैकुण्ठ-चिन्तावैकुण्ठ-निलयम्
वैकुण्ठ-पदवैकुण्ठ-पाद-मूल-उपसर्पणम्वैकुण्ठ-पुरवैकुण्ठ-मूर्तय:
वैकुण्ठ-लीलावैकुण्ठ-वासिनो:वैकुण्ठ-विजय:वैकुण्ठ:
वैकुण्ठ: चवैकुण्ठप्रियवैकुण्ठम्वैकुण्ठस्य
वैकुण्ठेवैकुण्ठै:वैकृतवैकृत:
वैकृता:वैकृतात्वैकृतान्वैकृतिका:
वैकृतीवैकृतै:वैक्लवात्वैक्लव्य
वैक्लव्यम्वैक्लव्यात्वैखानसवैखानसा:
वैचित्रवीर्यवैचित्र्यम्वैचित्र्यात्वैजयन्तीम्
वैजयन्तीम् स्रजम्वैजयन्त्यावैजयन्त्या स्रजावैणव:
वैणवम्वैण्य-गय-आदय:वैतरणीवैतरण्या:
वैतरण्याम्वैतसेन:वैतानिका:वैतानिकान्
वैतानिकेवैतानिकेनवैतानै:वैतृष्ण्यम्
वैदर्भ:वैदर्भिवैदर्भीवैदर्भीम्
वैदर्भ्य:वैदर्भ्या:वैदर्भ्याम्वैदिक
वैदिक-तान्त्रिकै:वैदिक:वैदिकम्वैदिकी
वैदिकै:वैदुरिकम्वैदूर्यवैदूर्य-कृत
वैदूर्य-स्तम्भवैदेह-राज दुहितरिवैदेह:वैदेहम्
वैदेहीवैद्युतवैद्युत- अनलात्वैद्युता:
वैद्युतै:वैधव्यवैधृत:वैधृतय:
वैधृतायाम्वैनतेय:वैनायकवैन्य
वैन्य-रूपेणवैन्य-सुत:वैन्य:वैन्यम्
वैन्यस्यवैन्यात्वैन्येवैभवम्
वैभ्राजकम्वैमनस्यम्वैमानिकवैमानिका:
वैमानिका: चवैमानिकान्वैमानिकीम्वैमानिकै:
वैयासकिवैयासकि:वैयासकिम्वैयासके:
वैयासेवैरवैर- अनुबन्ध:वैर-अनु-बन्धायाम्
वैर-अनुबन्धवैर-अनुबन्ध-कृत्वैर-अनुबन्ध:वैर-अनुबन्धम्
वैर-अनुबन्धेनवैर-धी:वैर-भावेनवैर-मैत्रम्
वैर:वैरम्वैरम्-करम्वैरा:
वैराग्यवैराग्य-सारम्वैराग्य:वैराग्यत:
वैराग्यम्वैराग्येणवैराज:वैराज: पुरुष
वैराजस्यवैराजात्वैराज्यम्वैराट्या:
वैरिञ्च्यवैरिञ्च्याम्वैरिणम्वैरिणा
वैरिणा इववैरिणिवैरूप्यवैरूप्य:
वैरूप्यम्वैरूप्यात्वैरेणवैरोचन-आदय:
वैरोचन:वैरोचनायवैरोचनि-सुत:वैरोचनिम्
वैरोचनेवैरोचने:वैरौवैलक्षण्यम्
वैलक्षण्येनवैवर्ण्यवैवस्वतवैवस्वत:
वैवस्वत: मनुवैवस्वतम्वैवस्वतस्यवैवाहिक:
वैवाहिकम्वैशम्पायन हारीतौवैशम्पायन-शिष्या:वैशम्पायन-संज्ञाय
वैशम्पायन:वैशस-संस्थयावैशसम्वैशसात्
वैशसेवैशारदीवैशारद्यावैशाल-भूपाला:
वैशालीम्वैश्यवैश्य-लक्षणम्वैश्य:
वैश्यताम्वैश्या:वैश्रम्भकेवैश्रम्भकै:
वैश्वदेवेवैश्वानर-सुता:वैश्वानर-सुतेवैश्वानर:
वैश्वानरम्वैषम्यम्वैषम्यात्वैषुवत
वैष्णव- अछय:वैष्णव-आदिभि:वैष्णव:वैष्णवम्
वैष्णवानाम्वैष्णवी इतिवैष्णवी:वैष्णवीम्
वैष्णवेवैष्णवेनवैष्णव्यावैसादृश्यात्
वैहायसवैहायस:वैहायसम्वैहायसानाम्
वैहायसीवोढावोढार:वोढुम्
व्यकम्पयन्व्यकरोत्व्यकर्षत्व्यकर्षन्
व्यकिरन्व्यकृतव्यक्तव्यक्त- भुक्
व्यक्त-अर्थ:व्यक्त-अव्यक्तम्व्यक्त-अव्यक्तयो:व्यक्त-आदय:
व्यक्त-इतरत्व्यक्त-दृष्टे:व्यक्तम्व्यक्तय:
व्यक्तिव्यक्ति-संस्थात्वम्व्यक्ति:व्यक्तिम्
व्यक्तेव्यगमन्व्यगर्हयन्व्यगाहत
व्यग्रव्यग्र-हृदयाव्यग्रान्व्यग्रायाम्
व्यग्रै:व्यङ्कुशै:व्यङ्गेव्यचक्षत
व्यचरत्व्यचरन्व्यचष्टव्यचिनोत्
व्यजनव्यजन-आदिभि:व्यजन-चामरव्यजनम्
व्यजनयो:व्यजनेव्यजनेनव्यजनै:
व्यजायतव्यजायन्तव्यज्य इदम्व्यज्यते
व्यज्यमानव्यञ्जक:व्यञ्जत्व्यञ्जन्
व्यञ्जयन्त्य:व्यञ्जयाम् आसव्यञ्जितव्यतनुत
व्यतनोत्व्यतरत्व्यतिकरव्यतिकर-अम्भसा
व्यतिकर:व्यतिकरम्व्यतिकरात्व्यतिकरे
व्यतिक्रमव्यतिक्रम-हता:व्यतिक्रम:व्यतिक्रमात्
व्यतिक्रान्तम्व्यतिक्रान्ता:व्यतिक्रान्तेनव्यतिक्रियते
व्यतितरिष्यतिव्यतिरिक्त:व्यतिरिक्ततयाव्यतिरिक्तम्
व्यतिरिक्तेव्यतिरिच्येतव्यतिरेकव्यतिरेकत:
व्यतिरेकाभ्याम्व्यतिरेकेणव्यतीताव्यतीता:
व्यतीतानिव्यतीतायाम्व्यतीपातेव्यतीयाय
व्यतीयु:व्यत्यय-ज:व्यत्यय:व्यत्यस्त
व्यत्यस्यताम्व्यथव्यथतेव्यथन्ति
व्यथयन्तिव्यथाव्यथा:व्यथाम्
व्यथाम् आचरतिव्यथितव्यथित-स्तनाव्यथित-हृदयेन
व्यथित:व्यथिता:व्यथिष्ठा:व्यदधात्
व्यदधु:व्यदर्शिव्यदशत्व्यदारयत्
व्यदृश्यतव्यदृश्यन्तव्यद्योतन्त स्मव्यधत्त
व्यधत्ताम्व्यधमत्व्यधमयत्व्यधात्
व्यधारयत्व्यधित्सतव्यधुनोत्व्यनक्ति
व्यनदत्व्यनदन्व्यनदन् नादम्व्यनयत्
व्यनादयन्व्यनुदत्व्यपदिशन्तिव्यपदेश
व्यपदेश-मात्रम्व्यपदेश:व्यपदेशेनव्यपनयन्
व्यपश्य:व्यपाश्रय:व्यपाश्रितम्व्यपाश्रित्य
व्यपेक्षयाव्यपेतव्यपेत-आत्माव्यपेत-भी:
व्यपेतम्व्यपोहतिव्यपोहितुम्व्यपोहेत्
व्यपोह्यव्यब्भ्र:व्यभजत्व्यभजन्
व्यभाङ्क्षीत्व्यभात्व्यभिचरतिव्यभिचरन्ति
व्यभिचारव्यभिचारत:व्यभिचारम्व्यभिचारिणाम्
व्यभिचारेणव्यभ्राव्यमुञ्चतव्यमुञ्चत्
व्यमुञ्चन्व्यमोचयत्व्यय:व्ययमान
व्ययायव्ययेव्ययै:व्यरुदन्
व्यरुध्यतव्यरूपयत्व्यरोचतव्यरोचन्त
व्यर्थव्यर्थ:व्यर्थम्व्यर्थया
व्यर्था अपिव्यर्थेनव्यलपत्व्यलिखत्
व्यलिम्पत्व्यलीक-फलम्व्यलीकम्व्यलुम्पन्
व्यवच्छिद्यव्यवच्छिन्नम्व्यवच्छेद:व्यवधात्
व्यवधानम्व्यवधानेनव्यवधीयतेव्यवर्तत
व्यवर्यन्तव्यवसायव्यवसाय- आत्मिकाव्यवसाय-आत्मिका
व्यवसाय-बुद्धि:व्यवसाय:व्यवसायिनाम्व्यवसायेन
व्यवसितव्यवसित:व्यवसितम्व्यवसिता
व्यवसिता:व्यवस्थयाव्यवस्था:व्यवस्थानम्
व्यवस्थायाम्व्यवस्थित:व्यवस्थितम्व्यवस्थितानाम्
व्यवस्थितान्व्यवस्थिति:व्यवस्थितिम्व्यवस्थितौ
व्यवस्यव्यवस्यतेव्यवहरन्व्यवहरेत्
व्यवहार- अर्थ:व्यवहार-अर्थम्व्यवहार-कारणम्व्यवहार-मार्ग:
व्यवहार-मूलम्व्यवहार-वर्त्मसुव्यवहार:व्यवहारत:
व्यवहारम्व्यवहार्यमाणम्व्यवहितव्यवहितम्
व्यवहृतम्व्यवहृतयेव्यवात्सीत्व्यवाय
व्यवाय-अपवर्गव्यवाय-कालेव्यवाय-क्षण:व्यवाय-दीन:
व्यवाय-धर्मिण्याम्व्यवाय:व्यवायात्व्यवाये
व्यवायेनव्यवोचत्व्यशेतव्यसन
व्यसन सागरेव्यसन-अत्यय:व्यसन-अर्णवम्व्यसन-अर्णवे
व्यसन-आतुरस्यव्यसनत:व्यसनम्व्यसनात्
व्यसनानिव्यसनायव्यसनेषुव्यसनै:
व्यसव:व्यसु:व्यसु: व्रजेव्यसुभि:
व्यसुम्व्यसृजत्व्यसृजत् वाचम्व्यसृजन्
व्यसो:व्यस्तव्यस्ता:व्यस्फूर्जयत्
व्यस्यव्यस्यन्व्यहरत्व्याकुलम्
व्याक्षिप्त- मनसाम्व्याख्याव्याख्यात-अर्थाव्याख्यात:
व्याख्यातम्व्याख्यातुम् अर्हसिव्याख्याम्व्याख्यायते
व्याख्यास्याम:व्याख्यास्येव्याघ्रव्याघ्र-आदय:
व्याघ्र-सिंहयो:व्याघ्र:व्याघ्र: आसारणव्याघ्रम्
व्याघ्रा:व्याघ्रान्व्याघ्रै:व्याचक्ष्व
व्याचख्येव्याचचक्षेव्याचष्टव्याज-आह्वयेन
व्याजम्व्याजहारव्याजेनव्यात्त
व्यात्त-व्याल-तुण्डा-यतेव्यात्तास्यव्यादत्तव्यादाय
व्यादेहिव्याध:व्याधय:व्याधस्य
व्याधिव्याधि-आदिभ्य:व्याधिभि:व्याधिम्
व्यापकव्यापक:व्यापकतयाव्यापकम्
व्यापादितव्यापादित:व्यापादितान्व्यापि
व्यापिनीव्यापृण्वानम्व्यापृतव्यापृतस्य
व्याप्तम्व्याप्तिम्व्याप्तेव्याप्त्या
व्याप्यव्यामिश्रेणव्यामोचयन्व्याल
व्याल-मृगव्याल-मृगा:व्याल:व्यालम्बि
व्यालोलव्यावहारिकेव्यासव्यास-आत्म-जेन
व्यास-आद्यै:व्यास-पुत्र:व्यास-पुत्रै:व्यास-प्रसादात्
व्यास-शिष्यात्व्यास-शिष्यै:व्यास-सुतात्व्यास-सूनुम्
व्यास:व्यास: उवाचव्यासक्तव्यासङ्गम्
व्यासम्व्यासानाम्व्यासायव्याहत्य
व्याहरन्व्याहरन्तम्व्याहर्तुम्व्याहृत
व्याहृतम्व्याहृतय:व्याहृतिभि:व्याहृतिम्
व्युज्जहर्थव्युत्तिष्ठन्तिव्युत्पादितम्व्युत्स्रक्ष्ये
व्युदक-स्रोत:व्युदकम्व्युदस्तव्युदस्य
व्युदस्येत्व्युपरतव्युपाश्रितम्व्युप्त
व्युप्त-केश:व्युषितम्व्युषितेव्युष्ट:
व्युष्टम्व्युष्टायाम्व्युष्टायाम् निशिव्यूढ
व्यूढम्व्यूढाम्व्यूढाया:व्यूढेन
व्यूषतु:व्यूह:व्यूहनम्व्यूहम्
व्यूहेव्यूह्यव्यूह्यमानानाम्व्येति
व्येतुव्योमव्योम-वत्व्योम:
व्योम्न:व्योम्निव्रजव्रज- अधिप:
व्रज- ओकस:व्रज- ओकसाम्व्रज- कार्यम्व्रज-अङ्गना:
व्रज-अङ्गनानाम्व्रज-अबला:व्रज-अर्भका:व्रज-आवासम्
व्रज-ईशव्रज-ईश्वरस्यव्रज-ईश्वरिव्रज-ईश्वरीम्
व्रज-ओकस:व्रज-ओकसाम्व्रज-कर्दमेषुव्रज-गवाम्
व्रज-च्युतिम्व्रज-जनव्रज-जनै:व्रज-देव्य:
व्रज-नाथव्रज-पतेव्रज-पशून्व्रज-पुर-वनितानाम्
व्रज-प्रियव्रज-बालकै:व्रज-भुव:व्रज-भृत्
व्रज-योषित:व्रज-योषिताम्व्रज-वधूभि:व्रज-वन
व्रज-वल्लभीनाम्व्रज-वासिभि:व्रज-विप्लवायव्रज-श्लाघ्यम्
व्रज-सुन्दरीणाम्व्रज-सुन्दरीभि:व्रज-सुहृत्व्रज-स्त्रिय:
व्रज-स्त्रीणाम्व्रज:व्रज:-पतेव्रजत:
व्रजतम्व्रजताव्रजताम्व्रजति
व्रजती:व्रजतो:व्रजद्भि:व्रजन्
व्रजन्तम्व्रजन्तिव्रजन्ती:व्रजन्तीम्
व्रजन्तुव्रजम्व्रजम् एत्यव्रजस्य
व्रजात्व्रजान्व्रजामव्रजाम:
व्रजामहेव्रजामिव्रजिष्यसिव्रजे
व्रजेतव्रजेत्व्रजेमव्रत
व्रत छिद्रम्व्रत- आदिभि:व्रत-अन्तेव्रत-आदिभि:
व्रत-क्षामाव्रत-चर्ययाव्रत-चर्याव्रत-छिद्रम्
व्रत-त्याग:व्रत-धर्मव्रत-पारणम्व्रत-समापनम्
व्रत-स्थ:व्रत-स्थाया:व्रत:व्रतम्
व्रतम् इदम्व्रतस्यव्रताव्रता:
व्रताढ्याव्रतानाम्व्रतानाम् चव्रतानि
व्रताम्व्रताया:व्रतीव्रतेभ्य:
व्रतेयव:व्रतै:व्रत्यम्व्रात
व्रातान्व्रातै:व्रात्य-आद्या:व्रात्या:
व्रियताम्व्रीडव्रीडयाव्रीडा
व्रीडा-स्मित-ईक्षणा:व्रीडाम्व्रीडितव्रीडित:
व्रीडितम्व्रीडिताव्रीडिता:व्रीहि
 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥
 
शेयर करें
       
 
  All glories to Srila Prabhupada. All glories to  वैष्णव भक्त-वृंद
 

 
>  हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥